Trong "Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019", Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đã ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của một số nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại đang khiến kinh tế thế giới trở nên bất ổn, và có thể làm giảm tốc thương mại toàn cầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qTF04buf4bq0ZeG7sGbhu6tl4bq04buL4buxcmXhurnDqWXhu4/Ds8O1ZeG7seG7i+G7sXJl4bupxJDDtWXDtWnhu7FzZeG6tOG6tmbhu7Fz4bqtL3Phurnhuqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlPhu5Nmw7TEkeG6qS7hurbhu63hu7FyZcSR4buOZ+G7rWXDtWfhu61l4buw4buL4buxcmXhu6nEkMO1ZcO1aeG7sXNl4bq04bq2ZuG7sXNl4bq04butaOG7sWXDtW/DgmXhurvDqeG6ueG7hcSR4bqzZcOUdHDhu7Fl4buRaOG7sWXGsHThu7FzZeG6tOG7nWXhurRz4budZXJ0w4B0ZeG6pTLhu5JR4bqnZeG7kcOsZXJzdGXhu7Fzw7Phu7Fl4bqyxJBl4bq0dOG7neG7sWXhu4/hu7dl4bq4QuG6ouG6tGXhu4/Ds8O1ZcO14bqoZmXhu6vhu7fhurRl4bqy4buzZeG7seG7o+G7sWXGsHThu7FzZeG6tOG7neG6s2XhurThurbhu63hu7FyZeG7keG7r2XDteG7r2UxdOG7n+G6tGXhu7Bm4bur4bqzZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4buP4buzdGXDtcOt4buxc2XDteG7i+G7sXJl4bq0c2vhu7FyZeG7kcO5ZmXDtXN14buxc2XhurThurbDuWXhurhoZeG6tHNCw4Hhu7FyZeG7q2l0ZeG7kWbhu7FyZcawc3Thu53hu7FlxrB04buxc2XhurThu51l4bq0c+G7nWVydMOAdGXhurThurbDg2Xhu7Hhu5vhu7Fl4buPbuG6tGXhu7nhu7HhurNl4bq4aGXDteG7r2XhurRz4buhZeG7qWjhu6tlcnTDreG7q2XhurThu7PDtWXhurRzQsOB4buxcmXhu6tpdGXhurThu61o4buxZcO1b8OC4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpMuG7klFl4bq84bud4bquZXNp4buxcmUxdOG7n+G6tGXhu7Bm4burZeG7qWhl4bux4buj4buxZcawdOG7sXNl4bq04budZcO14buvZeG6tHXhu7FzZcO1aeG7sXNl4bq04bq2ZuG7sXNl4bq0c0Nl4buB4buHZeG6tHPhu51lcnTDgHRl4bq04bq24but4buxcmXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurnhu4XhurNl4bq4w4B0ZeG7geG6ueG6s+G6v2Xhu5F04buh4burZS1l4bq04buL4buxcmXhurnDqWXhu4/Ds8O1ZeG6uGhl4bq04buL4buxcmXhur3hurPhur9l4buRdOG7oeG7q2XhurLhu61l4bq4w4B0ZeG7seG7i+G7q2XhurvDqeG6ueG7g+G6tWUy4buSUWXDtXPhu61l4bq2xKnhu7FyZTF04buf4bq0ZeG7sGbhu6tl4buRZuG7sXJl4bq0c8OCZXPhuqThurRl4buraeG7sXNl4burxqFl4buRb8OCZeG6tEJl4buxQsOAw7Vl4buxcuG7rWh0ZeG7keG7oWXhurThurbDg2XhurRzaOG7sXNl4bur4bu34bq0ZeG6tOG6tsOC4buxcmXhurRt4burZeG6