(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng hôm qua, khi tôi đang ở chợ mua thịt thì nghe có tiếng của chủ hàng thịt bên cạnh nói lớn: Cắt có hơn 1 lạng thịt mà kêu. Chị đã chủ mua thì lấy luôn đi, cắt đi cắt lại nó nát thịt ra.
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiSjhu5Q1KC1I4buww5pU4buu4bqy4bq44buoKSEow5pTNuG6tMOJQsO6VcON4bq4w5TDneG6uCjDmuG7oOG7ruG6uOG7kFUi4bq44buqVeG7tOG7rlThurjhu6wpSOG6qi9V4bq8QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvDreG7lEjhu5LDiUJ1SeG7rlThurhV4bu04bus4bq4LClIw4Lhurjhu6pVw5rhurgo4bu0w5rhurjhu5hI4buuVOG6uD/hurjhu5BVJuG6uOG7rClI4bq4KFXhu6Yo4bq4KFXhu6Thurjhu65UVeG7lOG6uOG7kFfhurgow5rhu57hu65U4bq44buQfUjhurjhu5BVfeG6uFXDjeG7rlThurgoVeG7pijhurjDlOG7ouG7ruG6uOG7kMOM4buuVeG6uOG7rlfDmuG6uOG7sCXhu67hurLhurjEkUoo4bq44buQV+G6uFUk4buu4bq44bq84bq44buww4zhu65U4bq4KFXhu6Yo4bq44busw43hurjhu6rhu6Ip4bqk4bq4xJFV4bum4bq44buY4buI4bq44buQVX3hurjhu6wpSOG6uChV4buk4bq44buww5M24bq44buwKeG7tOG7ruG6uOG7mMOaw4Lhurjhu5BKKOG6uOG7mMOa4bq44buQSijhurjhu7DDjMOa4bq44buuV+G6uOG7rkko4bq4KFXhu6Yo4bq4LkjhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurhG4bq64bq6OzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4Lhurrhuro7NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDiuG6vOG7gi/DiuG6vEbhu5Lhurzhurzhu4LDiuG7hOG7huG7hCjhur5H4buE4buA4buw4bq8LShVw5ooLeG6vuG6pOG7qDtUw4nhurhI4buwKOG6osOJw7pVw43hurjDlMOd4bq4KMOa4bug4buu4bq44buQVSLhurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7rClIw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4LhurrhurrDieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lC4bqsxIPhu65V4bq44busw5rhu65V4bq4VVlI4bqo4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQi3hurjDs1Vd4buuVOG6uOG7rMON4bq4KOG7tMOa4bq4w5Thu4pW4bq44busKUjhurjhu5BX4bq44buG4bq44buww4zhu65Uw4LhurhUw5oq4bq44buQ4bu04bq44buQSijhurgoVcON4buuVeG6uFTDkuG7ruG6uOG7hOG6uOG7sMOM4buuVOG6uChV4buk4bq4KOG7tMOa4bq44buqVeG7tOG7rlThurjhu7DDkzbhurjhu64ySOG6uOG7mE8pw4Lhurjhu5BV4bum4bq44buqVUnhu5BV4bq4VcON4buuVOG6uOG7rlfDmuG6uC7hu7jDmuG6uOG7mOG7puG7rlXhurjhu5jDmuG6uCFI4buuVOG6uFXDjeG7rlThurgoVeG7pijhurhVw43hu65U4bq44buqVUnhu5DhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCLeG6uMOzw4024bq44buQVeG7puG6uOG7qsOaSMOC4bq44buQVeG7puG