(vhds.baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho rằng, trong kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa vẫn cần tập trung cải thiện, tạo sức hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmclLGoCpEOyjhu4xE4buMSFJEO1FS4buc4buo4bqwRDtH4buqRDp74buMRFFMKkThu47Dk+G7qEQg4buaRMavWFJEOz8+I+G7qFBEw5VNLEQ7PkThu6ZS4buoUUThu47hu6rhu4Lhu6hR4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6puG6q1EpRDtV4buMUURz4bqpbGJEO8Oa4buoUURyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkRsUCwy4bue4buoRGNU4buoUUR2e+G7qFBE4buMUeG7qkQ/4buK4buoUOG6sEQ7P+G7quG7qFBE4bumxqBEUeG7qkfhu4xRRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hExKlyLXZm4bqwROG7oeG7ny04bERQUuG7glJEw5Xhu6pH4buoRMOJxJDDiUVELUTDicSQw4nhurzhurBEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEIMOT4buoROG7jE3hu6hEO04qRDs/LOG7qFBE4buMSFJEO1FS4buc4buo4bqwRDtH4buqRDp74buMRFFMKkThu47Dk+G7qEQg4buaRMavWFJEOz8+I+G7qFBEw5VNLEQ7PkThu6ZS4buoUUThu47hu6rhu4Lhu6hR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BEOj/hu4xBQy8vUiDhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7qMOUMDovReG7huG6uuG6uC/hurrhu4Dhu45FRcSQ4bq4xJDEkMSQO+G6uOG7gOG6vOG6usOJw4rhurjFqEXhurbhu6QqUENEL+G6puG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZsUEYyRMOJ4bq8L0XEkOG6sETDlcOd4buoUEThu4xRU0RsUCwy4bue4buoRGNU4buoUUR2e+G7qFBELUThu59R4buwROG6qVNEO1E+RHLDmuG7qFFEKTLhurBE4bqrUSlEO1Xhu4xRRHPhuqlsYkQ7w5rhu6hRRMOVSUThu4xRKUQ7P1REKlFS4buW4buoRFHhu64qRDtRPiPhu6hQROG7pjREO1Hhu4Thu6hQREXEkEThu6jDjcavRMOJxJBF4buGROG7jCnhu4JEc+G6qWxiRDvDmuG7qFFEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4LhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmckdSRCpRUuG7luG7qERR4buuKkThu4zhu4Thu4xEw5VHUkTDklLhu6IsRMOV4buaLEThu6ZRxKjhu6hQRMOVVeG7qFFEO1Thu6hRRFFU4buoUUTEqXItdmZEO1Hhu4Thu6hQREXEkEQgRkRFxJBEO1Hhu4Thu6hQROG7qMONxq9Ew4nEkEXhu4ZEO1LGoCpEOyjhu4xE4buM4buwRMOSPkDhu4xEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qOG6rkQ6SOG7qEQxLEw7ROG7jFjhu6hQROG7qFBRUuG7nCpEO8ON4buoUEQ7Pz4k4buoUETGr0fhu6hRRMav4buU4bqwRFBS4buERDs/VUQ6SOG7qEQxLEw7RDtT4buoUUThu4xRLOG7qFBERcSQRDtR4buE4buoUEQ+QOG7jETDlUc7REXEkOG6uOG6tuG7huG6uOG6ukQ7NkTDlcOd4buoUOG6sEQ7w43hu6hQROG6ukXhurDhurjDgEQ64buqRCBAUkThu4wh4buoUEThu6Y04bq2ROG6q+G7hOG7jEThu6