(vhds.baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị đồ cúng cho ngày rằm tháng Giêng, ngay từ sáng 14-2 (ngày 14 âm lịch) tại các chợ truyền thống, nhiều người dân đã tất bật mua sắm hoa quả, chè bánh... khiến không khí nơi đây diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhYcO94buzeXDhu6HDtcOhWeG7p+G7oeG6r3lk4buhw7Xhuq/DrcO04but4bqvWeG6veG7n+G6r+G7s8O0Y+G7ocO14bqvw5Xhu5Ft4buhw7VhL8O94buzeXDhu6HDtcOhYS/DtOG6t8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8OU4buJYsOsxIPDoeG7isOy4bqvw63DtOG7tWfhu6Hhuq9p4buV4bqv4buL4bul4bqvw63hu7fhu6HDteG6r8Otw7Rw4bqv4buhw7Vkw4Lhuq954bq94buf4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/DleG7kW3hu6HDtTXhuq/hu6HDtWLDguG6r+G7s8OD4bqvw71j4buhw7Xhuq/hurfDoi3hurPhuq844buhw7Vkw4Lhuq/hurfDouG6r+G7h+G7n+G6r+G7o+G7lcOtw7Q54bqv4buzxJHhu5Hhuq/DrWPDreG6r8Otw7Thu63huq/hu7N54bu1w4Jv4buh4bqv4buzw7TDueG7ocO1NeG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/hu4vDqeG6r+G7s+G7g+G7s+G6r2lm4buz4bqv4buf4bu1YuG6r8O94bq74buf4bqvw7RwYuG6r3jhu7VlNeG6r8Otw7TDqOG6r2lj4buhw7Q2Njbhuq/hu53DtOG7kW7hu6Hhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu53DtOG7k+G6r+G7oeG7qeG7keG6r+G7i+G7h8OC4bqvw6zhu5Hhu43hu6Hhuq95YuG6r8O9w7rhu5Hhuq/hu6HFqeG7kTXhuq/hu6HDtOG7p+G7oeG6r+G7ocO04buVdzZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqXhuq3hurd34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bqx4bqtL+G6t+G6q+G6t8Os4bq34bqx4bqp4bq14bqn4bq1w6Lhu7PDouG6p+G6reG6qeG6seG7o+G6sTbhu5t3w7UyeV3huqvDouG6q8SD4bqvYuG7o+G7s13Eg1nhu6fhu6Hhuq95ZOG7ocO14bqvw63DtOG7reG6r1nhur3hu5/huq/hu7PDtGPhu6HDteG6r8OV4buRbeG7ocO1xIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqXhuq3hurfEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoeG7omThuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4buj4buN4bqv4buzeeG7tcOCb+G7oeG6r+G7s8O0w7nhu6HDteG6r3jhu7Vi4buh4bqv4buzeXPhu6HDteG6r8Otw4Fi4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DrOG7h+G7oeG6rzvhu5HDs+G7szXhuq954bq94buf4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/DleG7kW3hu6HDteG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r8Ot4bu34buhw7Xhuq/hu6Phu43huq/hu7PhuqDhu6nhu5/huq/hu7Phu4Phu7M24bqvO+G7kcOzw63huq/DrcO04bu1Z+G7oeG6r2nhu5Xhuq/DtOG6oOG7qeG7ocO14bqvw7RwYjXhuq/hu5/hu4fhu5/huq/hu6Phu43huq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buLw6rDreG6r2nhu5HDs+G7s+G6r3jhu7Vi4buh4bqv4buz4buH4bufNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6peG6q+G6qXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurPhurHhuq0v4bq34bqr4bq3w6zhurfhurHhuqnhurXhuqXhurXhuqnhu7Phuqfhuq3DouG6q+G6qeG7o+G6sTbhu5t3w7UyeV3hurPhurXhurHEg+G6r2Lhu6Phu7NdxINZ4bun4buh4bqveWThu6HDteG6r8Otw7Thu63huq9Z4bq94buf4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/DleG7kW3hu6HDtcSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6qeG6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bql4bqr4bqpxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Hhu4rDsuG6r8Otw7Thu7Vn4buh4bqvaeG7leG6r+G7i+G7peG6r+G7o+G7jTXhuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r8OtceG6r+G7s8O0ceG7keG6r3jhu7Xhu4nhu