Lô sữa đầu tiên của Công ty cổ phần sữa TH đã được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc, đánh dấu bước phát triển mới của ngành sữa Việt Nam khi đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường rộng lớn này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQ4buC4bqrWOG6qeG7mjA84buy4bqr4buaMWHhu5rhuq3hur/DmuG7miNZ4bqr4bua4bqpPj8z4bua4bqtw5ozKeG7muG6qTxb4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7muG6qOG6p+G6qzMp4bua4bqk4bqrw6Hhu7jDlC884bui4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu6U9w5pAxqDhu5B2YeG7muG6reG6v8Oa4buaI1nhuqvhu5rhuqk+PzPhu5rhu7jEkcOa4bua4buVYTMp4bua4bqp4buF4bua4bu44bqj4buaw6I8WTPhu5rhuq3hur/DmuG7muG6qOG7peG7miPGr+G7miPDqeG6t+G7uOG7muG7uFjDouG7mjLGr+G7muG6rcOh4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjA84buy4bqr4bua4bqtw5ozKeG7muG6qOG6p+G6qzMp4bua4bqk4bqrw6Hhu7jDk+G7miPDmTM84buaQFjhuqvhu5rhu7bDqeG6r+G7uOG7msOiPMOZ4bqp4bua4bqp4bqnPi4z4buaMuG6rz7hu5rhu7jEkcOa4buaMynhu6QzPOG7muG6reG6v8Oa4bua4buAPizhuqnhu5p4w5oy4buaMDw+4buaI8OZw6Lhu5rhurkzKeG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7uMOZ4bu44bua4bqpPj/huqvhu5rhu7g84bqr4buyM+G7mjA84buq4bqp4buaMDw94bua4bu4xJHDmuG7muG6qTxb4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7muG6p+G6oTMp4buaMeG6rzPhu5oz4buk4buFw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7olVQ4bueL1BUQOG7oOG7nFThu6BS4buc4buc4bqp4bueU1NUUOG7ouG7ojHhu6LDkiDDoinGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kHYh4buaMGbhu5rhu4PhuqtY4bqp4buaMDzhu7Lhuqvhu5oxYeG7muG6reG6v8Oa4buaI1nhuqvhu5rhuqk+PzPhu5rhu7jEkcOa4bua4buAPizhuqnhu5p4w5oy4bua4bqtw5ozKeG7muG6qTxb4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7muG6qOG6p+G6qzMp4bua4bqk4bqrw6Hhu7jDkuG7muG7jmozPE7hu5rhu5nhuqjDlcOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4bqsw5kzKeG7muG7nuG7ni/hu6Lhu5zDk+G7muG6qeG7pj7hu5rhu6Xhu6Thu5p44bqhPsOT4bua4buZ4bqh4buaeGEzKeG7mjMpPD4sw6Lhu5rhu4Hhu6Thu5rDgjzDmeG6qeG7muG6qeG6pz4uM+G7mnhhMynhu5rhuqk8YTPhu5rhu454eEzDguG6qHjhuqjDleG7muG6qeG6o+G7muG7uDzhurnhu7jhu5p2IeG7muG7uGEzKeG7muG7tsOh4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjA84buy4bqr4buaMWHhu5rhuq3FqDPhu5rDojzhu7Iy4bua4bqt4bq/w5rhu5ojWeG6q+G7muG6qT4/M+G7muG7uMSRw5rhu5rhu4A+LOG6qeG7mnjDmjLhu5rhuq3DmjMp4bua4bqpPFvhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqThuqvDoeG7uOG7muG6qTw9NOG7mngpPFvhu5ojWzM84bua4bqpPMOp4buaMGbhu5opPuG6v8Oa4bua4buZ4bqh4buaeHhMw4Lhuqh44bqo4bua4buAPizhuqnhu5p4w5oy4bua4buB4buk4bua4bqo4bqjMynhu5rhu7hk4bu44bua4bulxag+4bua4bql4bqrw5oz4