tHNCw4Hhu7FyZeG7q2l0ZcO14bqoZmXGsHPDgmXhurjEkMO14bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpM+G7meG6tGXhurjhu6Nlw7Vnw7Vlc2nhu7FyZeG7q+G6rMO1ZcO1c3Xhu7Fz4bqzZTF04buf4bq0ZeG7sGbhu6tl4bq84bud4bquZXNp4buxcmXGsHNnZcO1ZuG7rWXhurjhu6Nlw7Vz4bulZeG6suG7s2Xhu6pm4bq2xrDhu5PhurRlLHR64buTZeG6pTrDgsOKZeG7q8O9ZeG6tHPDuWXhurThurZC4bqg4buxcuG6p2UtZeG7kUPhu7FyZeG6tHNDZeG6u+G7geG6tWXDlWfDtWXDtXPhu6Vl4bqy4buzZcO1duG7sWXhu6lpdGVydGbhu61l4buR4bu34buxcmXhurREZXNp4buxcmXDquG6uWXhu5Hhu53hu7Flc2nhu7FyZeG7heG6veG6tWUx4bujZcO1Z8O1ZcO1c+G7pWXhurLhu7Nl4bq0c2jhu7FzZeG6rnNv4bux4bqzZTF04buf4bq0ZeG7sGbhu6tl4buxxKnhu6tl4bq04bq24but4buxcmXhu7Fz4buv4burZcO14buvZeG7sXLDgsOKZcO1w4FlxrBz4bqo4buxcmXhu4/hu7Nl4bq0c27huq5l4buxc27hurRl4bq0c+G7nWVydMOAdOG6t2Xhu7Fyw4LDimXDtcOBZeG7qWnhu6tl4bquc2fhurRl4bu54buxZeG7kcO54buxc2Xhu7FzbuG6tGXhurRz4budZXJ0w4B04bq1ZcOVw61lc2Z0ZXNp4buxcmXhu6vhuqzDtWXhu7Fow4plMXThu5/hurRl4buwZuG7q2Xhu5Fp4bq0ZeG6tOG6tnfhu7Fl4bq44buV4buxZeG6ucOpw6ll4buRdOG7oeG7q+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6rXThu6tyZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XDtOG7seG6teG7j2bhu63hurRzZuG7sXNz4butZuG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurnhu4XDqsOpL8Oq4buDw7TDqsOp4buHw6rhu4XDqcOp4bq0w6rhu4Xhurnhu4Hhu4Xhu4Phu6nhurnhurXFqeG6rnLEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpMuG7klFl4bq84bud4bquZXNp4buxcmUxdOG7n+G6tGXhu7Bm4burZeG7qWhl4bux4buj4buxZcawdOG7sXNl4bq04budZcO14buvZeG6tHXhu7FzZcO1aeG7sXNl4bq04bq2ZuG7sXNl4bq0c0Nl4buB4buHZeG6tHPhu51lcnTDgHRl4bq04bq24but4buxcmXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurnhu4XhurVl4bqlw43hu7FzZeG7q3Thu7FzZXN3ZuG6sWXhu45n4butZeG7kG/DgmXhurRC4bqn4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpMuG7klFl4buRZ+G7sXNlcnRnZSx04buxcmbhuq7hu63hurbhu5Nl4bupaGXhu7Hhu6Phu7FlxrB04buxc2XhurThu51lw7Vp4buxc2XhurThurZm4buxc2Xhu7FzbuG6tGXhurRz4budZXJ0w4B0ZeG6uMOAdGXhu4PDquG6s+G7g2Xhu5F04buh4bur4bq1ZcSR4buQw63hu61l4bqww4Lhu7PDtWUsQmXhurRFxJFl4buRw6xl4bq4QuG6ouG6tGXhu6rhu4Rl4buR4buhZeG7kWnhurRl4bq4w7ll4bq04bq2dWXDtOG7jeG7sWXhu5Fvw4Jl4bq04bq24but4buxcmXhurLhu7Nl4bq5w6rhurll4bqww4Lhu7PDtWVydGZl4bq4aGXhurjhuqbhu7