(vhds.baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) Công an tỉnh phối hợp với Trường THCS Hoằng Cát vừa tổ chức buổi tuyên truyền về công tác phòng, chống đuối nước, cách sơ cấp cứu ban đầu cho toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường.
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzEg+G7iOG7kuG7teG6qOG7jeG7isON4buI4buS4bu54bqow6zhu43DjcOo4bqo4buN4bqm4buI4buSQeG6qOG7jeG6pOG7muG7jeG6qHLhuqjhuqLhu41Iw4ND4bqo4bqiw6zhu43hu63Dg+G6uOG6qOG6ouG7jeG7iuG7ncSC4buN4bqo4buh4bqo4buNduG7iOG6uMSC4buN4bqoTuG7huG7reG7jeG7rcOD4bqq4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMOD4buNxIPDjU7hu4LhuqjhuqLhu43Egyrhu6zDo+G7jSrhuqp04bqo4bqi4buN4bus4buj4buKay/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCp34bud4buvw7Jsw6DDg0PhuqjhuqLhu43hu6xw4bqow4Phu43DjOG7o+G7iuG7jcOgw4ND4bqo4bqi4buN4butw4Phu6Phu5Lhu43hu63Dg+G7juG7neG7jeG7rcOD4buj4buS4buNw5Xhu5/hu43hu6xP4buI4buNw4Phurzhu43hu61P4buI4buN4bqo4buh4bqo4buNxKnDoOG7rOG7rOG7rGfhu6wq4busPmrhu43hu6zDieG6qOG6ouG7jeG7neG6qOG7jeG7iuG6suG6qMOD4buNSMOD4bq4xILhu43Dg+G7hEjhu43DleG7hsSC4buNxIPDjU7hu4LhuqjhuqLhu43Egyrhu6zDo+G7jSrhuqp04bqo4bqi4buN4bus4buj4buK4buNw5XDk+G7neG7jeG7isOK4buN4butw4NP4but4buN4bux4buIw4rEguG7jeG7iuG7iOG7kuG7teG6qOG7jeG7isON4buI4buS4bu54bqo4buNw5Xhu7nhu43hu63DieG6qOG6ouG7jeG7iuG7o+G7reG7jUjDg0PhuqjhuqLDrOG7jeG7rcOD4bq44bqo4bqi4buNduG7iOG6uMSC4buN4bqoTuG7huG7rcOs4buN4but4buj4butw4Phu43DjOG7gOG7jeG7reG7p0jhu43hu61P4buI4buN4bux4bud4bqo4buNdsWp4buI4buN4butw4Phuqrhu43hu4rhuqrhu5/huqjhu43hu4rDg8OB4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMODw6zhu43huqLEguG7o+G6quG7jcOVxILhu7Xhuqjhu43huqjDg+G7n+G7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7Lhu6/hu4rDg+G7iOG6rOG7seG7jcSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7k+G7keG7mUjhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7TDtOG7jy/DteG7l+G7j+G7r+G7kcO14buVw7Thu5Phu5PDteG7isO0xqHhu5vhu5fhu5vhuqbhu4/hu4vDgkjhuqJow43hu4fDteG7j8Oy4buN4bud4bqm4buK4buHw7LEg+G7iOG7kuG7teG6qOG7jeG7isON4buI4buS4bu54bqow6zhu43DjcOo4bqo4buN4bqm4buI4buSQeG6qOG7jeG6pOG7muG7jeG6qHLhuqjhuqLhu41Iw4ND4bqo4bqiw6zhu43hu63Dg+G6uOG6qOG6ouG7jeG7iuG7ncSC4buN4bqo4buh4bqo4buNduG7iOG6uMSC4buN4bqoTuG7huG7reG7jeG7rcOD4bqq4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMOD4buNxIPDjU7hu4LhuqjhuqLhu43Egyrhu6zDo+G7jSrhuqp04bqo4bqi4buN4bus4buj4buKw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5Phu5Hhu5nDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSD4buhxILhu43hu7Hhu4jDisSC4buN4buK4buI4buS4bu14bqo4buN4buKw43hu4jhu5Lhu7nhuqjDrOG7jeG6osSC4buj4bqq4buNw5XEguG7teG6qOG7jcOV4buf4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMOD4buNxIPDjU7hu4LhuqjhuqLhu43Egyrhu6zDo+G7jSrhuqp04bqo4bqi4buN4bus4buj4buK4buNdnHhu412TuG7hOG7reG7jeG7reG7iOG6qOG6ouG7jeG7reG7p0jhu43hu63hu6Phu63hu43DjOG6uOG7jeG6psSCQeG7iMOs4buNw4PhurDhuqjDg+G7jXDhuqjDg+G7jcOV4bu54buN4bqs4bq84buK4buNw4zhurjhu43DlUvhu43hu4rhu53EguG7jeG6qOG7oeG6qOG7jXbhu4jhurjEguG7jeG6qE7hu4bhu63hu43hu5Bw4buS4buNw43hu53hu43hu4rDjeG7teG6qOG7jXbhurbhu53hu43hu7Hhu5/huqjhu43hu4rhurLhuqjDg+G7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG6osSC4bud4bqo4buNSeG7iOG7neG7i+G7jVbhurrhuqjhuqLhu43hu4rDg+G7gsSCw6zhu43hu61w4bqow4Phu43hu7Hhu6Phuqrhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6qOG6ouG7iOG7kuG7teG6qOG7jeG6qMOD4bul4bqo4buNw5Xhu5/hu43huqjhuqLhu4jhu5Lhu43hu63hu4Dhu43hu5Bw4buS4buNw43hu53hu4124buI4bq4xILhu43huqhO4buG4but4buN4bqkw4PEguG7jeG7inPhuqzhu43hu4rhu6HEguG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7neG6qsOs4buNw4PhurrDrOG7jcOMw4nhuqjhuqLhu43DjOG7iOG6uMSC4oCmay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw43hu7Xhuqjhu43hu63hu4Dhu43DjEbhu41Iw4Phu6Xhuqjhu43hu4rhuq7hu63Dg+G7jXbhu6PhuqjDg+G7jeG6osSC4buj4buN4buK4bqw4bqow4Phu43Dg+G6sOG6qMOD4buNw5Xhu5/hu43huqjhuqLhu4jhu5Lhu7Xhuqjhu43huqjDg+G7peG6qOG7jeG7kHDhu5Lhu43DjeG7neG7jeG7reG7o+G7reG7jcOVS+G7jXbhu4jhurjEguG7jeG6qE7hu4bhu63DrOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7rcODxILhu7fhuqjhu43DjOG6tOG7jcOgw4ND4bqo4bqi4buN4buscOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu43DoOG7rOG7rOG7rGfhu6wq4busPuG7jXZx4buNw4NO4buG4bqo4bqi4buN4buv4bur4bqo4buN4butw4Phuqrhu43hu63hu6Phu63hu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43DleG7n+G7jeG6osSC4buj4bqq4buNw5XEguG7teG6qOG7jcSDw41O4buC4bqo4bqi4buNxIMq4busw6Phu40q4bqqdOG6qOG6ouG7jeG7rOG7o+G7iuG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7scSCQeG6qOG7jUjDg+G7o0jhu41Iw4ND4bqo4bqiw6zhu43hu63Dg+G6uOG6qOG6ouG7jXbhu4jhurjEguG7jeG6qE7hu4bhu63DreG7jeG7reG7o+G7rcOD4buN4buQ4buM4buN4bqm4buY4buN4bqkw4PEguG7jeG6onVI4buN4buK4budxILhu43huqjhu6Hhuqjhu4124buI4bq4xILhu43huqhO4buG4butw63hu43huqThu5rhu43huqhy4bqo4bqi4buNw4zhu4Dhu43hu63hu6dI4buN4butT+G7iOG7jeG7seG7neG6qOG7jXbFqeG7iOG7jeG6qMODTmnhu40qw4nhu43Dg+G7p0jhu43huqjDg+G7peG6qOG7jeG7iuG7oeG6qsOs4buNw4Phu5/hu43Dg+G7gMSC4buN4buKw4PDisSC4buN4bqo4bqi4buh4buK4buL4buL4buL4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