(vhds.baothanhhoa.vn) - Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện, đặc biệt ban hành nhiều chính sách ưu đãi và cơ chế mở cửa cho doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, số doanh nghiệp đầu tư vẫn còn khá khiêm tốn, làm thế nào để thu hút là bài toán khó hiện nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXFqeG7pn3hur7hu6Zbe+G6vuG7msOUfeG6vnsx4bq+N8Sow53hur5ZI1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6puG6vuG7icWoS8Wo4bq+KOG7puG7iCjhur5ZxKjDneG6pMSQL+G7puG7hkXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEqeG7nOG7isagw4pF4bq9w53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur7hu5bhu7Lhur434buq4bq+ezzGr+G6vuG7msOT4buW4bq+4buUxahUe+G6vil94buKWeG6vns84bu2WeG7pOG6vns8w51Z4buk4bq+PjThur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vuG7liDhu4rhur5ZI1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6vjfEqOG6vlkjWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6quG6vsO14bumNlnhu6Thur5ZTVjhur4pfeG7iuG6qOG6vnvhu7BZ4bum4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhur5XfSNZ4bq+KX3hu4pZ4bq+e+G7jljhuqjhur57SsOd4bq+4buaxahTfeG6vlbFqFRZ4bqo4bq+4buaw5Phu5bhur7hu5TFqFR74bq+4buU4buKWeG6vuG7psSoWeG7puG6vlnhu6bFqFN94bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vjF94bq+4buaTMWo4bq+N8So4bq+4buWP+G6vuG7luG7plLhur5YLuG6vuG7ljXhu4rhur7hu5bhu6bDneG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur574bum4buKWOG6vuG7pMWo4buK4bq+4buaw5R94bq+ezHhur43xKjDneG6vlfhu6xZ4bum4bq+NzThu5bhur5ZxKhh4bqq4bq+xal9YeG6vlnhu6bFqFFZ4bqo4bq+Pj3hur7GoMOd4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buaw5R94bq+ezHhur434buYWeG6vuG7luG7tFnhur5W4bum4buI4bq+VuG7psWoUVjhur57PVnhuqjhur5XxKhY4bq+e+G7plLhur5ZxKjDneG6vuG7mlXhur574bumfeG6vuG7plt74bq+V8So4bq+4buUxKjFqOG6vnvDneG7iFnhur5W4bum4buy4bq+4bumxahUWeG6vlnhu4ph4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+Pjzhu5bhurDDii8v4buWxqBZ4bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7hsOMRuG7gi9Gw43GoEjhu4ZI4buA4buA4buA4buAe+G7huG7guG7hkfhu4bhu4JGV+G7huG6quG7rijhu6TDiuG6vi9FxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcWp4bumfeG6vuG7plt74bq+4buaw5R94bq+ezHhur43xKjDneG6vlfhu6xZ4bum4bq+NzThu5bhur5ZI1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6vuG7luG7tFnhur5Z4bumxahTfeG6vlbhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDhu5Thur4+e2FX4buc4bqww4pYPsOdLeG7lMWoxqDFqC3DmcOdWXstOOG7nMWo4buk4bume+G6puG6vlnDnTxY4buKV8OKReG6u+G7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur4xfeG6vuG7mkzFqOG6vlc6WeG6vlnhu6YxWeG7pOG6vuG7luG7tFnhur5Z4bumxahTfeG6vjcxOlnhu6Thur5YTuG7lsSQL+G7lEXEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bunw51Z4buk4bq+PsOdWeG7pOG6vjc6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+4bumJuG6vns8LOG6vuG7liDhu4rhur7FqTx9WeG7pOG6vjE/WeG7pOG6qOG6vsaw4bq5w7Xhur3hur574buwWeG7puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4buaTOG6vuG7lOG7ilnhur7hu6bEqFnhu6bhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+4bumJuG6vns8LOG6vuG7luG7iOG7luG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur7hu5rDlH3hur57MeG6vjfEqMOd4bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur5ZI1nhu6Thur574bumI1nhur57PFFZ4bq+4bua4buq4buK4bq+4buUxKhZ4bq+e+G7sFnhu6bhuqjhur5Z4bumxahTfeG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur7hu5pM4bq+4buW4buy4bq+4buUMTrhu5bhur7hu5rDlH3hur57MeG6vuG7psWoVH3hur4pfUvhur43xKjDneG6vlfhu6xZ4bum4bq+NzThu5bhur5ZI1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDteG7psWoU33hur5ZTVjhur4pfeG7iuG6qOG6vuG6uyNZ4buk4bq+e2Hhur7hursq4bq+KOG7psOUWeG6vuG7icWoPVnhu6Thur7hu5bhu45h4bq+ezwkWeG7pOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4buaTOG6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vjc6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5rhu6rhu4rhur4o4bumMT9Z4buk4bq+ezzDnVnhu6Thur574buwWeG7puG6vjnhu45h4bq+xqA0WeG7pOG6vlgj4bq+4bum4buoWeG7puG6vuG7luG7iFnhu6bhur7hu5okWeG7pOG6vljhu5h94bq+VzpZ4bq+N8So4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+xqDFqMOaWeG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7pMWoPVnhu6Thur5XW+G7iuG6vlg6xajhuqjhur7hu6TFqFso4bq+WSNZ4buk4bq+xqDhu45Z4bq+WeG7jlnhu6Thur7hu5bhu4rDneG6vllNWeG7pOG6vj59w5V74bqo4bq+4bukxajhu4jhur57POG7quG6vns8w51Z4buk4bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqrhur7hu7XFqFThu5bhur7hu5YjWeG7pOG6vnth4bq+4buWfVnhu6Thur4yWeG7pOG6vuG7pMWoPVnhu6Thuqjhur57TVnhu6Thur7hu5YxO1nhu6Thur5XxahRWeG6vlZSe+G6vjc6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5rhu6rhu4rhur4o4bumMT9Z4buk4bqo4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bq+4buW4buI4buW4bq+WCPhur7hu6bhu6hZ4bum4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+xqDFqMOaWeG6qOG6vlgj4bq+4bum4buoWeG7puG6vuG7luG7iFnhu6bhur7hu5okWeG7pOG6vlc6WeG6qOG6vj5Q4bq+e0rDneG6vuG7msWoU33hur5WxahUWeG6vuG7pMWoWyjhur5Z4bukMTvFqOG6vlkjWeG7pOG6vsag4buOWeG6vuG7luG7suG6vlnhu6bFqFN94bq+4buWP+G6vuG7piXFqOG6vlc04buK4bq+4buW4bum4bu2WeG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7pMWoPVnhu6Thur5XW+G7iuG6vlg6xajhuqjhur7hu5bhu7Lhur5ZTVnhu6Thur4+fcOVe+G6vuG7luG7psOVe+G6vlcxLFnhu6Thur7hu5bhu4rDneG6qOG6vuG7miRZ4buk4bq+e+G7pjvFqOG6vntNWeG7pOG6vuG7pMWo4buI4bq+ezzhu6rhur574bumfeG6vlnhu6bhu5Ao4bq+ezPhur43xahU4buW4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur574bum4bucw53hur4pfWHhur5YI+G6vlc6WeG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhursjWeG7pOG6vnth4bq+4bq7w7rhur7hu4/Gr+G7iuG6vuG7mjE7WeG7pOG6vuG7jeG7iljhur7hu6c/WeG6vuG7mkzhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur5YI+G6vuG7puG7qFnhu6bhur4+S1nhur45fcOVe+G6vldb4buK4bq+e+G7puG7nMOd4bq+4buWI1nhu6Thur5Z4buk4bumVOG6vuG7pjZ94bq+4buWP+G6vuG7p+G7pWrhur43xKjhur7hu6fhu6Vq4buC4bq+e0rFqOG6vnvhu6bhu6rhur57PMOVWeG6vuG7tUpZ4bq+xKnEqOG6vkPFqeG7psWoVH3hur7EqeG7suG7ikThur43OsWo4bq+xqDFqFRZ4bq+e8av4buW4bum4bq+4buG4buA4buA4bq+4bum4buK4bqq4bq+w6rhu45h4bq+4buaMSzhu5bhur454bucWOG6vlfEqOG6vlgj4bq+4bum4buoWeG7puG6vljhu5h94bq+ezzDnVnhu6Thur43xahU4buW4bq+e+G7pn3hur7hu6Zbe+G6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur7hu5rDlH3hur57MeG6vj5LWeG6vjl9w5V74bq+VzpZ4bq+N8Sow53hur5X4busWeG7puG6vjc04buW4bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqrhur7DsuG7piNZ4buk4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4buaMSzhu5bhur4+S1nhur45fcOVe+G6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7luG7iFnhu6bhur7hu5okWeG7pOG6vljhu5h94bq+VzpZ4bqo4bq+4buIKOG6vsagIlnhu6Thur7hu5Y/4bq+4bukxag6xajhur7hu6bhu7Lhu4rhur7hu5okWeG7pOG6vuG7lCXhuqjhur4+S1nhur45fcOVe+G6vnvhu6bhu5zDneG6vil9YeG6vns84buoWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFFY4bq+WeG7pMOTe+G6qOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vnvhu6Z9PeG7luG6vuG7lEvDneG6vjdU4bq+e+G7pjThu5bhur434buQe+G6qOG6vuG7mktY4bq+4buUS8Od4bq+WCPFqOG6vns8MTtZ4buk4bq+N8So4bq+N1Thur4+xahZ4bum4bq+4buKWeG6vnvDncSoWeG6vnvhu6Y04buW4bq+KOG7puG7kljhuqjhur5YxKjhur7hu5bhu7RZ4bq+V8So4bq+WCPhur7hu6bhu6hZ4bum4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur574bum4bucw53hur7hu5bhu6Z9JsWo4bq+4bukxajhu4jhur57POG7quG6vnsz4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhuqjhur7hu5bhu6ZS4bq+4buUxahSWeG6vuG7mlJZ4bq+e8WoUX3hur574bumIuG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDqlJZ4bq+WeG7imHhur4+PeG6vlcxLFnhu6Thur7GoMOd4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buaw5R94bq+ezHhur43xKjDneG6vlfhu6xZ4bum4bq+NzThu5bhur5ZI1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6vuG7luG7tFnhur5W4bum4buI4bq+VuG7psWoUVjhur57PVnhuqrhur7hursi4bq+e+G7plXhuqjhur57xq9Z4bum4bq+4buaUlnhur574bumO8Wo4bq+4buaxahVWOG6vlnEqGHhuqjhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vuG7luG7puG7sOG6vuG7luG7suG6vlbhu6bDnUtZ4buk4bq+4bumP1nhur5JSeG7gOG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur7hu5rDlH3hur57MeG6vjfEqMOd4bq+V+G7rFnhu6bhur43NOG7luG6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bqo4bq+WSNZ4buk4bq+e+G7piNZ4bqo4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5rhu7Lhur7GoMOd4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+NzPhu4rhur43xKjhur5Z4bum4bu44bq+4buW4bumxahSWOG6vuG7mlJZ4bq+w4zhu4DhurLhuqrhur7FqUrFqOG6vuG7piXFqOG6vlnhu6Thu6bhu6rhur7GsOG6ucO14bq94bq+e+G7sFnhu6bhur7hu5o9xajhur574bumw51Kxajhur43OsWo4bq+xqDDneG7ilnhu6bhur5Z4buk4bumxahUKOG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7hsOM4bqo4bq+WeG7psWoU33hur7hu5pKxajhur7GoMWoVFnhur7hu5bhu4jhu5bhur7GoMOd4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buWMFnhu6Thur7hu5pM4bq+WVF94bq+WeG7pjZZ4buk4bq+VuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6vns8w51Z4buk4bq+N8WoVOG7luG6vuG7pjEuWeG7pOG6vjF94bq+4buaTMWo4bq+4buWIOG7iuG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhuqjhur7hu5Yi4bq+e+G7plXhur5XxKjhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+VuG7pn1hUlnhur5W4bumxq/hu5bhu6bhur7GoMOd4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buaw5R94bq+ezHhur43xKjDneG6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bqo4bq+WSNZ4buk4bq+e+G7piNZ4bq+N+G7qOG6vns84buoWeG7puG6vns04bqo4bq+e+G7piDhur57IuG7luG6qOG6vuG7piThur4+P+G6vlbhu6bhu4jhur4o4bumMuG7luG6vntKKOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXFqeG7puG7nMOd4bq+I1nhu6Thur7EqSThur7hu6fDo+G6vuG7jTE/WeG7pOG6vi3hur7hu5pKxajhur7GoMWoVFnhur7hu6YsKOG6vijhu6bhu4go4bq+4bq7I1nhu6Thur57YeG6vsWp4bumMT9Z4buk4bq+WErFqOG6vuG7p+G7isOd4bq+w7Lhu6Z9UeG6vuG7luG7psOd4bq+4buUxahSe+G6puG6vuKAnMSpxahUWeG6vlnhu4ph4bqo4bq+YVJ94bq+ez3hur43U+G6vil9w6Phur7hu5rDlXvhur7hu5YwWeG7pOG6vuG7muG7ilnhu6Thur5XxKjhur5Z4bukfWFRWeG6vlnhu6bhu45Z4bq+VzpZ4bq+4buaPcWo4bq+NzrFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur5W4bumxajhur5YfT1Z4bq+4buaw5R94bq+ezHhur7hu6bDncOT4buW4bq+WC7hur48JVnhu6Thur4pfWHhur5YI+G6vj5LWeG6vjl9w5V74bqq4bq+xanhu6bhu5zDneG6vuG7mkrFqOG6vsagxahUWeG6vuG7liDhu4rhur5Z4bumxahTfeG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur7hu5rDlH3hur57MeG6vjfEqMOd4bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur574bum4buo4bq+KOG7pkvFqOG6vuG7lsOUWeG6vil9w6Phur7hu5rDlXvhur5XOlnhuqjhur57fWHhur5Z4bumxahRWeG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhur574buwWeG7puG6vlbhu6bhu7Lhur574buoWOG6vuG7mjEs4buW4bq+KX3Do+G6vuG7msOVe+G6vuG7luG7suG6vsagxahUWeG6vnvGr+G7luG7puG6vlfFqFNZ4bq+V1FZ4bq+4buaUlnhur7hu4bhu4Dhu4Dhur7hu6bhu4rigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxanhu6Y04buW4bq+e1Lhur7hu5bhu6bDneG6vnvhu6bDlWHhuqjhur7hu5rDlH3hur57MeG6vjfEqMOd4bq+V+G7rFnhu6bhur43NOG7luG6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buW4bumMeG7iuG6vuG7psOVKOG6vsag4buYWeG6vuG7luG7iOG7luG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur7GoMOd4bq+VuG7piNZ4buk4bq+e+G7pn3hur7hu5oxLOG7luG6vlcsxajhur5Z4bumfeG7kFnhur5Z4bum4buKWeG7puG6qOG6vil94buKYeG6vjfhu7RZ4buk4bq+Nz1Z4bq+4buW4bum4buQWOG6qOG6vjfFqFThu5bhur7hu5rDlH3hur57MeG6vld9I1nhur57xahTWOG6vuG7klnhur5Z4bumxahTfeG6vjwgxajhur48w53hur57M+G6vnvhu6bFqFFZ4bq+e+G7isWo4bqo4bq+xqDhu6rhu5bhu6bhur7hu5RUWeG7puG6qOG6vuG7pMWo4buI4bq+4buWS+G6qOG6vnvhu6bhu6rhur57PDE7WeG7pOG6quG6vsWp4bumUVjhur43xKjDneG6vuG7muG7suG6qOG6vuG7pkrhur57w5RZ4buk4bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur5ZI1nhu6Thur574bumI1nhur7hu5bhu7RZ4bq+YVJ94bq+VuG7oljhuqjhur5Z4bumw5V74bq+V8So4bq+LuG6vlbhu6Z94bq+NzThu5bhur5YxahTWeG6vllbxajhuqjhur43XVnhu6Thur4+4buOfeG6qOG6vjddWeG7pOG6vjnhu4rhuqjhur5XxKhY4bq+4bumSlnhur7hu5bhu6ZS4bq+PjLhu5bhur7hu5ZKWeG7puG6vns84buKWeG7puG6vjfEqOG6vnvhu6Z94bq+4bumW3vhur7hu5rDlH3hur57MeG6rOG6vil9YeG6vlgj4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur5Z4bum4bu44bq+V+G7oOG6qOG6vljhu4pZ4bum4bq+WFtZ4bqq4bq+4bq5UVnhur7hu5ZKWeG7puG6vuG7msOVYeG6qOG6vuG7plThur574bumPVnhu6Thur4o4bum4buIKOG6vld94buQe+G6qOG6vuG7lj/hur7hu5bhu6ZS4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vuG7luG7tFnhur5Z4bumxahTfeG6vuG7lMOVe+G6vuG7luG7kCjhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+MX3hur7hu5pMxajhur7hu5bhu6bDneG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur7hu5rDlH3hur57MeG6vjfEqMOd4bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur5ZI1nhu6Thur574bumI1nhur7hu5bhu6Yx4buK4bq+e+G7pjThu5bhur4+NOG6vuG7psOVKOG6vsag4buYWeG6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur5Z4bumxKjhur7hu5rDlH3hur57MeG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkOG7lOG6vj57YVfhu5zhurDDilg+w50t4buUxajGoMWoLcOZw51Zey044bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+WcOdPFjhu4pXw4pF4buJxahLxajhur4o4bum4buIKOG6vuG7lk1Z4bq+4buWP+G6vnvhu6Z94bq+4bumW3vhur7GoMOd4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFQoxJAv4buURcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDtU1Y4bq+4buC4buA4buGw43huqjhur4+S1nhur45fcOVe+G6vlkjWeG7pOG6qOG6vlfhu45Y4bqo4bq+e+G7piBh4bq+PktZ4bq+KOG7puG7iHvhur57PMWoVVnhur4qWeG6vuG7muG7qlnhu6bhur43xKjhur7hu5pKe+G6vlZSe+G6vil9S+G6vlbhu6bhu4jhur57w53EqFnhur7GoMWoVFnhur574bum4bucw53hur7hu6YxOlnhu6Thur4+S1nhur45fcOVe+G6vuG7psSoWeG7pOG6vuG7puG7suG7iuG6qOG6vnvhuqPhur57POG7tlnhu6Thur5Z4bukxKhZ4bum4bq+WSNZ4buk4bqo4bq+V+G7jljhuqjhur574bumIGHhur4+S1nhur7hu5bhu6bFqFJY4bq+4buG4buC4bqoSeG7guG6suG6vns8w51Z4buk4bq+eypZ4buk4bq+4buJ4bul4bq9w7rhur57w53EqFnhur574buwWeG7puG6rOG6vns94buW4bq+4buaJeG6vntNWeG7pOG6vns8MS5Z4buk4bq+WeG7pMSoWeG7puG6vlkjWeG7pOG6qOG6vlfhu45Y4bqo4bq+e+G7piBh4bq+PktZ4bq+4buU4buoWeG7puG6vil94buOWeG6vuG7pMWo4buKxajhur7hu5rDnUpZ4bq+4buC4buA4buG4buA4bq+LeG6vuG7guG7gOG7hsOM4bq+4buaSnvhur7hu4Lhuqjhu4ThurIvWU1Y4bq+Q1lNWOG6vuG7guG7gOG7hsON4bq+e01Z4buk4bq+4buC4bqoSMON4bqy4bqo4bq+MTrhu5bhur