(vhds.baothanhhoa.vn) - Với trọng tâm thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua Agribank Thanh Hóa đã luôn sát cánh cùng người dân trong việc tập trung vốn vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu cũng như có những chính sách sẻ chia với người chăn nuôi trong dịch tả lợn châu Phi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurAyxqAj4bucS+G6usOaU+G6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqZM4bua4buc4bq64bqmU+G7muG7pOG6pkwmw5rGoOG6psOaxqAsw53hu5zhuqbDmuG7qsOaxqDhuqZNw43DmuG6ri/hu5rhuqjhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uMOqT+G6uk3huqThurDhu6dZ4buc4bqmJCPFqMOaxqDhuqYkw41V4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqY94bq8TOG7muG6piThu6LDmuG6pk0/w5rGoOG6puG7uOG7mj9M4bqmPj/huqbhu7jhu5rhurwk4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6psOa4buqw5rGoOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jDgOG6psOa4buqw5rGoOG6piThu5rhu6rDmsOA4bqmJOG7msOd4buc4bqmxqDhu5zhurrDmuG6pkAl4bq64bqmMsagI+G7nEvhurrDmlPhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq64bqmTuG7huG6plQl4buqw5rhuqY94bq8JOG6pkzhurzDmuG7muG6pkwmw5rGoOG6psOaxqAsw53hu5zhuqZNw43DmuG6piQjw5nDmsag4bqmPuG7nOG7kkzhuqYk4buI4bu44bqmJCMlw5rGoOG6pj7hu7DDmuG6pj7hurpbw4DhuqZO4bq84bu44bqmLsOaxqDhuqZT4bug4bu44bqmJOG7msOd4buc4bqmw5rhu5ol4bqmTOG7iiXhuqZMO8OaxqDhuqbDmuG7mizhuqZM4buk4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6pj3hurxM4bua4bqmPeG7jOG6pkzhu5rhu5zhurrhuqY+WeG7nOG6psOaxqAsw53hu5zhuqZM4bua4buCw5rhuqbDmiXhu6rhu5zhuqYkI8OZw5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqmJOG7gOG6plThu7LDmuG6pkzhu5rDjSXhuqbhu5Xhu5rhu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bquS+G6pj0kW1RPeeG6pFU9w5ktS+G7nE3hu5wt4buWw5nDmiQte0/hu5zGoOG7miRB4bqmw5rDmSNV4bq6VOG6pOG6sGjhu5rhu5zhuqZO4busw5rGoOG6pj7hu7DDmuG6psag4bucT8OZ4bqmJCPhurzhu5zhuqbDmsagxagk4bquL0vhurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4budIyhM4bqmJOG7nMOU4bu44bqmJOG7mk/DmeG6pkzhu5rDjcOa4bqmTOG6vMOa4bqmS+G7ruG6pjLGoCPhu5xL4bq6w5pT4bqmJCPDmcOaxqDhuqbhu5rDisOa4bua4bqmJCPhu57DmuG7muG6piThu55V4bqmTsOUw5rhuqZT4bua4bq8TOG7muG6puG7msOKw5rGoOG6plTDiuG6psOa4buaPMOaxqDhuqbDmuG7qsOaxqDhuqZNw43DmuG6pkzhu5rDjcOa4bqmTsOMJOG6plTDilXhuqbGoOG7nMOKJeG6piQh4bqmPuG7sMOa4bqmPuG6ulvDgOG6pkzhu5oqw5rGoOG6piThu6rhu5zhuqZVWeG7nOG6pkzhu4BV4bqmw5rhu5rhu4jDmuG6puG7msOUJOG6pk4s4buyTOG6psOa4buaPMOaxqDhuqbDmlfhuqZUKEzhuqYkIeG6psOa4buaPMOaxqDhuqbDmsagLMOd4buc4bqmJCMlW+G7kMOa4bqmJOG7gOG7nOG6pj7hu7DDmuG6pj7hurpb4bqmTDvDmsag4bqmw5rhu5os4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqZAJeG7gMOA4bqmw5rhu5zhu5BV4bqmPiXhu5zhuqZVw4rhuqZT4bua4bq8TOG7muG6puG7msOKw5rGoOG6pkzhu6ThuqZOLOG7skzhuqDhuqbDreG7quG6puG7muG7nsOa4bua4bqmJCPhurrDmsag4bqmJCPhur7hu5zhuqYkVsOaxqDhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqZMOuG6uuG6puG7qsOaxqDhuqbhu50jLFjDmsag4bqmw6zGoMWoTOG6pmnhu5zDmuG7muG6psODfeG7huG6puG7qcOVw5rhuqZpw41Vw4Dhuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bupw5XDmuG6puG6peG7oMOa4buaxILhuqZUw4rhuqZV4buuJOG6piQjw5nDmsag4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6pk7hu5zhu5jDmuG6puG7muG7nsOa4bua4bqmPuG7kOG6puG7muG7nOG7kiXhuqZAJeG7gOG6pkw64bq64bqmw5rGoCXhu6zDmuG6pj7hu7DDmuG6pj7hurpb4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqbDmuG7qsOaxqDhuqbDmsag4bua4buc4buS4bu4w4DhuqbDmuG7qsOaxqDhuqYk4bua4buqw5rhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bub4bq6JeG6psOa4bua4buc4buQJeG6psOa4buCVeG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqYk4bq+4buc4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoMOA4bqmPuG7kOG6psOaxqDhu5pQ4bqmTOG7msOU4bqmTuG7ruG6puG7qsOaxqDhuqZp4bucw5rhu5rhuqZU4bq+4buc4bqmVMOK4bqmVeG7riThuqYkI8OZw5rGoOG6psOa4buaPMOaxqDhuqbDmsagLMOd4buc4bqmfSXDmsag4bqmU+G7okzhu5rhuqZO4buc4bqmTuG7iiXhuqYkI8OZw5rGoOG6puG7uOG7msOZw5rGoOG6piQjw4rDmeG6plTDilXhuqbGoOG7nMOKJeG6piQh4bqmVeG7gMOa4bua4bqmTsOMJOG6pkAlw5Xhuqbhu5osWMOaxqDhuqDhuqbhu6dZ4buc4bqmQuG6rOG6psOa4buCVeG6plTDiuG6plPhu5rhurxM4bua4bqm4buaw4rDmsag4bqmJOG7msONw5rhuqYk4bua4bucw5Qk4bqmTDrhurrhuqYyxqAj4bucS+G6usOaU8OA4bqmJCHhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmw5rGoMOKW+G6pk7hu4ol4bqmPlnhu5zhuqY+w4rhu5zhuqYkI+G7nOG7kiXhuqZO4busw5rGoOG6pj7hu7DDmuG6pj7hurpbw4Dhuqbhu6rDmsag4bqmaeG7nMOa4bua4bqmTuG7huG6pk7DisOZ4bqm4bq6w5nDgOG6piThu5rhu4DhuqZM4bq8w4DhuqZM4buA4buc4bqmJOG6vsOZ4bqmTuG7rMOaxqDhuqbhu5rDmeG6usOaxqDhuqDhuqbhuqXDlMOa4bqmw5rhurpbw4DhuqY+4buww5rhuqY+4bq6W+G6pkzhu6ThuqZUKkzhuqZUw5XDmuG6piRZ4buc4bqmxqDhu4rDmuG6pkzhu4DhuqYkMOG6pk7hu6zDmsagw4Dhuqbhu6rDmsag4bqmTuG7huG6pj7DiuG6pk7hurrDmsag4bqmJOG6vsOZ4bqmTOG7qsOaxqDhuqbhu4LDmsOA4bqmPuG7nOG7kkzhuqZUw4pV4bqmTOG7msOZ4bqmJCPDlcOa4bqmTSxZ4buc4bqm4bqo4bqs4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqYk4buaLMOdw5rGoOG6pn0lW8OVw5rhuqY+WeG7nOG6plUuTOG6plQsWMOaxqDhuqYkIeG6pkThuqZOw5TDmuG6psSQ4bqmJCPhu5zhu5Il4bqmTuG7rMOaxqAvJOG7muG6vMOaxqDhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6rhu5zhu5LDmuG6piQjw5nDmsag4bqmJOG6ulvhuqbhu6rDmsag4bqmaeG7nMOa4bua4bqmTOG7pOG6puG7msOKw5rGoOG6psOaxqDhu5rhu57DmuG6psag4buwTOG6pkzDjVvhuqbhu4LDmuG6pkAl4buA4bqmw5rhu5os4bqmTOG6ulXDgOG6pkss4bu04bucw4DhuqZW4bucw4DhuqYk4bua4bq6w5rhu5rhuqZUw5nDmsag4bqg4bqg4bqg4bqmPsOK4bqmROG6rOG6puG7muG6uuG6puG6usOZ4bqmw5ol4buq4buc4bqmJOG7muG7gOG6pkzhurzhuqDhuqZzWUzhuqYk4buiw5rhu5rhuqZM4buaUOG6piPhu5zDlcOaxqDhuqZMw41b4bqm4buCw5rhuqZAJeG7gOG6plVX4buc4bqmw5rhu4JV4bqmTOG7msOZ4bqm4buqw5rGoOG6piThu5ol4bqmw5rhu5rhu4jhu7jhuqbhuqjDgEThuqYkMOG6pk7hu6zDmsagw4HhuqbhurrDmeG6psOaJeG7quG7nOG6piThu5rhu4DhuqZM4bq84bqmU+G7msOZ4buAw5rGoOG6puG7mljDmuG6puG6qOG6piQw4bqmTuG7rMOaxqDhuqDhuqbDrOG7pOG7nOG6pj4l4buc4bqmVcOK4bqmJOG7muG7iCTDgOG6pkzhurzDmuG6pkvhu67huqbDmsagw43DmuG6puG7msOKw5rGoOG6psagxajhu5zhuqbhu6rDmsag4bqmVMOK4bqm4oCc4buqw5rGoOG6psOa4buqw5rGoOG6pk3DjcOa4bqmJOG7nOG7kMOa4bqmJDDigJ3huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqo4bq4Q0IvQ8OJTeG6quG6qOG6rOG6rOG6rOG6rOG6rCRC4bqq4bq44bqq4bqoQ0NU4bqo4bqgUuG7uMag4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDquG7nOG7kiXhuqZAJeG7gOG6piQh4bqmw5rGoCXhu6zDmuG6pj7hu7DDmuG6pj7hurpb4bqmMsagI+G7nEvhurrDmlPhuqZM4buaw5nhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqZV4buq4bqm4bua4buew5rhu5rhuqYk4buaw4rDmuG7muG6pkzhu6rDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6tTvDmsag4bqmxqDhu5zDiiXhuqZUw5XDmuG6piQh4bqmw5rGoCXhu6zDmuG6pj7hu7DDmuG6pj7hurpb4bqmTDrhurrhuqYyxqAj4bucS+G6usOaU8OA4bqm4buqw5rGoOG6puG7nSPhu4rDmuG6puG7mzHhuqbDoizhu7JM4bqmw4N94buG4bqm4bupw5XDmuG6puG7leG7msOZw5rGoMOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG7qcOVw5rhuqbhuqXhu6DDmuG7msSC4bqmVMOK4bqmVeG7riThuqYkI8OZw5rGoOG6psOa4buaPMOaxqDhuqZO4buc4buYw5rhuqbhu5rhu57DmuG7muG6plPhu5zDmuG7muG6piTDlOG6pkw64bq64bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6oOG6puG7p1nhu5zhuqY+4buww5rhuqY+4bq6W+G6psSQROG6rOG6piQj4buc4buSJeG6pk7hu6zDmsag4bqmJCHhuqbDmsagw43DmuG6puG7msOKw5rGoOG6psOa4buqw5rGoOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jDgOG6puG7qsOaxqDhuqbDoizhu7JM4bqmTuG7huG6pk7hu4ol4bqmJCzhuqZM4buaJeG7rMOaxqDhuqYkI+G6vuG7nOG6pkzhu5rhu4LDmuG6psOaJeG7quG7nMOA4bqmTMOZw5rhuqbGoOG7nOG7sMOaxqDhuqDhuqbhuqXDlMOa4bqmw5rhurpbw4Dhuqbhu6rDmsag4bqmw6Is4buyTOG6pkzhu6ThuqYkI8OZw5rGoOG6piThurpb4bqm4bqoReG6psOaxqDhu5rhu57DmuG6pkzDmcOa4bqmxqDDiuG6oOG6psOtV+G7nOG6psOa4buCVeG6puG7qsOaxqDhuqZ9JcOMJOG6pkvhurzDmuG6piQh4bqmQ+G6pk7DlMOa4bqmROG6plQu4bq64bqg4bqm4bud4buaJeG6psOa4bua4buI4bu44bqmJCHhuqZM4bua4buCw5rhuqbDmiXhu6rhu5zhuqbGoMOKw4DhuqZU4buyw5rhuqZVV+G7nOG6psOa4buCVeG6pkzhu5rDmeG6puG7qsOaxqDhuqYk4buaJeG6psOa4bua4buI4bu44bqmTOG7gOG6piQw4bqmTuG7rMOaxqDhuqDhuqZo4bua4buc4bqmTizhu7JM4bqm4buaxq/hu5zhuqY+4buQ4bqm4bua4buc4buSJeG6pkAl4buA4bqmw5rGoCXhu6zDmuG6pj7hu7DDmuG6pj7hurpbw4Dhuqbhu6rDmsag4bqmw6Is4buyTOG6plThur7hu5zhuqZO4bq8w5rhu5rhuqbGoOG7nOG6vOG6piThu5rhurzhu5zhuqZO4buuw4DhuqYk4bucw5rhu5rhuqYk4bua4buKw5rhuqbhu7jhu5o/TOG6pj4/4bqmw5rhu5rhu5zhu5Ik4bqm4buaJVvDlCThuqZMOuG6uuG6pkzhurzDmuG6pkvhu67huqbDmsagw43DmuG6puG7msOKw5rGoOG6piQjLFlM4bqmJOG7nMOVw5rhuqDhuqbDrOG7msOd4bqmJOG7muG6vOG7nOG6pk7hu67huqbDmuG7muG7nOG7kiThuqYk4buew5rhu5rDgOG6piThur7DmeG6psOa4buc4buQVeG6piThu5zDmuG6piQlW+G7kiThuqZO4buw4buc4bqmTOG7muG7osOa4bua4bqmVMOK4bqmTOG7muG7nuG6uuG6plPhu5rhu6ThurrhuqbGoOG7nCrhu7jhuqbhu6rDmsag4bqmVeG6vsOa4bua4bqmTeG6vsOa4bqmJOG7nMOU4bu44bqmTOG7iMOa4bqmw5rGoCXhu6zDmuG6pj7hu7DDmuG6pj7hurpb4bqmTuG7iiXhuqYkLOG6oOG6pm3Dmsag4bqmw6Is4buyTOG6pj4l4buc4bqmPuG7nuG6plVX4buc4bqmU+G7muG7nOG6pkzhu4rDmuG6pj7hu7DDmuG6pkAl4bq6W+G6pj7hu6bDmsag4bqmJCPDmcOaxqDhuqZO4buKJeG6piQs4bqmxqDhu7Dhu5zhuqY+P8OA4bqmPuG7sMOa4bqmPuG6ulvhuqZMOuG6uuG6psOaxqDDjcOa4bqm4buaw4rDmsag4bqmJCMlW+G7kMOa4bqmJOG7gOG7nOG6pk7hurzhu7jhuqYuw5rGoOG6plPhu6Dhu7jhuqYk4buaw53hu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bquS+G6pj0kW1RPeeG6pFU9w5ktS+G7nE3hu5wt4buWw5nDmiQte0/hu5zGoOG7miRB4bqmw5rDmSNV4bq6VOG6pOG6sOG7p8OK4bqmTOG7miXDmsag4bqmJOG6ulvDgOG6pj3hu4zhuqZM4bua4buc4bq64bqmU+G7oOG7uOG6piThu5rDneG7nOG6ri9L4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7nSMsWUzhuqYk4buew5rhu5rhuqbhu5rhu57DmuG7muG6pk3hu5zhu5TDmuG6pkvhu5zDlMOa4bqmw5rGoMOKW+G6pkzDisOaxqDhuqbhu7jhu5ouTOG6piThur7hu7jhuqZMOuG6uuG6pk3hu6BM4bua4bqmJOG7gOG6plThu7LDmuG6pkzhu5rDjSXhuqbhu5Xhu5rhu5zhuqZT4bua4bucw5TDmuG6psOa4buaPMOaxqDhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTOG7muG7gsOa4bqmw5ol4buq4buc4bqmJOG7muG7nOG7kiThuqbhu5rhur7hu5zhuqbDmkfDmsag4bqmw5rhu5DDgOG6pj7DiuG6pjLGoCPhu5xL4bq6w5pT4bqmPlnhu5zhuqY9LuG6plXhu5LDmuG7muG6puKAnCThurpV4bqmw5rhu6rDmsag4oCd4