(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 28-12-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Kế hoạch số 3882/SGDĐT-CNTT về triển khai sổ sách, hồ sơ điện tử ngành GD&ĐT Thanh Hóa. Theo đó, năm học 2022-2023 được sử dụng song song hai hình thức hồ sơ, sổ sách giấy và hồ sơ, sổ sách điện tử. Từ năm học 2023-2024, chỉ sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử.
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6plPsOA4bq/4bun4buz4buL4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7p8Sp4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G6quG7p8aw4buX4bun4bq/eeG7peG7p8Wp4bq/4buG4bqwxanhur/huqrhu6fhu4tG4bq/4bubw4PFqeG6v3nhu6fhurjhur/huqrhu6dy4bq/ecSpw73huqXEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZVnhu6XEqUbhur/hu4PDrS3hu4fhu4Mt4buD4buB4buD4buD4bqp4bq/PuG6tOG6v+G7pMWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4buGxKnhur/hu5rEqcO94bq/4bqqasO94bq/Y+G7pMagw6Lhu5p7ZOG6v+G7m2zhur/hu5fhu7Phur9WcuG6v+G7p8O9auG7l+G7p+G6v+G6qMOA4bq/4buFw63DreG7gy8+4bukxqDhu5p7LeG7lll7e+G6v+G7hnPhur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4bqow4Phur/huqjhu4nhu5fhu6fhuqnhur/hu6fhuqDhur/huqjhuq7hur/hu5vFqXR54bq/4bqq4bq+4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6v+G7pMagw6Lhu5p74bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu6bhu7Phu4vhuqvhur974bun4budw73hur/hu5vhu7Phuqnhur95bXjhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Mt4buD4buB4buD4buF4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqo4bq+4bq/xqHEkHnhu6Xhur/huqjDvXnhu6Xhur/huqjDvXnhu6Xhur/hu6fhu4vFqeG6v+G7p+G7qXnhu6fhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu6fhuqDhur/huqjhuq7huqnhur/huqjDg+G6v+G6qOG7ieG7l+G7p+G6v+G7pcWpw7VG4bq/4buGxKnhur/hu6fhuqDhur/huqjhuq7huqnhur/huqjDg+G6v+G6qOG7ieG7l+G7p+G6v+G7m8WpdHnhur/huqrhur7huqvhur974bq84bq/eW144bq/4bun4bu34buX4bq/4buD4buB4buD4buFLeG7g+G7geG7g2bhuqnhur/hu5fhu6fhu7Hhur/huqjhur7hur/GocSQeeG7peG6v+G7p+G6oOG6v+G6qOG6ruG6qeG6v+G6qMOD4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6q8SRL+G6pGXEkeG6quG7i+G7lXfhu53hur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhu4Thu4t54buneeG7p+G7i+G6qsOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur9p4buB4buB4bqk4buE4bqt4bq/eOG7i+G6rOG7pcWpeS134budw7nhuqrhuqfhur/hu4tC4bqqw73huq3hur944buL4bqs4bulxal5LeG6rMWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/4buLQuG6qsO94bqtw6plxJHhuqrhu5XDvcahRmXEkeG6quG6rGXEkeG6qsahZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhuqrhu53hu4Thuqot4buLd8Wp4buleeG6p+G6v+G7l+G7nXnhuqrhu53huqzhuq3DqmXEkeG6qOG6quG6rMO9eeG7pWUjeeG7peG6v1dx4bq/e+G7p8SpeeG7p+G6v+G7muG6oHnhu6Xhur8t4bq/4bqmQkZzeeG6v3vhuqzhurjhurR54bul4bq/KOG7p+G7tXnhu6Xhur/hu6TGoMOi4buae+G6v3so4bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu6bhu7Phu4vEkS/huqjhuqrhuqzDvXnhu6VlxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhuqrhu53hu4Thuqot4buLd8Wp4buleeG6p+G6v+G7l+G7nXnhuqrhu53huqzhuq3DqmXEkeG6qOG6quG6rMO9eeG7pWXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsah4bqq4bunQnjhu5Xhur/FqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/Z+G7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/Zmnhu4fhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Xhu4dmL+G7h2lpxqFn4buBw61mw63hu4Hhu4Hhuqrhu4Phu4do4buHd+G7gS3hu4fhu4Xhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDqj7DgOG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3nhu6XEqXnhu6fhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3nhu6fEqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqrhu6fGsOG7l+G7p+G6v3nhu6Xhu6fFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqq4bun4buLRuG6v+G7m8