(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi của hội viên, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thành Thọ (Thạch Thành) đã phối hợp với doanh nghiệp triển khai mô hình sản xuất mây tre đan xuất khẩu, tạo việc làm cho hội viên góp phần xóa đói, giảm nghèo.
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nDtT3hu4DFqOG7qsOdxajhu4BZw5XDoeG7gH0+4bui4buA4buc4buIw53hu4BhW8OUfeG7gFfFqOG7mFvhu4DGoMWo4buy4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG7gMOdxahKw53hu4A+P8avRS/FqOG7gsOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vilq4bui4buI4bua4bq+w4nDtMWow5NZ4buAfeG7ksOd4buA4buaIMOd4bum4buAfcWoLMav4buA4bumxq/hu4jDneG7gMOdxahKw53hu4A+P8av4buAxqAw4buI4buAxagqxq/hu4A4xq9Sw53huqrhu4BqKsav4buA4buPxq9Sw53hu4DFqMavVSnhu4Apxagg4buAw5034buAYU3hu4DGsMWoSsOdxajhu4DGsMWo4bu44buARMawxahLxqDFqOG7gMawxahKw53FqMSQ4buA4bucTeG7gCnFqCTGr+G7gMWoLinhu4A4O8av4buA4bua4buy4buIw53FqOG7gMOd4bumxajGr1Up4buAfT7Gr8Oaw53hu4BXxajhu4jGr+G7gFk94buAxajhu6rDncWo4buAe0zDneG7gGFbw5R94buAWcOVw6Hhu4B9PuG7ouG7gOG7nOG7iMOd4buAYVvDlH3hu4BXxajhu5hb4bqq4buAfUvhu7Lhu4A4xq9VxqDhu4BYSlnhu4DGoMWo4buy4buAxagqxq/hu4A4xq9Sw53hu4Dhu6bhu7Qp4buAKcWo4buQw53hu4Bh4bu04buI4buA4buc4bu0xq/huqrhu4Dhu6bGr0xZ4buAw53hu6bFqMOo4buyQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+xq/hur3hu6LDnX3hu6I+4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur45xq/hu5p9xajhuqzhu4DDjOG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEhG4buCKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7gkbhu4Iv4buCSOG7huG7mknhu4JH4buE4buGSMONfUjDjUhGWOG7gi3hu5p7xqAt4buGSEjDjEJWKeG7puG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+w7U94buAxajhu6rDncWo4buAWcOVw6Hhu4B9PuG7ouG7gOG7nOG7iMOd4buAYVvDlH3hu4BXxajhu5hb4buAxqDFqOG7suG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4DDncWoSsOd4buAPj/Gr+G6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkhG4buC4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6veG7iCl9xq/hu7LDneG6vsOJxrDFqErDncWo4buAWOG7kinhu4B9NOG7gMOdTlnhu4Dhu4Thu4bhu4LDjeG6quG7gOG7nFPDneG7gMOd4buIw6Hhu4B9JuG7gCnFqCDhu4DDnTfhu4B7TMOd4buAYVvDlH3hu4DFqErDneG7puG7gFnDlcOh4buAfT7hu6Lhu4Dhu5zhu4jDneG7gGFbw5R94buAV8Wo4buYW+G7gOG7nE3hu4DGoOG7tOG7gOG7gkbhu4bhu4B9xahKw53FqOG7gDjGr1LDnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vsav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buAw4zhu4bhu4YpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BIR0kpYeG6qOG6vuG7gHs+xqDhurbhur4vL8ag4buaw51C4buW4buI4buyfcWo4buIw53FqMWo4buy4buIQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buE4buCRuG7gi/hu4JI4buG4buaSeG7gkfhu4Thu4JH4buCfcOM4buKw43DjEdY4buGQlYp4bum4bqmPuG6tuG7hMON4buG4bq+4buA4buIWH3hurbhur7DtT3hu4DFqOG7qsOdxajhu4BZw5XDoeG7gH0+4bui4buA4buc4buIw53hu4BhW8OUfeG7gFfFqOG7mFvhu4DGoMWo4buy4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG7gMOdxahKw53hu4A+P8av4bq+4buAOcav4buafcWo4bq24bq+w4zhu4bhu4bhur7hu4DFqOG7osav4bumxah94bq24bq+SEdJ4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6veG7iCl9xq/hu7LDneG6vsOJxalMw53hu4Apxajhu5hZ4buA4bucMi7GoOG7gMagxKjGoOG7gMagPcOd4bum4buAfcOh4buAfcWoW+G7gFlb4buI4buAYVvDlH3hu4Dhu5bEqMOd4buAe+G7iMOd4bum4buAfcWo4buw4buAfT4yLMOd4bum4buAw7TFqOG7kn3hu4DhurtMw53huqrhu4Bkw53hu4Dhur8q4buAOErhu4BZKn3hu4B7JOG7gMOdMjvGoOG7gFfFqFvhu4A4Ncag4buAxrDDlcOh4buA4bqxQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+xq/hur3hu6LDnX3hu6I+4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur45xq/hu5p9xajhuqzhu4DDjOG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEhG4buCKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7gkbhu4Iv4buCSOG7huG7mknhu4JH4buE4buERuG7hn1IScONw43DjVjhu4ZCVinhu6bhuqY+4bq2SUlG4bq+4buA4buIWH3hurbhur7DtT3hu4DFqOG7qsOdxajhu4BZw5XDoeG7gH0+4bui4buA4buc4buIw53hu4BhW8OUfeG7gFfFqOG7mFvhu4DGoMWo4buy4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG7gMOdxahKw53hu4A+P8av4bq+4buAOcav4buafcWo4bq24bq+w4zhu4bhu4bhur7hu4DFqOG7osav4bumxah94bq24bq+SEbhu4Lhur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4nDqiLhu4DGoMWoMuG7iOG7gCnFqEzGr+G7gFhK4buAw53hu6bFqFThu4DGoMWo4buow53FqOG7gHvhu7LDneG7puG7gHtMw53hu4BhW8OUfeG7gMWoSsOd4bum4buAfcWoMOG7gMagPcOd4bum4buAWcOVw6Hhuqrhu4B9PuG7ouG7gOG7nOG7iMOd4buAYVvDlH3hu4BXxajhu5hb4buA4buc4buIw53hu6bhu4BYSuG7gMOd4bumWyXDneG7gH3FqFvhu4DDncWo4buSKeG7gOG7nMSow53hu6bhu4BXw5rhu4DGoMWo4buy4buAw53FqMavVFvhu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4bqq4buAfT4h4buAfcWoSsOdxajhu4BZPeG7gMWo4buqw53FqOG7gFfGr8Odxajhu4B9U+G7gH3Gr1Jb4buA4buWxq/Dmlvhu4A4SuG7gMag4bu04buAw53FqMavVFvhu4B9Psavw5rDneG7gDjhu7jDneG7pkJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vsav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buAw4zhu4bhu4YpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BIw41IKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7gkbhu4Iv4buCSOG7huG7mknhu4JH4buE4buER0h9w4zhu4bhu4pH4buEWOG7hkJWKeG7puG6pj7hurbhu4TDjeG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+w7U94buAxajhu6rDncWo4buAWcOVw6Hhu4B9PuG7ouG7gOG7nOG7iMOd4buAYVvDlH3hu4BXxajhu5hb4buAxqDFqOG7suG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4DDncWoSsOd4buAPj/Gr+G6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkjDjUjhur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4nhur3EqMag4buAe0zDneG7gCnFqOG7mFnhu4DFqErDneG7puG7gFnDlcOh4buAfT7hu6Lhu4Dhu5zhu4jDneG7gOG7nDIuxqDhu4DGoMWo4buw4buA4buiWeG7gOG7nOG7iMOd4buAWMSofeG7gFkqfeG7gMagxKjGoMWo4buAfeG7rOG7gFnhu6xCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buAxqBY4buIe3vhurbhur7Gr+G6veG7osOdfeG7oj7hur7hu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vjnGr+G7mn3FqOG6rOG7gMOM4buG4buGKWHhuqjhu4DFqOG7osav4bumxah94bqs4buASOG7gsONKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7gkbhu4Iv4buCSOG7huG7mknhu4JH4buERuG7hkl94buCR8ON4buCWOG7guG7hi19PuG7okJWKeG7puG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+w7U94buAxajhu6rDncWo4buAWcOVw6Hhu4B9PuG7ouG7gOG7nOG7iMOd4buAYVvDlH3hu4BXxajhu5hb4buAxqDFqOG7suG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4DDncWoSsOd4buAPj/Gr+G6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkjhu4LDjeG