(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau gần 4 năm thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện sáp nhập trường học ở các cấp, bậc học theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Sự sáp nhập này, bên cạnh thuận lợi cũng đặt ra nhiều vấn đề khó…
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bqgw6HhurM1KCNPPXvhu6hITz3hu6ThuqNPw6DGoDlPKD3hu6Q5T2Lhu55GT+G6oD3hu5ZjT+G7sDEkT8Og4bqjY08oIz06SE/hu6jGoOG7qD1PLuG7miHhu4gvPcOSxKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG7m+G7rOG7luG7qk7EqMOA4buW4bqjTyPDmShPw5VPKOG7oCFP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChPw6BQOU9iw505T+G7qMag4buoT+G7sDMoT+G6qSZPPeG7mig9T+G7qD0lKD1P4buow5o5T2Lhu55ITyg9JOG7suG6o0/hu7Am4buWTzk94bqzMygjT+G6ocOhWShP4buwJuG7lk/Gr+G7mihP4bqhPyg9T+G7qOG6tygjT+G7sOG7nk/huqE94bql4buoTz0k4bu0KE/DoMagOU8oPeG7pDlP4bqhw6HhurM1KCNPPXvhu6hPN0/hu6jGoOG7qE/hu6jDmjlIT8av4buk4buoTz174buoT+G6oT3hu6wpT+G7sDMoT+G6qSZPPeG7mig9T+G7qD0lKD1P4buow5o5T2Lhu55PITQkSU/DgOG6pU/DoMagOU8oPeG7pDlPKOG7mmNIT8avWShP4buo4bucKD1P4bqhPeG6o+G7pChPLjYkT+G7qOG6tygjT+G7sFLhuqFPw6Hhu5ZPKD0k4buy4bqjT+G6qcOaKE/hu7Dhu7JPLD084oCm4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik7hu6rhuqE94bqjIcavTyRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7ksOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5XDlcOSOWJHTk/DoMOh4buow4pOLy/hu6jhu6ooScav4buWKeG6oT3hu5YoPT0p4buWSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL+G7jOG7jsOS4buOL8OS4buS4buS4buqw5XDksOUw5XDkuG7juG7jOG6oeG7jMOTw5Phu4zhu4wuw5NJOzkj4buEw6HDiuG7jMOV4buUTk/hu5Yu4bqhw4pO4bqgw6HhurM1KCNPPXvhu6hITz3hu6ThuqNPw6DGoDlPKD3hu6Q5T2Lhu55GT+G6oD3hu5ZjT+G7sDEkT8Og4bqjY08oIz06SE/hu6jGoOG7qD1PLuG7miFOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buSw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTsOVw5XDkk5PL8SoxqEkNU89e+G7qE/huqAkw50oI0/huqgk4bu04bqhTzdPLjQ5T8OSa8OST+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m0/huqE9Jk/huqHDocOaKE/DuiPhu5ZPw4AzKE/Dkknhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjDgOG7luG6o08sPSRPYuG7nk/hu5spUSgjT3M9WU/huqnhu5pPYuG7nk/hu5spUSgjT0LhuqNjWShPw4zhu5spUSgjT+G7mzzhu5bhu4pPw6DGoDlPKD3hu6Q5T+G6oT3hu5ooPU9i4bueT+G7mylRKCNPQuG6o2NZKE/huqnhu5opTyjhu6AhT+G7jMOTw5Lhu5RP4bqhPSpPKCPhu5pjT8OULeG7mC3hu4zDk+G7jMOTSE/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5tsw4BP4bubKVEoI09zPVlP4bqp4buaT+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m2zDgE/hu5spUSgjT0LhuqNjWShP4buo4bq3KCNP4buw4bueT+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT+G6qSThu7Thu6hPw6DGoDlPKD3hu6Q5T+G6qTQkT+G6oVkoTyN7JE/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5tsw4BP4bubKVEoI09C4bqjY1koSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oD3DmWNPIyTGoClPw7oj4bqjY+G7uChP4bqoJOG7tOG6oU/hu5vEgygjT+G7qD0pT8OhUSgjRk/igJxB4bqj4buWKE/huqHDoXsoI08u4buaTzk94buiJE/huqHhu5wpTyEiJE/hu7Ap4buaKE8sw53huqFP4buw4bu2Tz0k4bu24bqjTyg94buW4bqjSU/DuiPhu5ZjT+G7sMOdKE/huqkk4bu04buoTzk9VShP4buoXSgjT+G7qD3hurXhu6hP4buq4buWKD1PKD3hu5pP4bqhw6HhurM1KCNP4buo4bq3KCNPOT3hu6IkTz3hu5okTz0+4buWTz02OU8uZEhPLD1dKCNP4bqhPeG7tk/hu6g8T+G7qD3huqNj4bu0KEhPLlXhuqNPKOG7lmNP4bqhXSRPLuG7miFPLuG7nig9T+G7sOG7nClPN0/hu7Ak4bu2IU8o4buaY0/huqE9Kk/DoFhPOT1VKE/hu6hdKCNP4buoxqAoT8avME/huqExT+G7qD3hurXhu6hP4buwKeG7mihP4bqhPeG7tk8u4bqjXShPN0/hu7DDmmNJT+G7m+G7lmNPKD3hurNP4bqpJOG7tOG7qE8jJOG7lilPxq/hu5YoTz3hu5ooI0/huqHhuqPDmShIT+G6oeG6o8OZKE8o4buaY083T+G7sCThu7YhT+G7qD0lKD1IT+G6oeG6o8OZKE/DoOG7luG6o0/hu7Ak4bu2IU8uV0lPbD0k4buWTyg94bqzT+G6qeG7pGNP4buw4bu2T+G6oeG7nClPw6DhuqVP4buoXSgjT8avUSgjSE/hu7Dhu7JPYuG6o8Oa4bqhT2RPLCTDnShPIypP4bqhPSpP4buoPeG6oygjT+G7qOG7ok89MCRP4buwICgjSUlJ4oCdSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqMOAxqA5Tyg94bukOU/huqnhu5pP4bqp4buyT8OST+G7sCThu7YhT+G6ocOh4bqzNSgjTz0pUuG7qE/DoMagOU8oPeG7pDlPIeG7mk/huqnFqChP4bqhIChP4bqh4bucJE/hu4xP4buwJOG7tiFP4bqhw6HhurM1KCNP4bqhPSpP4bqhJSg9T+G7sCnhu5ooTyzDneG6oUhP4bqhPSIoI08oPcOa4bqhT+G6qcWoKE8u4buaT+G6qcOaKE/hu7Dhu7JP4buw4bqzNuG7qE9h4bqj4buWKE/huqFVIU894buaKCNP4buww5nhuqNJT+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oCThu7bhuqNPPXvhu6hPw4zhuqDhu5vhu4pP4bqgPeG6o8OZKE90MOG7qE/DjOG7m+G7pOG6o090MOG7qOG7ik/hu7DhurM24buoT+G6oT3hu5ooPU8u4bukOU/huqHDoVkoT+G7qDNPw6A3T8OgxqA5Tyg94bukOU/hu4xP4bqgw6HhurM1KCNP4bqg4bubT+G6qOG7oChPdDDhu6hP4bqp4buaT+G6oOG7m0/huqA94bqjw5koT3Qw4buoT8OM4buo4bq34buKSU/DgOG7luG6o0/DoMagOU8oPeG7pDlITz174buoT8OgJCg9T+G7sOG7nk/huqnhu7JPw5JP4buwJOG7tiFP4bqhw6HhurM1KCNP4buw4bu2Tz174buoT+G6oeG7pDlJT+G6oD3huqPhu6QoT+G7qOG6tygjTyg9JOG7suG6o0hPLD08T+G7qOG6tygjTyw9XSgjT+G6ocOhxqAoPU8sPX0kSU/huqA94busKU8oPeG6s0/huqHDoeG7oiRPLj4oI0/hu6jhurHhu5ZPPSThu7ThuqNP4bqhw6HhurM3KCNP4bqgw6HhurM1KCNP4bqg4bubT+G6oD3huqPDmShPdDDhu6hIT+G7qF1PIyTGoClP4bqo4bq3T+G6oD0mT+G6oD3hurNGT+G6qOG7sk/Dkk/hu7Ak4bu2IU/huqHDoeG6szUoI0/huqE94bqj4bukKE8uNiRPw6HDmuG6oU8oPSThu7LhuqNP4buoPSlP4bqpJOG7tOG7qE/hu6g9P0/hu7Dhu5wpT+G7qD3huqNjWShPIV0oSE/huqHhu6Q5T+G6ocOh4bqjKCNPKFUoI0/hu6jhu5YpT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjSU/Duj3hurMoI08sPTxPKD3DmuG6oU/huqnFqChPLuG7mk/huqHhu5wpT+G6oVUhT+G6oT3DnU/hu6g9KU89e+G7qE/DoCQoPU/huqnhu5pP4bqhVSFPLmRPIyTGoClP4bqpJFkoSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqG7hu7ZP4bqh4bucKU/huqFVIU/huqE9w51P4buoPSlPPXvhu6hPw6AkKD1ITyw9JE/Gr1DhuqFP4buww5nhuqNP4bqp4buyT8OST+G7sCThu7YhT+G6ocOh4bqzNSgjSE/Gr+G7lihPIyTGoCFPPSThu7ThuqNP4bqgw6HhurM1KCNP4bqg4bubT+G6oD3huqPDmShPdDDhu6hP4buw4bueT+G7qD0k4buWTy7hu5wkT+G6oSnhu5ooT8avME8uNDlPN0/hu6jGoOG7qE8sPSIkSU/hu7VPLjQ5Tyjhu5opT+G7qOG6tygjT+G7qDxPPXvhu6hPw6AkKD1P4buo4bqx4buWT+G7jE/huqHDoeG6szUoI0/huqHDoeG6szThu6hP4buwVWNJT+G6qCThu7Thu6hPLuG7miFPKOG7mmNP4buw4bu2T+G6oeG7nClPw6DhuqVPI8OZKE8j4bq3JEhPLD1dKCNPOT1VKE/GryThu7ThuqFITygj4bugKE/hu6jGoOG7qD1JT8O6I+G7lmNP4bqhw6EpKCNP4buoxqDhu6g9TyN7JE/hu6jhurcoI0/hu6g9P0/hu6g+KE8u4buaTz174buoT8OgJCg9T+G6oD3huqPDmShPdDDhu6hITyw9XSgjT8av4buWKU8jJDVP4buqxIMoI0/huqHDok/huqjhu6AoT3Qw4buoT+G7qOG6t089KVLhu6hP4bqgPeG6o8OZKE90MOG7qE/hu6jhurdJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobOG6tygjT+G6oT3hu6wpTz0k4bu04bqjT+G6ocOh4bqzNygjT+G6qOG6t0/huqA9Jk/huqA94bqzSE/huqkk4bu04buoT8avIk/huqHDoSVIT8OgUDlPYsOdOU/hu6gpKE8oI+G6szUkT8Og4buW4bqjT8OgxqA5Tyg94bukOU/huqHDoeG6szUoI08u4buaT+G6qcOaKE/hu7Dhu7JPLD08SU9tKU/hu7A8SE85PeG7oiRP4bqh4bucKU/DoOG6pU/hu7AgKCNP4bqhPeG6o+G7pChIT+G7sCnhu5ooTyzDneG6oU8h4buaT+G6ocOh4bqzNOG7qE89w53huqFPLuG7mk85PeG7oiRPKFAhT8avUOG6oU/hu7DhurM24buoTyjhu6AoI08u4bql4buoT+G7sDAkTygj4bq3SE/huqFVIU/huqHhurNP4buo4bqx4buWTyMkxqApT+G6qSRZKElP4bubJOG7tOG6o0/huqHDoeG6szcoI0/huqA94bqzT+G7qD0pT8avJMOd4bqhRk/igJzDgFA5T2LDnTlP4bqhMU/hu6g94bq14buoT8Og4buW4bqjT8OgxqA5Tyg94bukOU8u4buaT+G6qcOaKE/hu7Dhu7JPKOG7lihPIyThu6IkSE85PeG7oiRP4bqpw6Lhu5ZP4bqhw51PKD0mSE8sPcag4buoPU9h4bqj4buWKEhP4bqpw6Lhu5ZPw6DhuqdP4buq4bqvKCNPw6Dhu5YpT+G7qD0pTz3hu5okTz0+4buWT+G6qeG7mk/hu6jhurcoI0/hu7Dhu7ZP4buw4buiIU/Gr+G7oilP4buoPcOa4bqhTy7hurM2KCNJT8O6w53huqNPLD1dKCNP4buoPE/DoOG6pU8sw53huqFPPTY5Tyw94buuKU8u4buuKU8oI+G7lmNP4bqhw6JP4buww5nhuqNP4buq4bu4T+G7qsWoKE/hu7DDnShP4bqpJOG7tOG7qE/huqHhurNP4bqh4bqzNygjTyw9XSgjT+G6oT1dKCNITyHDmuG6oU/hu7Ap4buaKE8sw53huqFPKDAkT8avMOKApuKAnUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhzPSRPKDwkT+G6qeG7sk/huqElKD1P4bqhPSIoI08oPcOa4bqhSE/hu7Ap4buaKE8sw53huqFP4bqhw6EpKCNPKDAkT8avME/DoOG7luG6o0/DoMagOU8oPeG7pDlP4bqhw6HhurM1KCNIT+G6oT3DmWNPIyTGoClPdFlPQuG6o1UoT+G6oOG6o8OaKEhPPSThu7ThuqNP4bqhw6HhurM3KCNP4bqgw6HhurM1KCNP4bqg4bubbMOAT+G6oMOdT8O6XSgjT8OMw7pdKCNPbCIoI+G7ik/hu7Dhu55Pw6HDmuG6oU/hu7AyJE/huqHhuqVPPeG7milPLD0kT+G7qD0/TyEw4bqhT+G6oT01JE8jJOG7lihPKCNQKE/DoOG7luG6o0/DoMagOU8oPeG7pDlIT+G7qMagKE/GrzBITyMkxqApT+G6qSRZKE8oPeG7mk/huqHDoeG6szUoI0/hu7Dhu55P4buwICgjTy4+KCNIT+G7qD3huqMoI0/DoOG6teG7qE8jPDlPOT3DmShPKFUoI0/hu6jhu5YpT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE9i4bueTyg94buaSU/igJxsM0/DoDdP4bqp4buk4bqhT+G7qD3DmuG6oU/huqE9JMOd4bqjT8OhICRPw6BYT+G7qDxITyMkxqApT+G6qSRZKE/huqE9JMOd4bqjT+G7qDxP4bqhPeG7tk/DoFA5T2LDnTlP4buw4bqzNuG7qE8oPeG6sygjTygwJE/GrzBPIeG7mk/huqE9JMOd4bqjT+G6oSUoPU/hu7Ap4buaKE8sw53huqFIT+G6oT0iKCNPKD3DmuG6oU/huqE9Kk/huqE94bql4buoT8Og4bqlT+G7sMagKCNPLilPKCPhu5wk4oCm4oCdSE89JOG7tOG6o0/huqHDoeG6szcoI090WU9C4bqjVShP4bqg4bqjw5ooTyg9w5ooTyHhu5woPUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqDhu6Q5T+G6ocOh4bqjKCNPKFUoI0/hu6jhu5YpT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE8u4buaTyEw4bqhT+G6ocOhKSgjTyg94bqtKCNPIeG6r+G7qE/huqEkWeG6o0/hu6jhurHhu5ZPw6DGoDlPKD3hu6Q5T+G6ocOh4bqzNSgjTz174buoSU/huqDhu5wpT+G6oSUoPU/huqE9IigjTyg9w5rhuqFIT+G7sCnhu5ooTyzDneG6oU8oMCRPxq8wT8Og4buW4bqjT8OgxqA5Tyg94bukOU/huqHDoeG6szUoI08u4buaT+G7sDAoI08u4bql4buoT2HhuqPhu5YoT+G6ocOheygjT+G7sOG7tk/huqHhu5wpT+G7qD3huqNj4bu2KE/GryTDnShP4bqhw6EpKCNP4buoPeG6o2NZKE8hXShJT+G6oD3huqXhu6hP4bqhw51ITyg9JOG7suG6o0/huqHDoeG6szUoI089e+G7qE/hu7Dhu55P4bqhKiFPw6Hhu5ZPIyThu6IkTzk9xqA5SE85PeG6szMoI085PcagOU/hu6rhu5xjT+G6qeG7mk89e+G7qE89JOG7tOG6o09h4bqj4buiSE/Gr+G7oilP4buw4buiIU8h4bqv4buoT+G6oSRZ4bqjT+G6ocOhKSgjT8OgxqA5Tyg94bukOU/huqHDoeG6szUoI0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjDgOG7luG6o0/DoMagOU8oPeG7pDlIT+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m2zDgE/hu5spUSgjT0LhuqNjWShPw4zhu5spUSgjT+G7mzzhu5bhu4pP4buoPE/DksOUTyMkxqApT+G6qSRZKE/huqnhu5pP4buO4buM4buYTz174buoT8OgJCg9T+G6oeG6szMoI0/hu7DhurMzKCNP4bqpNCRP4buUTy40OUlP4bqgPeG7rClP4buoPSThu5ZPw6BXT+G7qOG6seG7lk/huqE9w5ljTyMkxqApT8O6I+G6o2Phu7goT+G6qCThu7ThuqFP4bubxIMoI0hPPSThu7ThuqNP4bqhw6HhurM3KCNPKD3hu5pP4bqhw6HhurM1KCNP4bqhPSpP4bqhw6HhurM04buoT+G7sFVjSE83T+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m2zDgE/hu5spUSgjT0LhuqNjWShPw4zhu6jhurfhu4pP4buoPT9P4buoPE/hu5RPIyTGoClP4bqpJFkoSU/GoSTGoClP4bqpJFkoTyXhuqFPKFkoTyEw4bqhTyjhu6AhT+G7qDxPKD3huq0oI08jJMagKU/huqkkWShP4buw4bq1KCNP4buOT+G7sDAkT+G6oeG6o2Phu7YoSE/huqkqT+G6qeG7pGNPw6HDmuG6oU8sPTxPLD3hu6AoT+G6ocOhKSgjT+G6qSThu7Thu6hP4bqhw6Hhu5YpT+G7sDEkSE89e+G7qE89fSRJT8OA4buW4bqjT8OgxqA5Tyg94bukOUhPKD1VKE/DoOG6pU8oPSThu7LhuqNPPTMoSE/huqE94busKU/hu7A8SE/huqkk4bu04buoTzk9VShPxq8xTyMkxqApT+G6qSRZKE/GryAkT+G7quG6szgoI089e+G7qE/DoCQoPU8jJH0kT+G7qOG6tygjT+G6oSLhuqFPPTMoSU/hu5sk4bu04bqjT+G6ocOh4bqzNygjT8O6I+G6o2Phu7goT+G6qCThu7ThuqFP4bubxIMoI0/hu6g9KU/GryTDneG6oUZP4oCc4bqgw6EpKCNP4buoXSgjT+G6ocag4buoT+G7qD3huqNjWShPIV0oSE/hu6g9w6MoI0/huqFdJE/hu6g8T8Og4bqlT+G7sCThu7LhuqNP4buoPT8oPU85PcSDTz02OUhPKFAhT8avUOG6oU/hu