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4bDjOG6vntNWeG7pOG6vuG7guG6qEnhurJE4bqq4bq+4bunS1nhur45fcOVe+G6vns8JFnhu6Thur57POG7tnvhur7hu5pKe+G6vlZSe+G6vil9S+G6vuG7luG7isOd4bqo4bq+PktZ4bq+VzEsWeG7pOG6vlcxP1nhu6Thur574bumNOG7luG6vuG7psSoWeG7pOG6vllNWOG6vuG7mkp74bq+ezxRWeG6vuG7huG6qEjhur57PMWoVH3hur57w5VZ4bqq4bq+w7rhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+4buW4bumTVnhur5ZfSPFqOG6vuG7mkzhur7hu5bhu7Lhur4+NOG6vuG7luG7pn1hVVnhur7hu5TFqFJZ4bq+PEDhur5Z4buie+G6vjdT4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhuqjhur7hu5bhu6Z9YVVZ4bq+WEpZ4bum4bq+PuG7ilnhu6Thur7hu5bhu6ZNWeG6vll9I8Wo4bq+e+G7kCjhur57PH1Z4buk4bqo4bq+KX1h4bq+WCPhur5XOlnhuqjhur7hu5YjWeG7pOG6vlnhu6Thu6ZU4bq+4buW4buKw53huqrhur7hu6dLWeG6vjl9w5V74bq+e+G7pn3huqPhur4+S1nhuqjhur5X4buOWOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+KOG7puG7iHvhur57PMWoVVnhur5W4bum4buI4bqq4bq+w7LFqFnhu6bhur57UuG6vuG7piwo4bq+e+G7iOG7luG6qOG6vlfFqFFZ4bq+VlJ74bq+ezzDnVnhu6Thur5ZI1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6vuG7mjEs4buW4bq+4bua4buSYeG6vlhKWeG7puG6quG6vsWpw53EqFnhur574buwWeG7puG6vuG7psWoVFnhur7hu5bhu7Lhur5I4buESeG6vuG7piwo4bq+e+G7iOG7luG6vjlM4bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxKnDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur7hu5Yg4buK4bq+xqDDneG7ilnhu6bhur5Z4buk4bumxahUKOG6vns8w51Z4buk4bq+V+G7rFnhu6bhur43NOG7luG6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bqo4bq+WSNZ4buk4bq+e+G7piNZ4bq+4buaTOG6vuG7pOG7sijhur4o4bumw5RZ4bq+KX1hUnvhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+N8Sow53hur4o4bumIuG7luG6vuG7piTFqOG6vjfEqOG6vntNWeG7pOG6vns8MS5Z4buk4bq+VsWoWeG7puG6vntS4bqo4bq+e01Z4buk4bq+VsWoWOG6vlnhu6RK4buW4bum4bq+OX3DlXvhuqjhur5Z4bum4buQKOG6vlbhu6bhu5J94bqo4bq+e01Z4buk4bq+e+G7pn3hur5Z4buk4buOWeG6vj7hu4jhu5bhu6bhur43xKjhur7hu6TFqEvFqOG6vil9YVJ74bq+N8OVWeG6vuG7mlPhur43xahU4buW4bq+V8SoWOG6vuG7luG7psOd4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6Thur57PMOdWeG7pOG6vnvhu7BZ4bum4bqq4bq+4bq7XVnhu6Thur43OsWo4bq+4bua4buy4bqo4bq+e+G7sFnhu6bhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vuG7mkzhur7hu5Thu4pZ4bq+4bumxKhZ4bum4bq+WeG7psWoU33hur7hu5Y/4bq+4buW4bumUuG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7hu6Ym4bq+ezws4bqo4bq+VuG7pn1hUlnhur5W4bumxq/hu5bhu6bhur7hu5rDlH3hur57MeG6vjfEqMOd4bq+V+G7rFnhu6bhur43NOG7luG6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bqq4bq+4buPw5Phu5bhur7GoF3hur434buQYeG6qOG6vj5LWeG6vjl9w5V74bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur57PMOdWeG7pOG6vnvhu7BZ4bum4bq+N+G7mFnhur7hu5bDlFnhur7hu5oxLOG7luG6vil94buKWeG6vnvhu45Y4bq+4bumP1nhur5ZNuG7iuG6qOG6vuG7mlXhur5W4bumTuG7luG6vijhu6Yi4buW4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