6Hhuq/hu5/hu7Vi4bqvw7RwYuG6r3jhu7VlNeG6r2lj4buhw7Thuq/hu7N5Y+G7keG6r+G7s8OD4bqvw71j4buhw7Xhuq/DveG7q+G7n+G6r+G7ocO1ZMOC4bqv4bq3w6Lhuq/hu4fhu5/huq/hu6Phu5XDrcO0NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPDrOG7s8O04bu14bufaeG6r+G7kcON4buJ4buh4buz4buJecSD4bqvw73hu7PDguG7o+G7iV3Eg+G6suG7kcOs4buzw7Qz4bqv4bqp4bqx4bqxd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bql4bqr4bqpd+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6s+G6seG6rS/hurfhuqvhurfDrOG6t+G6seG6qeG6teG6reG6seG6q+G7s+G6s+G6p+G6q+G6teG6q+G7o+G6sTbhu5t3w7UyeV3hurfhurPhurHEg+G6r2Lhu6Phu7NdxINZ4bun4buh4bqveWThu6HDteG6r8Otw7Thu63huq9Z4bq94buf4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/DleG7kW3hu6HDtcSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6qeG6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bql4bqr4bqpxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6HDlHDEkeG7s+G6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4buf4bu1YuG6r2lj4buh4bqv4buzxJHhu5Hhuq/DrWPDreG6r+G7i+G7kcOy4buf4bqvw63DtOG7reG6r8O9w7rhu5Hhuq/hu6HFqeG7keG6r8O04bup4buh4bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hu7PDtOG6oOG7seG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6peG6q+G6qXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurPhurHhuq0v4bq34bqr4bq3w6zhurfhurHhuqnhurXhuqvhurfhuq3hu7Phuq3huqfhuqfhuqfhuq3hu6PhurE24bubd8O1Mnld4bqpw6LhurXEg+G6r2Lhu6Phu7NdxINZ4bun4buh4bqveWThu6HDteG6r8Otw7Thu63huq9Z4bq94buf4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/DleG7kW3hu6HDtcSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6qeG6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bql4bqr4bqpxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Hhu6DDtOG7kW/hu7Xhuq/hu5/DquG7s+G6r8O0ZOG7ocO14bqv4buzeWPhu5Hhuq/DreG7h8OC4bqv4buL4bqg4butw63huq9pZMOC4bqvaWPhu6Hhuq/hu4vDsuG6r3fDtEHDreG6r+G6tkHhuq/hu6HDtOG7teG6r8Ot4buF4bu14bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu7PDtOG7leG6r+G7s3nhuqDhu7Hhu6HDtTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqXhuqvhuql34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bqx4bqtL+G6t+G6q+G6t8Os4bq34bqx4bqpw6LhurfhurHhuq3hu7PhuqvDouG6t8Oi4bqz4buj4bqxNuG7m3fDtTJ5XeG6reG6qeG6tcSD4bqvYuG7o+G7s13Eg1nhu6fhu6Hhuq95ZOG7ocO14bqvw63DtOG7reG6r1nhur3hu5/huq/hu7PDtGPhu6HDteG6r8OV4buRbeG7ocO1xIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqXhuqvhuqnEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDocONw7Thu7XDueG7keG6r+G7s+G7kW3hu7U14bqvw63DtOG7tcO54buR4bqv4buhw7XEguG6r8Otw4Dhu6HDteG6r3nhu4Phu7Phuq/hu4vhurvhu7Phuq/DtGThu6HDteG6r2nhu6/hu5Hhuq/hu7PDtHHhu5Hhuq944bu14buJ4buh4bqvw63hu7fhu6HDteG6r+G7o+G7jeG6r+G7o+G7h+G7teG6r+G7i+G7seG7keG6r8Otw4Fi4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DrOG7h+G7oTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqXhuqnhurF34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bqx4bqtL+G6t+G6q+G6t8Os4bq34bqx4bqp4bq14bqtw6Lhuqfhu7PhuqfhuqfhurPhuq3hurHhu6PhurE24bubd8O1Mnldw6LhurHDosSD4bqvYuG7o+G7s13Eg1nhu6fhu6Hhuq95ZOG7ocO14bqvw63DtOG7reG6r1nhur3hu5/huq/hu7PDtGPhu6HDteG6r8OV4buRbeG7ocO1xIