(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa phố thị đông đúc chợt thoảng đâu đó thứ mùi thơm quen thuộc. Hương vị của món chạch đồng kho nghệ không lẫn từ căn bếp nhà ai. Thứ hương vị gợi nhớ về một thời thơ ấu!
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG7k+G7kOG7quG7oOG6sOG7kCXhu6pQw5ThurAs4buW4bqww4zhu5BFw4zhu5DhurDhu4jhu6ZQw5ThurDhu6Lhu5BR4bqwUMOU4buQw5LDgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOAZOG7kjtD4bqwWOG7kOG7pOG6sOG7tOG7kOG7luG6sOG7iMOZUMOU4bqw4buI4bu4w4zhurDDjOG7kOG7ruG7tOG6sOG7tOG7kFHDiVDDlOG6sOG7iOG7guG7tuG6sOG7iFLhurDhu7Thu5Aq4bqw4bugQOG7kuG6sOG7tOG7kOG7quG7oOG6sFnhu7bEqFDhurDhu7Thu5Dhu7bFqMOM4bu14bqwxJEl4buqUMOU4bqwLOG7luG6sMOMPUPhurDhu6BSUOG6sMOM4buQRcOM4buQ4bqw4buI4bumUMOU4bqw4bui4buQUeG6sFDDlOG7kMOS4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDhu55JUOG6sOG7tCbhurDDjOG6ulDhurDDjU9Y4bqwUOG7kMSQ4bqwQ+G7kuG7teG6sOG7k+G7kCrhurDhu5Al4buqUMOU4bqwLOG7luG6sMOU4buu4buS4bqwUOG7kOG7sOG6sCzDk+G6sOG7oMWo4bu04bqw4bu04buQ4bus4buS4bqw4bu04buQ4buq4bqw4buE4bu24bu3w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7suG7tMOdUVDDlMOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7iuG7tOG7kOG7tuG7oMON4bqw4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhurLhurbhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqzhuqzhuqhYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bqy4bqmL+G6tOG6tuG6tOG7iuG6puG6tMOC4bqm4bqs4bqm4bqs4bu04bqq4bqo4bqoQuG7nkItw4xDLcOM4buQQ8OM4buQLeG7ouG7kC1Qw5Thu5DEqOG7teG7nFjDlOG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7hu5Phu5Dhu6rhu6DhurDhu5Al4buqUMOU4bqwLOG7luG6sMOM4buQRcOM4buQ4bqw4buI4bumUMOU4bqw4bui4buQUeG6sFDDlOG7kMOS4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6suG6tuG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqzhuqzhuqjhuq7hurAvw4DDgS/hu7Lhu7TDnVFQw5TDgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG7uTBQ4buQ4bqw4bug4buSUOG7kOG6sOG7kFRDQcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buT4bus4bqw4bug4bus4bqw4buyRFDDlOG7s+G6sOG7oEvhurDhu6JKUeG6sMOM4buQ4buST8OM4bqww4zhu5DhurpQ4bqw4bugVVDDlOG6sOG7iOG6vFjhurDhu55F4buS4bqww4zhu5BR4bqw4buQQ+G7kuG6sMOM4buQ4buW4bqwxKjhu6DhurDhu7TDmeG7kuG6sCzEkOG6sMOM4buQ4bu2SFDhurDDjeG7luG6sOG7iOG7puG6