(vhds.baothanhhoa.vn) - Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), trước mắt được triển khai đoạn từ TP Sầm Sơn đi Quảng Xương có tổng mức đầu tư 1.479.704.000.000 đồng. Dự án được khởi công tháng 2/2017 và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, với tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng như hiện nay, mục tiêu dự án hoàn thành đảm bảo thời gian rất khó.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHMnbDs+G6oGnhu69EaeG7uXbhuqJp4bu5dsO0w4Dhurlpw4zhu4ThuqjDgOG7r2nDgeG7kXFpc+G7n8SoacOAdm/DgHZp4bq6d8Wpw4Bpc8OCaeG6unZ3aXHhurbDgOG7r2lz4buE4bqqw4Dhu69pw4x0w4BpcHfhu6vDgOG7gS92w6zhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBWdG9yaOG7h1JIacOzw4Bpc+G7hOG6qsOA4buvaeG7r3dv4bqgaeG6unbhurbDgOG7r2nDgOG6sndpMiJpMeG7ncOBaTHhuqzDgGnDjOG6qHdp4bu4duG6vGnhu7l3w4B2aeG6usWpaT3hu692d2kx4bqsw4Bpw6rhu693b3dpc+G6oOG7jcOAacOs4bq/4bq5aeG6usOJ4buE4bqocWnDgeG7keG6umlz4buEQnFp4bq6w4l34burw4Bp4bu5dm93aXPhuqDhu43DgGnhurpHaTIiaTHhu53DgWkx4bqsw4Bpc3dpIOG6vOG7j8OA4buvaeG6r+G7hOG6rMOA4buvaXHhuqJp4bq64bqkw4Dhu69pw4FGcWlz4bud4bq8aeG6uuG7hGnDrOG6u8SpbG7hurtsw63EqeG6u8Otw63DreG6u8Otw63DrWlz4bq0w4Dhu6/hurtpUkhpw7PDgGlz4buEQnFp4bu5dkN3aXHhurbDgOG7r2nhurp2w7PDgOG7r2nhu4sv4buLw63DrGxpw4zDsmnhurjhu6VpduG6oMOyw4Bp4bq6dsOyw4B2aXPhu4RvacOMw7LhuqBp4bq4SWly4buAw4Dhu69p4bq6w4nhu4ThuqhxacOA4buvw7LEqGnhu4nDrC/DrOG7iy/hu4vDrcOsbuG6u2ky4bq8xKhpw4B2d+G7p8OA4bq5acOM4bqod2nhurp3xanDgGlzw4Jp4bq6dndpceG6tsOA4buvacOMw7JpceG6tsOA4buvaeG6usOzcWnhu6934buPd2nEkHbhuqLDgOG7r2nDgeG7meG6umlw4buTw4Dhu69pw4B24buEaXZ34bupw4Bpw4BvxKjhurlpw4Hhu4BxaeG6unfhu6fhurxpckhpw7PDgGl24bqgw7LDgGnhurp2w7LDgHZpc+G7j8OBaXDhu4/huqBp4bq6duG6qndp4buvd2/DgGnDieG7m+G6umnhu7l24bqi4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69p4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgvw6xu4buLbi/EqW1ya8OtbcOtw63DrcOt4bq6bW1r4buJw63hu4nhu4lBw6zhurvhu7fEkOG7r2hpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHPXZ3xrDhurxp4bu5duG6vGkyU1FpxJB24buE4bqqw4Dhu69pIOG6vOG7j8OA4buvaVF2xqHhurxp4bq6d8Wpw4Bpc8OCacOB4bqod2lz4buN4bq6aWrDrWLhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzJ2dOG6oGlQb8OAaSDhurzhu4/DgGlBSmlSSGnDs8OAaeG7r3dv4bqgaeG6unbhurbDgOG7r2lXV1dpw6rhurp24bq8w4JxaTFDaeG7rjItw6MyaTJ2b8OAdmlW4bqib+G6v2lxduG6oGlwd8Wp4bq64bq5aXPFqcOAaeG6unbhuqp3aXN34burw4Fpw4Dhu6/DssSoacOsbS9sL+G7i8Otw6xu4bq5aeG6unfFqcOAaXPDgmnhurp2d2lx4bq2w4Dhu69p4bq64bq