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqThuqvDoeG7uOG7mjMp4buk4buF4bua4bueUi9QL+G7nuG7nOG7olXDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4bqoPMOaMuG7mkDhur3hu5rhu7bhuqvhuqM+4buaMSHhu5rhu7g14bua4bu4w5nhu7jhu5ojw6AzKeG7muG7uDx7TuG7mngp4bqr4buFITPhu5rhu4Dhu6gz4bua4buZfTM8w5Phu5rEkOG7heG7muG7gT4/M+G7muG7meG6oeG7muG7lTx7Mzzhu5rhuqnhuqdbw5Phu5rhuqjhuqfDqeG6szMp4bua4bu2w5oz4bua4buvPjM84bua4bqpOuG7muG6qOG6p+G6qzMp4buaw6nEgzMpT+G7muG7gMOpxIMzKeG7msahfTM84bua4bul4bqrLMOT4buaxJDhu4Xhu5rhu4E+PzPhu5rhu5nhuqHhu5rhu5U8ezM84bua4bqp4bqnW8OT4buaw4I8NeG7muG6qDzEkeG7muG6qcOp4bqvMynhu5rhu5U8ezM84buaw6I8xJFP4buaeCnhuqvhu4UhM+G7muG7guG6q1cz4bua4buVw6nhurEzKcOT4buaxJDhu4Xhu5rhu4E+PzPhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7msOpxIMzKeG7msahxagzKcOT4bua4buZ4bqh4bua4bqp4bqnw6nhurMzKeG7muG7meG6oeG7mnh4TMOC4bqoeOG6qE/hu5rGoeG7pj7hu5rhuq3hurnhu5oj4bus4bu44buaMiwzPOG7muG6qTThu6Qz4bua4bql4bqr4buFOzPhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6pOG6q8Oh4bu44bua4bqp4bumPuG7muG7gD4s4bqp4buaeMOaMuG7muG7pWMzKeG7muG7mcOa4bua4bu4YzMp4buaI+G7pj7hu5pAPiwz4buaMcavMzzhu5oj4bumNOG7muG7uMOZ4bu44bua4bu24bqhw5Phu5rhu7bDmjPDk+G7mjMp4bukMzzhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7msOpxIMzKU/hu5oxxq8zPOG7miPhu6Y04bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqldMzzDk+G7muG6qTzhu6QzPOG7msOiPMOh4bua4bu4NeG7muG7uMSD4bua4bqt4bqz4bua4bu4POG7qDPhu5oz4bqrYT7hu5rhu7Y24bua4bqt4bq/w5rDk+G7muG7uDw64bua4bu2Pjoz4bua4bqt4bq/w5pP4bua4bu4w5nhu7jhu5o84bqhPsOT4buaPD4sw6Lhu5o84bqhPsOT4buaQDTDmjM84buaMyk8PizDouG7muG7uDzhu6gz4buaM+G6q2E+4bua4bu2NuG7muG6reG6v8Oaw5Phu5rhu7g8OuG7muG7tj46M8OT4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjA84buy4bqr4bua4bqt4bq/w5pP4bua4bu4w5nhu7jhu5pANMOaMzzhu5ozKTw+LMOi4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqThuqvDoeG7uOG7mjM8w53DouG7mjA84buy4bqr4bua4bqtxagz4buaw6I84buyMuG7muG6reG6v8Oa4bua4bqp4bq74bua4buAPizhuqnhu5p4w5oyw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOCPMOZ4bqp4bua4bu2Pi7huqvhu5rhuqnhu6Y+4bua4bu24bqr4bqjPuG7mjEhw5Phu5rhu5nhuqHhu5rhuqnhuqfDqeG6szMp4buaeCnhuqvhu4UhM+G7muG7guG6q1cz4bua4buVw6nhurEzKeG7mjM8WDPhu5oy4bumMzzDk+G7muG7gT4s4bu44bua4buD4bqrWOG6qeG7mjA84buy4bqr4buaMWHhu5rhuq3hur/DmuG7miNZ4bqr4bua4bqpPj8z4bua4bu4xJHDmuG7muG7gD4s4bqp4buaeMOaMuG7muG6rcOaMynhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6pOG6q8Oh4bu44bua4bu4NeG7mmbhu5ozKTwiw5rhu5oj4bus4bu44bua4bu2Pizhuqnhu5rhuqXhuqvDmjPhu5rhuqnhuqc3MynDkuG7msahV+G7heG7mjHhu6Thu5rhuq3hur3hu5owPiwz4buaI8OZMzzhu5pAWOG6q+G7muG