(vhds.baothanhhoa.vn) - Do không được nâng cấp, bảo dưỡng thường xuyên cộng thêm lưu lượng xe đi lại nhiều, tuyến tỉnh lộ 524 đoạn qua xã Nga Phú (Nga Sơn) đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG7oGjEqeG7h3vhu4vhu497MF0ge+G6qWo4xKl74budcDV74buxYXvEqOG7gTV74bua4buHcXvhu7Fww7LEqeG7gXvhuqfhurHhu5t7xKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe+G7oeG7o23EqeG7gSwv4buHWy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4buG4bqrNeG6rT4u4bqsanvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqpw7rhu5Xhuqd7xKnhuq/EqeG7gXvhuqfhurHhu5sqe+G6pTlqe+G6rcO6xqHEqeG7gXvhu6Hhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7sXDhu61lxKl74bqn4buPxKnhu4F74buh4buHZeG7iXvhu4vDunB74buLw7rhu5XEqeG7gXvhu7Hhuqt74bqp4buDe+G7izjhu4N7xKnhu4fhu4PhurlwKnvhu6Fw4butw6nEqXvhu6FoxKnhu4d74buL4buPezBdIHvhuqlqOMSpe+G7nXA1e+G7sWF7xKjhu4E1e+G7muG7h3F7OsSo4buBNXvhu57hu5HEqTt74bqpNcSp4buBe+G7sXDDssSp4buBe+G6p+G6seG7m3vEqeG7geG7h+G7g2Xhu4l74buh4bujbcSp4buBKnvhu6Hhu4Phurnhu4l74bq1xKl7xKnhu4Fw4bute+G6p+G7kXvhu4nhurHhu6F7NcSpe+G7oWo3xKl74buB4buDNWp74buh4buHw7PEqeG7gSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG6reG7oeG7h3Dhu4nhuqV74buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswWzHhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dXVsxL119feG6rTBdXVsiIl3hu6E0MzBdfeG7i30mw63hu5vhu4E94buj4bu0IjMzPns14buL4buh4bu0PuG7oGjEqeG7h3vhu4vhu497MF0ge+G6qWo4xKl74budcDV74buxYXvEqOG7gTV74bua4buHcXvhu7Fww7LEqeG7gXvhuqfhurHhu5t7xKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe+G7oeG7o23EqeG7gT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjBbMT57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4u4bug4buH4bqranvhu5vhu4c5xKl7NsSp4buHe+G6p3Q1e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKkqe+G7oWjEqeG7h3vhu4vhu497MF0ge+G6qWo4xKl74budcDV74buxYXvEqOG7gTV74bua4buHcXvhuqVne+G7h8O6e+G7h27EqeG7gSp74buxcMOyxKnhu4F74bqn4bqx4bube+G6qWF7InvEqcOh4buJe8SpNeG7rSZ7xKjhu4fhu4Phurlwe+G6qWo4xKl74buxcOG6seG7oXvhu4fhu4PhurvEqXvigJzDtXvhu6Hhu6Phuq9wKnvDtXvhu4E34oCdKnvhu4c14buDe+G6pWXEqXvhuqnDuuG7mcSp4buBe+G7oznhu4N74bqpNnvhu5/hu5F74bufN+G7gyp74bqtw6p74buB4bqv4bute+G7oeG7o+G7kcSpe+G7oeG7o8O64buV4buhJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswWzLhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dXVsxL119feG6rTBdXVsgfTThu6EzW30iNOG7i30mw63hu5vhu4E94buj4bu0MDRdPns14buL4buh4bu0PuG7oGjEqeG7h3vhu4vhu497MF0ge+G6qWo4xKl74budcDV74buxYXvEqOG7gTV74bua4buHcXvhu7Fww7LEqeG7gXvhuqfhurHhu5t7xKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe+G7oeG7o23EqeG7gT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjBbMj57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4uw73EqeG7h3vhu4g14buDe+G7qMOhxKl7xKh74buXe+G7oeG7h8OzxKl74bug4bqvxKl74buGOeG7g3vhuqfhu4dqe+G6peG7g8Op4buhe+G6qcO64buZxKnhu4F7xKnhu4E34bute+G6pzfEqeG7gXvhu4fDunvhu4duxKnhu4Eqe+G7geG7gzVqe+G7oeG7h8OzxKnhu4F74bqp4buDe+G7izjhu4N74buHw6nhu6F74bufw7nhuqd7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqSp7xKnhu4Fw4bute+G7h+G7g+G6veG7iSZ74bug4buj4buZ4buDe8Spw6DEqeG7gXvhu6Hhu4dme+G6pXPhu4N74buJcip74buJw7o1e+G7oeG7h2Z74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhu4s44buDe8Sp4buB4bqz4bube8Spw7rhu5Phuqd7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G6p2t74buLw7Lhu4N7w6zhu4fDs3vhu6M2anvhuqnhur174bqp4buDJnvEqOG7gcO64buZ4buDe+G6reG6r8Spe+G7n+G7g8Sp4buHe+G7n8OyxKnhu4F74bqtbeG6p3vhu6Fw4butw6nEqXvhuqnDuuG7mcSp4buBe8SpN+G7rXvhuqd1xKnhu4F74bqpYXvhu5vhu4c5xKl7NsSp4buHe8Sp4buH4buD4bq5cHvhu4vhurfEqXvhu6Phu43hu4Mqe8Sp4buHw7rEqeG7gXvhuqnDuuG7mcSp4buBe+G7qcOixKl74bqn4buHw7o1e+G6qcO64buV4bqne+G7n8WpNXvhuqfhu4fGsDUmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezBbMeG7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11dWzEvXX194bqtMF1dWyAgXeG7oV19WyIw4buLfSbDreG7m+G7gT3hu6Phu7RbfTQ+ezXhu4vhu6Hhu7Q+4bugaMSp4buHe+G7i+G7j3swXSB74bqpajjEqXvhu51wNXvhu7Fhe8So4buBNXvhu5rhu4dxe+G7sXDDssSp4buBe+G6p+G6seG7m3vEqeG7geG7h+G7g2Xhu4l74buh4bujbcSp4buBPnvhu6vhu4Phuq3hu6Hhu4fhu7Q+M319Pnvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6Hhu7Q+MFsxPnsvLiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqY14bub4buh4buDasSpPi7hu5xwNXvhu51wNcSpe+G7nzbhu6Eqe+G7ieG7j+G7oXvhu5/DsnvhuqlqOMSpe+G6pWd74buLccSpKnvhuqXDoeG7iXvEqTbhu6Eqe+G7oWo3xKl74bql4buPe+G7i+G7k+G7m3vhuqVle+G7ocOzxKnhu4F74buJ4bqj4buhe+G6qcO64buZxKnhu4F74bqp4bq5cHvhuqlhe+G6pWd74bqlasSp4buBe+G7oeG7o2vhuqcqe+G7oeG7o+G7jeG7g3vhu4tlxKl74buhOGp74buh4buHN8Sp4buHe+G6pzbhuqd74bufw7LEqeG7gXvhu6Hhu6Phuq9we+G7o+G6seG7oXvEqeG7gXDhu6174buH4buD4bq94buJJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9W+G7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswWzLhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dXVsxL119feG6rTBdXVswXV3hu6FbXX1dXeG7i30mw63hu5vhu4E94buj4bu0XSAiPns14buL4buh4bu0PuG7oGjEqeG7h3vhu4vhu497MF0ge+G6qWo4xKl74budcDV74buxYXvEqOG7gTV74bua4buHcXvhu7Fww7LEqeG7gXvhuqfhurHhu5t7xKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe+G7oeG7o23EqeG7gT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9Wz574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjBbMj57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4u4bqma3vhuqfhu4fDtHvhu6E4anvhu6Hhu4c3xKnhu4d7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7h8Oye+G7n+G6r3Aqe8Os4buF4bqn4buHe+G6p8ahe+G7oWoqe8Sp4buHbnvDrOG7hzbhuqd7xKnhu4c1cHvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buh4bulxKnhu4F74buJOcSp4buBe+G7i+G7k8SpJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9W+G7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswWzLhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dXVsxL119feG6rTBdXVswICLhu6E0MCI0IuG7i30mw63hu5vhu4E94buj4bu0MlsiPns14buL4buh4bu0PuG7oGjEqeG7h3vhu4vhu497MF0ge+G6qWo4xKl74budcDV74buxYXvEqOG7gTV74bua4buHcXvhu7Fww7LEqeG7gXvhuqfhurHhu5t7xKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe+G7oeG7o23EqeG7gT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9Wz574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjBbMj57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4uxKjhu4fhu4Phurlwe+G6qWo4xKl74buJw7o1e+G7sXDDssSp4buBe+G7sWvhu4N74buL4buXe8Os4buH4buDw6nEqXvhuqdqxKl74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhu6Hhu6Phu5d7xKllxKl7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqXvhu4fhu5HEqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bup4buD4bq74bqne+G6qeG7g3vhu4s44buDJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswWzLhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dXVsxL119feG6rTBdXVs0MDHhu6FdMlsgNOG7i30mw63hu5vhu4E94buj4bu0MDMgPns14buL4buh4bu0PuG7oGjEqeG7h3vhu4vhu497MF0ge+G6qWo4xKl74budcDV74buxYXvEqOG7gTV74bua4buHcXvhu7Fww7LEqeG7gXvhuqfhurHhu5t7xKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe+G7oeG7o23EqeG7gT