6uOG7mCLhu65U4bq44buww4zDmuG6pOG6uMSRVeG7puG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq44busKUjhurjhu5Bb4buuVOG6uDtV4buKw5rhurjhu5BX4bq44buwKsOa4bq44buQV+G6uOG7sOG7nMOC4bq44buYIOG7rlThurgoXT/hu65U4bq44buQIuG6uOG7mMOa4bq44buww43hurg1VuG7rlThurjhu5hPKeG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUIt4bq44budw4Lhurjhu5BJw5rhurjhu5Dhu7Thurjhu67DjTbhurhVSDbhurjhu65VxajhurbhurhtVUnhu5BV4bq4VcON4buuVOG6uOG7sMON4bq4KFVdJuG7rlThurjhu5jhu57DguG6uOG7kOG7tOG6uMOUKeG7tOG7ruG6uMOUSeG7ruG6uOG7kFVN4buuVOG6uOG7kFXDmuG7oCnhurjhu6pVSeG7kFXhurgoVeG7pOG6uChV4bu0w5rDguG6uCFIVuG6uCjhu7TDmuG6uDtV4buKw5rhurjhu5BVw5rhu6Ap4bq4KFXhu5RW4bq4N+G6uOG7kOG7tMOC4bq44buQVeG7puG6uOG7qlVJ4buQVeG6uOG7kFvhu65U4bq44buqVeG7tOG7rlThurgzIEjDguG6uOG7mEk74bq4KC7hu4rhurjhu7DDjMOa4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQnThu7jDmuG6uOG7rlVd4bq44buQVU3hu65U4bq44buQV+G6uOG7kFUpNlDhu67hurhU4bukw4Lhurjhu5BV4bum4bq4LClINuG6uOG7rlRWSijhurjhu65UXSrDmuG6uCFI4buuVOG6uFXDjeG7rlThurjDlOG7ouG7ruG6uOG7kMOM4buuVeG6pOG6uMOpPOG7rlThurjhu7A84buQ4bq44buYV8OC4bq44buQVX3hurhVw43hu65U4bq4KFXhu6Yo4bq44buQw5Lhu6zhurjhu5BW4buu4bq44buSSFbhurg14bu04buuVOG6uOG7sMOMw5rhurgoPOG7rOG6uChX4buQ4bq44buuMuG6uOG7qlVJ4buQVeG6uDPDjeG6uOG7kllI4bq44buSw5Xhu6zhurLhurjDuuG7tMOa4bq44buQVVbhurjhu5BV4bum4bq4w4rhurghMOG6uOG7sDBI4bq44buQVVnhu67DguG6uOG7rEAo4bq44buww43hurjhu7DDkzbhurjhu4Thurjhu7DDjOG7rlThurgoVeG7pijDguG6uFVIw5rhurjhu7DDjeG6uOG7rMOTKOG6uOG7mMOa4bq44busScOa4bq4KFfhu5Dhurjhu67DjTbhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCLeG6uOG7mcOa4bq44bu2w5rDguG6uOG7kCIp4bq4KOG7tMOa4bq4MyXDmsOC4bq44buQIinhurgo4bu0w5rhurgzJcOa4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQm9Zw5rhurjhu65UXSrDmuG6uOG7mEjhu65U4bq44busKUjhurjDlEnhu67hurg/4bq4VMOS4buuw4LhurgoVcOTNuG6uOG7kFfhurjhu5ApQOG7kOG6uDXhu7Thurg1SSjhurjDlMOo4buu4bq4KMOa4bue4buu4bq44buww4zDmuG6uOG7kEjhu67hurjhu65UxKjhu67huqThurjEkVfhurjhu65UXSrDmuG6uMOU4buKVuG6suG6uMO6VeG7tMOaw4LhurgoVeG7iuG6uC5I4bq44buQVVbhurjhu65UXSrDmuG6uChI4bq44buYw5rDguG6uOG7sMON4bus4bq4KFXhu57hurjhu5BX4bq44buqVUnhu5DhurhU4buk4bq44buYKSPDmuG6uOG7qlVJ4buQVeG6uOG7mE8p4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsSRV+G6uOG7rlRdKsOa4bq44buww4zDmuG6uOG7sOG7ouG7ruG6uCjDmuG7nuG7