ODxanhur954bun4bq44bq/4bqq4buncuG6v3nEqcO94bqlw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6pn4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZmnhu4fDquG6vy9lxJEv4bqo4bqq4bqsw7154bulZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple+G6vOG6v3lteOG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7g+G7geG7g+G7gS3hu4Phu4Hhu4Phu4fhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7puG7lj7hur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v3so4bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu6bhu7Phu4vhur/hu5ts4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/4bqow4Phur/hu5vFqXV44bqp4bq/4bun4bu34buX4bq/4buVauG6v+G7m8WpdHnhur/huqrhur7huqvhur97Qkbhur954bunxalxeeG6v8ahw73hur/hu5fhu6fhurjhu4vhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqjhur7hur/GocSQeeG7peG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur93w71q4bqq4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhur/huqrhu7F54bun4bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu6bhu7Phu4vhur95cXnhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4buG4buZeeG6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/4buXa+G6v+G6qMOD4bq/4bulxanDtUbhuqvhur974bqsw7154bul4bq/4bqmQuG7ieG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/huqjhur7hur/GocSQeeG7peG6v+G7l+G7p0N54bul4bq/4bqqw4HFqeG6v+G6quG7p8O1RuG6v+G7l+G7s+G6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bqq4bunQuG7kXnhur934bqyxanhur/hu4bEqeG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7msOAxanhur/hu4bhurDFqeG6v+G7p+G6oOG6v+G6qOG6ruG6v+G7pcWpw7VG4bqp4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhur/huqhw4bq/4bqqw4B54bq/eeG7p8Wpc0Lhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6qeG6v+G7l+G7p8Wp4bq/4bqk4bunxrDhur/hu4bEqeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qOG6uuG7l+G6q+G6v3vhuqzDvXnhu6Xhur924bunxanhur/hu5vhu7Phuqnhur95ckLhur/hu6XFqeG7icO94bq/4buGxalxeeG6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/4bqqw4Dhuqrhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bundOG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G6qsWpeeG6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6unnhu6Xhur/GocSQeeG7peG6v+G7hm154bq/4bqk4bun4bu1eeG7peG6qeG6v3fhurhC4bq/4bqq4bqs4buA4bq/4bqq4bqscXnhur/DvXnhu53GoeG6rMWp4buG4bud4bqp4bq/4bulw73DveG7pXfhu53hur/GoeG6rMWp4buG4bud4bqp4bqr4bqr4bqr4bq/4bqq4bun4bup4bq/4bqocOG6v8ahw7rhur/GocSpeeG7peG6v+G7l+G7keG6pOG6v3nhu6fhu5Hhuqrhuqnhur/hu5XDg+G6v+G6qEJ54bul4bq/4buGxKnhur/hu5vFqXNC4bq/4buX4bun4buxeeG7p+G6v+G7p+G6oOG6v+G6qOG6ruG6v+G7lcO14bqq4bq/4buX4bq64bq/d0Phu5fhur95xKnDveG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buaw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bun4bqg4bq/4bqo4bqu4bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6qeG6v+G7huG6vOG7i+G6v+G6qsWpcuG6quG6v3bFqXR44bq/4buX4bunxanhur/huqThu6fGsOG6v+G7hsSp4bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7pcWp4buLeeG6v3fhurhC4bq/4bqq4bqs4buA4bq/4bun4bqg4bq/4bqo4bqu4bq/4bqow4Phur/huqjhu4nhu5fhu6fhur/hu5dF4buL4bq/eeG7p8Sp4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7huG6vOG7i+G6v+G6quG6rOG7iXnhu6fhur/hu5vhurjhurLhu5fhur954bulQkbhur/hu5fhuq7hur94w7Xhuqrhur944buJ4bqq4bqp4bq/4bun4bq44bq/4bunasWp4bq/4bun4bqg4bq/4bqo4bqu4bq/xqHDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3dH4bq/xqHDveG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur94w7154bul4bq/eELDgHnhuqvhur/hu5RxeeG6v+G7l2p54bun4bq/4bub4buz4bqp4bq/4bulxalD4bqk4bq/4bqq4bun4buLRuG6v+G7m8ODxanhur954bunxalzQuG6v+G6pkJG4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v3fEqXjhur/hu4bFqXThu5fhur93xalxeeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bubcnnhur/hu5fhu4nhu5fhur93w71qxanhur/hu6fhuqDhur/huqjhuq7hur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur954bulxKl54bun4bq/4bukxqDDouG7mnvhuqnhur/hu5XFqXJ54bq/4buGxal04buX4bq/4bqq4bqs4bq44bqw4buX4bq/4bub4buPRuG6v3fEqeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/huqrhu6d14bq/4bqq4bun4bup4bq/eeG7i0bhur/huqrhuqzhurThur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu5vhuq554bq/4bulxalreeG6qeG6v+G7lcWpcnnhur/hu4bFqXThu5fhur/huqrDgHnhur954bunxalzQuG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bulxanhu4t54bq/4bubdeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v3nhu4tG4bq/4bqq4bqs4bq04bq/eXF54bq/eeG7p+G7i3nhu6fhur/hu5fhu6fhu7N54bul4bqr4bq/KULhu4vhur/hu5vhu7Phuqnhur/huqpteeG7peG6v3lteeG7peG6v+G6qELDteG6quG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/4buX4buJeeG6v+G7leG6ouG6qeG6v+G7pcWp4buJw73hur/hu4bFqXF54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6v3dxeeG6v3nhu6fFqXNC4bq/d8O0eeG6v+G6qMO94bq/4buG4bqwxanhur/huqrhuqzhurjhurDhu5fhuqnhur944buLeeG7peG6v3dqxanhur/hu6fFqXRC4bq/4bqmQmvhur/hu5fhu4vDveG6v+G7l+G7p8O94bq/4buXw4F54bul4bq/4buGxal04buX4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bqsw7154bul4bq/eW144bq/4bun4bu34buX4bq/4buD4buB4buD4buFLeG7g+G7geG7g2bhuqnhur/huqrDteG6quG6v+G7l2vhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v+G6qHDhur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7leG6ouG6v+G7l+G7ieG7l+G6v0ZxQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7hnPhur/hurp54bul4bq/xqHEkHnhu6Xhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bundOG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G6qsWpeeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3nhu6XEqXnhu6fhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3hqeeG7p+G6v3hw4bq/4bun4bqueeG6qeG6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6v+G7p+G6rnnhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG6quG7neG7hOG6qi3hu4t3xanhu6V54bqn4bq/4buX4budeeG6quG7neG6rOG6rcOqZcSR4bqo4bqq4bqsw7154bulZXvhu6fDtEbhur/hu6XFqeG7icO94bq/WeG7pUJGw7p54bq/4bum4bqgeeG7peG6vylC4buPeeG6qeG6vyjhu6fhu7Phur/hu6bFqXRC4bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7pih74bq/e+G7rXnhu6fhur/hu6TFqeG7i+G6v+G7h+G6v2Phuqrhu6fhu6vhur/hu4Rs4bq/WeG7peG7p8Wp4bq/PuG6rnlkxJEv4bqo4bqq4bqsw7154bulZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4bqq4bud4buE4bqqLeG7i3fFqeG7pXnhuqfhur/hu5fhu5154bqq4bud4bqs4bqtw6plxJHhuqjhuqrhuqzDvXnhu6VlxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/Z+G7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/4buF4buB4buD4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buXxqF54bqr4buV4buLw73huqrhu6fhu4t54bun4bunw73hu4vhuqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buHZi/hu4dpacahZ+G7gcOtZsOt4buD4buB4bqqaWZm4buHd+G7gy3hu4fhu4Phuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDqj7DgOG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3nhu6XEqXnhu6fhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3nhu6fEqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqrhu6fGsOG7l+G7p+G6v3nhu6Xhu6fFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqq4bun4buLRuG6v+G7m8ODxanhur954bun4bq44bq/4bqq4buncuG6v3nEqcO94bqlw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6pn4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOq4buF4buB4buDw6rhur8vZcSRL+G6qOG6quG6rMO9eeG7pWXEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZXvhurzhur95bXjhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Et4buD4buB4buD4buH4bqp4bq/e+G6rOG6uOG6tnnhu6Xhur974bumKHvhur974buteeG7p+G6v+G7pMWp4buL4bq/4buH4bq/4bubbOG6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/4bqow4Phur/hu5vFqXV44bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6v+G6quG7p+G7i0bhur/huqrhu6dy4bq/4bunw73EqXnhur/huqrDvcSpeeG6v+G6qMOD4bq/4bubxal1eOG6v+G7pcWpw7VG4bqr4bq/KUJG4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/4bqow4Phur/hu5vFqXV44bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3nhu6fEqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu5fhu6fDs+G6quG6v+G7l+G7p3DhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZT7Dg+G6v+G7m8WpdXjhur/hu5vFqXR54bq/4bqq4bq+4bqp4bq/4bulxalD4bqk4bq/4bqq4bunw7RG4bqp4bq/4buXw4Hhur/hu6XFqeG7icO94bq/4bqqxaly4bqq4bq/dsWpdHjhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G6qsaweeG7p+G6v+G6qsO94buJeeG6qeG6v+G6quG7p8OAeeG7peG6v3Zx4bqp4bq/4bunannhur/hu5fhu6dy4bq/4bqo4buLxanhur/huqjhu7Phuqrhur/hu4bEqeG6v3jhu4t54bul4bq/d2rFqeG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bqqxal0eeG6v8aw4buX4bun4bq/duG7p+G7ieG7l+G6q+G6v+G7msOz4buX4bq/4buVxal04bqq4bqp4bq/4bubw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/dkjhur/huqrhu6fFqeG6v3fhurB54bq/xqHDveG6v3nhu6fEqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7huG6sMWp4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v+G6quG6rG7hu5fhur954bul4bunxal0eOG6qeG6v+G7m8WpdXjhur/hu5XEqcWp4bq/4bqq4bunxanhur/huqhw4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqqw4N54bul4bq/dnLhuqrhur/hu5fhu6dCRnV54bq/4bqq4bqsw4rhu5fhur/huqrFqXLhuqThur/huqrhurzhur944buJRuG6v+G7l+G7p8O1eOG6v+G7hsSpw73hur/huqjDg+G6v+G7m8WpdXjhuqnhur/hu5treOG6v+G7lWvDveG6v3nhu6fhu4t54bun4bq/4buX4bun4buzeeG7peG6qeG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G7hOG7ieG7l+G6qeG6v3bhu6fhu4nhu5fhu6fhur/huqZC4buLeeG6q+G6vyjhu6fEkOG6v+G7p0JGeeG7p+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3Xhur924bur4bqk4bq/4bqq4bun4bq2xanhur95bnjhur/hu5Vu4bqq4bq/dnLhuqrhur/huqZCa+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7keG6pOG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fDvXnhur/hu5144bqp4bq/4bqk4bunw4DFqeG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7huG6sMWp4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhur/hu5fhu6dF4bq/eeG7p8WpdHjhuqnhur/hu6XFqeG7icO94bq/4buGxalxeeG6v+G7leG6ouG6v3jDgXnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7keG6pOG6reG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7pcWp4buJeOG6v+G6qOG7ieG6quG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7m+G7iXnhu6fhur/hu6XFqeG7ieG6v3Zy4bqq4bq/4bqmQmvhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqrhu5HhuqThur/hu5dF4buL4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqoxal54bun4bq/4buba3jhur/hu5Vrw73hur94xal54bun4bq/4buVauG7l+G7p+G6qeG6v3bhu6fhu4nhu5fhu6fhur/huqZC4buLeeG6qeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G7lW954bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5rDgMWp4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/huqZCa3nhur93R+G6qeG6v+G7pcWpQ+G6pOG6v3nhu6fEqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqrhu6dC4buReeG6v3fhurLFqeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pkJreeG6v3dH4bq/4bqow4Dhur93xal0QuG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7l+G7p0JGdXnhur/hu5vFqeG6qeG6v+G7l+G7p0JGdXnhur/hu5tyeeG6qeG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7leG7ueG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7hsSp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bqqxal54bq/duG7p+G7ieG7l+G6reG6v8ahw7rhur/GocSpeeG7peG6v3Zy4bqq4bq/4buX4bunQkZ1eeG6qeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5XhuqLhur/GoeG7gOG6v3fFqXRC4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/GoeG7gOG6v3fFqXRC4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4buGxKnhur/hu5fhu5HhuqThur954bun4buR4bqq4bq/4bun4bqg4bq/4bqo4bqu4bq/4bqq4bunxanhur/huqrDgOG6quG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur974bumKHvhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZXvhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G6quG6sMWp4bqp4bq/4buVcXnhur/hu5dqeeG7p+G6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G6qsSQ4buX4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bunQkbhur/hu6fFqXRC4bq/4bqmQmvhur/hu5dF4buL4bq/4bqow4Phur/hu5vFqXV44bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6qeG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7pih74bq/e+G7rXnhu6fhur/hu6TFqeG7i+G6v+G7h+G6v+G7l+G7p0Phur/huqrhuqzhu7d54bul4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7iXnhur/hu5t14bq/4bqqw73EqXnhur/hu5XhuqLhur/hu5fhu4l54bq/4buV4bqi4bqp4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhur/huqjhur7hur/GocSQeeG7peG6v+G7l+G7p+G7gOG6v3ZH4bq/4bqow4Dhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur92R+G6v8ahQkZ04bqq4bq/4bqow4Phur/hu5vFqXV44bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6reG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5XhuqLhur94bOG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6qMOD4bq/4bubxal1eOG6v+G7m8WpdHnhur/huqrhur7hur/hu4bhurDFqeG6v+G6qMOA4bq/4bub4bureeG7p+G6v8ah4buLeeG7p+G6v+G7l+G7ieG6v3nhu6fhu4954bq/4bun4bu34buX4bq/4bqoxal54bun4bqr4bq/WeG7p+G7qXnhur/hu5fhu6dCeeG7peG6qeG6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/4bqow4Phur/hu5vFqXV44bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6qeG6v+G6qsWpcnnhur/huqrhurDFqeG6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/4bun4bu34buX4bq/4buVauG6v+G7m8WpdHnhur/huqrhur7hur93xKnhur/hu4RC4bq/4bqq4buncuG6v+G6qsO14bqq4bq/RnJC4bq/4bqk4bunROG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7huG6sMWp4bq/eMSQ4buX4bq/4bqqxalxQuG6v+G7l+G7p0JGdXnhur/hu5vDg8Wp4bq/4bqow4Dhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu6TGoMOi4buae+G6qeG6v+G7m8Wpc0Lhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG6rOG7t3nhu6Xhur93xKnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v+G7l+G7p0Lhu5N54bq/4buV4bur4bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/4bunauG6v+G6qsO0eeG7peG6qeG6v+G6quG7p8WpcuG6quG6v+G7leG7q+G6qeG6v+G6pOG7p8O0eeG6v3hzeOG6v+G6pOG7p0Thur/hu6fhurLhuqThur/hu4bEqeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G6quG7keG6pOG6v+G7p0LDtXnhur/hu5fhu6fDveG6v+G7l+G7iXnhur/hu5XhuqLhuqnhur/hu6XFqeG7icO94bq/4buGxalxeeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4bqq4bud4buE4bqqLeG7i3fFqeG7pXnhuqfhur/hu5fhu5154bqq4bud4bqs4bqtw6plxJHhuqjhuqrhuqzDvXnhu6Vle+G7p8O0RuG6v+G7pcWp4buJw73hur9XceG6vzlC4buPeeG6v8ag4bq44bqueeG7peG6qeG6vyjhu6fhu7Phur/hu6bFqXRC4bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7puG7lj7hur8o4bunQ+G7l+G6v3vhu6fhu6t54bun4bq/Y1nhu6Xhu7fhu5fhur9Xw7Phu5dkxJEv4bqo4bqq4bqsw7154bulZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4bqq4bud4buE4bqqLeG7i3fFqeG7pXnhuqfhur/hu5fhu5154bqq4bud4bqs4bqtw6plxJHhuqjhuqrhuqzDvXnhu6VlxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/Z+G7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/4buDw63hu4PhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Xhu4dmL+G7h2lpxqFn4buBw61mw63hu4Vo4bqqw6zhu4Fnw6x34buDLeG7h+G7h+G6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/4buLd+G6quG6scOqPsOA4bq/4bun4buz4buL4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7p8Sp4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G6quG7p8aw4buX4bun4bq/eeG7peG7p8Wp4bq/4buG4bqwxanhur/huqrhu6fhu4tG4bq/4bubw4PFqeG6v3nhu6fhurjhur