hQRuG7qFFE4buOVeG7jFFEIChE4buOLDJEOz9URMave+G7jEQ7w43hu6hQRDs/PiThu6hQROG7plHhu4ThurBEO1EsROG7qFBL4buoRDrhu4Thu4xRRGxRRkThu6g+QOG7jETDlUc7ROG7psagO0QmLEhEO1Phu4xRROG7jFvhu4zhurZE4bqr4buE4buMRMWow5nhu6hRRCBb4buMRCDDjeG7qERR4buw4buCRC1EMUlEUeG7slJEw5U+PeG7jEThu4xRLkQ7P+G7ruG7qFDhuq5Ew5UjUkQ6WeG7qFBE4buMKeG7gkThu6hRS+G7qEThu45L4buoRMOVPj3hu4xE4buMSFJEO1FS4buc4buo4bqwRDs2RMWo4bucRFHhu7JE4buoUFHDqOG7qkThu4zhu6zhu6hE4bq44bqww4nhur7DgOG6sERQUkjGr0TDieG6sOG6vOG6vsOARDrhu6pEIEBSROG7jCxZUkThu6jDjcavRMOJxJBF4buA4bqwRMOVRztE4bumxqBEUeG7qkfhu4xR4bq24bq24bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7n1FS4buW4buoRFHhu64qRMOVSUThu45G4buoUUThu6hRUuG7mixEO1EjUkRQUuG7guG7qETDleG7okQ7UUjhu6pExagsTuG7qEQgRkThu4xR4buqRDNE4bumUsag4buoRCBG4buqRGJbRDtRSOG7qkTFqE3hu6hERUTDkuG7hOG7qkThu4zhu4Thu6pEw5Xhu4Thu6hRRFBS4buERDtU4buoUURRVOG7qFFEO1Fb4buMRFFS4buc4buoROG7psagRFHhu6pH4buMUUQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoRMSpci12ZuG6sEThu6Hhu58tOGxEUFLhu4JSRMOV4buqR+G7qETDicSQRcOKRC1Ew4nEkMOJxJBEIEZE4buOW0Thu6ZSxqDhu6hE4bumxqBEUeG7qkfhu4xRRFBS4buCUkTDleG7qkfhu6hEw4nEkMOJRUQtRMOJxJDDieG6vOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZjw53hu6hQROG7jFFTRGxQLDLhu57hu6hEY1Thu6hRRHZ74buoUEThu4xR4buqRD/hu4rhu6hQxIJEY0syRMWoRkTDkuG7hOG7qkThu4zhu4Thu6pEJizhu4Lhu6hEOz/hu67hu6hQRMOV4buE4buoUURQUuG7hEQ7VOG7qFFEUVThu6hRRDtRW+G7jERRUuG7nOG7qEThu6bGoERR4buqR+G7jFFEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qETEqXItdmbhurBE4buh4bufLThsRFBS4buCUkTDleG7qkfhu6hEw4nEkEXDikQtRMOJxJDDiUXhurBEIFREIE4yROG7jE3hu6hEKlFIUkTDleG7hOG7qFFEUFLhu4ThurBExahGxq9EP1dEUeG7uOG7qEQg4buaROG7qFEi4buoUEThu6bGoDtEJixIRMOVSUTDlUc7RMOVPj3hu4xEOz/hu5bhu6hE4buM4buE4buMRMWow5nhu6hRRCBb4buMxIJEdksyROG7jlvhu6hQRGxya+G6sEThu4xIUkQ7UVLhu5zhu6hExq9YUkQ7Pz4j4buoUETDlU0sRDs+ROG7plLhu6hRROG7juG7quG7guG7qFHhurBEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEThu47hu6rhu4Lhu6hRROG7qFBRUuG7nCrhurBEUFJIxq9EO0hSRMOS4buc4buoUUQgUuG7nOG7qEThu4xY4buoUOG6sERQUkhSRCYsMsagO0QgUuG7nOG7jETFqEbGr+G6sERQUkjGr0Thu6hQUcOo4buq4bqwROG7guG7qEQ74buqRuG7qEQ7UVvhu4xEKlFPxq/hurbhurbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4but4buaRCpRPuG7uOG7qFBEUT5A4buoUOG6sETGryjhu4xEO1Lhu5YsROG7jFEpRDLGoCxEUFLhu4JSRMOV4buqR+G7qETDicSQw4lFRC1Ew4nEkMOJ4bq84bqwROG6q1EpRDtV4buMUURz4bqpbGJEO8Oa4buoUUQy4buWLEThu4xNLEQxSzJE4buOW+G7qFBE4buM4buE4buMROG7qFHhu7DGr0RQUkhSRCpR4buEKsSCRHJOKkQ7Pyzhu6hQRCBG4buqRFBSSFJEKlHhu4QqRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4buoWOG7qFBE4buoUFFS4bucKkQ7UcOU4buqRFE+QOG7qFBEUUbhu6hQRFHhu7Dhu4JEO04qRDs/LOG7qFDhurBEJiwyRMavWETFqEDhu6jhuq5EO04qRDs/LOG7qFBE4buMSFJEO1FS4buc4buo4bqwRDtH4buqRDp74buMRFFMKkThu47Dk+G7qEQg4buaRMavWFJEOz8+I+G7qFBEw5VNLEQ7PkThu6ZS4buoUUThu47hu6rhu4Lhu6hR4bquRDs/UuG7ouG7qEThu6ZR4buCUkThu4zhu7BEUVLhu5wsRCYsSEThu4zhu4Thu4xE4buOW0Thu4Thu6hE4bumxqA7ROG7jEwsRFFHRDtN4buoUOG6rkThu6hQUVLhu5bhu6hE4buMeyzhurBEw5Xhu7RSRMavQFJE4buoS+G7qFBE4buM4buC4buqRFFS4bucLEQmLEhEe+G7qFBE4buOKOG7qFBE4bumUeG7quG7gkRR4buu4buMROG7jFjhu6hQROG7qFBR4buc4bquROG7qEvhu6hQROG7jOG7guG7qkThu4xRTDtExag+PeG7qFBE4buM4buE4buMRFHhu6pHO0TDleG7suG7qFBEIMON4buoRFHhu7Dhu4JELUQxSURR4buyUuG6rkQ7w43hu6hQROG7jD4j4buoUEQmLEjhu6hExagzRDtGUkThu6hQLDLhu5bhu6hExq9YUkQ7Pz4j4buoUOG6sEThu4Lhu6hEO+G7qkbhu6hEO1Fb4buMRCpRT8av4bquRDtSxqAqRDso4buMRD9GRDrhu6rhu4Q74bqwRDrDjCpEMcagKkTFqEdSRDvhu7RE4buMUXvhu4xEw5Lhu7JExq/hu4Qy4bquRDvDjeG7qFBE4buMPiPhu6hQ4bqwROG7jCnhu6hQROG7jFlE4buh4bufLThs4bqwRFBSIkQgIuG7qFBE4buC4buoROG7qFLhu6hRROG7jFFT4buoUUQ7P1XhurBEw5JI4buqRMOVSMavRDs/TjtEO1tE4buC4buoRDvhu6pG4buoRDFJRFHhu7JSRDtH4buqRMOVUuG7mixE4bumUuG7nOG7qEQ7USxO4buoRMWoPVJEOz/hu6rhu6hQRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hExKlyLXZm4bq24bq24bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnI/4buq4buoUEQqUVLhu5bhu6hEUeG7ripE4buoRjLhurBEc+G6qWxiRDvDmuG7qFFE4buM4bu4RMOSSOG7qEQ7UVnhu6hQROG7qFFMO0Thu4xRKUQ7Pz7hu7jhu6hQRDtRW+G7jERRUuG7nOG7qEQ7UVNEw5VS4buixq9EO1tE4buMUSlExq/hu7I7RDpZRDs/PiPhu6hQRHJm4bufckThu4xY4buoUETFqE4qRDvDmuG7qFFEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4LhurZEY8Od4buoUEQ7USNSRDtRSOG7qkTFqCxO4buo4bqwROG7jFHhu6pEM0Thu6ZSxqDhu6hEIEbhu6pEw5Lhu4Thu6pE4buM4buE4buqRCYsMsagO0Q74buq4buE4buoROG7qFBL4buoRDrhu4Thu4xRRMOVVeG7gkQqUT7hu7jhu6hQROG7qMONxq9Ew4nEkEXhu4BEIEZExq/hu7I7RDpZROG7qOG7slJE4buOLOG7qFBEJizhu4Lhu6hEOz/hu67hu6hQROG7plHhu4Thu4zhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKjgsO1Hhu6o/Q+G6pnI/LOG7qFBEZlLGoCzhuqQvKuG6pg==

Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]