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqXhuqnhurHEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoeG7nuG7h+G7n+G6r8Ot4bu34buhw7Xhuq/DteG7kWLhuq/hu7Phu5Ft4buh4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buzw7TDsuG6r+G7s8O04buRbuG7teG6r3jhu7Vl4bqvw61i4bu14bqv4bujY+G6r+G7s3nhu4Xhu7U24bqvw5Xhu5Fj4bqv4bufw6rhu7Phuq/DtGThu6HDteG6r+G7oWTDguG6r8OtYnDhuq9p4bq94buhw7Xhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4buhw7Vkw4Lhuq/DteG7kWN34bqv4buzbuG7szXhuq/DrGJw4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu7PDg+G6r+G6t+G6sTbhurHhurHhurEt4bq34bqlNuG6seG6seG6seG6r+G7i+G7peG7ocO1L3jhu7Vl4bqvw61i4bu14bqv4budw6jhu5/huq/hu6Nj4bqv4buzeeG7heG7tTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqXhuqfhurN34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bqx4bqtL+G6t+G6q+G6t8Os4bq34bqx4bqpw6LhurfDouG6qeG7s+G6s+G6tcOi4bq1w6Lhu6PhurE24bubd8O1Mnldw6LhurPhurHEg+G6r2Lhu6Phu7NdxINZ4bun4buh4bqveWThu6HDteG6r8Otw7Thu63huq9Z4bq94buf4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/DleG7kW3hu6HDtcSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6qeG6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bql4bqn4bqzxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6HDlHBi4bqv4bujZOG6r+G7n8Oq4buz4bqvw7Rk4buhw7Xhuq/DrXHhuq/hu5/DquG7s+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DrGLhu6HDtOG6r8O9Y8Otw7Thuq/DreG7t+G7ocO14bqv4buj4buN4bqvw63DgWLhuq/DtOG7heG7teG6r8O0buG7s+G6r8OtY8Ot4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Q2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg+G7kcON4buJ4buh4buz4buJecSD4bqvw73hu7PDguG7o+G7iV3Eg+G6suG7kcOs4buzw7Qz4bqv4bqp4bqx4bqxd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bql4bqr4bqpd+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6s+G6seG6rS/hurfhuqvhurfDrOG6t+G6seG6qeG6teG6qeG6teG6teG7s+G6s+G6q+G6t+G6teG6t+G7o+G6sTbhu5t3w7UyeV3hurPhuqvhurXEg+G6r2Lhu6Phu7NdxINZ4bun4buh4bqveWThu6HDteG6r8Otw7Thu63huq9Z4bq94buf4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/DleG7kW3hu6HDtcSD4bqv4bqy4buRw6zhu7PDtF3Eg+G6qeG6seG6scSD4bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzXcSD4bql4bqr4bqpxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Hhu6Dhurnhu5/huq/hu6Fiw4I14bqv4buf4bun4buz4bqvd8O04buF4buh4bqv4bq24buZ4bqv4buhw7Xhu7Xhu6Xhu6Hhuq/DreG7teG7ocO14bqv4bqi4buhw7Xhuq/DtHBi4bqvw7TEkeG7oeG6r8Otw7RuNeG6r3fDtOG7heG7oeG6r+G7ncO0Y8Ot4bqvw6xw4bqvw6zhu5V34bqveeG6veG7n+G6r+G7s8O0Y+G7ocO14bqvw5Xhu5Ft4buhw7Xhuq/hu7N54bu54buhw7Xhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu6HDtWTDguG6r+G7o+G7jeG6r+G7suG7meG7ocO04bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq844bq3w6It4bqzOeG6r+G7oW3hu6Hhuq/DteG7kWPhuq9pY+G7oeG6r8OtY8Ot4bqv4bujcMSR4buR4bqvw7RwYuG6r+G7i2/hu7Xhuq/hu7Phurnhu6HDteG6r+G7n8SR4buhw7Q2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg+G7kcON4buJ4buh4buz4buJecSD4bqvw73hu7PDguG7o+G7iV3Eg+G6suG7kcOs4buzw7Qz4bqv4bqp4bqx4bqxd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bql4bqr4bqpd+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6s+G6seG6rS/hurfhuqvhurfDrOG6t+G6seG6qcOi4bqz4