/huqrhu6dy4bq/ecSpw73huqXDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqmfhu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6rhu4PDreG7g8Oq4bq/L2XEkS/huqjhuqrhuqzDvXnhu6VlxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu6bFqXR54bq/eeG7i0bhuqnhur954bunxKnhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4buG4buZeeG6v+G7m+G7i3nhu6Xhur/huqjhur7hur/GocSQeeG7peG6v+G6qMO9eeG7peG6v+G6qMO9eeG7peG6v+G7p+G6oOG6v+G6qOG6ruG6v+G7m8WpdHnhur/huqrhur7hur/hu4bEqeG6v+G7p+G6oOG6v+G6qOG6ruG6v+G7pcWpw7VG4bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v+G6pkLhu4nhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bqo4bq+4bq/xqHEkHnhu6Xhur/hu6fhuqDhur/huqjhuq7hur/hu5vFqXR54bq/4bqq4bq+4bqp4bq/4buXw4l54bul4bq/4bulw7PhuqThur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur924bun4buz4bq/duG7p2154bqr4bq/4bua4buz4bq/d8Sp4bq/4buGxal04buX4bq/4bqq4bunxalyQuG6v+G7l+G7iXnhur/hu5XhuqLhuqnhur/hu6XFqeG7icO94bq/4buGxalxeeG6v+G7l+G7s+G6v+G7l+G7p0JGcXnhur94w4F54bq/4bubdeG6v+G6pkJreeG6v3dH4bq/4buX4buJ4buX4bq/d8O9asWp4bq/4bun4bqg4bq/4bqo4bqu4bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6v+G7hsSp4bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4buX4buz4bq/4buX4bun4bq6eeG7peG6v+G6quG7p+G6uOG6v+G6qMOA4bq/4bubdeG6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/4bqk4bunceG6v8ahQkZ04bqq4bq/4buX4buJ4buX4bq/d8O9asWp4bq/4bun4bqg4bq/4bqo4bqu4bq/4bubxal0eeG6v+G6quG6vuG6v2Phu6XFqeG7icO94bq/4buJeeG6qeG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7lWrhuqnhur/huqjDg+G6v+G7m8WpdXjhuqvhuqvhuqtk4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmU+w4Dhur944buJRuG6v+G6qsaweeG7p+G6v8ahRHnhu6Xhur/hu5fhu6dCeeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur954bunxKnhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4buX4buz4bq/4buXw7VC4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG7p8O14bqk4bqp4bq/4buGxal04buX4bq/d+G6uELhur/huqrhuqzhu4Dhur95ckLhur/huqZC4buL4bq/eeG7p8Wpc0Lhur95bXjhur/huqhw4bq/4bulw7PhuqThur924bun4buz4bq/duG7p2154bq/Y8OD4bq/4buX4bq6eeG7peG6v+G7m8O0RuG6q+G6q+G6q2Thuqvhur/hu5ZEeeG7peG6v3dD4buX4bq/4buX4buz4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/huqThu6fDtHnhur94c3jhur/huqZCa3nhur93R+G6v+G7pcO0eeG6v3nhu6fhurjhur/hu6XFqcOAeeG7peG6v3nhu6fhu4tC4bq/eeG7p+G6uOG6p+G6v+G6pOG7p8O0eeG6v3hzeOG6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v8ah4buA4bq/d8WpdELhur954bulxKl54bun4bq/Y3nhu6XEqXnhu6fhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l2Thur/huqZCa3nhur93R+G6v8ah4buA4bq/d8WpdELhur/hu5fhu4l54bq/4buV4bqi4bqp4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhuqnhur954bun4buPeeG6v+G7hsWpcXnhur954bun4bq4eeG7peG6v3nhu6XEqXnhu6fhur954bqixanhur/hu4bEkOG6v+G7l8OJeeG7peG6v+G7l+G7s+G6v+G6pOG7p8O0eeG6v3hzeOG6v+G6pkJreeG6v3dH4bq/4buXw4F54bul4bq/4buX4bun4bq64buX4bqp4bq/4buGxalxeeG6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7huG6sMWp4bq/eeG6osWp4bq/xqFCeeG7peG6v+G6quG6uOG6rnnhu6Xhur/hu5vhuqB54bul4bq/eXF54bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/4bqk4buna8Wp4bq/d8SpeOG6v8ah4buA4bq/d8WpdELhur/hu4Phur93w7R54bq/4buXRHnhu6Xhur954bqixanhur/GoUJ54bul4bq/eMSp4bq/duG7p8OBeeG7peG6v3fFqXF54bq/dnLhuqrhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu6XFqeG7gOG7i+G6v+G7p+G7i8Wp4bq/4bqk4bunw7R54bq/eHN44bqrxJEv4bqkZcSRL+G6qsahZcSRL+G6quG6rGXEkS/huqrhu5XDvcahRmXEkS/huqrhu4vhu5V34budZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhuqrhu53hu4Thuqot4buLd8Wp4buleeG6p+G6v+G6rMWp4bul4bun4bqq4bqtw6plxJHhuqjhuqrhuqzDvXnhu6VlN8WpdOG6quG6v+G7psO9xKl54bul4bq/Y+G7peG7p8WpZMSRL+G6qOG6quG6rMO9eeG7pWXEkS/huqRl


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]