(vhds.baothanhhoa.vn) - Với nhiều hình thức giảng dạy, ôn tập khác nhau, các trường THCS trên địa bàn TP. Thanh Hóa đang nỗ lực “chạy đua” cùng thời gian chuẩn bị kiến thức, kỹ năng để các em học sinh tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh 10 THPT đầy cam go, căng thẳng sắp tới.
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG6seG6o8Spw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8Osw7VY4bufw7V3cULEgsO1duG7oXbDteG6ruG6skLhuq7DtcSo4bquw5J2w7XhurpCw7XEqOG6ruG6sMO14buQcEPDteG6qOG7hMONw7Xhu5HDtG0v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbsSR4buE4bqww7VC4bqu4bqww4FKw7Xhuq7hurJC4bquw7XEqOG6rsOSdsO1xILhurByQsSCw7V3ceG7lOG7icO14bq6QsO1xKjhu6vDjcO14bqs4bqu4buhdsO1QuG6ruG7n0rhu4nDtXbhu6F2w7XEqOG7isOTRkLEgsO14bqxP1bhuq/DtcSo4buK4bu5QsO1eOG6tOG7n8O14buvcELDteG6seG6o8Spw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O1eOG7n0LEgsO1QuG7hsO14bqo4buOdsO14oCcduG6rnHhu5TDtXhK4buf4oCdw7V2TELEgsO1xKjhuq5G4bqww7XEguG6sOG7n0LDtXbhuq5K4buxQsO14buv4bq0w7XhuqzhurBBQsO1xKjhuq7Dknbhu4nDteG6rOG7osO1QnRCxILDtXjhuqDDtXbhu6F2w7V54bqqw7Xhuq5FdsO14buI4bqwQuG6rsO1xKjhu47DtcSo4bqwQsO14buvw5Phu4R2w7Xhu5BwQ8O14bqsxqDDtcSo4bqu4bqww7XEqErhu5ThuqBCw7Xhu4jhurBC4bquw7Xhu5HDtMO14bqxP+G6o+G6scO1eOG7qeG7lMO1duG7n+G6qsO1xIJD4buJw7V2dELEgsO1xKjhuq7hu6VCxILDteG7iHXDjcO1xKjhu4ThurDEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu493xKjhuq5K4bqq4buvw7XhurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7l+G7keG7m8ON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buT4buTw7Qv4buTw7TDtHfhu5nhu5Phu5PDtOG7k8O04budxKjhu5vhu5Phu5nDtOG7m+G6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu53DtOG7m+G7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4/hurHhuqPEqcO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1P0Thu5/DrMO1WOG7n8O1d3FCxILDtXbhu6F2w7Xhuq7hurJC4bquw7XEqOG6rsOSdsO14bq6QsO1xKjhuq7hurDDteG7kHBDw7Xhuqjhu4TDjcO14buRw7Thu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buX4buR4bub4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbuG6seG6ruG7qeG7lMO14buQcMO1xKjhu4rEkMO1eOG7n0LEgsO1xKh0QsSCw7XEqOG