sOG7iFHEkFDhurDDjOG7kFHhurDDjeG7pOG6sMOdQ+G6sOG7iOG7plDDlOG6sMON4bq84bu04bqww4zhu5BFw4zhu5Dhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMSDRFDDlOG6sMON4buk4bqww4xDUeG6sMOURijhu7PhurDhu54lUMOU4bqw4bui4buQU+G7oOG6sMOMKuG6sOG7tOG7kE/hurDhu6Lhu5Dhu7bhu4Thu7ThurDhu4pGUOG6sOG7skPhu7bhurDhu54kKOG6sOG7tMOdxKjhurDhu57EkFDDlOG7teG6sOG6o+G7pOG6sMONw4lR4buz4bqw4bugQEPhurDDjOG7kEXDjOG7kOG6sOG7iOG7plDDlOG6sMON4bq84bu04bqw4buIRuG7tuG6sOG7skPhu7bhurDhu6I84bqww5Thur7hu7ThurDhu5BE4buS4bu14bqw4buH4bu4w4zhurDhu4Qo4bqww4wkUMOU4bqw4buexJDhurDhu4rhu5ZY4bqww4zhu5BFw4zhu5DhurDhu4jhu6ZQw5ThurDDjUpR4bqwUMOURyjhu7PhurDDjFLhurBQ4buQ4buSw5Phu7bhurDhu7TDnSpQw5Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG6r+G7kuG6sOG7tCbhurDhu6Dhu6zhurDhu7JEUMOU4bqww4zhu5BR4bqw4bu04buw4buS4bqw4bui4buQ4buS4bqw4bu0w53hu6zhu5LhurDhu7TDnVbhurBQ4buQROG6sFDhu5DEqOG7oOG7s+G6sMON4buk4bqw4bu0w51W4bqwLMOT4bqwLOG7sOG7kuG6sMOU4buSVeG6sMOM4buQRcOM4buQ4bqw4buIRijhurDhurxY4bu14bqw4buT4buST1DDlOG6sMOM4buQ4buW4bqwxKjhu6DhurDhu7TDmeG7kuG6sMOdSlHhurAsQ1DDlOG6sOG7tCbhurDhu4hG4bu24bqwUMOUw5rhu7XhurDhu4NL4bqw4bu04buQ4buU4bqw4bueVMOM4bqwIVTDjOG6sOG7tEMo4bqwIUTDjOG7kOG6sMOU4buSVeG6sMOM4buQRcOM4buQ4buz4bqw4bu0QyjhurBY4buQxKjhurBY4buQSCjhurDDjOG7kOG7kk/DjOG6sFnhu7ZF4bu04bqw4bugUeG7s+G6sFnhu7ZF4bu04bqww4zhu5BR4bqww43hu6ThurDhu6DEkOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqwWeG7tk5Q4bqwUOG7kDtQw5ThurDDjOG7guG7tuG6sOG7kFXhu5LhurDDjOG7kOG7gFDDlOG6sOG7iOG7ruG7kuG6sMOM4buC4bu24bqw4bu0w53DieG6sOG7nuG7rOG7kuG6sOG7tCbhurDDjeG7pHnhurDigJxbUOG7kOG6sMOMUuG6sOG7oMOS4bu04bqw4bui4buQw5lQw5R44bqw4buFQyjhurDhu4jhu5LhurAhQ+G6sOG7nuG6vOG7oOG6sOG7ouG7kMOZUMOUeOG6sMOj4buQRcOM4buQ4bqwUEMo4bqww4xRUOG6sOG7tFHhu7PhurDDjUpR4bqw4bugSeG7oOKApuG6sENQ4buQ4bqwUOG7kMag4bu34oCd4oCmw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4BzJkPhurAsxJBR4bqw4bu04buw4buS4bqw4buy4buCUOG6sMOU4buST1DDlOG7s+G6sOG7oEvhurDhu4jGr+G6sCzFqOG7kuG6sMOdQ+G6sMOM4buQ4buST8OM4bqw4bu04buQQ+G7tuG6sMOMROG7tuG6sMONSFDhurDhu6DEkOG6sOG7nj9D4bqww4xRUOG6sOG7tFHhurDDjUpR4bqw4buI4buM4bqww53hu5JOUMOU4bqww43hu7bGr+G7kuG6sMOM4buQ4buu4bqw4bugQ+G7kuG7teG6sOG7heG7kDtQw5ThurDDjFFQ4bqwUOG7kFXhu7PhurDhu6BL4bqw4buI4buM4bqww4zhu5BR4bqwLMSQUeG6sMOU4buSVeG7s+G6sMOM4buQ4bus