bqx4bqn4buz4bqp4bqt4bq34bqp4bqn4buj4bqxNuG7m3fDtTJ5XeG6qeG6q+G6scSD4bqvYuG7o+G7s13Eg1nhu6fhu6Hhuq95ZOG7ocO14bqvw63DtOG7reG6r1nhur3hu5/huq/hu7PDtGPhu6HDteG6r8OV4buRbeG7ocO1xIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqXhuqvhuqnEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDocOUcGLhuq/DtOG7peG7ocO1NeG6r8O0cGLhuq/DreG7t8OtNeG6r+G7o2LDguG6r+G7qeG7oeG6r+G7i2/hu7Xhuq/hu7Phurnhu6HDteG6r8O14buRY+G6r8O14buDd+G6r8OiLeG6peG6r+G7o+G7heG7oeG6r8O9cOG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDtTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqXhuqvhuql34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bqx4bqtL+G6t+G6q+G6t8Os4bq34bqx4bqpw6LhurPhurfhuqnhu7PhurXhuqvhuqXhuq3hurfhu6PhurE24bubd8O1Mnld4bq34bqpxIPhuq9i4buj4buzXcSDWeG7p+G7oeG6r3lk4buhw7Xhuq/DrcO04but4bqvWeG6veG7n+G6r+G7s8O0Y+G7ocO14bqvw5Xhu5Ft4buhw7XEg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhuqnhurHhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg+G6peG6q+G6qcSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8OhLsO64buRNeG6r8Otw7TDqDXhuq/DrWPDreG6r+G7o3DEkeG7keG6r2lj4buhw7Thuq/hu7N5w7rhu5E14bqvaWPhu6HDtOG6r8Otw7Riw4Lhuq/DrcOA4buhw7Xhuq954buD4buz4bqvw63DtMSRw4Lhuq/DtGThu6HDteG6r+G7ocO04bux4bqvw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G6tuG7leG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6Hhuq/hu7PDtMO54buhw7Xhuq/hurZk4bqv4buz4buT4buhw7Thuq/hu7Phu5HDs+G7oeG6r+G7o+G7reG7keG6r8Otw4Fi4bqv4buhcTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqXhuqfhuqd34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bqz4bqx4bqtL+G6t+G6q+G6t8Os4bq34bqx4bqpw6LhurXhurHhurPhu7PhurXhuq3hurHhurfhurfhu6PhurE24bubd8O1Mnld4bql4bqn4bqnxIPhuq9i4buj4buzXcSDWeG7p+G7oeG6r3lk4buhw7Xhuq/DrcO04but4bqvWeG6veG7n+G6r+G7s8O0Y+G7ocO14bqvw5Xhu5Ft4buhw7XEg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhuqnhurHhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg+G6peG6p+G6p8SD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8Ohw5Thu4Xhu7Xhuq/DtG7hu7Phuq/DteG7kWPhuq/DrWXhuq/DrWPDreG6r+G7n8Oq4buz4bqvw7Rk4buhw7Xhuq/hu4vDsuG6r2lkw4Lhuq/hu6Phu43huq/DreG7t+G7ocO14bqveeG6veG7n+G6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G7oWLDguG6r+G7i2/hu7Xhuq/DrWJw4bqvw7Thu6nhu6Hhuq/DvXDhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4buh4bq54buf4bqv4buzeeG6oOG7q8OtNuG6r+G7suG7tcOC4bqv4buhw7Thu5Ft4buh4bqv4bq24buZ4bqveOG7tWLhu6Hhuq/hu6Hhu5HDs+G7n+G6r+KAnMOt4bu34buhw7Xhuq/DrWXhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu53DtMO64buhw7Xhuq9p4bq94buhw7Xhuq954bq94buf4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/DleG7kW3hu6HDteKAneG6r+G7oW3hu6Hhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r8Os4buH4buh4bqv4bq2aOG7oeG6r8O94buB4buh4bqvw71k4buhw7Xhuq/DrcO04buR4bqv4buz4buRb+G7oeG6r+G7i8Oy4bqvw63DtOG7tWfhu6Hhuq9p4buV4bqv4buf4bun4buz4bqv4buf4buH4buf4bqv4buj4buN4bqv4buz4bqg4bup4buf4bqv4buz4buD4buzNeG6r+G7i8OB4bqv4buL4buFw4I2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3QuG7teG7s8O0cHnEg8Oh4buyw7Thu7Xhuq/DlGRhL3fDoQ==

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]