(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo chân những cán bộ đi lấy mẫu xét nghiệm mới thấy được sự vất vả nhọc nhằn mà họ đã và đang trải qua. Những túi vật tư, túi môi trường, túi mẫu… theo những bước chân của các cán bộ lấy mẫu “rong ruổi” tại các địa bàn ghi nhận ca mắc mới, trong khu điều trị, khu phong toả… dù ngày nắng, hay đêm khuya, mưa bão.
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o+G6ucOJ4bqySHPhuq7DiUFHc0fDiVRHRXPhuq7hu61Hc8SCTHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGcz/DoMOtMTotdeG7q+KApuG7nS/DiXXhu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlDDhurLhu7HhurBy4buj4bq5w4nhurJIc+G6rsOJQUdzR8OJVEdFc+G6ruG7rUdzxIJMc+G6tuG6uHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGc0bDk+G6uHPhu5TDicOB4bukc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu5hSc1XDgeG7lHNVd3NHw4nDjOG6rnNHw4nhu7NHc0bhu69zw4nDjHPhurZ4c1Xhu69z4bq24buxR0Vz4buU4buSd+G6uHPhu5Dhu5bhu7Hhu5Vzw6HDiVRHRXPhu5TGoOG6uHNV4bqg4buUc+G7lOG7oOG7mXPhu5TGoOG6uHNGxKjhurhz4buU4buS4bugw5JHReG7mXPhu5TGoOG6uHNGw4Phu5bigKZz4buUw4nhurJIc0fDiVRHRXPEguG7oMOT4bquc+G6rsOJQUdz4bqu4bui4buxc+G6ruG7reG6rnPhuq7hu61Hc8SCTHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zz4oCc4buSSEdFc+G7kuG7lk3hurjigJ1z4buUduG6uHPhuq7hu63huq5z4bq2w4rhu7FzxILhu69Hc0XDieG6uHNHw4nhuqBHc+G6ruG7sXNGw73huq5zRsOT4bq44buZc+G7lOG7kkhHRXPhu4LDieG7lnPhurbhurjhuqrhu5Zz4buU4buSw4rhu5lz4buCw4nhu5Zzw5TDiUhHRXPhu5RId+KApnPhurDhu5pzR0Xhu6/hu6RzR8O9R0Xhu5lzw4nhu7Hhu6Rz4bq24bqsRnPhu4LDieG7luG7pOG7seG7mXNG4bug4buxc8SCeEjhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPGsOG7p+G7q8OUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bq4VeG7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcvR+G6ssOa4buYL8O6dcO5xakvdcWp4bul4bqww7nDusO6dHTDuuG7peG7lMO54bupw7nGsOG7qeG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOz4burxanhu6Vyc+G7seG7hOG7lMOzcuG6ucOJ4bqySHPhuq7DiUFHc0fDiVRHRXPhuq7hu61Hc8SCTHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGcz/DoMOtMTotdeG7q+KApnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcsaw4bun4burcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6Phurnhu5JIR0Vz4bqu4buWTOG6rnPhuq7DieG6uOG6qEdzVcOT4bq4cz/DoMOtMTotdeG7q+G7mXNHw4lUR0Vz4bqu4butR3PEgkxz4buE4buvRnNHw4nhurhCRnNV4bucc+G7hMOB4bukc0bDg+G7lnPDmeG6tOG7lHNHRcOJ4bq4QkZzLXPhu4RS4bquc+G7hOG7oOG7jEdFc+KAnOG7lOG7luG7pOG6qEdz4bq2w4Dhu5bigJ1z4buU4buSUuG6rnPhu5ThurjhuqjDlHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGc+G6rsOJSHPhuq7hu63huq5z4buU4buS4bugw5JHRXPDieG7jMOUc0dF4buW4bukc+G6rk9z4bqu4buxSOG7mXPhurZ4c0VJw5Rzw5TDicOAR3Phu4LDicSoR0VzR8OJ4buKc+G7lOG7kkhHRXPhuq7EqEdFc+G7lOG7reG6rnPhu4LDiUjhu7FHw4lzVeG7mkdF4buZc+G6sOG6oMOUc+G6sMOK4bquw4lz4bq24bug4buM4bquc8