7DhurM24buoTyjhu6AoI08u4bql4buoT+G6ocOiKCNPIyTGoClP4bqpJFkoT+G7sOG7tk85PVUoT+G7qF0oI08u4buaIU/hu6hdKCNP4bqhxqDhu6hP4buoPeG6sU8oPSThu7QhTy40OUhP4buw4bq1KCNP4buwMCRP4bqh4bqjY+G7tijigKZP4bqgw6HhurM04buoT8OgxqA5Tyg94bukOUhP4buo4buiTz3hu5YkT+G6ocOh4bqzNSgjTyw9XSgjT+G7qDxPPXvhu6hPw6AkKD1PIyR9JElPw4Dhu5bhuqNPw6DGoDlPKD3hu6Q5SE/hu6g9w5rhuqFPLuG6szYoI08h4bq3JE8oPXsoT+G7qDxPKD0k4buy4bqjT+G7qD3huqNj4bu2KE/GryTDnShITyg94buaT+G6ocOh4bqzNSgjT+G7sOG7nk/hu6g8Tz174buoT8OgJCg9T+G7sOG7nOG6oU8jJOG7oiRP4bqhPyg9SU/DuuG7oCFPPXvhu6hP4buMw5Phu4zDki3hu4zDk+G7jOG7jEhPPXvhu6hPw6AkKD1P4bqhPSRP4buwMk/huqnhu5opT+G6oOG7m+G7ueG6oE/hu7Dhu5zhuqFP4buYw5Phu4BJSUlIT+G6ocOpTy7hu7RP4buo4buWKU89MyhPw6ApT+G6qTQkT+G6ocOh4bqzNOG7qE8sPSRPw6DGoDlPKD3hu6Q54oCdSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqMO6PeG6rSgjTyzDneG6oU9h4bqj4buiTyg8JE/huqHDoVkoSE/hu7Dhu55P4buoPE/huqHGoOG7qE/hu7AwKCNPLjQoT+G7sMOdKE85PeG6r0894bqjYyg9SE89e+G7qE/DoCQoPUhP4buwPE8u4buaTygk4buyIU/huqEkKE/hu6rhu5ooPU/hu6g9KU8oI10kT+G6ocOh4bqzNSgjT8Og4buW4bqjT8OgxqA5Tyg94bukOUlPdSQoPU/hu6g94bq1KCNP4buoPSlP4buwJOG7suG6o08o4buaY0hPw6Dhu5bhuqNPI8OZKE/hu45PKOG7oCFPw6DGoDlPKD3hu6Q5T+G6ocOh4bqzNSgjSE/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5tsw4BP4bubKVEoI09C4bqjY1koTyw9XSgjT+G7qDxPPXvhu6hPw6AkKD1PKOG7milPxq99Tz174buoT+G6qeG7mk/hu6jhurcoI08sPV0oI0/hu6g8T+G6ocOh4bqzNSgjTz02OU8o4buaKU9iJChPw6Dhu5YoI0/huqHDoeG6szUoI08sPcag4buoSU/Duj3huq0oI0/hu7Ak4buy4bqjTyHhu5pP4bqhw6HhurM04buoT+G7sFVjSE8sPSRP4buoPeG6s+G7lk/huqE94bql4buoTz0k4bu0KE/huqkk4bu04buoT8OgxqA5Tyg94bukOU/huqnFqChP4bqhPeG6szUoI09i4buiY0/DoeG7lklP4bubJOG7tChITz174buoT8OgJCg9T+G6ocOhWShP4buwJuG7lk/Gr+G7mihPYuG7nkhPw6Dhu5bhuqNPLD0kTz0p4buaKE/huqE94buaKD1P4buoPeG6szMoI0/huqHDoSooPU/huqDhu5tP4buw4buy4bqjT+G6qeG7sk89e+G7qE/huqHhu5wkT+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m2zDgE/hu5spUSgjT0LhuqNjWShJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqgw6EpKCNP4buoVeG6o0/hu6g94bqjY+G7tChPKFUoI0/hu6jhu5YpT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjTzdP4bqgw6HhurM1KCNP4bqg4bubT+G6oT0mT+