(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù đã trở lại trạng thái “bình thường mới” nhưng nhiều nhà hàng, quán ăn ở TP Thanh Hóa vẫn chưa dám mở cửa trở lại hoặc chỉ mở cửa cầm chừng.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqX0p4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4bqt4buBw53FqcawdEPhu4HDvcWpauG7gcWpasO94bun4bqr4buB4bqsQ8Spw73hu4Fuw73hu4HFqeG7s2tC4buB4budw4PDveG7p+G7gcah4buReeG7gcahxanDisO94bunZS/FqeG7g8OpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psWo4buj4buJ4bub4bq/w6nhu5rEkOG7geG7nW3hu4FC4bqow4Lhu4F4a8aw4buBQuG6qGvDveG7p+G7gULFqcSpxrDhu4HigJzhu5fhu6vDvcWp4buBQsWp4bq64bqyw73hu6fhu4F54bq2xrDigJ3hu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4HDvcWpxrB0Q+G7gcO9xalq4buBxalqw73hu6fhuqvhu4HhuqxDxKnDveG7gW7DveG7gcOC4buBfSnhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nhu4Hhu4Lhu5XDveG7gcahxanhurrhu4nhu4Hhu5vEqXnhu4F5w4Lhu4HGoeG7gOG7ieG7gULhuqjDguG7gXhrxrDhu4HFqeG7s8OyxqHhu4HGocWp4but4buBecOC4buBxqHhu4Dhu4nhu4HGoeG7kXnhu4HGocWpw4rDveG7p2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/hu5tCxalDeeG7l+G7gcawxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FnaOG7h+G6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buDZ2Yv4buF4buH4buF4bubZ+G7h+G7i2jhu4Nn4buDQsOtw61p4buFZnjhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t2dn4buD4bq/4buB4buJeELhurfhur99KeG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG6reG7gcOdxanGsHRD4buBw73FqWrhu4HFqWrDveG7p+G6q+G7geG6rEPEqcO94buBbsO94buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4HGoeG7kXnhu4HGocWpw4rDveG7p+G6v+G7geG7hMaw4bubQsWp4bq34bq/w6zhu4fhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/Z2jhu4fhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqcOdxanGsHRD4buB4bqsQ8Spw73hu4FGxKnhu4Hhu4Lhu5XDveG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULhu6vDvcWp4buBQuG6qGvDveG7p+G7geKAnMah4buA4buJ4buB4bud4bu1w73hu6fhuqvhu4FCxanhu6PDveG7gcahasaw4oCdYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buWauG7gX3huqjhu5HDveG7gX3FqeG7seG7gX3hu6vDvcWp4bqr4buBxqHFqcOJ4buBxqHhu4Dhu4nhu4HFqWrDveG7p+G7gW7DveG7geG6qsSpw73hu6fhu4HDguG7geG6psWp4bqg4buBfcWpasO9xanhu4HDoXLDveG6q+G7geG6psWp4bq64bqyw73hu6fhu4E8Q2zDveG7p+G7gX3FqWrDvcWp4buB4budbeG7gXnDguG7gcah4buA4buJ4buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4F3xrDDvcWp4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gULhuqjDguG7gXhrxrDhu4HFqeG6sMO94buB4buD4buBQsWpxKnDveG7p+G7gcO94buJR+G6q+G7geG6quG7s8O94bun4buB4buXauG7gcahxanhu63hu4FGc+G6puG7geG7heG7geG7l8OD4buB4buXasO94buB4bunxalz4buB4budw7rhu4HhuqbFqUXGoeG7geG7gkXhu4F3xanEqcahxanhu4Fuw73hu4FCa8aw4buBxqHFqeG6rmLhu4F9xanhu6Phu7Phu4Hhu5dq4bqr4buBQsOK4buBd8WpxrDhu4F5w4Lhu4HGoeG7gOG7ieG7gULhuqjDguG7gXhrxrDhu4Hhu5dq4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buB4buXxKnDveG7gcWpasO94bun4buB4buzw714xrDDveG7o+G6q+G7gXfFqcSpxqHFqeG7gcWpasO94bun4buBeUPhu4nhu4F54buJw73hu6fhu4Hhu4J04buBeGrhu4HGocWp4bupw73FqWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/Dqcag4bu3w73hu4FCxanhu6Phu7Phu4F5w4NC4buBxqHFqcOJ4buBxqHhu4Dhu4nhu4HFqWrDveG7p+G7gcahauG7geG6psWpcuG7gULhuqhyw73hu4HhuqbFqeG6oOG7gcWoasO94bun4buBfcWp4buJw73hu4FCxanhu6vhu4F3xanDgMO94bun4buBQsWpw7rhu4Hhu53hu7XDveG7p+G7gcah4buA4buJ4buBeW3GsOG7gXlq4buB4bqmxalsxrDhu4FCxanhu6nGocWp4buB4bq8w73hu6fhu4Hhu4nDveG7gULhu7Nqw73hu4Hhu4LhurbGsOG7geG7m+G7scahxanhu4Hhu5d1w73FqWLhu4F9xanhu6Phu7Phu4HGocWpw4nhu4HhuqxDxKnDveG7gcO9akfhuqvhu4HDveG7p+G7s2rGsOG7geG7gsawdcah4buB4bqmxalFxqHhu4Hhu4JF4buBd8WpxKnGocWp4buBQmvGsOG7gcahxanhuq7huqvhu4HhuqxDxKnDveG7gcah4bu3w73hu4HDvcWp4buTw73hu4Hhu53hurDDveG7gcWpasO94bun4buB4buzeMaww73hu6Phu4HhuqjhuqLGsOG7geG6qsWpxrDhuqbhu4Hhu51zw73hu4Hhu53hu7Hhu4nhu4HGocWp4but4buBd8WpxKnGocWp4buBxalqw73hu6fhu4FHckPhu4HGoeG7kUNiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nigJzhu5zDtUfhu4F4auG7gcahxKnGocWp4buBeGp54buBeeG7icO94bun4buBeGvGsOG7gcWpxrB1Q+G7geG6rENs4buB4oCcd+G7n+G6puKAneG7geG7gsOK4buJ4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buB4bqmxanhu7fDveG7p+G6q+G7gcahxanhuqDDveG7p+G7geG7m+G7scahxanhu4HGoOG7sjjGr+G7mi3hu4Phu4vhu4Hhu4LDiuG7ieG7geG7nWx54buB4buXbOG7s+G7geG7m0NH4buBQuG6qOG7q+G7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBd8aww73FqeG7geG7m+G7s+G7icO9xanhuqvhu4FCxalD4buBw73FqeG7k+G6puG7geG7ncO64buB4buC4bq64bq0QuG7geG6rEPhu4nhu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw73hu4Hhu5vhu7Phu4Hhu5vhu7HGocWp4buB4buXdcO9xanigJ3huqvhu4HGocWpw4nhu4HGoeG7gOG7ieG7gcWpasO94bun4buBw71qR+G7gcO9xanDtMO94buBeWvDvcWpYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buH4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FnaOG7h+G6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buDZ2Yv4buF4buH4buF4bubZ+G7h+G7i2hmZ2lC4buLZmZoaHjhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t+G7g+G7h2bhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v30p4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4bqt4buBw53FqcawdEPhu4HDvcWpauG7gcWpasO94bun4bqr4buB4bqsQ8Spw73hu4Fuw73hu4HFqeG7s2tC4buB4budw4PDveG7p+G7gcah4buReeG7gcahxanDisO94bun4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9naOG7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpV8WpxKnGocWp4buB4bupQuG7gXfFqcawc8O94buBw73FqcawdEPhu4Hhu5vhu7HGocWp4buB4buCReG7gW7DveG7gUPhuqDDveG7p+G7geG6psWpbMaw4buB4bud4bu1w73hu6fhu4HGoeG7gOG7ieG7gcWp4buzw7LGoeG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBxqHhu5F54buBxqHFqcOKw73hu6diZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nhu5rEkOG7geG7nW3hu4F5w4Lhu4HGoeG7gOG7ieG7gULhuqjDguG7gXhrxrDhu4Hhuqrhu4lD4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buB4bubw4rDveG7p+G7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4bqr4buBw73FqeG6usO94bun4buBQsWp4buj4buz4buBw4DDveG7p+G7gX3GsHPDveG6q+G7gcahxanDieG7gXnDg0Lhu4HhuqxDxKnDveG7gcO9xanhu5ND4buBQuG6qHLDveG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buBWHLhu4FY4buJxrDhuqvhu4F9KeG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG6q+G7geG6quG6oOG7gXjhurrhurTDveG7p+G7gXfFqcSpxqHFqeG7geG7qULhuqvhu4HhuqxDxKnDveG7geG7p+G7kcO94buBw73FqeG6uuG7gcahxanhu63hu4F5w4Lhu4HGoeG7gOG7ieG7geG7ncO64buB4bunxrDhu4bhu4HGocWpw7XDveG7gXfFqcSpxqHFqeG7geG6rEPhu6PDvWLhu4EpxanhurrhurDDveG7p+G7gcSpw73hu4F5w4