OJ4bq4QuG7lnPhu5Dhu5Z34buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bunw7nDucOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bq4VeG7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcvR+G6ssOa4buYL8O6dcO5xakvdcWp4bul4bqww7nDunXhu6XDuXTGsOG7lOG7peG7qXXhu6d14buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7Phu6fDuuG7q3Jz4bux4buE4buUw7Ny4bq5w4nhurJIc+G6rsOJQUdzR8OJVEdFc+G6ruG7rUdzxIJMc+G7hMOB4bukc0bDg+G7lnPDmeG6tOG7lHNHRcOJ4bq4QkZzP8Ogw60xOi114bur4oCmcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bunw7nDuXJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4buj4bq54buS4buWR0VzxILhurxHw4lzRk7hurhzR0Xhu6DDkuG6uHPhu5jhuqZzRsOB4buUc+G7gsOJSHdHRXPDuXPDlMOJxqDhu5Rz4bq2Q3Phu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zz4bqww4rhuq7DiXNG4bue4bq4c1Xhu69z4bqww4rhuq7DiXPDicOMR0Xhu5Vzw6HDiUlGc+G7guG7qnPhu5TDieG7luG6oOG7lHNV4bq44bqsR3Phu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zz4buUw4nhu6DDkkdFc+G6rklzw7pz4bq24bqoR3PDuXNHReG7oMOS4bq44buVc8OhReG7oMOS4bq4c+G6tkrhurhz4bquw4nhurjhuqjhu5Zz4buUw4nEqEdFc+G7lOG6uEfhu5lzR0Xhu6DDkuG6uHNFw4nhurhz4bquw4nhurTDlHPhu5TDicSoR0Vz4buU4bq4R3Phuq7hu6Lhu7FzR0Xhu6DDkuG6uHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zz4buE4bqsR3NKR0Vzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJG4buZc0dF4bugw5Lhurhz4buU4buSUuG6rnPhu5ThurjhuqjDlHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5bigKbhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPFqXR0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/hurhV4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy9H4bqyw5rhu5gvw7p1w7nFqS91xanhu6XhurDDucO6deG7peG7pXThu6fhu5R14bun4bul4bupw7nhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs+G7p8O6dHJz4bux4buE4buUw7Ny4bq5w4nhurJIc+G6rsOJQUdzR8OJVEdFc+G6ruG7rUdzxIJMc+G7hMOB4bukc0bDg+G7lnPDmeG6tOG7lHNHRcOJ4bq4QkZzP8Ogw60xOi114bur4oCmcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Nyxal0dHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujYU7hurhz4buQ4buW4bqyc8OZ4bq04buUc0dFw4nhurhCRnPhurbhuqrhu5Zz4bq24bug4buM4bquc+G7hMOB4bukc0bDk+G6uOG7mXPhu5jhu7Hhu5Zz4buCw4nhurhz4bq2eHPhuq5Jc0bDg+G7lnPhu5jhuqZz4bq24bug4buM4bquc+G6rsOB4buUc1Xhu69Ic0pHRXNHRcOJ4bq4Qkbhu5lz4bquSXNFw4nhurhz4buU4bqsR3Phu5Thu5ZN4bq4c+G6ruG7nHPhu5TDiUPhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPGsMO64burw5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/hurhV4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy9H4bqyw5rhu5gvw7p1w7nFqS91xanhu6XhurDDucO6deG7peG7qcO5xanhu5Thu6vFqcO6dHThu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs8O5dXRyc+G7seG7hOG7lMOzcuG6ucOJ4bqySHPhuq7DiUFHc0fDiVRHRXPhuq7hu61Hc8SCTHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGcz/DoMOtMTotdeG7q+KApnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcsaww7rhu6tycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7oz/DicOKc8OhReG7luG7pERHc+G6ucOJw4pzMOG7s0dF4buZc+G7guG7qnPhu5TDieG7luG6oOG7lHNV4bq44bqsR3PDmeG6tOG7lHNHRcOJ4bq4QkZz4bq54buS4buWR0Vz4buUQUZzOOG6uENGc+G7mEjhu63hu5RzxIJCR8OJc+G7lOG6oOG7lHPhu5Thur5Hw4lz4bq5w4nhu7FHw4lzMEjhu61z4bquw4nhurjhu7Fz4buY4bqk4buZc+G6rklzw4nEqEZz4buUw4nDkuG6uHPhu5Thurjhuqjhu5RzR8O9R0VzR0lHRXNV4buvc0jhurhzxIJQ4bqu4buZc0fDiVRHRXNHReG7oMOS4bq4c+G6tuG6uHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5ZzR8OJ4bugc+G6rsOJxqBHRXPhu5TEqOG6uHPhu4LDiUjhu63huq5z4buU4buS4bqsR3NG4bq8R8OJc8SCTHPhurZLc8SCd0hzw4lMc+G7guG6ukdzRuG6uuG7lHNVw5Phurhz4buC4bq6R8OJc8SCd0hzw4lM4buZc+G7gsOJ4bqi4buWc+G7lOG7kuG7sUdFc8Oh4bur4bun4buZc0bhu7Xhu5RzR3bhu5lz4buSw4Hhu5Rz4buCw4lJc+G6rsOJw4rhu5bhu5lzRktzw4nEqOG6uHPhuq7DiXfhu6Rz4buUw4nhu69Hw4lz4bqww41HReG7mXNHw4nhu6BHRXPhuq7DicagR0Vz4buUxKjhurhzVcODR3Phu5LDgeG7lHPhuq5Kc0XDvUdFc+G6tkNz4buE4buvRnPhu5jhu7FIc+G7gsOKw5Rz4buUw4nDkuG6uHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zz4bq2Q3Phuq7DieG7luG7pENHc1Xhuqpzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGc0ZM4buUc+G6ruG7reG6rsOJc0fDieG7sUfDiXNHw4nDgeG7lHPhuq5Jc+G7lMOJQ+G7mXPhu5RRc+G6tklz4buE4buvRnPhuq5Pc+G7mOG7jnPhu4RS4bquc+G7hOG7oOG7jEdFc+G6rsOJUOG6rnNHeUdFc+G6tuG6uOG6quG7lnPhu5Thu5Lhu7Hhu5lz4buU4buS4buW4bukc1Xhuqjhu5Thu5lz4buCw4lI4buxR8OJc1Xhu5pHRXPhu4LDiUpHRXPhuq7DieG6qHPhurDDiuG6rsOJ4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4burdHTDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6uFXhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL0fhurLDmuG7mC/DunXDucWpL3XFqeG7peG6sMO5w7p14bunw7rDunXhu5R14bunxanhu6XFqeG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOz4bupw7p1cnPhu7Hhu4Thu5TDs3LhurnDieG6skhz4bquw4lBR3NHw4lUR0Vz4bqu4butR3PEgkxz4buEw4Hhu6RzRsOD4buWc8OZ4bq04buUc0dFw4nhurhCRnM/w6DDrTE6LXXhu6vigKZyc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3Lhu6l0dHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6t0dHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4buj4bq5w4nhu7FGc0Xhurjhu7Fz4buEw4Hhu6RzRsOD4buWc+G6rsOJSHNHReG7oMOS4bq4c+G6sEFHc+G7lOG7kuG6rEdz4bq2w4rhu7FzxILhu69Hc+G7lMOJw4pz4buU4buSw4FHc2Hhu6DDkkdFcznhu63hu5Thu5lz4buxR8OJc8Ot4bq4c8OteUdz4bq5w6hH4buZc+G7guG7qnPhu5TDieG7luG6oOG7lHNV4bq44bqsR3PDmeG6tOG7lHNHRcOJ4bq4QkZz4bq54buS4buWR0Vz4buUQUZz4buJc+G7lOG6qHNh4bugw5JHRXM54but4buUc+G6rsOJ4bq44buxc+G7mOG6pOG7kXM/xKhHRXPhu5Thu63huq5zw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGc+G6rklzVeG7seG6uHPhu5Thu5LDjXNVxKhz4bqu4buaR0Vz4buQ4buW4buxR3Phu5Thu5LDjEdFc+G7lOG7kkhHRXPhuq7EqEdFc+G7lOG7reG6rnPhuq7DiUpHRXPhurDDiuG6rsOJcz/DoMOtMTotdeG7q+G7mXNV