Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chủ động phối hợp tổ chức đấu tranh khi thực hiện phá đường dây đánh bạc này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT894bqiajrDg+G7i+G7hWQ6W+G7hTrhu5PEkeG7i+G7hWQ64buTZeG7hTpz4bqtOuG6r+G7o2/hu4VkOsSDOMO6OuG6r13hu4XEkTrhuqMgw6M6LDs64buFZMSR4bq54buFOuG7k8WpOsOyOuG7gcSR4buZOuG6r+G7izrhu5PEkeG6uzpG4buZw7Q6w4Nl4buTw7ojL8SRLD0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/EkOG6sVvEgz894buSw7Thu5nhu4VkOuG7k+G7o27hu4VkOuG7huG7o23hu4VkOuG7klvhu4M6w5Xhu5lb4buFZOG7sjrDg8SRXeG7hcSROlMy4buFOuG7j8SRaOG7hWThu7I64buFZOG7o29lOuG7j8SRXeG7kzrhu4Vk4buL4buFOuG6omo6w4Phu4vhu4VkOlvhu4U6w6PEkWY64bqjZeG6p+G7k+G7sjrhuqJqOsOD4buL4buFZDpb4buFOuG6rzE6w6PEkeG7mzrhuq9q4buFZDrhu4/EkeG7iWU6xJHDs+G7jzrhu5NrOsOjxJHhu5/Dozrhuq854buZOuG7k8O0W+G7hcSROuG7gcSRZTrhu5PEkXDDozrEkWXhuqnhu4U64buPxJFdOuG6r+G7o2/hu4VkOsSDOMO6OuG6r13hu4XEkTrhuqMgw6M64buFIsO64bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7kiBlOuG6o+G7mWtlOsSRaeG7jzrhuqNdZjrDg8SRw6nhu4XEkTrhu4/EkeG7mzrhu5PEkeG7o2/hu4VkOuG7geG7pTrhu5PEkV3hu4VkOj7hu7I6w6PEkWXhuq3hu5k64buFZCLDujosL3vhu7I64buHZeG6peG7hTrDteG7mVvhu4U64bqv4bqn4buFOuG6r+G7o2/hu4VkOsSDOMO6OuG6r13hu4XEkTrhuqMgw6M6w7I64buBxJHhu5k64bqv4buLOuG7k8SR4bq7Okbhu5nDtDrDg2Xhu5PDujrEg2Y6w4Phu4vhu4VkOuG7k8O6OsSQZeG6qeG7jzrhu47EkWbhu4VkOuG6r2Hhu5k64buT4buj4buyOuG7ksO04buZ4buFZDrhu5Phu6Nu4buFZDrhu4bhu6Nt4buFZDrhu5Jb4buDOsOV4buZW+G7hWQ6w6PEkWY64bqjZeG6p+G7k+G7sjrhu4VkIsO6Oi4+Lz464bqiajrDg+G7i+G7hWQ6W+G7hTpzIjrDg+G7i+G7hWQ6W+G7hTrEkDBlOuG7jsSRaOG7hWQ64buPxJFdOsOjxJHhu5nDuuG6peG7hTpd4buFOuG7hSLDuuG7tDrDg8SR4buZw7rhuqXhu4U6XeG7hTrhu4fDoeG7jzrDtFs6w7Xhu5lbOsOj4buL4buFZDrhu5Ndw6M64buFM+G7gzrhu5Phurnhu4XEkTrEkeG6ueG7hcSROnMiOuG7k8SR4buL4buFZDrhu5Nl4buFOuG7k8SR4buZOuG7k8SRw6Hhu4864bqv4bujw7PDo+G7tDrhuq44w7o64buHIjrhu5NqZTrhu4/EkSDhu4M6w6Phu4vhu4VkOuG7hWTEkeG6qTrDo1tmOuG7k8SR4bq5OsO64bqn4buZOuG7k+G7iTrhuqPDqTrhu4PDoeG7kzrhuqM54buTOuG7hWRv4buyOuG6r8Sp4buFZDrhuqNqOsOjXcOjOuG6o2Xhuqnhu4U64buPxJFd4buPOuG7hyI6w7Xhu5lb4buFOuG7k8O0aeG7hWQ6c+G6uTrDo13DozrDo8SR4buf4buFZDrDo+G7nzrhuq9l4bqp4buFOuG7k3E64buF4bqn4buZOuG6r+G6qzrhu5FtOuG7keG7mTnhu5M6w6NnOuG7k8SR4bqrOuG6o+G6uzrhu5Nl4bql4buZOsSR4buZxanhu7I6ZDjDujrhu4HEkWc64buBxJEy4buFOuG7k8O0ZuG7hWQ64buHIuG7gzrDtMOsOnNl4bqpw6M64buTw7Thu5nDujrhu5Phu4k6w6Ndw6M64bqv4buJZTrhu5Phu6PDs+G7hWThu7Q64bqiajrDg+G7i+G7hWQ6W+G7hTrEkWYi4buFOuG7k2Yi4buFOsOjxJHhu