Lhu4HhuqjDg8O94bun4buBd8aww73FqeG7geG7m+G7s+G7icO9xanhuqvhu4HhuqbFqUXGoeG7gcWp4bqixrDhu4FC4bqow4Lhu4F4a8aw4buB4bun4buRw73hu4HDvcWp4bq64buBeGrhu4Hhu53GsHRD4buBxqHFqeG6uuG7ieG7gULFqcO6YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpPcO94bun4buBfcawc8O94buBxqHFqeG7s+G7geG7l8awc0Lhuqvhu4Hhu53DuuG7gXnDguG7geG7neG6uuG6tMah4buB4bqsQ8Spw73hu4HGocWpQ0dyw73hu4F44bq0w73hu4FZxKnDveG6q+G7gcOAw73hu6fhu4Hhu51t4buB4bud4buRQ+G7gULhurrhu4Hhu6fhu5HDveG7geG7g+G7gULDjOG7geG7neG6osO94bunYuG7gVnDguG7geG6rEPEqcO94buBw73hu4Dhu4nhu4HDvW554buBQsWp4bur4buB4bub4buxxqHFqeG7gcag4buyOMav4buaLeG7g+G7i+G7geG7m8aww7nDveG7geG7l8awc8O94buB4bqmxanhurzGoeG7gUJr4bqm4bqr4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcah4bu14buBd8WpxKnGocWp4bqr4buBw4DDveG7p+G7geG7nWrDvcWp4buB4bqmxalsxrDhu4HDveG7p+G7k3nhu4HDveG7p8SQxrDhu4Hhu53hu7XDveG7p+G7gcah4buA4buJYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4bucw7rhu4Hhu6fGsGx54buBxKnhuqbhu4F44bq+xqHhu4FCxalDcuG7gXnDskLhu4Hhu5fDs8O94bun4bqr4buBw4DDveG7p+G7geG7nW3hu4Hhu51uw73hu6fhu4FC4bureeG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4HGocWpQ0fDusO94buBw73FqeG6uuG6tMO94bun4buBeGvGsOG7geG6rEPEqcO94buB4buC4bq2xrDhu4Hhu6fGsMSp4buB4buFaOG7h+G7gULhuqjGsHVD4buB4bud4bqiw73hu6fhu4F5auG7gcahxanhurrhu4nhu4HGoeG7teG7geG7icaw4buBeUPhu4liZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWdo4buH4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4NnZi/hu4Xhu4fhu4Xhu5tn4buH4buLaMOs4buD4buFQsOtZuG7g+G7i2Z44buHYnbhuqbhu6fhuqfhuqjhurfhu4tpw63hur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v30p4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4bqt4buBw53FqcawdEPhu4HDvcWpauG7gcWpasO94bun4bqr4buB4bqsQ8Spw73hu4Fuw73hu4HFqeG7s2tC4buB4budw4PDveG7p+G7gcah4buReeG7gcahxanDisO94bun4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrOG7h+G7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9naOG7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpfcWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buB4bubasaw4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4bqr4buB4bud4buRQ+G7gULhurrhuqvhu4HDvcWpxrB0Q+G7gcO9xalq4buBxalqw73hu6fhuqvhu4HhuqxDxKnDveG7gW7DveG7gUZD4bqgw73hu6fhu4HGocO04bqmYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfcWp4bq+xqHhu4FCc+G7gcahxanhu7Phu4FCxanDtEfhuqvhu4HhuqrDguG7geG7m+G7r+G7gcO9xanGsHRD4buB4bub4buxxqHFqeG7geG7gkXhu4HhuqxDxKnDveG7gW7DveG6q+G7gcO9xalq4buBxalqw73hu6fhu4HGocWp4bq64buJ4buBecOyw73hu4F5auG7geG7guG6tsaw4buB4buCxrB1xqHhu4F5w4Lhu4HGoeG7gOG7ieG7gULhuqjDguG7gXhrxrDhu4HFqeG7s8OyxqHhu4F5w4Lhu4HGoeG7gOG7ieG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBeeG7icO94bun4buBQuG7qcO9xanhu4HGocWpw7RC4buBxqHhu5F54buBxqHFqcOKw73hu6fhu4Hhu5fDgsaw4buBeOG6uuG6tMO94bun4buBd8WpxKnGocWp4buB4bupQuG6q+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gXfFqcaw4buBxqHFqcaw4buB4bqmxanhu6nhu4Hhu5tDR+G7gULhuqjhu6vhu4FCxalDcuG7gcO9xanDtcO94buB4buCxrByw73huqvhu4F5w7JC4buB4buXw7PDveG7p+G7gcah4buJ4buzYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v8Ope+G6sMO94buB4buc4burw73FqWUv4bqmw6k=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]