G6ocOhw5ooT8O6I+G7lk/DgDMoT8OST8OMw7oj4buWT8OAMyjhu4pP4buoPSlP4bqhPcOaY0/DoOG6pU8oMk8u4bql4buoT+G6qeG6szbhuqFPLD08T+G7qOG6seG7lk/hu7AwJE8oI+G6t0/hu6jGoChPxq8wSE8jJMagKU/huqkkWShP4bqh4bucJE/hu7BVY0lPw4DhuqVP4bqp4bqzNuG6oU8sPTxP4buw4bueTy7hu5ohTyhZKE/hu7Ak4buy4bqjTyzEkU/hu6ok4bu04bqjT+G6qeG7sk/huqE94buaKD1P4bqhJeG7qD1PLD0kT+G6ocOh4bqzNSgjT+G7qDxPw6DhuqVPxq/hurXhuqFPOT3GoE8oIynhu5woTyHhuq/hu6hP4bqp4buyT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjT+G7quG7nGNP4bqp4buaTz174buoSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m0/huqE9Jk/huqHDocOaKE/DuiPhu5ZPw4AzKE/Dkk/hu7DhurM24buoT+G6oT3hu5ooPU8u4bukOU/huqHDoVkoT+G7qDNPw6A3T8OgxqA5Tyg94bukOU/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5tPw7oj4buWT3XhurlP4bqp4buaT+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m0/DuiPhu5ZP4bub4bqzKCNJT+G6oMOh4bqzNOG7qE8sPSRP4buoPeG6s+G7lk/DoMagOU8oPeG7pDlIT+G7qD3DmuG6oU8u4bqzNigjTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE83T+G7jE/huqHDoeG6szUoI08o4buaY0/huqE94bqjMOG7qE/huqEiOU/hu6jhuqMiJE/hu6jhurHhu5ZPPeG6o2Phu7QoT8O6I+G7lk/DgDMoSU/Duj3hurMoI0/DoOG7luG6o0/DoMagOU8oPeG7pDlIT+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m0/huqE9Jk/huqHDocOaKE/DuiPhu5ZPw4AzKE/Dkk/hu7Dhu55P4bqp4bqzMyhPLlkoT+G6oSI5T+G7sMOZ4bqjSU/huqA94busKU/hu7A8SE/hu6g9w5rhuqFPLuG6szYoI08h4bq3JE8oPXsoT+G7sOG6szbhu6hP4bqh4bugKCNPLlkoSE/hu6g8Tyg9JOG7suG6o089e+G7qE/DoCQoPU/hu7Dhu5zhuqFPIyThu6IkT+G7qMOaOU894bqjY+G7tChIT+G6oT8oPUlPbD3DmuG6oU8u4bqzNigjTyMkxqApT+G7quG6r+G7qE/huqEp4buaKE/hu6ok4bu0KE/hu7DhurM24buoTyw9UygjT+G7sCYoPU/huqE94bqjMOG7qE/huqEiOU8xKE/hu7AmKD1JT8O6PeG7mk/huqHDoeG6szUoI0/hu7Dhu5zhuqFP4buq4buWKD1PPSThu7ThuqNP4oCc4bqg4bukOU/huqE94bu2Ty7hu5YpT+G7sDAoI09i4bqjw5rhuqFPw6BQ4buo4oCdSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqG7hu5zhuqFP4buw4bqzNuG7qE8sw53huqFPYeG6o+G7ok8o4buaY0hPKCMp4buaJE/huqHhu5wpTyEiJE/hu7Ap4buaKE8sw53huqFPKDAkT8avME/huqnhu5pPw6DhuqVP4bqhJChP4bqh4bqzNygjT+G6qeG7milPLuG7nig9T+G7sOG7nClPKD3hu5pP4bqhw6HhurM1KCNIT+G6ocOhKSgjT+G7qD3huqNjWShPIV0oSE/huqDDoeG6szUoI0/huqDhu5tP