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqYk4bua4buY4bqmTi7Dmsag4bqmw5rGoMOZw4rhu5zhuqZMJeG7rkzhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqlw4rDmuG6plThu7LDmuG6pkw64bq64bqmxqDhu5zhurrhuqZO4buew5rhu5rhuqZM4bua4bug4bqmw6rDmcOKw5rGoOG6puG7neG7muG7oOG6psawJcONw5rhuqbDgyThu5rhu6rDmuG6puG6s+G6vOG7nOG6puG7nSMlw5rGoMOA4bqmfeG7huG6psOq4bum4bq64bqmaeG7rkzDgOG6puG7miVb4buSw5rhuqbDquG7iCXhuqZp4buuTMSC4bqmS+G7oOG6psOa4bua4buc4buUVeG6pk3hu6BM4bua4bqmJOG7gOG6plThu7LDmuG6pkzhu5rDjSXhuqbhu5Xhu5rhu5zhuqZT4bua4bucw5TDmuG6psag4buKw5rhuqbhuqjhuqzhuqzhuqZMw5nDmuG6pksl4buuTOG6puG7uOG7muG7gOG7nOG6piThu5zDlSXhuqbhu5o6W+G6oOG6puG7p+G7sMOa4bqmPuG6ulvhuqbDmsagw43DmuG6puG7msOKw5rGoOG6pkzhu6bDmuG6pkzhu5os4bq64bqmU+G7oOG7uOG6piQj4buAw4DhuqYk4buaJeG6psOa4bua4buI4bu44bqmJCHhuqZULuG6uuG6plThu7LDmuG6plVZ4buc4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqZM4bumw5rhuqZT4bua4bucw5TDmuG6plPhu5zDmuG7muG6piTDlOG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4bua4bqmTOG7muG7oOG6psagR+G7uOG6pj7hu6rhuqY+w4rDmuG6psOa4buaPMOaxqDhuqZT4bua4buk4bqmU+G7muG7gsOa4bqg4bqm4budJVvhuqbDmuG7muG7nMOVw5rDgOG6pj3hurol4bqmU+G7muG7nOG6pkzhurzDmuG6pkvhu67huqbDmsagw43DmuG6puG7msOKw5rGoOG6pjLGoCPhu5xL4bq6w5pT4bqmTsOUw5rhuqYjw4rhuqY9w5nhurwkw4DhuqYk4bua4buqw5rGoOG6pkvhurzDmeG6pj3hu47huqZ9T1XhuqZ9w5Mkw4DhuqZMWOG6pkzDjCXhuqZU4bq+4buc4bqmJOG7msOd4buc4bqmxqDhu5zhurrDmuG6piQj4buA4bqmw5rhu7LhuqY+w4rhuqZM4buaw5nhuqY+4bq6W+G6plVZ4buc4bqmTuG7sOG7nOG6pj5Z4buc4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6plPhu5rhurxM4bua4bqm4buaw4rDmsag4bqmTOG7pOG6psOa4buaJeG6pkzhu4ol4bqmJOG7nMOU4bu44bqmJD9M4bqmTuG7iiXhuqYkLMOA4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqZOVuG7nOG6plXhu6rhuqbhu5rhu57DmuG7muG6pj3hu4DDmuG6pn0lw4wk4bqmU+G7muG7nMOUw5rhuqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu57DmuG7muG6pkzhu5rhu6DhuqbhurrDmuG6plThu6bDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6teG7muG7oOG6psawJcONw5rhuqZM4buaw5nhuqZL4bucw5Qkw4DhuqYkIeG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6qMSQw4DhuqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu57DmuG7muG6pkzhu5rhu6DhuqbGsCXDjcOa4bqmw5rhu5rhu4jDmuG6puG6qOG6puG7muG6uuG6pk7DjCThuqZMw4xb4bqmVCrhurrhuqZTw5NV4bqm4bua4buc4buSJeG6pkAl4buA4bqmTDrhurrhuqZ94buG4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqZOVuG7nOG6pj3hurrDmsag4bqmVeG7quG6puG