(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi của hội viên, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thành Thọ (Thạch Thành) đã phối hợp với doanh nghiệp triển khai mô hình sản xuất mây tre đan xuất khẩu, tạo việc làm cho hội viên góp phần xóa đói, giảm nghèo.
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqhtw51FU8Oa4buwU0Xhu6pNNEUuO+G7kkXhu5BG4buwRTMhTi5Fxq9Tw5IhRcOVU+G7rEXhu6hG4busReG7kOG7tuG7sFJF4buwU0jhu7BFO0BU4bqsL1Phurjhuqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9o4buSRsOUxJDhuqhuU8So4buqRS7Dk+G7sEXDlDzhu7BSRS5TJFRFUlRG4buwReG7sFNI4buwRTtAVEXDlT5GRVPhu7ZURTFU4bua4buw4bqyRWjhu7ZURWxU4bua4buwRVNU4bueP0U/UzxF4buwMEUzw4xFdFNI4buwU0V0U1dF4bqkdFNJw5VTRXRTSOG7sFPhuqZF4buQw4xFP1Phu7JURVMlP0UxPVRFw5Thu6xG4buwU0Xhu7BSU1Thu54/RS47VOG7oOG7sEXGr1NGVEXhu6rDnUVTw5rhu7BTRSzDjeG7sEUzIU4uReG7qk00RS474buSReG7kEbhu7BFMyFOLkXGr1PDkiHhurJFLknhu6xFMVThu57DlUXhu6hI4buqRcOVU+G7rEVT4bu2VEUxVOG7muG7sEVS4buuP0U/U0/hu7BFM+G7rkZF4buQ4buuVOG6skVSVMON4buqReG7sFJTw6jhu6zhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rFThu6pSRcOV4buoRiwsw4DEkFRj4buS4buwLuG7kjvEkEUsLjThu6jhu5LDgMSQMlTDlC5T4bqwReG7gsOJw4k/M+G6tkVT4buSVFJTLuG6sEXhur7hurzhurg/M+G6tsSQRSw7w5XDgMSQLy/DlcOU4buw4bq04buORuG7rC5TRuG7sFNT4busRuG6tDHhu7Avw5Thu5Isxq8u4busPy/hu7Dhu5IyLC/hurrhurjhurzhurgv4bq44bq+w4nDlOG7gOG6uMOK4bq6w4nhur7hu4Yu4bq+4buG4bq+4bq84buo4bq4LcOULMOVLcOJ4bq+4bq+4buC4bq0xag/UsSQRUbhu6guw4DEkG3DnUVTw5rhu7BTReG7qk00RS474buSReG7kEbhu7BFMyFOLkXGr1PDkiFFw5VT4busReG7qEbhu6xF4buQ4bu24buwUkXhu7BTSOG7sEU7QFTEkEUyVMOULlPDgMSQ4buCw4nDicSQRVPhu5JUUlMuw4DEkOG6vuG6vOG6uMSQRS/huqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqh0U0jhu7BTReG7qMOTP0UuXUXhu7Dhu4rhu6pF4bq6w4nhurjhu4bhurJF4buQ4buc4buwReG7sEY0RS7hu7hFP1M8ReG7sDBFLMON4buwRTMhTi5FU0jhu7BSReG7qk00RS474buSReG7kEbhu7BFMyFOLkXGr1PDkiFF4buQw4xFw5Xhu65F4bq44bq8w4lFLlNI4buwU0UxVOG7muG7sOG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bqsVOG7qlJFw5Xhu6hGLCzDgMSQVGPhu5Lhu7Au4buSO8SQRSwuNOG7qOG7ksOAxJAyVMOULlPhurBF4buCw4nDiT8z4bq2RVPhu5JUUlMu4bqwReG6vsOK4buAPzPhurbEkEUsO8OVw4DEkC8vw5XDlOG7sOG6tOG7jkbhu6wuU0bhu7BTU+G7rEbhurQx4buwL8OU4buSLMavLuG7rD8v4buw4buSMiwv4bq64bq44bq84bq4L+G6uOG6vsOJw5Thu4DhurjDiuG6uuG6uMOK4bq4LuG7guG7hOG7huG7gsOK4buow4nhurTFqD9S4bquO8OA4bq64buGw4nEkEVG4buoLsOAxJBtw51FU8Oa4buwU0Xhu6pNNEUuO+G7kkXhu5BG4buwRTMhTi5Fxq9Tw5IhRcOVU+G7rEXhu6hG4busReG7kOG7tuG7sFJF4buwU0jhu7BFO0BUxJBFMlTDlC5Tw4DEkOG7gsOJw4nEkEVT4buSVFJTLsOAxJDhur7DiuG7gMSQRS/huqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqhzw43hu7BFP1PDkuG7qkXhu5B9JcOVRcOVR8OVRcOVw53hu7BSRS40RS5TIUXhu6ohRkUzIU4uReG7jkfhu7BFLEbhu7BSRS5Tw5lFLjt9JOG7sFJFblPDky5FYsON4buw4bqyReG6peG7sEXEkeG7tkUxSEXhu6rhu7YuRSzhu7JF4buwfT3DlUXGr1MhRTEiw5VFdE00RcOh4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhuqxU4buqUkXDleG7qEYsLMOAxJBUY+G7kuG7sC7hu5I7xJBFLC404buo4buSw4DEkDJUw5QuU+G6sEXhu4LDicOJPzPhurZFU+G7klRSUy7hurBF4bq+4bq84bq4PzPhurbEkEUsO8OVw4DEkC8vw5XDlOG7sOG6tOG7jkbhu6wuU0bhu7BTU+G7rEbhurQx4buwL8OU4buSLMavLuG7rD8v4buw4buSMiwv4bq64bq44bq84bq4L+G6uOG6vsOJw5Thu4DhurjDiuG6uuG6uuG6vMOJLuG6vuG7gOG7huG7huG7huG7qMOJ4bq0xag/UuG6rjvDgOG7gOG7gOG6vMSQRUbhu6guw4DEkG3DnUVTw5rhu7BTReG7qk00RS474buSReG7kEbhu7BFMyFOLkXGr1PDkiFFw5VT4busReG7qEbhu6xF4buQ4bu24buwUkXhu7BTSOG7sEU7QFTEkEUyVMOULlPDgMSQ4buCw4nDicSQRVPhu5JUUlMuw4DEkOG6vuG6vOG6uMSQRS/huqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqhkKUXDlVN9RkU/U8ONVEXhu6hIReG7sFJT4buiRcOVU1Xhu7BTRSzhu6zhu7BSRSzDjeG7sEUzIU4uRVNI4buwUkUuUz5Fw5XDneG7sFJF4buqTTThurJFLjvhu5JF4buQRuG7sEUzIU4uRcavU8OSIUXhu5BG4buwUkXhu6hIReG7sFIh4bu04buwRS5TIUXhu7BTw5M/ReG7kEfhu7BSRcav4bugRcOVU+G7rEXhu7BTVOG7oiFF4buoRuG7rEXhu5Dhu7bhu7BS4bqyRS47KkUuU0jhu7BTReG7qsOdRVPDmuG7sFNFxq9U4buwU0Uu4bucRS5U4buaIUXhu45U4bugIUUxSEXDleG7rkXhu7BTVOG7oiFFLjtU4bug4buwRTFX4buwUuG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bqsVOG7qlJFw5Xhu6hGLCzDgMSQVGPhu5Lhu7Au4buSO8SQRSwuNOG7qOG7ksOAxJAyVMOULlPhurBF4buCw4nDiT8z4bq2RVPhu5JUUlMu4bqwReG6vuG7huG6vj8z4bq2xJBFLDvDlcOAxJAvL8OVw5Thu7DhurThu45G4busLlNG4buwU1Phu6xG4bq0MeG7sC/DlOG7kizGry7hu6w/L+G7sOG7kjIsL+G6uuG6uOG6vOG6uC/hurjhur7DicOU4buA4bq4w4rhurrhurrDiuG6vi7hu4LDieG7hMOK4bq64buow4nhurTFqD9S4bquO8OA4bq64buGxJBFRuG7qC7DgMSQbcOdRVPDmuG7sFNF4buqTTRFLjvhu5JF4buQRuG7sEUzIU4uRcavU8OSIUXDlVPhu6xF4buoRuG7rEXhu5Dhu7bhu7BSReG7sFNI4buwRTtAVMSQRTJUw5QuU8OAxJDhu4LDicOJxJBFU+G7klRSUy7DgMSQ4bq+4buG4bq+xJBFL+G6qOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/Y0Y/LlThu6zhu7DEkOG6qGNHw5VFLMON4buwRT9Tw5Lhu6pFU0jhu7BSReG7qk00RS474buSReG7kEbhu7BF4buQfSXDlUXDlVPDmUXhu5Lhu6pF4buQRuG7sEXhu6hHLkXhu6rhu7YuRcOVR8OVU0Uu4bukReG7quG7pOG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bqsVOG7qlJFw5Xhu6hGLCzDgMSQVGPhu5Lhu7Au4buSO8SQRSwuNOG7qOG7ksOAxJAyVMOULlPhurBF4buCw4nDiT8z4bq2RVPhu5JUUlMu4bqwReG6vuG6uOG7hj8z4bq2xJBFLDvDlcOAxJAvL8OVw5Thu7DhurThu45G4busLlNG4buwU1Phu6xG4bq0MeG7sC/DlOG7kizGry7hu6w/L+G7sOG7kjIsL+G6uuG6uOG6vOG6uC/hurjhur7DicOU4buA4bq4w4rhurrhurzDieG7gC7hurjDiuG7huG6uOG7qOG6uMOJLS474buS4bq0xag/UsSQRUbhu6guw4DEkG3DnUVTw5rhu7BTReG7qk00RS474buSReG7kEbhu7BFMyFOLkXGr1PDkiFFw5VT4busReG7qEbhu6xF4buQ4bu24buwUkXhu7BTSOG7sEU7QFTEkEUyVMOULlPDgMSQ4buCw4nDicSQRVPhu5JUUlMuw4DEkOG6vuG6uOG7hsSQRS/huqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqhuUlPhu6JF4buqTTThurJFLjvhu5JF4buQRuG7sEXGr1PDneG7sFJFxq/hu5jhu7BF4buoRuG7rEXhu5Dhu7bhu7BS4bqyRS5dRT9TPEXhu7AwReG7jsOT4buwReG7sCHDnVRFw5Xhu6zhu7BF4buwU1jhurJF4buwUn0kVEVSVEjhurJFLjvhu5ZF4buS4buqReG7kOG7oiFFw5Xhu65FLlPhu6BF4buQRuG7sEXhu5B9JcOVRcOVR8OVRSzDjeG7sEU/U8OS4buqReG7qk004bqyRS474buSReG7kCPhu7BFUlTDjeG7sEUuSVRF4buwU0hFMUjhu6xF4buOTi5Fw5VbReG7qCjDlUXhu7BI4bus4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhuqxU4buqUkXDleG7qEYsLMOAxJBUY+G7kuG7sC7hu5I7xJBFLC404buo4buSw4DEkDJUw5QuU+G6sEXhu4LDicOJPzPhurZFU+G7klRSUy7hurBFw4rDisOJPzPhurbEkEUsO8OVw4DEkC8vw5XDlOG7sOG6tOG7jkbhu6wuU0bhu7BTU+G7rEbhurQx4buwL8OU4buSLMavLuG7rD8v4buw4buSMiwv4bq64bq44bq84bq4L+G6uOG6vsOJw5Thu4DhurjDiuG6uuG6vOG6uuG7hi7hu4bhu4Thu4Thu4Lhu6jhurjDiS1U4buqUi3hurrDieG6uuG6uMOJ4buCw4nhu4Yt4bq44bq84bq64buG4bq64bq+4bq0xag/UsSQRUbhu6guw4DEkG3DnUVTw5rhu7BTReG7qk00RS474buSReG7kEbhu7BFMyFOLkXGr1PDkiFFw5VT4busReG7qEbhu6xF4buQ4bu24buwUkXhu7BTSOG7sEU7QFTEkEUyVMOULlPDgMSQ4buCw4nDicSQRVPhu5JUUlMuw4DEkMOKw4rDicSQRS/huqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqhzw43hu7BFP1PDkuG7qkUxPVRF4buwU1Thu6IhRcavVOG7oCFFw5RH4buwUkXhu5Dhu5Q/4bqyReG7qkghRSzhu4jDlUU7IsOVRTsm4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhuqxU4buqUkXDleG7qEYsLMOAxJBUY+G7kuG7sC7hu5I7xJBFLC404buo4buSw4DEkDJUw5QuU+G6sEXhu4LDicOJPzPhurZFU+G7klRSUy7hurBF4bq+w4rhu4Q/M+G6tsSQRSw7w5XDgMSQLy/DlcOU4buw4bq04buORuG7rC5TRuG7sFNT4busRuG6tDHhu7Avw5Thu5Isxq8u4busPy/hu7Dhu5IyLC/hurrhurjhurzhurgv4bq44bq+w4nDlOG7gOG6uMOK4bq64bq84bq+w4ouw4rhurjhu4Lhu4Thu6jhurwtw5Qsw5Utw4nhur7hu4Dhu4LhurTFqD9SxJBFRuG7qC7DgMSQbcOdRVPDmuG7sFNF4buqTTRFLjvhu5JF4buQRuG7sEUzIU4uRcavU8OSIUXDlVPhu6xF4buoRuG7rEXhu5Dhu7bhu7BSReG7sFNI4buwRTtAVMSQRTJUw5QuU8OAxJDhu4LDicOJxJBFU+G7klRSUy7DgMSQ4bq+w4rhu4TEkEUv4bqo4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9jRj8uVOG7rOG7sMSQ4bqodDsh4buwUkXhu47DmuG7sFNF4buqQFRFLlNH4buwUkUu4bu4RSzDjeG7sEUzIU4uReG7kH0lw5VFxq9T4busw43hu7BSReG7gsOJw4lF4buQ4buc4buwReG6uOG6tMOJw4nDiUUsw43hu7BFP1PDkuG7quG6skXhu6pAVEUsw43hu7BFP1PDkuG7qkXDleG7rkVSVEdFLl1F4bq+ReG7kOG7nOG7sEXhurjDikXhu7BSSOG7sEXhu5Dhu7Thu7BS4bq0RWThu6xF4buQ4buu4bqyReG7qkBURcOVU8OZReG7kuG7qkXDleG7rkUuU+G7muG7qkXhu7BSIeG7tOG7sEUuUyFF4buwU8OTP0VTSOG7sFJFLlNH4buwUkUuXUXhurhFLjtU4bueIUXhu5Dhu5zhu7BF4bq64bqy4bq+RS47VOG7niFF4buQ4bu04buwUuG6skXDleG7rkXDlVPDmUXhu5BJLkXhu6pbw5VF4bq8RS47VOG7niFF4buQ4bu04buwUi8uU0fhu7BS4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9hIS5T4busO8SQ4bqocSHhu7LDlUVofSPhu7BS4bqsLz/huqg=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]