4bqw4buyQ+G7tuG6sOG7ouG7kOG7kuG6sMON4buk4bqw4bu04bq84bug4bqw4bu0RFjhurAhUVDDlOG6sOG7tOG7kOG7lOG6sCzEkFHhurDDjU9Y4bqw4buIw4nhu6DhurBQ4buQ4buSw5Lhu6DhurDhu6BSUOG6sMOM4buQRcOM4buQ4bqw4bui4buQUeG6sFDDlOG7kMOS4bu14bqw4buDUlDhurDhu4jFqMOM4bqwWeG7tijDk1DhurDhu6DEkOG6sMOM4buQxqDhurDDjeG7pOG6sOG7nsSQ4bug4bqw4bug4buw4buS4bqwUMOUUVDhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOj4buQ4buW4bqwxKjhu6DhurDhu7TDmeG7kuG6sOG7ikDhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sMOU4buS4bu4WOG6sOG7iCXhu67DjOG6sMOU4buU4bqwUOG7kCVQw5ThurDDjCRQw5ThurDhu57hurpQw5ThurAh4bq6UMOU4buz4bqww4zhu5Dhurrhu6DhurDDjOG7kOG6uuG7oOG6sFDhu5Dhu5RQ4bqww43hu6ThurDhu57EkOG7oOG7teG6sOG6o+G7pOG6sCFSw4zhurDhu6Dhu7bhu6Thu5LhurDhu7Thu7bhu6Thu7ThurDDnTpD4bqwUOG7kOG7sOG7tOG7s+G6sOG7ikZQ4bqww4zhu5BFw4zhu5DhurDDjcOKUMOU4bqww4xEUOG6sOG7ikNR4buz4bqw4buyQ+G7tuG6sOG7iFLhurDhu57EkOG7oOG6sOG7skXDjOG7kOG7s+G6sFDDlOG7guG7oOG6sOG7tEjhu6DhurDDlOG7kkPhurAs4buW4buz4bqww4zhu5Dhu5JPw4zhurBQ4bum4buS4bqw4buI4buE4bu04bqw4buIJeG7rsOM4bqww43hu6ThurDhu55S4bu04bqw4bugxajhu7ThurDhu57hu7BY4bqw4bueROG6sFDDlOG7kMOS4bqww53hu6bhu5LhurDhu55GUOG6sOG7niXhu67hu7ThurAhT1jhurBQ4buQO1DDlOG6sMOMUVDhurDDjOG7kEXDjOG7kOG6sCzEkFHhurBQ4bum4buS4bu14bqw4buF4bum4buS4bqww4zhu5BFw4zhu5DhurDDjD1D4bqww43hu6ThurDhu7TDnSXhu7DDjOG6sOG7ouG7kOG7kuG6sOG7ouG7kFHhu7PhurDDjFLhurBQw5Thu5DDkuG7s+G6sMOMUuG6sOG7sOG7tOG7s+G6sOG7kMSQUOG7kOG6sOG7tOG6uuG7oOG6sOG7ikdY4bqwUOG7kFXigKbDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG6o+G7pOG6sOG7iMav4bqwUCXhu7DDjOG6sOG7nuG7uOG7tOG6sOG7tMOdTlDhurDhu57hu7BY4bqww4zhu5BFw4zhu5DhurDDneG7puG7kuG6sOG7iOG6vuG7tOG6sOG7tMOdTlDhurDDjU9Y4bqww4w94buS4buz4bqw4bu04buQQ1DhurDhu5Dhu6ZQw5Thu7XhurDhu4Xhu5Dhu5LDkuG7oOG6sCwj4bqw4bq04bqww4zhu5Dhu5bhurDEqOG7oOG6sOG7tMOZ4buS4bqw4buexJDhurDhu7TDncOZUMOU4bqww41PWOG7teG6sOG7geG7kFLhu5LhurDDjU9Y4bqww4w94buS4bqwUMOU4buQ4buS4bqwUMOU4bu44bu04buz4bqw4bug4bq84bu04bqww4xDKOG6sMOMQyjhu7XhurDhu4Xhu6bhu5LhurDDjOG7kEXDjOG7kOG6sMOMRVDhurBQJeG7sMOM4buz4bqww4zhu5Dhu5bhurDhu55F4buS4bqww51KUeG6sMON4buk4bqw4buIxq/hurDhu7Thu5BO4bug4bqw4bueRlDhurDhurThu7XhurDDoyrhurDhu7Thu5BP4buz4bqww4zhu5BR4bqw4buIT1DhurDhu6Lhu5Dhu5LhurDhu4g94bqww4LhurDhu55GUOG6sFAl4buww4zhurDDjEVQ4bqw4bug4buw4buS4bqw4bu04buQw5nhu5Lhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7heG7puG7kuG6sMOM4buQRcOM4buQ4bqw4buI4bumUMOU4bqw4buyw5NQ4bqw4buyw5Lhu7ThurAsxJBQw5ThurBSUMOU4bqw4buIJeG7rsOM4bqww41O4bqww51D4bqw4bu04buQ4buq4bug4bqwUCrDjOG7s+G6sOG7ouG7mMOM4buQ4bqw4bu04buQ4buYw4zhu5DhurDhu6Lhu5Aq4bu24bqww5Thu5JEw4zhurDhu7TFqOG7tOG6sOG7iMWo4bu14bqw4buT4buQ4buW4bu04bqww4zhu5BFw4zhu5DhurDhu4jhu6ZQw5ThurDhu7Thu5Dhu6rhu6Dhu7PhurBQw5RU4bu04buz4bqww41KUeG6sOG7iEfhu6DhurDhu4jEkOG6sOG7oMSQ4bqw4buKQ+G7kuG7teG6sOG7g0vhurDDjcOJUeG6sMOM4buQRcOM4buQ4bqw4bui4buQUeG6sFDDlOG7kMOS4bqw4bui4buQw5lQw5ThurBQ4buQO1DDlOG6sOG6ulDhurDhu4gl4buuw4zhurDhu57hu4Lhu7bhurDhu5Dhu6pQ4bqwUOG7kDtQw5ThurDDjETDjOG7kOG6sMOM4buQT+G6sMON4buST1DhurDhu6Lhu5BEw4zhurDhu6DEkOG6sFDDlOG7kMOS4bqww4xTUOG6sOG7tOG7pOG7tOG6sMOM4buQUeG6sOG7iCXhu6xQw5ThurDhu7Thu5JO4bu24bqw4buQUkPhu7XhurDDoyRQw5ThurDDjVbhu5LhurAsRyjhurDhu6BSUOG6sMOM4buQRcOM4buQ4bqw4bui4buQUeG6sFDDlOG7kMOS4bqww5RGUOG6sFDhu5Al4bqww5ThurxQ4bqw4bu0w51UUOG6sCzhu7Dhu5LhurDhu7Thu7bGr+G7kuG6sOG7tOG7kOG7quG6sOG7tMOZ4buS4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Phu5DEqFHhurDhu7Thu5Dhu6zhu5LhurDDlOG7kkNQ4buz4bqww4zhu5Dhu5bhurDEqOG7oOG6sOG7tMOZ4buS4bqw4bue4buwUOG6sOG7nk5Q4bqw4buI4buS4bqw4buQVMOM4buz4bqw4buI4buS4bqw4buexJDhu6DhurAhQ+G6sFDhu5DEkOG7teG6sOG6o+G7pOG6sOG7iOG6uOG6sMOU4buSxJDhurAoT+G7tuG7s+G6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqww4xTUOG6sMOdQ+G6sOG7iOG7plDDlOG6sOG7iCXhu67DjOG6sFDhu5Al4bqw4bu0w50l4buww4zhu7XhurDhu4Xhu5AlUMOU4bqw4bugS+G6sMONw4lR4buz4bqw4bugS+G6sCxJUOG6sOG7tOG7kCXhu6xQw5ThurAh4bu2KE5Q4bqw4bug4bu2Q+G6sMOM4buQRcOM4buQ4bqw4buI4bumUMOU4bqwLMOT4bqww4zhu5BR4bqww43hu6ThurDhu6Lhu5BR4bqw4buyQ+G7tuG6sOG7oOG7qOG7kuG6sOG7oEBD4bqww5Thur7hu7ThurDhu5BE4buS4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Bk4buS4bus4bqwUMOUSeG7oOG6sOG7tOG7kMOZ4buS4bqw4bugxJDhurDhu55TUMOU4bqw4buKQ+G6sOG7iuG7kk/hu7ThurBQ4buQ4buw4bqw4buQJeG7qlDDlOG6sCzhu5bhurDDjOG7kEXDjOG7kOG6sOG7iOG7plDDlOG6sOG7ouG7kFHhurBQw5Thu5DDkuG6sMOMPUPhurDDjeG7pOG6sFDhurrhu6DhurBQQ1Hhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOAw4Hhu7Lhu7TDnVFQw5TDgMOBw43DgOG7keG7qlDhurDhuq/hu5RQ4buQw4Evw43DgMOBL+G7suG7tMOdUVDDlMOAw4EvWMOA

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]