5s64bqvauG7hWQ64buPxJHhu4llOsSRw7Phu4864buTazrDo8SR4bufw6M64bqvOeG7mTrhu5PDtFvhu4XEkTrhu4HEkWU64buTxJFww6M6xJFl4bqp4buFOuG7j8SRXTpzxqE6XeG7heG7sjrhu5Mg4buDOmRlcjohfSk64bqv4buJZTrhu5Phu6PDs+G7hWThu7I64buTw7Rm4buFZDrhuq9nOix9OuG7hWThu6NvZTrhu4HEkVtlOuG6o11mOuG7kyDhu4M64buTw7Thu5Xhu7I6w6No4buFOsOjXcOjOuG6r+G7iWU64buT4bujw7Phu4VkOuG7gcSRXcOjOuG7h8OzZTrEg8ah4buFZDrEg+G7mTrhu4fhurvDo8SROnMiZjpTZeG6qeG7kzrhu4Rb4buD4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PT/DleG7mVs6dV3Dozrhu4Nl4buFxJHhu7I6w6Ndw6M64bqv4buJZTrhu5Phu6PDs+G7hWQ64buPxJEg4buDOuG7k2plOuG6o+G6uzrEkSBlOuG6r+G6reG7mTrhu4ciOsOj4buL4buFZDrEgzjhu4U64buSw7Thu5nhu4VkOsOV4buZ4buJw6Phu7I6w6PEkeG7o1s64buPxJFd4buTOsSRZeG6qeG7hTrhuqPhurs6xJEgZTrhu4UiZjrhu4ciOuG7hWThu6NvZTpTZeG6qeG7kzrhu4Rb4buDOuG7k8O0ZuG7hWQ6c8ahOnNl4bqpw6M/4buyOuG7i+G7hWQ6w5Xhu5lb4buFZDrhu5PEkeG7i+G7hWQ64buTZeG7heG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q64buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLH0hOy8oe8SDKSw7Oyk7O+G7kyE+IS4hKDvhu4cs4bu04bq/4buPZD86Lz3hu5LDtOG7meG7hWQ64buT4bujbuG7hWQ64buG4bujbeG7hWQ64buSW+G7gzrDleG7mVvhu4Vk4buyOsODxJFd4buFxJE6UzLhu4U64buPxJFo4buFZOG7sjrhu4Vk4bujb2U64buPxJFd4buTOuG7hWThu4vhu4U64bqiajrDg+G7i+G7hWQ6W+G7heG7tDrhu6/hu4XEkVk64buSxJDhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89w4My4buFOsOj4bufOuG7k8SR4bqxZjrEkGXhuqnhu4864bqv4bq74buFxJE64buS4bujbeG7hWQ64buTw7TDszrhu5Phu6M64buPxJFd4buPOnMiOsSR4bq54buFxJE64buRcOG7sjrhu5PDtOG6peG7hTrDo2064buRw7I64bqv4bujw7PDozrhu5FwOuG6r8Sp4buFZDrDuTpTZeG6qeG7hTrhu4Bl4bqr4buDOuG7kV3hu5M64buExJE44buFOsSDOOG7hTrhu5Phu4llOsOjW2bhu7I6w6NtOsO14buZW+G7hTrDg+G7i+G7hWQ6W+G7hTrhuq8xOuG6oyLhu4U6ZGVbZjrDo13Dozrhuq/hu4llOuG7k+G7o8Oz4buFZDrDo8SRZjrDo206w7Xhu5lb4buFOsOjxJHhu5/Dozrhu4Uy4buFZDrhu5LDtOG7meG7hWQ6w5Xhu5nhu4nDozrhu5Nl4bqn4buPOuG7hcSRw6Hhu4U6dXE64buHw7k64bqv4buV4buFZDrDteG7mcO6OuG6r+G6u+G7hcSR4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG6ruG6rTrDo8Oh4buPOuG6r+G6p+G7hTrhu5PDtF3Do8SROuG7hcSRZeG6qeG7gzrDo+G7m1s6w6NtOsO14buZW+G7hTrDteG7mTDhu4U64buHw7nhu7I64buFxJFy4buFZDrhu4VkxJFlOnM54buFOuG7h2XhuqXhu4U6w7Xhu5lb4buFOuG6r+G6p+G7hTrDg+G7i+G7hWQ64buTw7o6xJBl4bqp4buPOuG7jsSRZuG7hWQ64buTw7Rm4buFZDpzxqE6XeG7hTrhu4Uiw7rhu7I64buSw7Thu5nhu4VkOuG7k+G7o27hu4VkOuG7huG7o23hu4VkOuG7klvhu4M6w5Xhu5lb4buFZDrDo8SRZjrEkVvDuuG7sjrhu5HDojrhuq9l4bqt4buZOuG7k8O0Wzrhu4ci4buDOsO0w6zhu7I64buF4bqn4buZOnNlOuG7j8SRIOG7gzrhu5HDojp1cTrhu4fDuTrhu5PEkeG6sWY6w7Xhu5nDujrhuq/hurvhu4XEkTrDo+G7m1s6U2Xhuqnhu5M64buEW+G7g+G7tDrhuq7EqeG7hWQ64buTxJFvZTrhu4ci4buDOsO0w6w6w6Ndw6M6w6Phu4vhu4VkOuG7k8O6OsSD4buZOuG7h+G6u8OjxJE64bqv4bujWzrhu4HEkV3Do8SROnMiZjrhu4XEkeG7o+G7hWQ64buBxJHhu4vhu4VkOsO14buZMOG7hTrhu4fDueG7sjrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buBxJFbZTrhuqNdZuG7sjrhu4Xhuqfhu5k6w6NnOsOjMuG7hTrDo+G7nzrhu5HDojp1cTrhu4fDuTrEkSLhu4XEkTrDo8SRw6nhu4XEkTrEkWY1w6M6xJHhurnhu4XEkTrhu5Fw4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PVXhu5nhu4VkOsO14buZW+G7hcSROnNl4bqpw6M64buDbmU64bqvOMO6OsODbTrDteG7mVvhu4U6w4Mw4buFxJE64buRXeG7kzrhuq9l4bqt4buZOuG7k8O0WzrhuqJqOsOD4buL4buFZDpb4buFOuG6r+G6rTrhu4VkxJHhurs64buHMeG7hcSROuG6ryBmOuG7kuG7juG7tDrEkCI64buEamU6w6PEkeG6vTrhuq8gZjrhu5HDsuG7sjrhu4VkIuG7hcSROuG7h2XhuqXhu4U6w7Xhu5lb4buFOsOj4buZ4buFZDrDoznhu4864buTxJHhu4vhu4VkOuG7k2Xhu4Xhu7I64buTImU64buHZeG6qeG7mTrhuq/huqs64buPxJHGocOjOnPGoTrhuq9l4bqt4buZOuG7k8O0WzpzxqE64buExJHDoeG7kzrDg+G7o2/hu4Vk4buyOuG7ksO04buZ4buFZDrhu5Phu6Nu4buFZDrhu4bhu6Nt4buFZDrhu5Jb4buDOsOV4buZW+G7hWQ6w6PEkWY64bqjZeG6p+G7k+G7sjrhu4dl4bql4buFOsO14buZW+G7hTrhuq/huqfhu4U6c8ahOuG7hMSRw6Hhu5M6w4Phu6Nv4buFZOG7sjrhuqJqOsOD4buL4buFZDpb4buFOuG6rzE64buBxJHDsmU64buT4buJOnNuZTohOuG7k2plOsSDW+G7hcSRWTrhuqPhu5nhu4vhu4U64buHw6Hhu5nhu7I6c2U64buPxJEg4buDOsOjXcOjOsO14buZw7o64bqv4bq74buFxJE6c+G6rTrhu4Hhuqc64buTZl3hu4U6ZDjDujrEkcOh4buZOsO14buZMDrhu4VkxJFl4bql4buDOuG7k8O0aeG7hWTDnTrDtHFbOuG7k2Xhuq3hu4Xhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894oCcw5Xhu5ldOuG7k8O04bq54buFxJE6dV3Dozrhu4Nl4buFxJE64buFxJFy4buFZDrhu5PEkeG7i+G7hWQ64buTZeG7hTrhu4dl4bql4buFOsO14buZW+G7hTrhuq/huqs64buHIuG7gzrDtMOsOuG7k8SR4bq5OsODbTrDteG7mVvhu4U6w4Mw4buFxJE64buRXeG7kzrhuq9l4bqt4buZOuG7k8O0WzrDo+G7m1s64bqiajrDg+G7i+G7hWQ6W+G7hTrhu5HDojrhu4/EkTBlOuG7k8SR4buZOuG7k8SRw6Hhu4864buFxJFy4buFZDrhu5MiZTrhu4dl4bqp4buZOuG7h2XhuqXhu4U6w7Xhu5lb4buFOnNuZTrDo13Dozrhuq9t4buFOnPhurs6w6PEkeG7n8OjOuG7hTLhu4VkOsOj4bubWzrhu5Lhu47hu7Q6xJAiOuG7hGpl4buyOuG6rzjDujrhu4ciOsSRZiDhu5M64bqvauG7hWQ64bqv4bqrOnVdw6M64buDZeG7hcSR4buyOuG7hyLhu4M6w7TDrDrEkSLhu4XEkTpzZTpzZTrhu4/EkSDhu4M64buF4bqn4buZOsOjZ+KAneG7sjrhu4vhu4VkOsOV4buZW+G7hWQ64buFZ2Xhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/hu6nhu5nhu5PEkWbDtD894buSxJHhurFmOsSCW+G7hWTDo2bhu4Vk4buRW+G7heG7tHPhu4UjL+G7jz0=

Theo Dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]