8xKjFqcOAaXPhu4ThuqrDgOG7r2lww4Jpw4x0w4BpcHfhu6vDgGnDqnPhuqDhu43DgGnhurpHaTIiaTHhu53DgWkx4bqsw4BpLWl24bq8xKjhu6nDgGkg4bq84buPw4Dhu69p4bqv4buE4bqsw4Dhu6/hur9pcuG6oGnhu4tpc+G6rMOAacOMw71p4bq6dndpceG6tsOA4buvZVHhurbDgOG7r2nhurrEqGlR4bqkacSQduG7ncOAaeG6uuG7o8SQaXPhuqDDssOAaeG7iMahxKhpckjDgOG7r2kjd8aww4BpMsOJ4bq8w4Dhu69pw4zDsmlR4bq2w4Dhu69p4bq6xKhpUeG6pGnEkHbhu53DgGnhurrhu6PEkGlz4bqgw7LDgGnhu4jGocSoaXJIw4Dhu69pUeG7hOG6qsOA4buvaTJ2w73DgHZpMnZ3acOB4bqod2nhurp2SHFpdnfhu6nDgGnhu7l24bqyd2lB4buEQsOA4buvaXHhurbDgOG7r2nDjHfhu6lxaXPhu43hurpp4buLbG1p4bq6TWlz4bq0w4Dhu68va+G7i8Os4bq5xKluaeG6uk1pc+G6tMOA4buvacOqc+G7jeG6umnEqcSp4bq5bOG7iWLhur/hurlpcXbhu6PDgWnhurjhuqBpw4zhuqh3aeG6unfFqcOAaXPDgmlz4buEQnFpUXbhu4Zp4bq6w71xdmkzUD1SaeG6uuG7s8OAdmkydm/DgHZpVuG6om9pxJB24bunaXLhurzEqOG7qeG6umnhurrhu413aSDhurzEqMWp4bq6aXPDvcOAdmlrw63hu4tpw4Dhu6/DssSoaW4v4buLL+G7i8Otw6xt4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4c94buv4bq8xKjhu6fDgGnDgHbGocOAaXF24bujw4Fp4bq6d8Wpw4Bpc8OCacOBw4LhurppxJB24budw4BpcuG6oGnhurhv4bq8aeG7uXZ3acOA4buvduG7s2kyxanhurppPeG7r+G6vMSo4bunw4Bpc8Ozw4DhurlpccOzcWlz4bqsw4Bpw4zDvWnhurrDiXfhu6vDgGnhu7l2b3dp4bq6dndpceG6tsOA4buvacOJ4bub4bq6aXF24bujw4Hhurlpc+G7mXFpcHfhu6nhurppQcOyacOAdsOyaeG6unbhu53hurxpUeG6tsOA4buvaeG6usSoaVHhuqRpxJB24budw4Bp4bq64bujxJBpc+G6oMOyw4Bp4buIxqHEqGlySMOA4buvaSN3xrDDgGkyw4nhurzDgOG7r+G6u2lQ4bunw4BpceG7jcOAdmlz4bqi4bq5aXHhurbDgOG7r2nhurrDs3Fp4buvd+G7j3dpxJB24bqiw4Dhu69pw4Hhu5nhurppcOG7k8OA4buvaeG7uXbhurbDgOG7r2lz4buPw4FpcOG7j+G6oGnhurp3xanDgGlzw4Jpc8O1aXPhu4RCcWlRduG7hmnhurrDvXF2aTNQPVJp4bq64buzw4B2acSQduG7p2ly4bq8xKjhu6nhurppw4Dhu6fDgGnhu4/DgHZpduG7hEPDgOG7r2lzxanDgGnhurp3xanDgGlzw4Jp4bq6dndpceG6tsOA4buvaXJIacOzw4DhurtpMsOJ4bqgw4Dhu69p4bu5dndpc+G6ouG6uWnhurrDieG7p8OAaXJ34bupw4Bp4bq6eHF2acOB4buZ4bq6aXDhu5PDgOG7r2lzw7VpcMOyw4Bp4buvd2/huqDhurlpMiJpMeG7ncOBaTHhuqzDgGlxw4PDgGnDjOG7hOG6qMOA4buvaeG7iWlx4bq2w4Dhu69p4bq6w4l5w4B2aXPhu4ThuqrDgOG7r2lzd+G7qcOAaeG7iWrhu7jDo2nhurrhu413aXHDs3Fpw4zDvWnhurrDiXhp4bu4w4Hhu4srw61sw63hurlp4bu4w4Hhu4srw6xta2nDjMOyaeG7uMOB4buJK27DrcOtw6lpMsOJ4bunw4Bpc+G6oOG7jcOAaeG6uuG6vMSoxanDgGl24bq8xKjhu6nDgGkg4bq84buPw4Dhu69p4bqv4buE4bqsw4Dhu69pc8O1aXDDssOAaeG7r3dv4bqgaXHDg8OAacOM4buE4bqow4Dhu69p4buLaXHhurbDgOG7r2nhurrDiXnDgHZpc3fhu6nDgGnhu4lq4bu4w6Np4bq64buNd2nhu7jDgW0rbMOtw61pw4zDsmnhu7jDgcOsw60rxKnDrcOtaUHDssOBaXF24bqgacOMd+G7qXFp4bq6w4l34burw4Bp4bu5dm93aeG6unZ3aXHhurbDgOG7r2lww71p4buvd8Ozw4Bpc+G6oOG7jcOA4bq5aeG7uXbhurbDgOG7r2lBd+G7p8OAaeG6uuG7gHHhurlp4bq64bqkaXF2RnFp4bq6dndpceG6tsOA4buvaeG7uXbhuqJp4bu5dsO0w4Dhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1Phu6tpckhpw7PDgGl24bqgw7LDgGnhurp2w7LDgHZpw4zDsmlz4buEb2nDjMOy4bqgaeG6uElpcuG7gMOA4buvaXPDisOA4buvaeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4Bp4bu5xalpduG6oOG7jXF24bq5aXZ34bupw4BpUG/DgGkg4bq84buPw4BpQUppUkhpw7PDgGnhu693b+G6oGnhurp24bq2w4Dhu69pV1dXaXNvw4Dhu69p4bq64bujxJBp4bq6w4nhurzDgOG7r2lxduG7s2lz4buN4bqg4bq5aXPhurbDgGlz4bqycWlxw7NxaXPhuqzDgGnDjMO9aeG6unZ3aXHhurbDgOG7r2nhu7l24bufw4Bp4bq6w4nhu4ThuqzDgOG7r2nhurrhu6PEkGnhurrDieG6vMOA4buvacOBw7PEqGnDgeG6onFp4bq6dnfFqeG6umlww73hurlpw4zhu6Phurpp4bq64buE4bq5acOAdsahw4BpQUhxaXPhu6tpw4FDaeG6unbhu6fDgWlxw7NxacOB4buCd2nhurp2d2lx4bq2w4Dhu69pc+G7n8SoacOAdm/DgHZp4bq6d8Wpw4Bpc8OCaeG6uuG7jXdpccOzcWnDgeG7gndp4bq6dndpceG6tsOA4buvacOAw7LEqOG6u2ky4buN4bqgacOB4buZ4bq6aXDhu5PDgOG7r2nhurjhu41xdmnhu693w4rEkGlxw7NxaXPhuqzDgGnDjMO9aeG6unZ3aXHhurbDgOG7r2lz4bufxKhpw4B2b8OAdmnhurp3xanDgGlzw4Lhurlpw4zhuqh3aeG6uuG7hGlxw7NxdmlBw7JpcXbhu4Zpc+G7neG6vGnhurrhu4ThurlpMUNp4buuMi3DozJpc8O1aXPGsGnDgOG7r3bDvWkzUD1SaeG6uuG7s8OAdmlxduG7s2lz4buN4bqgaXHDs3Fpc8O9b2nEkHbhu4ThuqzDgOG7r2nhu7l24bufw4Bp4bq6w4nhu4ThuqzDgOG7r2lyd2ly4bqqd2lxw7NxaXHhurbDgOG7r2nhurrDiXnDgHZpceG6tsOA4buvaXHDgsOA4buvaXNvw4Dhu69pw4Dhu5PDgWnhurrDieG6oMOA4buvacSQduG7jcOBacOMd2nDgeG7meG6umlw4buTw4Dhu69pc8O1aXDDssOAaeG7r3dv4bqgaXPhu6tpw4FDacOJw4LDgOG7r2lxw7NxacOB4buCd2nhurp2d2lx4bq2w4Dhu6/hurtpU+G6tMOA4buvaeG6unbhuqp34bq5acSo4bun4bq8aXHhu53hurxpccOzcWlzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buvaeG6uuG7o8SQaeG6usOJ4bq8w4Dhu69pc+G7n8SoacOAdm/DgHZp4bq6d8Wpw4Bpc8OCaeG6unZIcWl2d+G7qcOAaXHDs3Fp4bu5duG6vGkyU1Hhurlp4buvd+G7j3dpxJB24bqiw4Dhu69p4bq64bqgw7LDgGlww4Jpcnfhu6nDgGnhurp4cXZpc+G7m+G6umlD4bq7aTLDieG6oMOA4buvaXPhuqLhurlpMiJpMeG7ncOBaTHhuqzDgGnhu4Thurxp4bq6d+G7p8OAaeG7r3fhu493acSQduG6osOA4buvaXPDvW9pxJB24bujw4Bp4buIw7VpIOG6vOG7j8OA4buvaVbhur7DgOG7r+G6uWkg4bq84buPw4Dhu69pU+G7jXfhurtpVuG6vMSo4bupw4BpIOG6vOG7j8OA4buvaeG6r+G7hOG6rMOA4buvaeG7hOG6vGnhurp34bunw4Bp4buvd+G7j3dpxJB24bqiw4Dhu69pc8O9b2nEkHbhu6PDgGnhu4jDtWkg4bq84buPw4Dhu69pVuG7j3dpw4zDsmkg4bq84buPw4Dhu69pMnbDs3fhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBP4bq84bq6duG6oMOJaOG7hyN3w4B2aeG6r+G6vMSo4bunw4Dhu4EvxJDhu4c=

Minh Xuyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]