(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ là thứ quà quê dân dã, chè lam Phủ Quảng xuất hiện và tồn tại trên vùng đất Vĩnh Lộc hàng trăm năm, gắn với người dân làng Cao Mật, xã Vĩnh Thành cũ (nay là khu phố Cao Mật, thị trấn Vĩnh Lộc). Với những bí quyết sản xuất riêng và chiến lược quảng bá, tiêu thụ phù hợp, chè lam Phủ Quảng đã trở thành thương hiệu nổi tiếng.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur8w4but4bqk4bu5Z0Hhu7HDgUFn4buh4butw6hn4bu2beG7uWdb4but4bq+Z13hurjDskHhu7HDqi/hu61p4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buscm1wZuG6v+G7tOG7reG6rkHhu7Fn4buh4buteWfhu7dvZ8OJ4but4buCZ0ThurhvZ0ThurjDuWdw4buVQWdw4buNZWfhu6Hhu63DqGfhu7dt4bu5Z1vhu63hur5nXeG6uMOyQeG7sWfDjOG6uOG7l8OJZ+G7reG7r8WpQWdJb2fDieG6tkFnw4nDs+G7r2fDicSQw7lBZ0nhurxB4buxZ3Hhu5fDiWfhuqHDvUHhu61n4bu24bqy4buhZ+G7rW9B4buxZ8OJxJDhu4/hu7lnQeG7j+G7uWVn4buxw7VBZ0nhuqbhu69nQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfhu7dvQeG7sWfhu6Btw4Fn4bu44bubw4llZ8OM4buNZ+G6ocO9QeG7rWcw4butb0Hhu61n4buh4buAZ+G6u0Ft4buKZ+G7t29n4bu14but4bq4Z0Phu63hurBn4bugbcOBZ+G7uOG7m8OJZWfDieG7rXhnw4nEkOG7l0Fn4bqhw71B4butZ+G7tuG6suG7oeG6vcOpZ+G6oeG6puG7r2dB4butSEHhu7Fn4bufdmdE4bq44buK4bulw4lnRcOyQWfDjOG6uOG7l8OJZ8SQ4buvw7lB4buxZ0lvZ+G7oeG7reG7r+G7pUFn4bu34buG4bqo4buhZ0ThurjDskHhu7Fn4bufbmVnw4nhu6/DueG6uGfDieG7rcOKZ0Phu63hurxn4but4bqoQ2Vn4buh4butw6hn4bu3beG7uWdb4but4bq+Z13hurjDskHhu7FnceG7jWfDicSQ4bqqZ8OJ4butb0Hhu61nw4nhu63hu4bhuqRB4buxZ+G7reG7r8Wp4bq4Z0HhurThu69nw4nhu6/hu6VB4buxw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdraGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ+G7iWhrQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrWnhu4tpL2nEqWlww61paOG7icOs4buL4buLw4nDrOG7i2hra+G7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqdpaWhmZ23hu7fDieG6p2Yw4but4bqk4bu5Z0Hhu7HDgUFn4buh4butw6hn4bu2beG7uWdb4but4bq+Z13hurjDskHhu7FmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7iWhrZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/QOG7seG6uOG7isO5QWfhu7fhu6/FqeG6uGdxxrBn4bu3b+G7uWfhu6Hhu63DqGfhu7dt4bu5Z+G7t29nQeG7rUhB4buxZ0XDskFnSeG7m8OJZ+G7scahQWfhu7Hhu4Dhu69lZ+G7scO1QWfhu5/DgGdJ4bqm4buvZ+G7oeG6uOG6suG7oWdF4bqwQeG7sWfhu6Hhur5tZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFlZ0Hhu63hu4ZkZ+G7n+G6ssOJZ+G7scOzw4FnQeG7pUNn4buhbuG7r2fhu63DgW1nSW9B4buxZWfhu7nhu5vDiWfhu7l2bWfhu7Thu6/hu7lnMOG7lUFlZ+G7t8Oz4buhZ8SQbUHhu7FlZ+G7seG7hEHhu7FnSW9n4bu5w7Phu6Hhu61nQeG7rW3DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2toaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRn4buJxKlrQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrWnhu4tpL2nEqWlww61paOG7ieG7i2hpw4nDrcOsw61oaeG7t2jDqeG7s0Ny4buxY8SQ4bqn4buJw6zhu4lmZ23hu7fDieG6p2Yw4but4bqk4bu5Z0Hhu7HDgUFn4buh4butw6hn4bu2beG7uWdb4but4bq+Z13hurjDskHhu7FmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7icSpa2ZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v1DhurxnceG7jWfDicSQ4bqqZ8OJ4butb0Hhu61nRcOyQWdD4but4bud4