4bumSlnhur7hu5bhu6ZS4bq+N1Phur5ZTVnhu6Thur5XNOG7luG6vuG7lkpZ4bum4bq+ezzhu4pZ4bum4bqo4bq+WU1Z4buk4bq+Pn3DlXvhur5X4buKw53hur7hu5olWeG7pOG6qOG6vuG7lj/hur7hu5bDlX3hur7hu5bhu45h4bq+ezwkWeG7pOG6qOG6vjfhu5B74bq+WX0jxajhuqjhur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+4buaw5R94bq+ezHhur43xKjhur5W4bumS+G6vllNWeG7pOG6vnvFqFF94bq+e+G7piLhur4+S1nhur4o4bum4buSWOG6vuG7mlXhur574bumfeG6vuG7plt74bq+e+G7plFY4bq+WeG7psWoU33hur7GoMOd4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buaw5R94bq+ezHhur43xKjDneG6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bqo4bq+WSNZ4buk4bq+e+G7piNZ4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcOqVeG6vj5LWeG6vjl9w5V74bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bqo4bq+4buUU1nhur43Nlnhu6Thuqjhur574buwWeG7puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4bua4buKWeG7pOG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6vuG6u+G7psWoUlnhur5XMSzhu5bhur4o4bum4buIe+G6vns8xahVWeG6vlnhu6TEqFnhu6bhur5ZI1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4bukxajhu4rFqOG6vuG7msOdSlnhur7hu4Lhu4Dhu4ZI4bq+LeG6vuG7guG7gOG7guG7gOG6qOG6vjnhu4jhu5bhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+WCLhu5bhur57xahRfeG6vnsqWeG7pOG6vil94buIe+G6vlfEqOG6vns8xahVWeG6vlbhu6bhu4rFqOG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6vsOqU+G6vuG7iFnhur574buIxajhur7hu5Y/4bq+4buWw5V94bq+WeG7pMSoWeG7puG6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+e+G7puG7nMOd4bq+4bumMTpZ4buk4bq+WeG7jlnhu6Thur7hu5bhu4rDneG6vllNWeG7pOG6vj59w5V74bqo4bq+4buW4bumw5V74bq+VzEsWeG7pOG6qOG6vuG7psWoVH3hur4pfUvhuqjhur5W4bumS+G6vllNWeG7pOG6vuG7lkpZ4bum4bq+ezzhu4pZ4bum4bq+N8So4bq+KOG7puG7iHvhur57PMWoVVnhur7hu5RTWeG6vjc2WeG7pOG6vuG7pE5Z4bq+NzrFqOG6vjnhu45h4bq+xqA0WeG7pOG6vlkjWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vlg6xajhuqrhur7FqUrDneG6vuG7luG7pn1hVVnhur7hu5TFqFJZ4bq+4buWTVnhur7hu5RLWeG6vjdT4bq+KX1h4bq+WCPhuqjhur5ZTVnhu6Thur4+fcOVe+G6qOG6vuG7luG7psOVe+G6vlcxLFnhu6Thuqjhur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+N8So4bq+VuG7pkvhur5ZTVnhu6Thur7hu5ZKWeG7puG6vns84buKWeG7puG6vuG7liDhu4rhur7hu5bhu4jhu5bhur4+S1nhur4o4bum4buSWOG6vlkjWeG7pOG6qOG6vlfhu45Y4bqo4bq+e+G7piBh4bq+PktZ4bq+WMSo4bq+e+G7sFnhu6bhur7hu5bhu7Lhur57xahTWOG6vllNWeG7pOG6qOG6vlcsxajhur574bumUuG6qOG6vuG7luG7suG6vnvhu6bhu6rhur57PDE7WeG7pOG6vnvFqFF94bq+e+G7piLhur57PFFZ4bq+4buWP+G6vj4u4bq+e0rDneG6vuG7miV74bq+KOG7puG7iOG6vjdT4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhuqjhur7hu6bhu6hZ4bum4bq+e+G7psSoWeG7puG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7luG7pn0mxajhur7hu6TFqOG7iOG6vns84buq4bq+4bumxKhZ4buk4bq+4bum4buy4buK4bqo4bq+4buW4buI4buW4bq+e+G7