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhur3hu4gpfcav4buyw53hur7DicO04bumxahU4buAWcOVw6Hhuqrhu4B9PuG7ouG7gOG7nOG7iMOd4buAV8WoPcOd4bum4buAV+G7nsOd4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG6quG7gH004buAKcWoIOG7gMOdN+G7gOG7luG7ksOd4buAw51bPcav4buAxqDhu7LDneG7gMOdxahA4bqq4buAw53hu6YyLMav4buA4bumxq9K4bqq4buAfT5Q4buA4buiWeG7gOG7nFRb4buAxqDhu7Thu4B9xajDmuG7gOG7nOG7iMOd4buA4bucMi7GoOG7gMagxKjGoOG7gHtMw53hu4Apxajhu5hZ4buAWcOVw6Hhuqrhu4B9PuG7ouG7gOG7nDrDneG7gOG7psavTMOd4buAfUvGr+G7gMOdxahK4buAOErhu7Lhu4Dhu5bDlH3hu4DGoDPhu4BYXcag4buAw51K4buyQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+xq/hur3hu6LDnX3hu6I+4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur45xq/hu5p9xajhuqzhu4DDjOG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEdH4buGKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7gkbhu4Iv4buCSOG7huG7mknhu4JH4buERuG7hMONfcON4buK4buKw4xY4buC4buGLcavWeG7pi3hu4Thu4bhu4Thu4Lhu4bDjOG7hsONLeG7gkbhu4TDjeG7hEhCVinhu6bhur7hu4Dhu4hYfeG6tuG6vsO1PeG7gMWo4buqw53FqOG7gFnDlcOh4buAfT7hu6Lhu4Dhu5zhu4jDneG7gGFbw5R94buAV8Wo4buYW+G7gMagxajhu7Lhu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buAw53FqErDneG7gD4/xq/hur7hu4A5xq/hu5p9xajhurbhur7DjOG7huG7huG6vuG7gMWo4buixq/hu6bFqH3hurbhur5HR+G7huG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhur3hu4gpfcav4buyw53hur7DicWpTMOd4buAKcWo4buYWeG7gDg7xq/hu4DDncWoxq9UW+G7gFfGr8OaW+G7gOG7msSow53hu6bhu4Dhu5zhu6Ap4bqq4buAWUpb4buAe0/GoOG7gD41xqDhu4A+KEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vsav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buAw4zhu4bhu4YpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BIR+G7iilh4bqo4bq+4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqDhu5rDnULhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Thu4JG4buCL+G7gkjhu4bhu5pJ4buCR+G7hEZIR31H4buCw4zhu4pYRi3hu5p7xqAt4buGSEnDjEJWKeG7puG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+w7U94buAxajhu6rDncWo4buAWcOVw6Hhu4B9PuG7ouG7gOG7nOG7iMOd4buAYVvDlH3hu4BXxajhu5hb4buAxqDFqOG7suG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4DDncWoSsOd4buAPj/Gr+G6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkhH4buK4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6veG7iCl9xq/hu7LDneG6vsOJxrA+W8Od4bum4buA4buW4buqw53FqOG7gFk/xq/hu4B9xajEqMOd4bum4buAfSbhu4B7TMOd4buAYVvDlH3hu4Dhu5wyLsag4buAV8Wo4buyTMOd4bum4buAw4zhu4bhu4bhu4Dhu5xTw53hu4Dhu4JC4buG4buG4buG4buAe0zDneG7gCnFqOG7mFnhuqrhu4BZP8av4buAe0zDneG7gCnFqOG7mFnhu4DGoOG7tOG7gOG7psavxKjhu4B9NOG7gEjhu4Dhu5xTw53hu4Dhu4JH4buAw53hu6ZKw53hu4Dhu5wlw53hu6ZC4buAw6rhu7Lhu4Dhu5zhu7Thuqrhu4BZP8av4buAxqDFqOG7sOG7gOG7olnhu4DGoOG7tOG7gH3FqFJZ4buAw53hu6ZbJcOd4buAfcWoW+G7gMOdxajhu5Ip4buAxahKw53hu6bhu4B9xajEqMOd4bum4buAfTThu4Dhu4Lhu4B9PsavVVvhu4Dhu5xTw53hu4Dhu4ThuqpI4buAfT7Gr1Vb4buA4bucJcOd4bum4bqq4buAxqDhu7Thu4DGoMWo4buw4buA4bucS33hu4BZM8ag4buARuG7gH0+xq9VW+G7gOG7nCXDneG7pi99xajEqMOd4bumQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhuq9bfcWo4buyPuG6vsOJ4bulWyTGoOG7gGoyOsOd4bumRS8pw4k=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]