6vHbDteG6ukLDtcSo4burw43DtXbhuq5K4buxQsO14buv4bq0w7V24bquQ8O14bqsxqDDtcSo4bqu4bqww7Xhu5BwQ8O14bqo4buEw43DteG7kcO0w7XhurE/4bqj4bqxw7Xhu4h1w43DtcSo4buE4bqwxKnDtWtSQuG6rsO14bqq4bqwQuG6rsO14bquReG7n2xtL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqx4bqu4bup4buUw7VXw5Phu4JCxILDtXvhurBC4bquw7Xhu55C4bqu4buJw7U/4bqww4BKw7XEqOG7isOTSELEgsO14bqx4buKw5NGQsSCw7XhurE/VuG6r8O1VkzDtVbhuq7hurZC4bquw7U+4bufQsO1a8ON4bquw5NGQsSCw7U+4buf4bqqw7Xhuq/hu4JCbMO1duG6ruG6sOG7n8O14buI4bu1w6zDtVjhuqDDtcSC4bqwS8ONw7V24buhdsO1eeG6qsO1dkTDtcSo4bqu4bu54bqqw7XhuqzhurBBQsO1xKjhuq7Dknbhu4nDtcSC4bqw4buhQ8O14buQ4bqw4bu5QsO1xKjhu4pDQsSCw7XEqOG7isOTRkLEgsO1eHPDteG7mMWp4buUw7V34buOQsSCw7XhuqxBw7Xhuq5DcXbhuq7DteG6ukLDtcSo4burw43DtcON4bquTMO14bquR8ONw7Xhu5Dhu4ThurDDtUJ0QsSCw7Xhuqjhu452w7Xhuq5FdsO14buI4bqwQuG6rsSpw7V9xIJDcOG6sMO14buK4buf4buJw7VC4bqucMO1xKjhu4rDk0ZCxILDtXbEkELDtcSodELEgsO1dsOTRkLEgsO1xKjhu4DDtXbhuq7DknbDtXdx4buUw7XDjeG6rk3DtXhxQ8O14buZw7XhuqrhurpCw7XhurFD4buhQuG7icO1xJF0QuG7icO1fcSCQ3HhurDDtULEgsOUw7XEqHRCxILDtXbDk0ZCxILDteG6tsSow7VC4bquxrDEqMO14buTw7Xhu69K4buA4bqwL8SoSuG7qULDteG7kHBDw7Xhu69K4buA4bqww7Xhu4jhu6FCxILDteG7kHDDtXbhuq7hurDDgUrEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhu4rDk0ZCxILDtXZPQsSCw7Xhuq5K4buUw7V44bq+QsSCw7XEguG6sOG7oUPDteG7kOG6sOG7uULDtXbhu6F2w7Xhu6/hur7DteG6quG6ukLDtXZMQsSCw7XEqOG6ruG7n+G6qsO1xILhurDhu5/DtcSC4bqwckLEgsO1d3Hhu5Thu4nDteG6ukLDtcSo4burw43hu4nDteG6rsOT4buEQsSCw7V34butQsO14bquRXbDteG7iOG6sELhuq7DtcSo4buOw7Xhuq5FdsO1QuG6rkThuqrhu4nDteG6ukLDtcSo4burw43DteG7kHBDw7Xhu69K4buA4bqww7XEqOG6vOG6sMO1eOG6oMO1duG7oXbDtXnhuqrDteG6rsOAw7XEqOG6ruG6vELEgsO14bqs4bqwQULDtcSo4bquw5J2w7Xhu5Bww7Xhuq5DcELDtcSo4bqucELhuq7DtcSo4bq8xKjDtXbhu6F2w7V24bquw5Phu4JCxILDtcSo4buK4bqyQuG6rsO1dk7hu5/DteG6rkV2w7XhuqzGoMO14buTxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uWOG6vOG6sMO14buQ4buE4bqww7VC4bquw5RCxILDteG6rkV2w7Xhu4jhurBC4bquw7V2RMO14bquRXbDteG6qOG7jnbDteG7lEFK4buJw7XEguG6sOG7oUPDteG7kOG6sOG7uULDtXZEw7XhuqxBw7Xhuq5DcXbhuq7DteG7iuG6sOG7uULEgsO1eOG6oMO14buv4buAw7XEqOG7ikfDtXdx4buUw7XhuqzhurBBQsO1xKjhuq7DknbDtULFqULEgsO1duG7n0