pjE/WeG7pOG6vuG7psWoVH3hur4+S1nhur4o4bum4buSWOG6vuG7luG7suG6vlbhu6ZL4bq+WU1Z4buk4bq+4buWSlnhu6bhur57POG7ilnhu6bhur57PMOdWeG7pOG6vlkxOuG7luG6vjfEqOG6vil9PeG7luG6vntS4bqq4bq+w6okWeG7pOG6vnvhu6Y7xajhuqjhur57SsOd4bq+4buUMTrhu5bhur7hu5ole+G6vijhu6bhu4jhur43U+G6vjJZ4buk4bq+xqAiWeG7pOG6vnvFqFJZ4bq+4buUJeG6vlbhu6bDneG7iuG6vuG7puG7tuG7luG6vuG7liNZ4buk4bq+WeG7pOG7plThuqjhur7hu5ole+G6vijhu6bhu4jhur43U+G6vuG7luG7psOVe+G6vlcxLFnhu6Thur4+S1nhur4o4bum4buSWOG6qOG6vuG7msOUfeG6vnsx4bq+4buWIOG7iuG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur43xKjDneG6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bqo4bq+WSNZ4buk4bq+e+G7piNZ4bq+WeG7pk9Y4bq+4buaS1jhur7hu5RLw53hur57TVnhu6Thur57PDEuWeG7pOG6vlkjWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+NzrFqOG6vns94buW4bq+4buaJeG6vuG7luG7isOd4bq+N8So4bq+4buUU1nhur43Nlnhu6ThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxrDhurnDteG6veG6vnvhu7BZ4bum4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhur7hu5pM4bq+ezzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+4buW4buI4buW4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vlbhu6Z9YVJZ4bq+VuG7psav4buW4bum4bq+xqDDneG7ilnhu6bhur5Z4buk4bumxahUKOG6vuG7msOUfeG6vnsx4bq+N8Sow53hur5ZI1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6qOG6vlkjWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vnvhu6bhu5zDneG6vsO14buk4bum4buq4bq+4bua4buqWeG7puG6vuG7guG7huG7gC/hu4Lhu4Dhu4bhu4Qvw7XDqi3hurvDuuG6vjfEqOG6vuG7liNZ4buk4bq+4buUPeG6vil9YVJ74bq+4bua4buqWeG7puG6vijhu6ZR4bq+xqB9YVR74bq+xqDhu4pZ4bum4bq+WCLhu5bhur7hu5bhu4jhu5bhur7GoDThur7hu4hZ4bq+VlF94bq+4buk4bu2xajhur7hu5rDlH3hur57MeG6vjfEqMOd4bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur5ZI1nhu6Thur574bumI1nhur574buwWeG7puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4buaUlnhur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4Lhu4Dhuqrhur7hu6fDnVnhu6Thur7hu6bEqFnhu6bhur43OsWo4bq+4bua4buy4bq+V8So4bq+4buW4buI4buW4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vuG7pibhur57PCzhur7GoMOd4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buaw5R94bq+ezHhur43xKjDneG6vlfhu6xZ4bum4bq+NzThu5bhur5ZI1nhu6Thur5Z4buk4bumxahUKOG6qOG6vlkjWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vj5Q4bq+V8So4bq+4buUMTrhu5bhur7hu5ole+G6vijhu6bhu4jhur57PMOdWeG7pOG6vj5LWeG6vjl9w5V74bq+WSNZ4buk4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur43xKjhur7hu5YwWeG7pOG6vlfEqOG6vjddWeG7pOG6vuG7msOVe+G6vlfEqFnhu6bhur7hu5bhu6bDneG6vuG7luG7iOG7luG6vlnhu6bEqOG6vuG7msOUfeG6vnsx4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEg3174bumw508w4pFw6ojWeG7pOG6vsSpw53EqFnhu6TEkC8oRQ==

Đông Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]