rlThurjhu5Aj4bq4M1vhurjhu65UXSrDmuG6uMOUSeG7ruG6uChV4bumKOG6suG6uMSRScOa4bq44buuVDLhurjhu6pVSeG7kFXhurgoVcOZ4buQVeG6uOKAnFXDjeG7rlXigJ3hurjhu65UXSrDmuG6uMOUSeG7ruG6uFXDjeG7rlThurjhu65VXeG6uChV4bue4bq4KFXhu6Thurjhu5Bb4buuVOG6uOG7kMOS4buu4bq4O1Xhu4rDmuG6uOG7ksOMNuG6uOG7kFVW4bq44busQCjhurjDlMONw5rhurhVWeG7kOG6uOG7rCXDmuG6uOG7mF0m4buQ4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOzVFXhu5ThurgoVeG7nsOC4bq4KOG7tMOa4bq4M0DDmuG6uDPDjeG7rlThurg14buU4buu4bq4M8ONVuG6uDtVT+G7ruG6uMOUKUjhurgoVUg24bq44buQVVbhurjhu64y4bq44buqVUnhu5BV4bq44buQWOG7ruG6uOG7mEjhu65U4bq4VeG7tijhurhVVuG7iuG7rlThurLhurjhuq024bq44buQVeG7nijDguG6uOG7kD7hu65U4bq44buww43hurg7VXvhurjhu64y4bq4MyXDmuG6uOG7rlVIKeG6uOG7kFvhu65U4bq44buu4bui4buu4bq4KFXhu7Thu65U4bq44buQ4buK4bus4bqk4bq4ZMOa4bueKOG6uOG7mE8p4bq44buQVeG7puG6uMOTNuG6uOG7kFV94bq44buQWOG7ruG6uOG7mH3hurgow5rhu6Dhu67hurjhu6wpSOG6uOG7huG6uOG7sMOM4buuVOG6uChV4bumKOG6uOG7rlVd4buuVOG6uDPhu6Thurjhu65Uw4zDmuG6uCwpSeG6uOG7rCXDmuG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq44buuV8Oa4bq4LkjhurgoVeG7tMOa4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOzVFXhu5Thurgo4bu0w5rhurjhu65Xw5rhurjhu5BX4bq44buwN8OC4bq44buQVeG7puG6uFXDjeG7rlThurgoVeG7pijhurjhu6wlw5rhurjDlCnhu7Thu65U4bq4KFfhu5Dhurjhu5B9SOG6uOG7rjLhurjhu6pVSeG7kFXhurjhu6rDmkjhurguSOG6pOG6uG484buQ4bq44buuw402w4LhurgoVUg24bq4M+G7pOG6uOG7mOG7tMOa4bq44buQVsOC4bq44buuMuG6uOG7qlVJ4buQVeG6uOG7sMOa4bug4buu4bq44busP+G6uDPDmeG6uC5I4bq44buww5M24bq4KCrhurjhurzhurrhurrhurjhu65UVeG7pOG7ruG6uOG7mOG7uOG7rlThurjhu5hMKOG6uMOU4bui4buu4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu6zDmuG7nuG7rlThurgoVeG7pijhurjhu4Thurjhu7DDjOG7rlThuqThurjDulXhu57hurjhu65VXeG7rlTDguG6uOG7mMOa4bugKeG6uOG7qlXDmuG7nuG7ruG6uOG7rFnDmuG6uOG7rlRdKsOa4bq4w5TDkyjhurjhu65UKuG6uOG7sMON4bq44buQVeG7puG6uMOTNuG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq4VeG7oOG6uOG7sMOTNuG6uChV4bumKOG6uOG7rMON4bq4LClINuG6uDXhu5Thurjhu5jDmuG6uOG7sCnhu7Thu67DguG6uMOUw53hurjhu7DDjMOa4bq44buYS+G7rlThurghSCnhurjhu65VMuG7rlThurhJ4buuVeG6uOG7rEoo4bq44buQVV1I4bq44buq4bumO+G6uFXDmlEp4bq44buQVSk2UOG7ruG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvDoCkoVVYuw4lCb0jDmuG6uHgpw5rhuqovO0I=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]