FyZeG7qcOs4buxc2XhurRz4bu54bqzZcO04butZcO1Z8O1ZcSR4bq04bq2w7Phu7Flw7VzdOG7neG7sWXhurRzw4Lhu51l4bqww4Jm4buxxJFlcnTDiWZlw7Vnw7Vl4bux4buj4buxZcawdOG7sXNl4bq04budZXNo4buxcmXhu5Fvw4Jl4bq0c+G7nWVydMOAdGXhu5HDrGXGsHN04bud4buxZeG7qULDgmXhurRzw73hu7FyZeG6tHNCw4Hhu7FyZeG7q2l0ZcO1c8OCw4rhu6Hhu7Flc0LDgOG7sXJl4bqww4JmZcO1Z8O1ZcO1w63hu7FyZeG7j3Thu6Hhu7Flw4NlLHThu7FyZuG6ruG7reG6tuG7k+G6tWXhu7By4butaHRl4bq2ZuG6s2Xhu7FCw4DDtWXhu7Fow4plw7Xhuqrhu7FyZeG7kUPhu7FyZeG7kW/DgmXDtGbhu7FzZeG6smfDtXNl4bq44bujZcO1w4Fl4bqyw4Nlc2ll4bq0b+G7sXLhurNl4buPZuG7rWVy4bu14burZcO1c27hurRl4bupQuG6ouG7sXJl4buRQuG6oOG7sXJl4bqyZ2XhurhoZXN04bufw4Jl4bqww4LDrWXDteG6qGZlw7Vnw7Vlw7XDreG7sXJl4bq4aGXhurJt4buxZeG7j2bDiuG6tWXDlXPhu6Vl4bqy4buzZXPhu59l4bq0c+G7s+G7sXJl4bq0aHRlw7VzdeG7sXNl4bq4aGXhu7nhu7Fl4buRw7nhu7FzZcawdOG7sXNl4bq04budZeG6uOG7p2Xhu6vDvWXDteG6qGZlLHThu7FyZuG6ruG7reG6tuG7k2XDteG6quG7sXJl4bq04buL4buxcmXhurzhu53huq5lc2nhu7Fy4bq1ZeG7qmrDtWXDtOG6pmXhurjDs8OK4bqzZeG7j2fhu61lw7Vn4butZcO14bqoZmUy4buSUWXDteG6quG7sXJlw7Vz4bulZeG6tmZl4bq2xKnhu7FyZcSR4buR4buhZeG6tOG6tsODZeG6tHNo4buxc2XhurThurbDguG7sXJl4bq0beG7q2Xhu5Hhu7l0ZeG7q8OAdGXhurThu61o4buxZcO1b8OC4bqzZSx04buxcmbhuq7hu63hurbhu5Nl4bqyxqFlw7Vv4buxZeG6tHPhuqTDtWXhu5HDssOKZeG6tHThu7FzZeG6tHNv4buxZcawdOG7sXNlw7Thu61m4buxc2XhurhoZcO1w610ZeG6tHN04buf4buxZXPDgeG7sWXhu7HDiWZl4bux4buj4buxZeG6tMOt4buxcmXGsOG7hGXhu7Hhu4vhu7FyZcO14bqoZmXhu6vDuuG7sXPEkeG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7quG7hGXhurbDgXRl4bq8w4Lhu7Phu7FyZeG6uMO5ZeG6tOG6tnVl4bq0c0Nlc2Z0ZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4buPZ+G7rWXDtWfhu61lw7XhuqhmZTLhu5JRZS1l4bq0RGXhu4Phur/hurPhu4Fl4buRdOG7oeG7q2XhurThurbhu63hu7FyZeG7seG7i+G7q2XhurvDqeG6ueG7g2XhurzDguG7s+G7sXJl4buD4bq94bqz4buHZeG7kXThu6Hhu6tl4bq04bq24but4buxcmXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurnhu4XhurVlLMSQZeG6tOG6tkLhuqLhurRlw7Thu7PDtWXDteG6qGZl4buq4buEZeG7kULhuqLDtWXDtXPhu61l4bupaGXDteG7r2Xhu6vhu7fhurRl4bquc2/hu7Fl4buxcsOCw4rhu5vhu7Fl4buxc23hu7Fl4bupdOG7m+G7sWXhurDDgmbhu7Fl4buxc8OJ4buxcmXDteG7i+G7sXJl4bq0c2vhu7FyZeG6uOG7o2XhurRzw4Lhu51l4bqww4Jm4buxZeG6uGhlw7Vnw7Vlw7VzdeG7sXNl4bqyZ8O1c2XhurRzQsOB4buxcmXhu6tpdGVydMOJZmXhu7FCw4DDtWXhu7Fow4pl4bq4aGXDtWfDtWXhu7FCw4DDtWXGsHNnw7XhurVlMuG7klFl4buxc8Oz4buxZeG7kcO54buxc2XhurbEqeG7sXJl4buq4buEZcSR4bq44buN4buxZeG7qWhl4bur4bu34bq0ZcO1QuG6oOG7sXJl4bqww4Lhu7PDtWXhu5Hhu7l0ZeG7q8OAdMSRZeG6uGhl4bux4buj4buxZcawdOG7sXNl4bq04budZcO1aeG7sXNl4bq04bq2ZuG7sXNl4bq0c0Nlc2Z0ZeG6tHPhu51lcnTDgHThurNl4burasO1ZcO04bqmZeG7q+G7t+G6tGXhurLhu7Nlw7Ruw4Jlc3Thu5/DgmXhurbhu4nDtWXhurbhu7N0ZeG7kcOsZeG6vMOCbuG6tGVzdOG7n+G7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcavc8OCZXNo4buxc2XDtXN14buxc2Xhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGVT4but4buxcmXGr+G7reG7sXJl4bqlLuG6tsOC4buxcmU6w4Lhu7PDteG6p2Xhu5HDrGXhurThu4vhu7FyZcOqZeG7kXThu6Hhu6tl4buR4buhZXJ0aOG7sXNl4bq4w7ll4bq04bq2dWXhurRzQ2Xhur1l4bq04bq24bub4buxZeG7j8Ot4buxcmXhurzhu53huq5lc2nhu7Fy4bqzZeG6uMOAdGXhurLhu7Nl4buRdOG7oeG7q2Xhu4Phur3hurPhurnhurVlLuG6tuG7reG7sXJlxrBzdGXhu5Hhu6/hurNlU2hl4buoZuG7sWXhurhoZS5z4bqsw4plLOG7p2Xhu6lv4buxZeG7qULhuqLhurRl4buRQ+G7sXJlw4Nl4bq4w7ll4bq04bq2dWXhurRzQ2XDqmXhurhoZeG6tHNDZeG6v+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7jmfhu61lw7Vn4butZcO14bqoZmUy4buSUWXhu5FC4bqiw7Vlw7XDveG7sXJl4buP4buzZeG6tHNC4bqg4buxcmXhu7F04bub4bux4bqzZcaw4buhZeG6tERl4bux4buL4burZeG6ueG7heG7h+G7heG6tWXhu45n4butZcO1Z+G7rWXhu5Hhu61l4bupQuG6oOG7sXJlxrBzw61l4bux4buL4buxcmXDtWnhu7FzZeG6tOG6tmbhu7FzZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhurRzZuG7sXJl4buRdOG7oeG7q2XhurREZcOpZeG7keG7neG7sWXhurnDqcOpZcO0xJBmZeG6tOG6tuG7m+G7sWXDtWfDtWXDiuG7ncOCZeG6tOG7s2Xhu49m4butZXLhu7Xhu6tlw7XDgWXhurLDg2VzaWXhurRv4buxcuG6s2XDimXhurThu53hurNl4bq0c8O5ZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZeG7qWbhu61l4buR4bu34buxcuG6s2Vz4bufZeG6tHPhu7Phu7FyZeG6tGh0ZcO1c3Xhu7Fz4bqzZcO1c27hurRl4bupQuG6ouG7sXJlw7XhuqhmZcO1Z8O1ZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vlw7XDveG7sXJlw7Xhu7fhu7FyZeG6uGhl4burQ8O1ZeG7keG7t2Xhu6vDg2XDtUVmZcO14bqoZmXhu7Hhu6Phu7FlxrB04buxc2XhurThu53hurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5Gw4LhurRz4but4bq2xJHhuqkuc+G7k+G7rWXDtGbhu7Fyw7Xhu63hu7Fy4bqyZuG7seG6teG6uOG7seG6rS/huq7huqk=

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]