PDtXbhuq5Dw7V24buhdsO1eeG6qsSpw7XhurHhu4rDk0ZCxILDtcON4bquxrBCw7V4xrBKw7VCdOG6qsO14bquRXbDtUJw4buUw7V2RMO1xKjhu4zDteG7m8O0w7Utw7Xhu53DtGfDteG6rkV2w7Xhu4jhurBC4bquw7V44burSsO14buQcEPDteG6qOG7hMONw7Xhu5HDtMO14bqxP+G6o+G6scSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buX4buR4bubw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Phu5PDtC/hu5PDtMO0d+G7meG7k+G7k8O04buZ4buTxqHEqOG7o8O04buj4buR4buR4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7l+G7m+G7l+G7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4/hurHhuqPEqcO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1P0Thu5/DrMO1WOG7n8O1d3FCxILDtXbhu6F2w7Xhuq7hurJC4bquw7XEqOG6rsOSdsO14bq6QsO1xKjhuq7hurDDteG7kHBDw7Xhuqjhu4TDjcO14buRw7Thu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buX4buR4bub4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbn3huq7hurDDgUrDteG6ruG6skLhuq7DtcSo4bquw5J2w7XhurpCw7XEqOG7q8ONw7XEguG6sEvDjcO1duG7oXbDtXnhuqrDtcSo4buOw7XEqOG6sELDtXZOQsSCw7V24bq8w7XhuqzhurBBQsO1xKjhuq7DknbEqcO1a1JC4bquw7XhuqrhurBC4bquw7Xhuq5F4bufbG0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhurBBw43DtXbhu6tCw7V4w4Hhu4nDteG6qErhu5TDgELDtXjDgeG7icO14bq6QsO1xKjhuq55Q8O1d3FCxILDtXjDgcO14bqocMO1duG7oXbhuq7DtXjDk0d2w7XhurHhu4rDk0ZCxILDteG6sT9W4bqvw7V74bqwQuG6rsO1POG6ruG7n+G6sMO1a8ON4bquw5NGQsSCw7XhurHhu4rDk0ZCxILDteG6seG6ruG6sGzDtcSo4buAw7V24bquw5J2w7XEqOG6ruG7jnbDteG6ruG6sMOAQsSpw7XEkcOBw7VC4bq+4bqww7V3SkLEgsO14bq6QsO1xKjhu6vDjeG7icO1QuG6rnDDtcSo4buKw5NGQsSCw7Xhu6/hu6HhuqrDteG7iOG7ocSow7Xhuqrhu5/DtcSo4buK4burQsO1xKjhuq7hurDDtcSoSuG7lOG6oELDteG7iOG6sELhuq7DteG6qOG7hMONw7Xhu5HDtOG7icO1xKjhu6vDjcO1xKjhu4pKQsSCw7XhurpCw7XhuqhK4buUw4BCw7VC4bquw5RCxILDteG6rOG6sEFCw7XEqOG6rsOSdsO1duG7gsO14buvckLhu4nDtXbhurzEqMO14bqo4bq44bqww7V24bquQ8O14bquRXbDteG7iOG6sELhuq7EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25W4bq6w7V9xIJK4buU4bqiQsO14bqx4bqu4bq0w7XhurHhuq5Kw7U/cOG7icO1P+G6sMOASsO1xKjhu4rDk0hCxILDtULhuq5ww7XEqOG7isOTRkLEgsO1duG6rkPDteG7r+G6sEHEqOG7icO1QnThuqrDteG6rkV2w7Xhu5PDtOG7k+G7kS3hu5PDtOG7k+G7k8O1xKjhu4rDk0ZCxILDtXZEw7Xhu5nhu5Phu5vDteG6rkV2w7Xhu4jhurBC4bquw7Xhuqzhuq7hurzhurDDteG7o+G7icO1w43huq7hu6lCw7Xhuqjhu4RCw7V24buhdsO1eeG6qsO14bqqQ0LEgsO14bqqSuG6vELDtULEgkrhu5TDgELDteG7kEVCxILDtcSo4bqu4bqww7Xhu5BwQ8O14buRw7TDteG6sT/huqPhurHEqcO1WOG6oMO1xILhurBLw43DtXbhu6F2w7V54bqqw7Xhuq7hurDDgELDtcSo4bqu4buOdsO14bquROG7n8O1w5Phu4R2w7Xhuqrhu4LDtcSo4buKw5NGQsSCw7Xhuqzhuq5K4buUQULDteG6rOG6ruG6tnbhuq7DtcSC4bqw4buhQ8O14buQ4bqw4bu5QsO14buQ4buM4bufw7XhuqhK4buUw4BCw7V4w4Hhu4nDteG7kOG7jOG7n8O1dk5CxILDtXbhurzDteG6ukLDtcSo4burw43DtXbhuq5Dw7Xhuq5FdsO14buI4bqwQuG6rsSpw7Um4bqw4buhQ8O14buQ4bqw4bu5QsO1dkTDtULhuq7hurDDgOG6qsO14buQTcO14buIw5NKw7XEqOG7qeG6quG7icO1xKjhu47DtcSocUPDteG7iuG7n8O1eMOTR3bDtXjDgcO1xKjhuq7hurDDtXjhuqDDtXbhu6F2w7V54bqqw7Xhuqhw4bqqw7XDjEp5QuG7icO1xKjhurBBw43DtXbhu6tC4buJw7Xhu4rDqELDteG6qErhu5TDgELDteG6rOG7osO1QnRCxILDtULhuq7hurDDgUrDtXdxQsSCw7V4w4HDteG6rOG6ruG7oXbDtULhuq7hu59Kw7V44bqgw7Xhuqhw4bqqw7Xhu69w4bqw4buJw7XEqOG7ikVCxILDtcSoxanhuqrDteG6rOG6sEFCw7XEqOG6rsOSdsO1d0PDteG6r0jDtSZXaVjhurHDteG7r+G7n0LDteG6rnBC4bquxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uP+G6sMOASsO1xKjhu4rDk0hCxILDteG6seG7isOTRkLEgsO14bqxP1bhuq/DtVjhurpCxILDteG6seG6rkXDtVbhuq5Kw7VYdELEgsO14bqj4bqu4bufQsO1duG6rkPDteG7isO6QsSC4buJw7XEqEzhu5TDtcSo4buMQsSCw7XhuqrhurpCw7VC4bqucMO1xKjhu4rDk0ZCxILDteG7iOG7t8O14buYxanhu5TDtXfhu45CxILDteG6rEHDteG6rkNxduG6rsO14bq6QsO1xKjhu6vDjcO1w43huq5Mw7Xhuq5Hw43hu4nDteG7iENCxILDteG7iENCxILDteG7kOG6sMOAdsO1d+G7juG7n8O1xKjhu4rhu7lCw7XDjeG6rkPhuqrDtXbGsErDtcSo4buKS3bDtXZO4bufw7Xhuq9Iw7UmV2lY4bqxw7V44bqgw7Xhuq5FdsO14buI4bqwQuG6rsO14bqoSuG7lMOAQsO1eMOB4buJw7XEqOG6ruG7qeG7lMO1duG6usO1xKjhurBBw43DtcSoTXbDtXbhuq5Lw7XEqOG7ikVCxILDtXZOQsSCw7V24bq8w7XhuqzhurBBQsO1xKjhuq7Dknbhu4nDtcSo4buKQ0LEgsO1w4xK4buhw7XEqOG7iuG6skLhuq7DtcSC4bqwckLEgsO1d3Hhu5TDteG7iOG7t8O1w43huq7FqULDteG6qENx4bqww7XEqOG7jELEgsO1eOG6vOG6sMO1xKjDk0dCxILDteG6rkV2w7Xhu4jhurBC4bquw7XEqOG6rnlDw7VCdELEgsO14bqo4buOdsO1eOG6oMO1dkTDtcON4bquw5Phu4JCxILDteG7oULDteG6ukLDtcSo4burw43DtXbhuq5Dw7XDjeG6rkzDteG6rkfDjeG7icO1xILhurBLw43DtXbhu6F2w7V54bqqw7V4ccSow7XhuqxBxKjDtcOMSnLDtcSo4bq8xKjDtULhuq7GsMSoxKnDtX3EgkNw4bqww7Xhu4rhu5/hu4nDtXbhu6F2w7V54bqqw7VC4bu5QsO1xKjhuq7hu5/huqrDtcSC4bqw4bufw7XEqOG6ruG6sMO1xKjhuq7DleG7icO14buv4buAw7Xhu4hKQsSC4buJw7XhuqpIw7Xhu4rhur5CxILDteG6rOG6sEFCw7XEqOG6rsOSdsO14buvw7pCxILDtULhuq7hurDDgUrDteG6ruG6skLhuq7DtcSo4bquw5J2w7Xhuqzhuq7hu6F2w7VC4bqu4bufSsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG7ruG7uULDtXZxQuG6rsO1eEThu4nDtULhuq5ww7XEqOG7isOTRkLEgsO1dkxCxILDteG7kOG7hOG6sMO1xILhurDhu6FDw7Xhu5DhurDhu7lCw7V24bquTsO1QuG6ruG6sMOA4bqq4buJw7XEguG6sOG7oUPDteG7kOG6sOG7uULDteG7r+G6vsO14bqq4bq6QsO1dk9CxILDtXjDuXbDteG7r+G6sMOAxKjDtcOMSuG7n0LDtcSoxanhuqrDtXhBQsO1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7Xhu4BCw7V44bq0QuG6rsO1xKjFqeG6qsO14bqo4buWw7XEguG6sEvDjcO1duG7oXbDtXnhuqrDtcSo4burw43DtcSo4buKSkLEgsO14bquRXbDtcSo4burw43hu4nDteG6ukLDteG6qErhu5TDgELhu4nDtcOMSuG7lEHEqMO1xKjFqeG6qsO1duG6rkPDteG6rMagw7XEqOG6ruG6sMO1eHHEqMO14bqsQcSow7XDjEpyw7XEqOG6vMSow7VC4bquxrDEqMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuKAnH104bqqw7Xhuq5FdsO14buTw7Thu5Phu5Et4buTw7Thu5Phu5Phu4nDteG6seG6o8Spw7XhurHhuq7hu59C4bquw7U/ROG7n8O1dkTDtcSo4buK4bu5QsO14buXxKnhu5HDtMO0w7Xhuq5FdsO14buI4bqwQuG6rsO14bqs4bqu4bq84bqww7Xhu6Phu4nDtXfhu47DteG6rOG6sEFCw7V2RMO14bqs4bquQ3JCxILDtcSo4buK4bu5QsO14bujw7Rnw7Xhuq5FdsO14buI4bqwQuG6rsO1dkTDtULhuq5Kw7V24bupSsO1xKjhuq7hurDDteG7kHBDw7Xhu5HDtMO14bqxP+G6o+G6scSpw7U8xqDDtcSo4bqu4bqww7XEqErhu5ThuqBCw7Xhu4jhurBC4bquw7Xhu5BwQ8O14buRw7TDtXbhu6F2w7XEqOG7isOTRkLEgsO14bqxP+G6o+G6scO1duG6ukLEgsO14bqo4burw43DtUJ04bqqw7VC4buf4buUw7Xhu6/hu7lCw7V2cULhuq7DteG7kOG6sMOAdsO1duG6rkVCw7XEqOG7isOTRkLEgsO1w43huq5Mw7Xhuq5Hw43DtUJ0QsSCw7Xhuqjhu452w7V44bqgw7V34buOw7XEqOG6ruG6sOG7icO1duG7oXbDtXnhuqrDtXbEkELDtcON4bqucuG6sMO14bqo4buO4bufw7V24bquRULDtcSo4bqu4bu54bqqw7XEqOG7gMO14bquR8ONw7XhuqrhurpCw7Xhuq5FdsO1xKjDk+G7gkLEgsO1w5JCxILigJ3hu4nDteG6ukLEgsO1PuG7ueG6seG6rnBC4bquw7VYw4pCxILhu4nDteG6o+G6rkTDteG6seG7isOTSELEgsO1w43huq7EkELEgsO1JldpWOG6scO14bqx4bqjxKnDteG6seG6ruG7n0Lhuq7DtT9E4bufw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bueSsSo4bquQ+G7iuG7j27hurHEg+G6t30mw7U+4bu4bS/DjW4=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]