7tsOp4bqv4bu44buaMyk04bus4bqp4bua4bu4xJHDmuG7mjNhMynhu5ozKTw+LMOi4bua4buAPizhuqnhu5p4w5oyw5Phu5owPOG7rjMp4buaI1szPOG7muG6qcOZPuG7muG7uMSD4bua4bu4WOG6q+G7mjNhMynhu5ozKTw+LMOi4bua4buAPizhuqnhu5p4w5oy4buaI8OaMynhu5ojPuG7miNiMynhu5o8w6nhuq8zKcOS4bua4bqo4bqnNDMp4buaIzXDk+G7muG7uMOZ4bu44buaMynhu6QzPOG7mjzhu6QzKcOT4buaMDw14buaMzxY4bqp4buaMeG7pOG7muG6reG6v8Oa4bua4buBO+G7muG7hT/huqvhu5rhu7hZ4bqr4buaw5oz4bua4bqpNOG7pDPhu5rhuqk84bq94bu44buaw6I84buyMsOT4buaQD4zPOG7mkDDqeG6tTMpw5Lhu5rhu4B94bua4buBw53hu4XDk+G7muG7gT4s4bu44bua4buD4bqrWOG6qeG7mjA84buy4bqr4buaMWHhu5rhuq3hur/DmuG7muG7uMSRw5rhu5rhu4A+LOG6qeG7mnjDmjLhu5rhuq3DmjMp4bua4bqpPFvhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqThuqvDoeG7uOG7muG6qTwu4buaPD4sM+G7muG7uDxY4bqp4buaMcOp4bq3Mynhu5ozYTMp4bua4bqtxagz4buaPOG7pDMp4buaPDXDmuG7muG7uMSRw5rhu5rhu4A+LOG6qeG7mnjDmjLhu5ojxq/hu5ojw6nhurfhu7jhu5ozVzMp4buaMT8zw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7meG6oeG7muG6qeG6p8Op4bqzMynhu5oyNDMp4buaMuG6q8OhM8OT4bua4bqp4bqvPuG7miNX4buFw5Phu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6pOG6q8Oh4bu44bua4bqtJuG7muG6qT46w6Lhu5rhuqlk4bu44bua4bu4YzMp4bua4buB4bqvPuG7muG7gD4s4bqp4buaeMOaMuG7mjA8w5o+4bua4bqpPMOZ4bu44bua4bqpw6Hhuqnhu5ozPOG6vzMp4buaM2EzKeG7muG6rcWoM+G7mjLhu6Thu5rhu4A+LOG6qeG7mnjDmjLhu5rhu7g14buaMeG6tz7hu5rhuqk8OsOS4bua4buVYzMp4bua4buB4bqvPuG7miM1w5Phu5oj4buy4buF4buaMzzDmjM84bua4bqpPjoz4buaI+G6oeG7mjzEgzPhu5ojLuG7mjM8Pjvhuqvhu5pANMOaMzzhu5ozKTw+LMOi4bua4buAPizhuqnhu5p4w5oy4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjA84buy4bqr4bua4bqt4bq/w5rhu5rhuq3DmjMp4bua4bqpPFvhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqThuqvDoeG7uMOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhuqjhu6Y+4bua4bu24bqr4bqjPuG7mjEhw5Phu5rGoeG7pj7hu5rhuq3hurnhu5oj4bus4bu44buaMiwzPOG7muG6qTThu6Qz4bua4bql4bqr4buFOzPhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6pOG6q8Oh4bu44bua4bqp4bumPuG7muG7gD4s4bqp4buaeMOaMuG7muG7pWMzKeG7muG7mcOa4bua4bu4PGLhu7jhu5oy4bq7Mynhu5rhuqjDncOi4buaIzThu6Qz4bua4bqo4bul4buaMeG7pOG7mkA0w5ozPOG7mjMpPD4sw6Lhu5ojWeG6q+G7muG6qT4/M+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5owPOG7suG6q+G7mjFh4bua4bqt4bq/w5rhu5rhu7jEkcOa4bua4buAPizhuqnhu5p4w5oy4bua4bqtw5ozKeG7muG6qOG6p+G6qzMp4bua4bqk4bqrw6Hhu7jDkuG7msahw6AzKeG7muG6qTzhurE+w5Phu5rhuqk+M+G7muG6qcOp4bqzMynhu5rhuq0m4bua4bu4NeG7mjM8Pjvhuqvhu5o8xIMz4buaM+G6v8Oa4buaQDTDmjM84buaMyk8PizDouG7muG7gD4s4bqp4buaeMOaMuG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7uDw04buaw6I8JMOi4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjA84buy4bqr4bua4bqt4bq/w5rhu5rhuq3DmjMp4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqThuqvDoeG7uMOS4bua4bul4buF4bua4buBNzMp4buaPMOaPuG7muG7tj8z4bua4bqtJuG7muG7uGMzKeG7mjPDo+G7mjHhur3hu7jhu5rhuqk8YuG7uOG7miPhu7Lhu4Xhu5o8xIMz4buaM+G6v8Oa4buaMsOhPuG7muG6peG6q8OaM+G7mjws4buaPOG6t8Oi4bua4bqpw5nhu7jDk+G7miPhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qeG7muG6qeG6pzQzKeG7mjM84bq/Mynhu5rhu4FYM+G7miM74bua4buBO+G7mjNhMynhu5ozKTw+LMOi4bua4bu4NeG7muG6qXszPOG7muG7tuG6o+G7muG6qeG6p+G6t+G7muG7uDw04buaMzzDmuG6q8OSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5nhuqHhu5p4eEzDguG6qHjhuqjhu5rhu7g8NOG7muG7tj464bqpw5Phu5rhuq3DmuG6q+G7mlLhu5rhuqk8w5kzKeG7muG7ouG7nOG7mjMp4buk4buFw5Phu5owLuG7muG6qeG6u+G7mjA8PuG7mjBm4buaMDrhuqnhu5p4KTxb4buaI1szPOG7muG6qTzDqeG7mik+4bq/w5rhu5rhu5nhuqHhu5p4eEzDguG6qHjhuqjhu5rhu4A+LOG6qeG7mnjDmjLhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqjhuqMzKeG7muG7uGThu7jhu5rhu6XFqD7hu5rhuqXhuqvDmjPhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6pOG6q8Oh4bu44bua4buOMynhu6Thu4Xhu5rhu55SL1Av4bue4buc4buiVcOVw5Phu5rhu4Hhuq8+4bua4bqt4bq94bua4bu4PF3hu5oj4bumNOG7muG6peG6q+G7hTrhuqnhu5oxPizhuqnhu5rhu7jEkcOa4bua4buZ4bqh4buaeHhMw4Lhuqh44bqow5Phu5rhuq3hur3hu5rhu4Hhu6Q04bua4bu44bqr4bqh4bu44buaI8OgMynhu5rhu7bhuqHDk+G7mjA84buyM+G7muG6qeG6p8OpxIMzKeG7muG7uMSRw5rhu5rhu7jDmeG7uOG7miPEgzPhu5rhu4Fb4bua4bu4POG6ueG7uOG7mjPhu6gzKcOT4buaMynhu6Thu4Xhu5rhu6JSL+G7ouG7nC/hu57hu5zhu6JVw5Phu5rhuqjhuqMzKeG7muG7uGThu7jhu5rhu6XFqD7hu5rhuqXhuqvDmjPhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6pOG6q8Oh4bu44buaI8av4bua4bu4NeG7muG6qDxhMynhu5rhu7bDmTThu5rhuq3DoeG7muG7olFSL+G7nuG7nOG7olXhu5rhu7g8ezM84bua4bqpPOG6ueG7uOG7muG7uDw04buaw6I8JMOi4buaMzzDncOi4buaMDzhu7Lhuqvhu5rhuq3FqDPhu5rDojzhu7Iy4bua4bqt4bq/w5rhu5rhuqnhurvhu5rhu4A+LOG6qeG7mnjDmjLhu5rhu4Hhu6Q04bua4bqpPFvhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqThuqvDoeG7uMOS4buaxqHDoDMp4bua4bqpPOG6sT7Dk+G7muG7uGEzKeG7muG7tsOh4bua4buVYTMp4bua4bqp4buF4bua4buV4bqj4buaw6I8WTPhu5rhuq3hur/DmuG7muG6qOG7peG7mjHhu6Thu5pANMOaMzzhu5ozKTw+LMOi4buaI1nhuqvhu5rhuqk+PzPhu5ojxJHhu5ojPjvhuqvhu5owPiwz4buaI8Op4bq34bu44bua4bu4WMOi4buaMsav4bua4bqtw6Hhu5rhu4PhuqtY4bqp4buaMDzhu7Lhuqvhu5rhu57hu5ozPDUy4bua4bqtxagz4buaw6I84buyMuG7muG6reG6v8Oaw5Phu5opw6AyTuG7muG6reG6v8Oa4bua4bqpPizhuqnhu5rhuqnhuqdjMynhu5rhu4Hhu6Thu5rhuq3hur/DmuG7muG7tuG6o+G7muG6reG6qzMp4buaPMOpxIMzKeG7mjE+LOG6q+G7muG6qeG6veG7mjM8Pj8z4buaLeG7muG6rOG6qT3huqc+MT56PUDhu5oyPjEw4bua4buB4buk4buadzRAPig+PUDhu5oyPjEw4bua4bqtw5ozKeG7muG6qTxb4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7muG6qT47MuG7mjPhu6gzKeG7mjM8WOG6qeG7muG6qTw64buaKT7huq8+w5Phu5rhu4Hhuq8+4buaQFcz4bua4bqtw6Hhu5o8xIMz4bua4buiw5NQ4bua4bqpaeG7mjMpw6nhurE+4bua4buB4buk4bua4bu4NeG7mjM84bqr4bua4bu4WeG6q+G7muG6p1jhuqnhu5ox4bqvM+G7muG7gTvhu5rhuq3hur/DmuG7muG7geG7pOG7muG6rcWoM+G7msOiPOG7sjLhu5rhuq3hur/DmsOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu4A+LOG7uOG7muG6qOG6p+G6qzMp4bua4bqk4bqrw6Hhu7jhu5rhu7g8ezM84bua4bqpPOG6ueG7uOG7muG7uDw04buaw6I8JMOi4buaMzzDncOi4buaMDzhu7Lhuqvhu5rhuq3FqDPhu5rDojzhu7Iy4bua4bqt4bq/w5rhu5rhuqnhurvhu5rhu4A+LOG6qeG7mnjDmjLhu5rhu7g8NOG7muG6qTxY4buF4buaMynhu6QzPOG7muG6reG6v8Oa4bua4bu4xJHDmuG7muG7gD4s4bqp4buaeMOaMuG7mjMp4buk4buF4bua4bu44bukMynhu5rDojzDmeG6qeG7muG6qeG6pz4uM8OT4buaPOG6oT7hu5ozPMOdw6Lhu5rhu4Hhuq8+4bua4bqpPDrhu5opPuG6rz7DkuG7muG7lzTDmjM84buaMyk8PizDouG7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5rhuq3hur/DmuG7miPGr+G7muG7g1fhu4Xhu5pA4bq9Mynhu5ojw6nhurfhu7jhu5rhu7jDmeG7uOG7mjJh4buaPH0zPOG7muG6qeG6p8OaMynhu5rhuqnhuqfhu6Y+4bua4bqpw53DouG7muG6qeG6p+G6qzMpw5Phu5rhurkzKeG7mkBkMynhu5rhu7hhMynhu5ozKTws4bua4bu4w5o0w5Phu5rhu7hhMynhu5ozKTws4buaUMOS4buc4bua4bqp4bqnNDMp4bua4bqtxagz4bua4buD4bqrWOG6qeG7muG7geG7pOG7muG6peG6q8WoM+G7muG6qeG6p1vDk+G7mjA8JMOi4buaMHsz4bua4bqp4bq74buaI8OgMynhu5rhu7g44bua4buDw5ozPOG7muG6qeG6rz7hu5ox4buF4bua4bqt4bq/w5rhu5rhuq3hu6bhu7g8w5Phu5rhu7bFqDThu5ojxagy4bua4bu4w5nhu7jhu5rhuq3FqDPhu5rDojzhu7Iy4bua4bqt4bq/w5rhu5rhuq3FqDPhu5rhu4PhuqtY4bqp4bua4bqnw5rhu5o8NOG7pDPhu5rhuqk04bukM+G7miPDmcOi4bua4bq5Mynhu5rhu7jDmeG7uOG7muG6peG6q+G7heG7muG7uDzhuqvhu7Izw5Phu5rhuqXhuqvhu4Xhu5ojWzM84buaMDzhu6rhuqnhu5owPD3hu5rhu7jEkcOa4bua4bqpPFvhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqThuqvDoeG7uMOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5B4KcOa4buF4bua4bqp4bumPuG7muG7tuG6q+G6oz7hu5oxIcOT4bua4buVYTMp4bua4bqp4buF4bua4buV4bqj4buaw6I8WTPhu5rhuq3hur/DmuG7muG6qOG7peG7miPGr+G7muG6qT46M+G7mjzhu6QzPOG7mjBm4buaPOG6t8Oi4buaI8OgMynhu5rhu4PhuqtY4bqp4buaMDzhu7Lhuqvhu5oxYeG7muG6rcWoM+G7msOiPOG7sjLhu5rhuq3hur/DmuG7miNZ4bqr4bua4bqpPj8z4bua4buB4bqvPuG7miPDoT7hu5rhuqnDmeG7uOG7mjHhu6Thu5rhu5VhMynhu5rhuqnhu4Xhu5rhuqk8w6nEgzMp4buaMuG7pj7hu5rhu68+MuG7muG7rz474bqr4bua4buO4buAYeG7muG6qHvhu7g8w5Phu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6pOG6q8Oh4bu4w5XDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6LDrOG6q+G6qTw04bqnxqDhu5Dhuqg8PTThu5pAw5ozKeG7uDQzKeG6rcOaM8OS4buBM8OUL8Oi4buQ

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]