7isOD4buCxILDrOG7jcONw6jhuqjhu43huqbhu4jhu5JB4bqo4buN4bqk4bua4buN4bqocuG6qOG6osOs4buN4buKw4Phu53huqrhu43hu4rhu6Phu63hu43DjOG7jOG7jeG7r0vhuqjhuqLhu43hu63hu6Phu63hu43hu4rDg8SC4bu34buK4buN4bux4bq24buN4buxcOG6quG7jcOD4bq84buN4bud4bqo4buN4buK4bqq4buf4bqo4buN4bqow4NO4buN4buj4bqq4buNSMOD4bud4bqqw6zhu41Iw4Phu53huqrhu43hu7Hhu4DEguG7jeG7iuG7ocSC4buN4butw4Phur7hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buTw7Xhu5lI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO0w7Thu48vw7Xhu5fhu4/hu6/hu5HDteG7lcO04buT4buZ4buT4buKxqHDtOG7leG7k8O04bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buHw7Thu5Phu5fDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyxIPhu4jhu5Lhu7Xhuqjhu43hu4rDjeG7iOG7kuG7ueG6qMOs4buNw43DqOG6qOG7jeG6puG7iOG7kkHhuqjhu43huqThu5rhu43huqhy4bqo4bqi4buNSMODQ+G6qOG6osOs4buN4butw4PhurjhuqjhuqLhu43hu4rhu53EguG7jeG6qOG7oeG6qOG7jXbhu4jhurjEguG7jeG6qE7hu4bhu63hu43hu63Dg+G6quG7jcODROG7reG7jcOMxILhuqjDg+G7jcSDw41O4buC4bqo4bqi4buNxIMq4busw6Phu40q4bqqdOG6qOG6ouG7jeG7rOG7o+G7isOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buTw7Xhu5nDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybOG7rOG7o+G7reG7jcOD4bqq4buh4buK4buNduG6vOG6qOG6ouG7jeG7iuG7iOG7kuG7teG6qOG7jeG7isON4buI4buS4bu54bqow6zhu43Dg07hu4bhuqjhuqLhu43hu6/hu6vhuqjhu43hu4rDjcOS4but4buN4buKxILhu7dI4buNdnHhu43hu4rDjeG7neG6qOG6ouG7jeG7seG6tuG7jeG7rcOD4bqq4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMODw6zhu43huqLEguG7o+G6quG7jcOVxILhu7Xhuqjhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6pMSC4bu34bqo4buN4buKw4NP4but4buN4butxanhuqjhu43hu4rDg8SC4bu34buK4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu63hu4jhurzhu63hu43DjOG6uOG6qOG6osOs4buN4bqixILEqEjhu43hu4rDjcO94buN4butQuG7jeG7isOD4bu14bqs4buN4bqk4bua4buN4bqocuG6qOG6ouG7jeG7sXDhuqrhu43DlUHhu43hu53huqjhu43hu4rhuqrhu5/huqjhu43hu63Dg+G6quG7jeG7sXDhuqjhu43hu4rDg+G7peG6qMOs4buN4bqo4bul4bqo4bqi4buN4but4bud4bqq4buN4buY4buN4buKw4NP4but4buNSMODQ+G6qOG6ouG7jeG7isON4buj4bqow4Phu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7iuG7ncSC4buN4bqo4buh4bqo4buN4buKw4NO4buA4bqo4bqi4buN4buK4bul4bqs4buN4buv4bqq4buNduG7iOG6uMSC4buN4bqoTuG7huG7reG7jeG6ouG7peG7kuG7jcON4budw6zhu43huqjDg+G7p+G7iuG7jeG6puG7n+G7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4buv4bq2SOG7jcODw6jhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buc4buI4buKw4PhuqrDjcOybDzEguG6qMOD4buNKsSC4bu54bqoay9IbA==

Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]