bu5Z+G7rW9B4buxZ+G7rcOBbmVnRcOBQeG7sWfhu6Hhu63DqGfhu7dt4bu5Z1vhu63hur5nXeG6uMOyQeG7sWdJ4bujQWdx4buG4bqo4buhZ8OJw7PDgWdBw7lBZ8OJ4buEZ0Hhu61IQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ3HDgcOzQWfDieG7reG6vmfhu6Hhuq5B4buxZWdx4bqg4buvZ+G7rcOD4buvZ0VGZ8OJeWfhu7l5Z+G7oeG6vm1nQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nhu4vEqUPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw61p4buLaS9pxKlpcMOtaWjhu4nhu4tpa8OJw6zDrcSpw6xq4bu3aMOp4buzQ+G7sWPEkOG6p+G7i+G7iWtmZ23hu7fDieG6p2Yw4but4bqk4bu5Z0Hhu7HDgUFn4buh4butw6hn4bu2beG7uWdb4but4bq+Z13hurjDskHhu7FmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7ieG7i8SpZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/MOG7l8OJZ+G7ocOyZ0Hhu61IQeG7sWdB4bux4bq44buKw7lBZ+G7t+G7r8Wp4bq4Z3Hhu4bhuqjhu6FnQeG7sW/DgWfhu6Hhu63hurhB4buxZ8OJxJDDgUHhu7FnQeG6tuG7r2fhu7nhu5vDiWfhu7l2bWdFbkHhu61nw4BB4buxZWdFbcOBZ+G7oeG7rcOBZ+G7ueG7p+G7uWVncHXDgWdJb2dx4buG4bqo4buhZ8OJbkFn4bu5w4NB4buxZ8OJxJDDuUFn4bu54buRw4lnQ+G7reG7k0Hhu7HDqWfhu6Dhu63DqGfhu7dt4bu5Z3Hhu4bhuqjhu6FnQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfhu7fhu4bhurhnw4nEkOG6uOG7iuG7p0FncOG7huG6puG7r2fDrWdww7NB4buxZ+G7ueG7p+G7uWdJb2fhu6Hhu4JB4buxw6lnMOG6uOG7imdB4but4buvw7lBZWfhu6Hhu63DqGfhu7dt4bu5Z+G7ueG7p+G7uWfDieG7reG6rOG7r2fhu7Hhu69tQWfhu5/DssOBZ0ThurjDskFnQeG7scO1QWdBw7lBZ+G7oeG7reG6vmfhu4rhu6XhurhnceG7huG6qOG7oWdFR2dww4pB4buxZ8OJxJDDgUHhu7Fn4bux4buvbWdxd0Hhu63DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2toaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRn4buJbGtDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8OtaeG7i2kvacSpaXDDrWlo4buJ4buL4buLaMOJ4buLbOG7ieG7i2zhu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqnauG7icOsZmdt4bu3w4nhuqdmMOG7reG6pOG7uWdB4buxw4FBZ+G7oeG7rcOoZ+G7tm3hu7lnW+G7reG6vmdd4bq4w7JB4buxZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4lsa2ZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v+G7oOG7rcOoZ+G7t23hu7lnW+G7reG6vmdd4bq4w7JB4buxZ0nhuqbhu69nSXhnw4nhu63huqThu7llZ0Hhu7HDgUFlZ3HhurJnQeG7seG6osOJZ3Hhu5Hhu6Fnw4nEkOG7hkHhu7FlZ3HhurJn4buh4buCQeG7sWdJ4buEbWdD4butw7Lhu69nQeG7reG7hkHhu7Fn4bux4buv4bqgQWfDiW1BZWfhu7Xhu63huq5B4buxZ0VHZ3DDikHhu7Fn4buh4but4buXw4ln4bufw7LDgWdE4bq4w7JBZWfhu5/DssOBZ3HDsuG7uWdJxalnReG7r0Hhu61nbUFnw4nDgW9BZ8OJ4butRuG7oWdD4but4bud4bu5Z3Hhu41nw4nEkOG6qmfDieG7rW9B4butZ+G7ucOAQWdE4bq4b2dE4bq4w7lnceG7huG6qOG7oWdB4bux4buG4bqs4buvZ8OJ4buvw7nhurhncOG6vEHhu7Fn4buGbWfhu6Hhu63hurjhurJB4buxw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdraGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ+G7iWtqQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrWnhu4tpL2nEqWlww61paOG7ieG7i+G7iWzDiWzEqeG7iWjDrOG7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqdsaWZnbeG7t8OJ4bqnZjDhu63huqThu7lnQeG7scOBQWfhu6Hhu63DqGfhu7Zt4bu5Z1vhu63hur5nXeG6uMOyQeG7sWZnw43hu69ww4nhu63huqdma2hoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdm4buJa2pmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur9RxrBnQeG7lUHhu7Fnw4nGoeG7uWfhu6Hhu63DgWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7lnw4nEkOG6uOG7iuG7p0Fnw4nhu63hurBB4buxZWfhu6Hhu614Z1HDgmcw4buteGcw4but4bq4ZWfhu6Hhu63hur5n4buh4bqkZ0XhuqpnRcOyQWfDjOG6uOG7l8OJZ+G7tuG7leG7uWcw4but4bq4Z3Hhu41nccah4bq4Z8OJ4buGZ0XDskFnw4zhurjhu5fDiWdJb2dx4buGbWfhu6Hhu63DqGfhu7dt4bu5Z1vhu63hur5nXeG6uMOyQeG7sWfDicSQ4bqqZ8OJ4butb0Hhu61nRcOyQWdD4but4bud4bu5ZyPhu6AjW2fhu6Hhu5dDZ8OJeUHhu61nQeG7j+G7uWfDrWhpbMOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nEqcSpQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrWnhu4tpL2nEqWlww61paOG7ieG7iWnhu4vDicOt4buJw63DrOG7i+G7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqfDrGrDrWZnbeG7t8OJ4bqnZjDhu63huqThu7lnQeG7scOBQWfhu6Hhu63DqGfhu7Zt4bu5Z1vhu63hur5nXeG6uMOyQeG7sWZnw43hu69ww4nhu63huqdma2hoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdm4buJxKnEqWZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v+G6oeG6puG7r2dFRmdxxqHhurhnw4nhu4ZlZ+G7ocOy4buvZ8OJ4buv4bulQWfDicSQw4FB4buxZ0XDskFnw4zhurjhu5fDiWVn4buh4butw6hn4bu3beG7uWdb4but4bq+Z13hurjDskHhu7FnceG7huG6qOG7oWdxbkHhu61n4bux4buvbmfhu7dvZ0XDskFnQ+G7reG7neG7uWcj4bugI1tn4bu5bUHhu7FnceG7m+G7uWfhu7Hhu69uZ8OJxJB4Z0nhu49BZ+G7rcOBbmVnceG7keG7oWfDicSQ4buGQeG7sWfhu6Hhur5tZ8OJeUHhu63DqWdA4but4bqsZ3HDgGVnw4nDs+G7r2fhu6HhuqRnReG6qmfhu7bhu5Xhu7lnMOG7reG6uGVnReG7guG7oWfDieG7r8O54bq4Z8OJ4butw4pn4buh4bq+bWdFw7JBZ0Phu63hu53hu7ln4buh4butw6hn4bu3beG7uWfDieG7j0Hhu7Fn4buhbcOBZWcgw7JBZ+G7t+G7huG6qEHhu7Fnw4nhu6/DueG6uGfDieG7rcOKZ3HDs8OJZ8Ot4buJZ8OJ4buXQS9B4buP4bu5ZWdww4FtQeG7rWfDieG7reG6uGfhu7Xhu63DgcOyQeG7sWdpZeG7iWfDiUtnceG6tkHhu7FlZ+G7t+G6qOG7r2dB4but4bq44bubQWfhu4toaGfDicSQ4buvxanhurhnceG6tkHhu7EvQeG7j+G7ucOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGdww4nhu63hurjhu7nhu59mZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2toaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRn4buJaOG7iUPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw61p4buLaS9pxKlpcMOtaWjhu4lr4buJxKnDicSpacOsw6xp4bu3aMOp4buzQ+G7sWPEkOG6p2vDrMOtZmdt4bu3w4nhuqdmMOG7reG6pOG7uWdB4buxw4FBZ+G7oeG7rcOoZ+G7tm3hu7lnW+G7reG6vmdd4bq4w7JB4buxZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4lo4buJZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/MMSQw7lBZ3F4bWfhu59vQWfDieG7rXhnw4nEkOG7l0Fn4bqhw71B4butZ+G7tuG6suG7oWfhu6HDgGdpaGfhu63hurJnRcOyQWfDjOG6uOG7l8OJZ+G7oeG7rcOoZ+G7t23hu7llZ3Hhu4bhuqjhu6FnMeG7nkBQZ+G7reG6uOG7isWpQWfhuqHDvUHhu61n4bu24bqy4buhZ+G7rcOCZ8OJxJDhuqhnceG7j0Hhu7Fn4bu14buIZ+G7n8Oyw4Fn4but4bqyZ0Hhu63hu41BZ+G7reG7r8Wp4bq4Z0lvZ0ThurjDskHhu7Fn4bufbmVn4bux4buv4bqm4buvZ8OJ4but4buvxanhurhnRcOyQWdD4but4bud4bu5Z+G7scO1QWdJ4bqm4buvZ0Phu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWdw4bq4Z+G7t3jhu6Hhu61nMOG7rW9B4butZ0Dhu61vZ+G7rOG6tsOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ03hurjDieG7rcOBxJBm4bq/w6pFw4nEkMOBQeG7seG6vzDhu61tQeG7rWfhu6zDgW/Dqi9Fw4nEkMOBQeG7seG6v8OqL0Phur8=

Thanh Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]