4bq8c+G7lMOJ4bqoc0bhu69z4buU4buSSEdFc+G7mOG7lkrhu5RzR8OJVEdFc0dF4buv4bukc+G7kOG7luG7seG7mXPhu5TEqOG6uHPhuq7hu55HRXNHw4nhu6Bz4bqu4but4bquc+G6ruG7rUdzxIJMc+G7pHPhu5Thuqhz4bq24bqq4buWc+G7lOG7kkhHRXPhu5RBRnPhu5TDieG6qHPhuq7DiXbhu6Rz4bq24buW4buxc1XDk+G6uHPhu5TDicOS4bq4c0Xhurjhu7FHc+G6tkNz4buUw4nhu7FGc0Xhurjhu7Fz4buU4buS4buW4bukc1Xhuqjhu5Thu5lz4buEw4Hhu6RzRsOD4buWc0VT4bq4c0bDg+G7lnPhurZDc+G6rklz4buC4bqo4buUc+G7kOG7lndzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGc0fDieG7sUfDiXNHw4nDgeG7lOG7mXPhu5RRc+G6tklz4buE4buvRnPhuq55R3Phuq5Qc+G6tkNz4bq2w4rhu7Fzw5TDieG7oE9HRXPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LDieG7seG6uHPDieG6uELhu5Zz4buQ4buWd3Phuq7hu63huq5zxILhurhCR3PDlMOJ4butw5Rzw5TDicONR0Vz4bquw4lKR0Vz4bqww4rhuq7DieG7mXPhu4LDiUpHRXPhuq7DieG6qHPhurDDiuG6rsOJc8SCQkfDieG7mXPhu4LDicSoR0Vz4bq2Q3Phu4RB4bukc+G7hOG7sUdz4buSTEdFc+G7kuG7sXPhuq5MR0Vz4bq2S0dF4buZc8SCd0hzVUJz4buUSuG7lHPhu5hQ4bquc+G7gsOJ4buK4bqyc8Ohw4lBR3PhurBBR+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc8WpdHTDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6uFXhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL0fhurLDmuG7mC/DunXDucWpL3XFqeG7peG6sMO5w7p14bunw7nDucO64buUdcWp4bulxal14buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7Phu6nhu6vDuXJz4bux4buE4buUw7Ny4bq5w4nhurJIc+G6rsOJQUdzR8OJVEdFc+G6ruG7rUdzxIJMc+G7hMOB4bukc0bDg+G7lnPDmeG6tOG7lHNHRcOJ4bq4QkZzP8Ogw60xOi114bur4oCmcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Nyxal0dHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujIMOJ4bq4c0fDieG6oEdz4buUduG6uHPhurbhurhDRnPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zz4buOc8OUw4lKcztI4buvR+G7mXPDlMOJ4bugw5JHRXM7xKhHRXPhurnDicOMc8ah4bq5ZHPhurnDieG7sUfDiXMwSOG7reG7m+G7mXPhuq7EqEdFc+G7lOG7reG6rnPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu4LDieG6okdz4buU4buS4bugT0dFc+G7lOG7kuG6uENHc+G7gsOJ4bux4bq4c+G7lMOJUuG6rnPDieG6uEJHc1XDk+G6uHPhu5hSc8OUw4lK4bq4c8OJ4buMw5Rz4bqu4bui4buxc+G6ruG7reG6rnPhu4RS4bquc+G7hOG7oOG7jEdFc+G6rsOJUOG6rnNHeUdFc+G6ruG7mkdFc+G7mFJz4buU4buWQUdz4buUw4nhu6Jz4buQ4buW4bukc+G6tsOKR8OJc+G6ruG7ouG7sXNHReG7oMOS4bq4c+G6sEFHc+G6tuG6qEdz4buEw4Hhu6RzRsOD4buW4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bunw7nDucOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bq4VeG7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcvR+G6ssOa4buYL8O6dcO5xakvdcWp4bul4bqww7nDunXhu6fhu6V1xanhu5Thu6vDucO64bun4bup4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7N1w7nGsHJz4bux4buE4buUw7Ny4bq5w4nhurJIc+G6rsOJQUdzR8OJVEdFc+G6ruG7rUdzxIJMc+G7hMOB4bukc0bDg+G7lnPDmeG6tOG7lHNHRcOJ4bq4QkZzP8Ogw60xOi114bur4oCmcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bunw7nDuXJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujJuG7reG6rnPhu5jhu4BzOeG6rHPhurnDicOKczDhu4zDlOG7mXPhurnhu5Lhu5ZHRXPhu5RBRnPhu4lz4buU4bqoc+G6uWRz4bq5w4nhu7FHw4lzMEjhu61z4buUQUZz4buYUuG7mXPhu5RRc+G7gsOJ4bq4c+G6tuG7jOG7lHPhurDDiuG6rsOJc+G7lMOJUHPhu5Thu6Bz4buE4buxR3Phu5JMR0Xhu5lzR8OJVEdFc0dF4bugw5LhurhzR8OJ4bugc+G6rsOJw4pzw4lI4buvR3Phu5RI4buvR3Phu4LDicSoR0Vz4bquSXNHReG7r+G7pHNHRcOJ4bq+4buZc0fDiVRHRXPEglThu7Fz4bquT0ZzeUdz4bqw4buO4buZc0bhu5rhurhz4buUw4nhu5ZK4bquc+G7gsOJU3Phu5Thu5Lhu5pHRXPhu5JL4bq4c+G6rndGc0Xhurjhu63huq5zR0VM4buUc0dFduG7lHPhu5Thu5JIR0VzxIJMc+G6tktzxIJ3SHPDiUxz4bq2eHPhu5TDieG7r0fDiXNGTOG7lHPhu5TDiUnhurhz4buQ4buW4bqyR+G7lXM54buvRnNV4bq4QuG6rnPhu4ThurjhuqxHc+G7lOG7nOG6rnPhu4LDicSoR0Vz4buUw4lDc+G7lOG7kuG7rUfDiXPhu4LDieG7iuG6uHPhu5hSc0ZC4buUc0bhu4rhurjhu5lz4buC4bq4QuG7lHPhu5hQ4bquc0fDieG7oEdFc+G6rsOJxqBHRXPhu5TEqOG6uHPhuq7hu55HRXPhu6Zz4buUw4lQ4bquc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zz4bqu4buvR0VzR8OJ4buxR8OJc+G7lMOJ4bq8c+G6ruG7r0dFc+G6rklz4buC4bqo4buUc+G7kOG7lndzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGc+G7mMOTRuG7mXPDlMOJ4buc4bquc1Xhu5xz4buUSuG7lHPhuq7DiUhz4bquxKhHRXPhu5Thu63huq5z4buCw4lI4buxR8OJc1Xhu5pHRXPhurDhuqDDlHPhurDDiuG6rsOJ4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fzxal0dMOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bq4VeG7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcvR+G6ssOa4buYL8O6dcO5xakvdcWp4bul4bqww7nDunXhu6fhu6fhu6XDuuG7lHV0xrDGsOG7p+G7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzxal1xalyc+G7seG7hOG7lMOzcuG6ucOJ4bqySHPhuq7DiUFHc0fDiVRHRXPhuq7hu61Hc8SCTHPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGcz/DoMOtMTotdeG7q+KApnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcsWpdHRycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o+G6sUdFc8OhReG7luG7pERHc+G6ucOJ4buxR8OJczDhu6/hu5lzZMOJSXM/w4nhu6Jz4buUw4rhuq7DiXMwO8OhOnPDlMOJ4bugw5JHRXM7xKhHRXPhurnDicOM4buZc+G6uWRz4bq5w4nhu7FHw4lzMEjhu61z4bquw4lIc8SC4bq44bqo4buU4buRcz/DieG6ukfDiXPhu5hSc8OJTnPhu5Thu5Lhu4xz4buCw4nEqEdFc0ZC4buUc0bhu4rhurhz4bqu4bui4buxc+G6ruG7reG6rnPhuq7hu61Hc8SCTHPhu6Rz4buU4bqoc8OZ4buW4buk4bqsR3NHReG7r+G7pHPDmeG7luG7pOG6rEdz4bq24bqsRnPhu4TDgeG7pHNGw4Phu5Zzw5nhurThu5RzR0XDieG6uEJGc+G6tnhzReG6uMagw5Rz4buEUuG6rnPhu4Thu6Dhu4xHRXPhuq7DiVDhuq5zR3lHRXPhurBEc+G6sOG7r0dFc+G7lOG7kuG7luG7pHNV4bqo4buUc0fDieG7sUfDiXMidOG7mXPhu5Thu63huq7DiXMidHPhu5Lhu7Fz4buCw4nhu4rhurhz4bquTEdFc+G6tktHReG7mXNFScOUc8OUw4nDgEdz4bqu4buaR0Vz4bq2w4rhu7Fzw5TDieG7oE9HRXPhu4LhurhDRnPhu5hI4but4buUc+G7lOG6vEfDiXPDieG6vEfDiXPhurDDiuG6rsOJc8SCQkfDiXPhu5Thu5LhuqxHc+G6tsOK4buxc8SC4buvR+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4buw4buW4buUw4lI4buScuG7o+G6ucSoczDhu6/hu50vw5Thu6M=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]