4bqhPSZP4bqhw6HDmihPw7oj4buWT8OAMyhPw5JP4buw4bueT+G7sDEkTyE0JE/hu6hdKCNP4bqhxqDhu6hPLCThu7YhT+G6ocOh4buWT+G7sMagKD1PIyTGoE/huqE94bql4buoT+G7qD3DmuG6oU89MyhJT8O6PCRP4bqp4buyT+G7sCThu7LhuqNPKOG7mmNITz0k4bu04bqjT+G6ocOh4bqzNygjT+G6oMOh4bqzNSgjT+G6oOG7m0/huqE9Jk/huqHDocOaKE/DuiPhu5ZPw4AzKE/DkkhP4bqhPcOZY08jJMagKU914buWJE9C4bqjVShP4bqgPSIoI0/hu6g9KU/GryTDneG6oUZP4oCccyThu7YhT+G6ocOh4buWT+G7sMagKD1PIyTGoE8o4buaY08sPV0oI085PeG7oiRP4buwMyhP4bqhPeG6o8OZKE8u4buaTywk4bu2IU/huqHDoeG7lk89e+G7qE8sxJFPIeG7mk/hu6g9w6MoI0/huqFdJE8sJOG7tiFP4bqhw6Hhu5ZP4bqhPeG6szUoI09i4bqjY1koSE/hu6jhurVPw5JP4bqhPcagKCNPKD3hu5pP4bqhw6HhurM1KCNPLD3hu6IpT8OgxqDhuqFP4buoPcOa4bqhTy7hurM2KCNPw5JPLsOZKElPbiThu7LhuqNPKOG7mmNPLD1dKCNPKFIoI08o4buyT+G6qTQkTz174buoT8OgJCg9SE/hu6gpJE8oPeG6s08u4buaIU/Gr+G7miRPxq8qKD1P4bqhPeG6szUoI0/huqE9XSRPKD3hurMoI08uw5pjT+G7qMagJE/hu7DDmmNPw6ApJE/huqnhu5opTyzDneG6oU9h4bqj4buiTy7hu5ohT+G6qSThu7Thu6hP4buo4bqx4buWTyMkxqApT+G6qSRZKOKAnUlPbD4oT+G6oT3hu6wpT10oI0/DuiPhuqNj4bu4KE/huqA94buWKD1Pw4AzKEhP4bqgw6HhurM3KCNP4bu5PT4oI0/GoSTGoClP4buq4bqv4buoT+G6qeG7mk9u4buaKU/huqHhu5wpTz3huqNj4bu0KE/DuiPhu5ZPw4AzKEZP4oCc4bqg4bubT+G6oT0mT+G6ocOhw5ooT8O6I+G7lk/DgDMoT8OST+G7qDxP4bqhPeG7tk8oPCRPLuG7mk/Dkk/hu7Ak4bu2KE89Kig9T+G7qOG6seG7lk894bqjY+G7tChPw7oj4buWT8OAMyhITyEw4bqhT8Og4bqlT+G6oT3hu5ZjT+G7sDEkTyzEkU/hu6ok4bu04bqjT+G6qeG7sk/hu6g9w5rhuqFPLuG6szYoI08jJMagKU/hu6rhuq/hu6hPw6Dhu5bhuqNPw6DGoDlPKD3hu6Q5SU/DgMagOU8oPeG7pDlP4bqhw6HhurM1KCNP4buw4bu2T+G7sOG7pmNP4buoPcOa4bqhTy7hurM2KCNPLlkoSE8u4buaT8av4buaJE/huqEpxqAoTyw9PElPw7rDneG6o08sPV0oI0/hu7Ap4buaKE8sw53huqFITyw9XSgjTygyTy7huqXhu6hITyw9XSgjT+G6oSohT8Oh4buWTzk94bqzMygjTzk9xqA5Tzk9xINPPTY5T+G7sOG7tk8oVSgjT+G7qOG7lilP4buoPcOa4bqhTy7hurM2KCNP4bqhPSpPw6HDmuG6oU8sPTxP4bqhPeG7mig9T+G7qF0oI+KAnUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqHhu6xi4bqhLeG7li4kIyhGT8OhJCM94bqhR07EqOG7iMOg4bqhw6EpKCPEqGvhu5okT+G6qeG7mk/hu6IoPUZP4bubKeG7migjT+G6qCThu7ThuqFP4bq7KD3hu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buILznEqA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]