7muG7nsOa4bua4bqmTOG7muG7gsOa4bqmw5ol4buq4buc4bqmJFbDmsag4bqm4bua4buy4bu44bqg4bqm4budIeG6psOaxqAl4busw5rhuqY+4buww5rhuqYkKOG6pkzhu6ThuqZMOuG6uuG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4bua4bqmPsOK4bqmw5rGoCXhu6zDmuG6pj7hu7DDmuG6pj7hurpb4bqmTDrhurrhuqYyxqAj4bucS+G6usOaU+G6pi3huqbhurXhu5rhu5zhuqbDmuG7muG6vMOa4bua4bqm4buaJVvhu5LDmuG6psOq4buIJeG6pmnhu65Mw4DhuqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu57DmuG7muG6pkzhu5rhu6DhuqZO4buG4bqmTuG7iiXhuqYkLOG6pkzhu5ol4busw5rGoOG6piQj4bq+4buc4bqmTOG7muG7gsOa4bqmw5ol4buq4buc4bqmVOG7ssOaw4DhuqbGoMOKw4DhuqY+4bugJOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu53hu5pPw5nhuqYk4bua4buww5rGoOG6plPDleG6pkw64bq64bqmMsagI+G7nEvhurrDmlPhuqbDquG7iCXhuqZp4buuTMOA4bqmJCPDmcOaxqDhuqYkVsOaxqDhuqY94buw4bqm4buaWMOa4bqmROG6oOG6rOG6rOG6rOG6plPhu5rhurxM4bua4bqm4buaw4rDmsag4bqmJCPDlcOa4bqmTuG7oOG6uuG6pkvDisOa4bqmPuG6ulvhuqY+4buww5rhuqZO4buY4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqZM4bua4buCw5rhuqbDmiXhu6rhu5zhuqZU4buyw5rDgOG6piRWw5rGoOG6pk0s4bqmw5rhu7LhuqZOw5TDmuG6psOaxqDDilvhuqbhuqrhuqwv4bq44bqmTuG6viThuqZC4bqsQ+G6piQw4bqmTuG7rMOaxqDhuqYk4bua4bue4bqmTOG7pOG6pkLDieG6plPhu5rhurxM4bua4bqm4buaw4rDmsag4bqmS+G7oOG6piThu5rhu5zhu5Ik4bqm4bua4bq+4buc4bqmTcOZ4bqmS+G7ksOa4bua4bqmTeG7oEzhu5rhuqYk4buA4bqmVOG7ssOa4bqmTOG7msONJeG6puG7leG7muG7nOG6pj5Z4buc4bqmJFbDmsag4bqmTSzhuqbDmuG7suG6pkVDQuG6piQj4buc4buSJeG6pk7hu6zDmsag4bqg4bqmw6zGoOG6ulvhuqY94bq6JeG6plPhu5rhu5zhuqZ94buAW+G6piPhurrhuqZL4buSw5rhu5rhuqZN4bugTOG7muG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmsOA4bqmS+G6vFXhuqY94bq8JOG6pkzhu5pQ4bqmTuG6vsOZ4bqmTDrhurrhuqZMw4zhu7jhuqYkI8OVw5rDgOG6psOaxqDDjcOa4bqm4buaw4rDmsag4bqmTuG7huG6pkzhu5o64bqmTuG7rsOaxqDhuqYjw4rhuqY9w5nhurwkw4DhuqYkVsOaxqDhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqYk4bua4buc4buSJOG6puG7muG6vuG7nOG6pkw64bq64bqmU+G7muG6vEzhu5rhuqbhu5rDisOaxqDhuqZO4bq6w5rGoOG6pj7hurpb4bqmPuG7sMOa4bqmTuG7mOG6plPhu6Dhu7jhuqYk4buaw53hu5zhuqZ9T1XhuqZ9w5Mkw4DhuqZMWOG6pkzDjCXhuqZU4bq+4buc4bqmJOG7msOd4buc4bqmxqDhu5zhurrDmuG6piQj4buA4bqmw5rhu7LhuqY+w4rhuqZM4buaw5nhuqY+4bq6W+G6plVZ4buc4bqmTuG7sOG7nOG6pj5Z4buc4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6plPhu5rhurxM4bua4bqm4buaw4rDmsag4bqmTOG7pOG6psOa4buaJeG6pkzhu4ol4bqmJOG7nMOU4bu44bqmJD9M4bqmTuG7iiXhuqYkLMOA4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqZOVuG7nOG6plXhu6rhuqbhu5rhu57DmuG7muG6pj3hu4DDmuG6pn0lw4wk4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6pSzhu7JM4bqmS+G7nMOUJMOA4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqbhu7jhu5rhurzhu7jhuqZM4buaJcOaxqDhuqYk4bq6W+G6pkw64bq64bqmMsagI+G7nEvhurrDmlPhuqbDquG7iCXhuqZp4buuTOG6pkw7w5rGoOG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6plTDiuG6piThu5zDmuG7muG6piThu5rhu4rDmuG6pkzhu5pQ4bqmTuG6vsOZ4bqmTOG7miXDmsag4bqmTDrhurrhuqYyxqAj4bucS+G6usOaU+G6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqYkIyxZTOG6pk3hu6BM4bua4bqmJOG7gOG6plThu7LDmuG6pkzhu5rDjSXhuqbhu5Xhu5rhu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bquTeG7nD7huqY9JFtUT3nhuqRVPcOZLU9UT1VPw5okQeG7uOG6uiPhurotS8OZI01PIy1N4bucPsOBS8OZI01PI0E9w5lU4bucTeG6pktUJU/huqbhuqjhuqDhuqzhu7gkw4FVPcOZLUvDmSNNTyMt4bq6VCRB4bqmPcOZVOG7nE3huqZLVCVP4bqm4bqgROG7uCTDgeG7uOG6uk1N4bucw5rGoEHhuqjhuqDhuqzhu7gk4bqmQ+G6oOG6rOG7uCThuqbhuqjhuqDhuqzhu7gk4bqmQ+G6oOG6rOG7uCTDgUvhurpMU8agI8OZJcOaTUF44bq74bq74bq74bq74bq44bq44bqk4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6zhu5o8w5rGoOG6piThu5rhurzDmsag4bqmTCXhu7Dhu5zhuqbDmuG7glXhuqbhuqrhuqzhuqjhurjDgOG6pjLGoCPhu5xL4bq6w5pT4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6piThu5zDlOG7uOG6piQ/TOG6piThu4jhu7jhuqYkIyXDmsag4bqmLCXhuqYk4bucw5XDmuG6pj7hu7DDmuG6pkzhu5rDmeG6pj7hurpb4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqbDmuG7qsOaxqDhuqbDmsag4bua4buc4buS4bu4w4DhuqbDmuG7qsOaxqDhuqZNw43DmuG6pj7DiuG6psOa4buqw5rGoOG6piThu5rhu6rDmuG6oOG6puG7nSPDmcOaxqDhuqZO4bukw4DhuqYsJeG6piThu5zDlcOa4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqYk4buiw5rhuqZNP8OaxqDhuqZM4buaw5nhuqZUUcOa4bua4bqmPihM4bqmw5rhu6rDmsag4bqmw5rGoOG7muG7nOG7kuG7uOG6pi7Dmsag4bqmTT/Dmsag4bqmTOG7qsOaxqDhuqbDmsag4bua4buS4bqmTOG6usOZ4bqm4buaLFnDmsag4bqmTsOUw5rhuqZ9JcOMJOG6plPhu5rEqCXDgeG6pkzhu5oq4bqmJCPFqMOaxqDhuqZO4buKJeG6piQs4bqmTOG7msOZ4bqmPuG6ulvhuqZO4buw4buc4bqmPlnhu5zhuqZM4bq84bqmw5rhu5rDjcOaw4Dhuqbhu5rhu67huqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu57DmuG7muG6pj3hu4DDmuG6pn0lw4wk4bqmw5rhu6rDmsagw4DhuqZUw41Vw4DhuqbDmsagLMOA4bqmTeG7nMOVVeG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqDhuq4v4bu44bqw4bquL03hu5w+4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDhuqXhu57DmuG7muG6puG6veG7nOG6usOaxqDhuq4v4bu44bqw

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]