(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều mặt bằng khu dân cư trên địa bàn TP Thanh Hóa sau nhiều năm đưa vào sử dụng, lẽ dĩ phải phát triển khang trang, dân cư đông đúc, thì nay lại trở nên hoang hóa, hạ tầng xuống cấp, tỉ lệ dân cư vào ở rất thấp với vô vàn khó khăn.
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu6Zpw61o4bqt4bqnw6DFqOG7plvFqOG6puG6oeG6ozfDrOG7ruG6pSzDreG7rls74bqnw6Dhu64ib+G7rj3huqfhu65d4bqp4buuw63hurHhu67Dojjhu64iKOG6p+G7rl1s4buu4buNJOG6reG7ruG7g+G7rmgpw63hu67DreG6oSlm4buu4bumL1vFqOG7pi9pw61o4bqt4bqnw6DFqOG7pi/huqFXxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG6oDAjIuG7rMWo4bqm4bqh4bqjN8Os4buu4bqlLMOt4buuWzvhuqfDoOG7ruG6teG6ocOs4buuIijhuqfhu65dbOG7rsOtaDXhuqfhu64g4bqvI+G7rlsk4bqn4buuw41G4buuw43huqEj4bqn4bqh4buu4bqg4bqpI+G7rmkjw6zhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67huqc/4bql4buuIGwj4buu4buNJOG6reG7rmnDs+G7riLEqeG6p8OgVOG7rsOiNOG7riLhurfhu65m4bqhKuG6o+G7rmbhuqE9w63hu67DrWjhuqM54bqn4buu4bq14bqhI+G6p8Og4buuw61oI+G6p8OgVOG7riIo4bqn4buuXWzhu64gxJHhuqfDoOG7riDhu4tdVOG7rsOt4bqhxIPhu67huqcjw7Thu67DoiXhuqPhu67DrWjhu4Phu67huqc14bqn4buu4bqh4bqtI+G6p8Og4buu4bqh4bqpI1Thu67huqEl4buuw6084bqnw6Dhu67DtcOsZeG6p8Og4buuXSlmVOG7rsOt4bqx4buuw6I44buuIijhuqfhu65dbOG7ruG7jSThuq3hu67hu4Phu65oKcOt4buuw63huqEpZuG7ruG7jeG6v+G6o+G7ruG7jcSR4buu4buNJOG6p+G7ruG6teG6oeG6qeG7ruG6teG6oT/huqdV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6Zpw61o4bqt4bqnw6DFqOG7plvFqOG7puG6o+G6pcOg4buuXcOiI2lp4buc4busIsOt4bqhw6zhuqVb4buu4bqj4burMOG6p8OtMGjhu6zhu65pw63DtMOiMOG7nOG7rOG7j+G6oyLDreG6oVLhu67hu7hWVmbDtVPhu67huqEw4bqjw6DhuqHDrVLhu67DncOdQGbDtVPhu6zhu65paF3hu5zhu6wvL10i4bqnVVsj4bqtw63huqEj4bqn4bqh4bqh4bqtI1Xhu43huqcvIjBp4bq1w63huq1mL+G6pzDhu49pL1hXw51YL1hWWCLhu7JXVlZWWFjDreG7uFlXWeG7tMOiVlXhurNmw6BRaOG7nOG7tuG7tuG7rOG7riPDosOt4buc4bus4bqm4bqh4bqjN8Os4buu4bqlLMOt4buuWzvhuqfDoOG7riJv4buuPeG6p+G7rl3huqnhu67DreG6seG7rsOiOOG7riIo4bqn4buuXWzhu67hu40k4bqt4buu4buD4buuaCnDreG7rsOt4bqhKWbhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7hWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4busw53DnUDhu6zhu64vxajhu6YvW8Wo4bumL2nDrWjhuq3huqfDoMWo4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4burI2bDreG6o+G6reG6p+G7rMWow41oPeG6o+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rsOt4bqjN+G6peG7ruG6pz/huqfDoOG7rl3huqnhu67hu43huq/hu67DrWjDo+G7rsOt4bqjNmbhu67DoOG6oz1m4buu4buN4bq/4bqj4buuICXhuqPhu67DouG6ueG7ruG7q0nhu6/hu7FG4buu4bqn4bqhbOG6p8Og4buuw63hu5Xhu67Dojjhu64iKOG6p+G7rl1s4buu4buNJOG6reG7ruG7g+G7rsOtJeG6o+G7ruG6pSzDreG7rls74bqnw6Dhu67hu7Lhu7jDneG7ruG7rcSR4bqnw6Dhu67huqYj4bql4buu4butxJHhuqfDoOG7rkbhuqE9w63hu67DoiXhuqPhu65oKcOt4buuw63huqEpZlXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuXcOiI2lp4buc4bus4bqj4burMOG6p8OtMGjhu6zhu65pw63DtMOiMOG7nOG7rOG7j+G6oyLDreG6oVLhu67hu7hWVmbDtVPhu67huqEw4bqjw6DhuqHDrVLhu67DneG7slZmw7VT4bus4buuaWhd4buc4busLy9dIuG6p1VbI+G6rcOt4bqhI+G6p+G6oeG6oeG6rSNV4buN4bqnLyIwaeG6tcOt4bqtZi/huqcw4buPaS9YV8OdWC9YVlgi4buyV1ZWw51X4bu2w61Y4bu44buyWeG7ssOiVlXhurNmw6BRaOG7nFnhu7RX4bus4buuI8Oiw63hu5zhu6zhuqbhuqHhuqM3w6zhu67huqUsw63hu65bO+G6p8Og4buuIm/hu6494bqn4buuXeG6qeG7rsOt4bqx4buuw6I44buuIijhuqfhu65dbOG7ruG7jSThuq3hu67hu4Phu65oKcOt4buuw63huqEpZuG7rOG7ruG7j+G6oyLDreG6oeG7nOG7rOG7uFZW4bus4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw63hu5zhu6zDneG7slbhu6zhu64vxajhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajDjWjhuq3huqfDoOG7ruG6teG6oeG6o+G7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu67huqHhurnhu64iKOG6p+G7rmbhuqEq4bqj4buu4oCcw61v4buuW8Oq4bqj4oCd4buu4buN4bq/4bqj4buuXT1d4buuIuG6r13huqHhu67hu43EqeG7rsOt4bqh4bqjNsOt4buuw7Q2w6zhu67huqfhuqFs4buu4bqn4bqhbOG7riA8w6zhu67DrWzhu67huqEk4bqnw6Dhu67DrWg/4bql4buu4bqlMcOt4buuIijDtOG7riDhuqM44bqn4buuIDnhu67DteG6o+G6p+G7riApw6zhu67huqdl4bqj4buuw63huqHEg+G7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu67huqEl4bqnw6Dhu67huqXEqV3hu64ib+G7rj3huqfhu67DmeG6p+G6oWzhu65dPV3hu65b4bqtaWnhu64g4bqjOOG6p1Thu65d4bq5w63hu64g4bqjOOG6p1VVVVXhu6Thu65bY+G7ruG6teG6ocSR4bqnw6BU4buuw6Il4bqj4buuw61o4buD4buuw63huqEk4bqn4bqh4buuIOG6oznhuqXhu65nw6wq4bqnw6Dhu65dPeG6rVThu65oI+G6reG7ruG7jSzDrVVVVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65dw6IjaWnhu5zhu6zhuqPhu6sw4bqnw60waOG7rOG7rmnDrcO0w6Iw4buc4bus4buP4bqjIsOt4bqhUuG7ruG7uFZWZsO1U+G7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOtUuG7rsOd4buyVmbDtVPhu6zhu65paF3hu5zhu6wvL10i4bqnVVsj4bqtw63huqEj4bqn4bqh4bqh4bqtI1Xhu43huqcvIjBp4bq1w63huq1mL+G6pzDhu49pL1hXw51YL1hWWCLhu7JXVlZAWVjDreG7tOG7tFdY4buyw6JWVeG6s2bDoFFo4buc4bu4WOG7tOG7rOG7riPDosOt4buc4bus4bqm4bqh4bqjN8Os4buu4bqlLMOt4buuWzvhuqfDoOG7riJv4buuPeG6p+G7rl3huqnhu67DreG6seG7rsOiOOG7riIo4bqn4buuXWzhu67hu40k4bqt4buu4buD4buuaCnDreG7rsOt4bqhKWbhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7hWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4busw53hu7JW4bus4buuL8Wo4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4burI2bDreG6o+G6reG6p+G7rMWo4bqm4bqh4bqjN8Os4buu4bqnP+G6peG7rmfDrCPhu67huqUsw63hu65bO+G6p8Og4buuw6094bqj4buuIOG6r+G6p+G6oeG7rl1s4buuw5nDjeG7reG7q+G7pOG7rlfhu7hYVuG7rsOZ4bqnI8O04buuIOG6u+G6o+G7rsOt4bqhJOG6p+G6oeG7ruG6pOG7qeG7rlnDncOd4bu04buk4buuZuG6ocSpXeG7ruG7jcSp4buuXeG6oeG6reG7riJv4buuPeG6p+G7rsOt4bqjNcOs4buu4buL4bqnw6Dhu67hu63EkeG6p8Og4buuScOq4bqn4buuw60l4bqj4buuZuG6oWzhu4HhuqfDoOG7rkfDrCrhuqfDoOG7rsON4bqhJOG6p+G6oeG7riLDrMO04buuXeG6oeG6seG7rl3huqnhu65X4buu4bqh4bq54buu4buNJOG6reG7rmnhuqPhuqfhuqHhu65pZeG6p8OgVeG7ruG7seG6reG7rsOt4bqh4bqj4buuXcSR4bqnw6Dhu64iI+G6p8Og4buuIuG7g+G7ruG6pzXhuqfhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67huqEl4bqnw6Dhu67huqXEqV3hu67huqEl4buuw6084bqnw6Dhu67DtcOsZeG6p8Og4buuXSlmVVVV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rl3DoiNpaeG7nOG7rOG6o+G7qzDhuqfDrTBo4bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zhu4/huqMiw63huqFS4buu4bu4VlZmw7VT4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw61S4buuw53hu7RXZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8vXSLhuqdVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFfDnVgvWFZYIuG7sldXVlhWVsOtWUDhu7JY4buyw6JWVeG6s2bDoFFo4bucw53hu7RZ4bus4buuI8Oiw63hu5zhu6zhuqbhuqHhuqM3w6zhu67huqUsw63hu65bO+G6p8Og4buuIm/hu6494bqn4buuXeG6qeG7rsOt4bqx4buuw6I44buuIijhuqfhu65dbOG7ruG7jSThuq3hu67hu4Phu65oKcOt4buuw63huqEpZuG7rOG7ruG7j+G6oyLDreG6oeG7nOG7rOG7uFZW4bus4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw63hu5zhu6zDneG7tFfhu6zhu64vxajhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajDjWzDquG6p8Og4buuw61vVOG7rl09XeG7ruG6oeG6ueG7riIo4bqn4buuaeG6o+G6p+G6oeG7rmll4bqnw6Dhu67DrSXhuqPhu67huqUsw63hu65bO+G6p8Og4buuIm/hu6494bqn4buu4bq04bqhw6zhu64gxJHhu67DreG6oeG6r+G7ruG6puG7i+G6o+G7rsOC4bqt4bqnw6Dhu67DmcONRlXhu67DjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqDhuqkj4buk4buuICPhuqfDoOG7rmbhuqEq4bqj4buu4oCcw61v4buuW8Oq4bqj4oCd4buu4buN4bq/4bqj4buuXT1d4buuIuG6r13huqHhu67hu43EqeG7rsOt4bqh4bqjNsOt4buuw7Q2w6zhu67huqfhuqFs4buuIOG6ozjhuqdU4buu4bqnbOG6v11VVVXhu67hu43hur/huqPhu67DouG7keG7riLhuq3hu67huqEl4buuw6084bqnw6Dhu67hurXhu5fhu67DreG6ocOsPsOt4buuXeG6oWwj4buuIMOp4bqnw6Dhu65b4bq54buu4buNxIPhu67hu40+w7Thu65dPV3hu67huqHhurnhu64iKOG6p+G7rsOtJeG6o+G7riAow7Thu65d4bqhbCPhu64gbOG7h13hu67hu6vEkeG6p8Og4buuw63DtOG7riDhuqM44bqn4buuw6JvXeG7rsONRlXhu67DjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqDhuqkj4buuWz3huqfhu64g4bqjOOG6p1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuXcOiI2lp4buc4bus4bqj4burMOG6p8OtMGjhu6zhu65pw63DtMOiMOG7nOG7rOG7j+G6oyLDreG6oVLhu67hu7hWVmbDtVPhu67huqEw4bqjw6DhuqHDrVLhu67DneG7tFhmw7VT4bus4buuaWhd4buc4busLy9dIuG6p1VbI+G6rcOt4bqhI+G6p+G6oeG6oeG6rSNV4buN4bqnLyIwaeG6tcOt4bqtZi/huqcw4buPaS9YV8OdWC9YVlgi4buyV1dW4bu4V+G7tMOtWVZY4bu2WMOiVlXhurNmw6BRaOG7nOG7tuG7tlfhu6zhu64jw6LDreG7nOG7rOG6puG6oeG6ozfDrOG7ruG6pSzDreG7rls74bqnw6Dhu64ib+G7rj3huqfhu65d4bqp4buuw63hurHhu67Dojjhu64iKOG6p+G7rl1s4buu4buNJOG6reG7ruG7g+G7rmgpw63hu67DreG6oSlm4bus4buu4buP4bqjIsOt4bqh4buc4bus4bu4Vlbhu6zhu67huqEw4bqjw6DhuqHDreG7nOG7rMOd4bu0WOG7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqOG6puG6oTZd4bqh4buu4bqn4bqhPV1U4buu4bqlKcOt4buu4bql4buX4buuZ8OsI+G6p+G7rlvhu4PhuqPhu67huqEl4buuw6084bqnw6Dhu67DtcOsZeG6p8Og4buuXSlm4buuw60l4bqj4buu4bqlLMOt4buuWzvhuqfDoOG7riJv4buuPeG6p+G7ruG6tOG6ocOs4buuIMSR4buuw63huqHhuq/hu67huqbhu4vhuqPhu67DguG6reG6p8Og4buuw5nDjUZV4buuw43huqEj4bqn4bqh4buu4bqg4bqpI+G7pOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65dw6IjaWnhu5zhu6zhuqPhu6sw4bqnw60waOG7rOG7rmnDrcO0w6Iw4buc4bus4buP4bqjIsOt4bqhUuG7ruG7uFZWZsO1U+G7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOtUuG7rsOd4buyVmbDtVPhu6zhu65paF3hu5zhu6wvL10i4bqnVVsj4bqtw63huqEj4bqn4bqh4bqh4bqtI1Xhu43huqcvIjBp4bq1w63huq1mL+G6pzDhu49pL1hXw51YL1hWWCLhu7JXV1ZAV1nDrVfhu7jDnVhZw6JWVeG6s2bDoFFo4bucQFbhu7bhu6zhu64jw6LDreG7nOG7rOG6puG6oeG6ozfDrOG7ruG6pSzDreG7rls74bqnw6Dhu64ib+G7rj3huqfhu65d4bqp4buuw63hurHhu67Dojjhu64iKOG6p+G7rl1s4buu4buNJOG6reG7ruG7g+G7rmgpw63hu67DreG6oSlm4bus4buu4buP4bqjIsOt4bqh4buc4bus4bu4Vlbhu6zhu67huqEw4bqjw6DhuqHDreG7nOG7rMOd4buyVuG7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqMONJeG6o+G7ruG6pSzDreG7rls74bqnw6Dhu67hu63EkeG6p8Og4buuw40o4bqn4buuw5lm4bqhbOG7geG6p8Og4buu4butxJHhuqfDoOG7rsONKOG6p+G7pOG7rmkjw6zhu67DreG6oeG7geG6o+G7rsOg4bqjI+G6p+G7riIk4bqj4buuICnDrOG7rsOg4bqjPVThu64gNuG6p+G7ruG6pyPDtOG7ruG7jX3huqfhu67DrWhl4bqnw6Dhu67huqHDrMOqVOG7rsOtaGXhuqfDoOG7ruG6oeG6rTpdVeG7rsONxIPhuqXhu67huqHhuqM5w6zhu64gbOG7h13hu65b4bqjNsOtVOG7rl3huqnhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67huqfDoMOsw7Q14bqn4buu4bqn4bqhKOG6p+G7ruG6teG6oeG6ozbhuqfhu65dPV3hu67huqUsw63hu65bO+G6p8Og4buu4bq14bqhw6zhu64iKOG6p+G7rl1s4buuXeG6qeG7rsOt4buV4buuw6I44buuw6IpZuG7riA8w7Thu65d4bqhPuG6pVLhu67hu7Hhuq3hu65d4bqhauG7riA8w6zhu67DrWzhu67DtSjDtOG7riJv4bqnw6Dhu67huqEl4buuw6084bqnw6Dhu65dw6rhu65p4buD4buuXeG6oT7huqXhu67DreG6ozbhuqfhu64g4bq5U+G7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7ruG6pcOsI+G7ruG6p+G6oSThu64gKcOt4buuXeG6oWwj4buuXeG6qeG7ruG6p+G6ocOs4buuXTzDrOG7ruG6oeG6rSxd4buuXeG6oWwj4buuXeG6qeG7riDhuqM3w6zhu67hurXhuqM44bqn4buu4bq14bqj4bqn4bqh4buuw6024buuIDnhu67DtSjDtOG7riJv4bqnw6Dhu67huqfhuqEk4buu4buDVeG7ruG7qTXhuqfhu65dJeG6p+G6oeG7riDhuqlU4buu4buN4bqjOF3hu67DrWjhuqM54bqn4buu4bq14bqhI+G6o+G7riDDqeG6p8Og4buuw6Lhuq0lw63hu67huqfhuqHhuqM3w6zhu64ib+G7rj3huqfhu67hurXhuqHDrOG7riIo4bqn4buuXWzhu67hu41s4buHw63hu65nw6w94buu4bqn4bqhw6zhu65dPMOs4buuw63huqFvXeG7rsOtNuG7rl1qI+G7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7riIo4bqnVOG7riJ94bqn4buuIDbhuqfhu67DrcSD4bqn4bqh4buuw61oJeG6p8Og4buu4oCcIDzDrOG7rl3DquKAneG7ruG6oeG6rSxd4buu4oCcw6A/4bql4buuICnDreKAnVVVVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZsahw6zDreG6oeG6rWjhu6zFqEnDquG6p+G7ruG7rcSD4bqn4bqh4bumL2bFqA==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]