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjBbMj57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4uw5PEqeG7gXvhuqjhu4PEqeG7h3vhu6jDocSpe+G7qOG7g8Op4buhKnvhu5rhu4dre+G6puG7h3R74buhZ+G6p+G7h3tQ4bqkxKjhuqx74buxYXvEqOG7gTV74bua4buHcXvhuqfhu4dqe+G6peG7g8Op4buhKnvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7sWF74buH4buD4bq7xKl74bqna3vDrOG7h2o5xKnhu4F7MHstezF74bqpajjEqXvhu6Fw4butw6nEqXvhuqVne+G7h8O6e+G7h27EqeG7gSp74bqlasSp4buBe+G7oeG7o2vhuqcqe+G7i+G7l+G7iXvhuqfhu4fhu5fhu4l74bqpNip7xKnhu4Fw4butZcSpe8Sp4buH4bqvxKl74bqtanvhu6Fw4butw6nEqXvhuqnDuuG7mcSp4buBe8Os4buHw7PEqeG7gXvhuqnDuuG7leG6p3vhuq1w4bute+G7oXB74bqlOWp74bqtw7rGocSp4buBe+G7oeG7h8O64buZxKnhu4F74buxcOG7rWXEqSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHszfX3hu5vhu7Ele+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oSR7MFsy4bub4buxJT574buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqn4bqtxKkm4bqlNWrhu6Hhu4c1xKnhu4fhu4dqNSbhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vXV1bMS9dfX3huq0wXV1bMSJ94buhICBdfSDhu4t9JsOt4bub4buBPeG7o+G7tDMzXT57NeG7i+G7oeG7tD7hu6BoxKnhu4d74buL4buPezBdIHvhuqlqOMSpe+G7nXA1e+G7sWF7xKjhu4E1e+G7muG7h3F74buxcMOyxKnhu4F74bqn4bqx4bube8Sp4buB4buH4buDZeG7iXvhu6Hhu6NtxKnhu4E+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wWzI+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+LsSo4buBajfhu4N74bujNSp74bqtanvhu4vDunB74buLw7rhu5XEqeG7gXvhu7Hhuqt74bqn4buH4buXe+G7qeG6s+G7oXvhu4vhu4Phurtwe+G7i8O6cHvhu6Hhu4fDs8Sp4buBe8Sp4buH4buD4bq5cHvhuqd1xKnhu4F7w6zhu4fhu4PDqcSpe+G7oWjEqeG7h3vhu4vhu4974bqpajjEqXvhu51wNXvhu7Fhe+G7sXDDssSp4buBe+G6p+G6seG7myZ74bqoZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhuqlhe+G6p2t74buve8Os4buDw6nEqSp74buBxanhu4N74bupw6HEqXvhuqU5xKl74bqpw6nEqXvhuqfhurHhu5sqe8Sp4buBN8Sp4buHe+G7i+G7g2XEqXvhu51wNcSpe+G6qeG6vXvEqeG6r8Sp4buBe+G6p+G6seG7m3vhu6Fw4butw6nEqXvhuqnDuuG7mcSp4buBKnvhu4Hhu4Nx4bube+G6pTd74bqnasSpe8So4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKl74bqp4buDe+G7izjhu4N74buh4buHcOG6s8Spe+G7oeG7g+G6u8Spe+G7h+G7kcSpJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9W+G7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHswWzThu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dXVsxL119feG6rTBdXVsxICLhu6FdIjN9MuG7i30mw63hu5vhu4E94buj4bu0MzAzPns14buL4buh4bu0PuG7oGjEqeG7h3vhu4vhu497MF0ge+G6qWo4xKl74budcDV74buxYXvEqOG7gTV74bua4buHcXvhu7Fww7LEqeG7gXvhuqfhurHhu5t7xKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe+G7oeG7o23EqeG7gT574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9Wz574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjBbND57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4u4bugaMSp4buHe+G7i+G7j3swXSB7xKnDsuG7g3vhu4nhu4/hu6F74bufw7J74buxYXvhu6nhuqvEqXvhuqXhu4Phur3EqXvhuqd0NXvhu4dw4but4bq7xKl7xKjhu4E1e+G7nuG7kcSpezrEqOG7gTV74bua4buHcSp7xKjhu4E1e+G7oOG7hzbhu4Mqe8So4buBNXvhu4rhu4NlxKkqe8So4buBNXvhu6Dhu4c1xKnhu4cqe8So4buBNXvhu6Dhu4d04but4oCmOyp7xKnhu4fhu4Phurlwe+G6qWo4xKl74buhcOG7rcOpxKl74bqlZ3vhu4fDunvhu4duxKnhu4Eqe+G7sXDDssSp4buBe+G6p+G6seG7m3vEqeG7geG7h+G7g2Xhu4l74buh4bujbcSp4buBe+G6p+G6t8Spe+G6qcO64buV4bqne8Os4buH4bq1xKl74buh4bujw7rhu5HEqeG7gXvEqeG6r8Sp4buBe+G6p+G6seG7myp74buhcHvhu5/FqTUmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m8O9cOG7oeG7h2rhu6M+LuG7oOG7olDEqOG7gHvhu4pFey174bug4buGUHvhu6Dhu4ZU4busLC/hu5su

TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]