(vhds.baothanhhoa.vn) - Vườn quốc gia (VQG) Bến En thuộc địa bàn 2 huyện Như Thanh và Như Xuân, là một trong những danh thắng nổi tiếng xứ Thanh với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hệ sinh thái động, thực vật phong phú, đa dạng. Về với Khu du lịch sinh thái Bến En sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời đối với du khách, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 đang đến gần.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmcj9IUkThu6hQUVLhu5zGr0Thu44sRMWoVeG7jFFE4bqpxqDhu6hEZOG7qEThu45VKkThu6hQUcOaRMWo4bue4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6puG7rT4j4buoRCYsWeG7jERQUuG7gkThurThu63hu6Hhu4XDgkThuqnGoOG7qERk4buoRDtRLOG7suG7jETDlVXhu4JEw5JG4buoRMOJRFEsMuG7nOG7qERsUT5EclHhu4Lhu6hRRCBGRGxRPkR2LEvhu6jhurBExahGRMav4buyO0Q7P+G7quG7qFBE4buoUSLhu6hQROG7juG7guG7qFFEO1HDjOG7qFBE4buo4bu0UkQ7Usag4buoUEQxe0RyUeG7guG7qFFEIEBSROG7qFFS4buaLEThu4xI4buoUUQmLOG7guG7qEQ7UVLhu5bhu6hE4buoUVLhu5bhu6hEOz7hu7hSRMOV4buSKkQgRkRR4bucRDpS4buoUUQ7UeG7hFJEw5Xhu7Lhu6hQ4bqwRDtRW+G7jEQgTjtEKlHhu6rhu6hQRCpRLuG6sETDleG7gkThu45H4buoUOG6tkThu63hu5pEIEBSRMSpUSxE4buOLETFqFXhu4xRRDpS4buoUUQ7UeG7hFJE4bqpxqDhu6hEZOG7qEQ64buURMWoRkThu6hRIuG7qFBEOz9IUkThu6hQUVLhu5zGr0Q7LDLhu5w7RCAjUkTDlVlSRCBAUkThu44sROG7plHhu4Thu4xR4bqwROG7qFFMO0TFqEZE4buOVSpE4buoUFHDmkTFqOG7nkThurjEkC/hurrhurBERS/hurxEw5Xhu4Lhu6hQRMOVxqDhu6hEUE3hu6jhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6q+G7gio7UuG7quG7qEPhuqbhuqRSxq9QROG7jMWo4buCOjpBQ+G7jjtRLMavw5JEUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG7gMSQxJAqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJE4bq64bq8xJAqMeG6rkNEOj/hu4xBQy8vUiDhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7qMOUMDovw4nhurpFw4ovReG6vuG6vuG7jsOKReG6usOJ4buA4bq44bq4O+G7gOG6usSQxJDhurrFqMSQ4bq24bukKlDDgz9B4bq+4bq8w4pDROG7gsWoO0FDcj9IUkThu6hQUVLhu5zGr0Thu44sRMWoVeG7jFFE4bqpxqDhu6hEZOG7qEThu45VKkThu6hQUcOaRMWo4bueQ0QwUuG7jjtRQUPhu4DEkMSQQ0RRw5RSUFE7QUPhurrhurzEkENEL+G6pmIsROG7plHhu4Thu4xRRMOVUkQxLMOd4buoUEQ7P+G7luG7qETFqOG7rOG7qFBEUcOdRDpY4buoUERrW+G7jEThu4xRUuG7lsavROG7qFA+JeG7qFBE4buMSOG7qFFEJizhu4Lhu6hE4but4buh4buFROG6qcag4buoRGThu6jhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkOjs/4buq4buoUOG6psSpUeG7hMavRCpR4buERFHhu5xEOlLhu6hRRDtR4buEUkQqUeG7quG7qFBEKlEu4bqwRMOV4buCROG7jkfhu6hQ4bqkLzo7P+G7quG7qFDhuqbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4but4buh4buFROG6qcag4buoRGThu6hE4buM4buwRDvhu7Thu6hQROG7jlLhu5zhu6hEO1Phu4xRRDtbROG7qFFS4buW4buoRFHhu7jhu6hEReG6uuG6tuG6uMSQ4bq84bqw4buGUeG7gkQgRkThurjEkOG6tsSQxJDEkFHhu4JEP33hu6hQRCAh4buoUETDleG7nMav4bqwRCpRTeG7qETFqEDhu6hExahGRD994buoUEThu6hQLDLhu5bhu6hEOlLhu6hRRCBAUkRR4bucRDpS4buoUUQ7UeG7hFJEw5Xhu7Lhu6hQ4bqwRDtRW+G7jEQgTjtEKlHhu6rhu6hQRCpRLuG6sETDleG7gkThu45H4buoUOG6tkRs4bu4UkTDlUsyROG7jOG7sERRw51EcVjhu6hQRGtb4buMRD/hu7Lhu6hQRMWoQOG7qEQgRkQmLE3hu6hEO1Hhu6JEw4lFRFHhu6zhu6hEw5VI4buqRMWoQOG7qEThu6hRVuG6tkThu60h4buoUETDleG7nMavROG7reG7oeG7hUThuqnGoOG7qERk4buoRMWoRkThu6jhu7hSRDpS4buoUUQ6WeG7qFBE4buMKeG7gkTDlcOd4buoUETDkkbhu6pE4buM4buE4buMROG7jkvhu6hEO+G7suG7jERyUeG7hFLhurBEaz4j4buoUOG6sEThu4zhu6zhu6hEUFThu6hEUFIiROG7qFFS4buaLEQqUeG7quG7qFBEOyjhu4xEO04qRCYs4buE4buoRCBGROG7qOG7kDtEIMON4buoRFHhu7Dhu4JEIFhE4buMIeG7qFBEw5Xhu4jhu4xEOsOM4buM4bq2RGZS4buc4buoROG7qOG7gjLhurBE4but4buh4buFROG6qcag4buoRGThu6hEw5U+4buCRCBG4buqROG7plHhu4JSRDtR4buE4buMRMav4buyO0Q6WUTDlVLhu6LGr+G6sEQ7LDLGoOG7qEQ7UeG7gsavRCYs4buC4buoROG7qFE+RMOVUkQxLMOd4buoUEQ7P+G7luG7qETFqOG7rOG7qFBEUcOdRDpY4buoUERrW+G7jOG6rkTDlU4qROG6qcag4buoRGtPMkTDlVJEw5VI4buqRHJRW+G7jEThu61OO+G6sETDlUjhu6pEclHhu4Lhu6hRRGxS4buW4buo4bqwRMOVUkQxSUR2LEvhu6hEclHhu4RSROG6tGxRPkRyUeG7guG7qFHDgkQgRkTFqEbhu6hQROG7reG7uOG7qOG6sEQxSURyS+G7qEThuqlU4buoUUThurRsUT5EdixL4buow4LhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmY1Lhu6LGr0Thu6hRTOG7qEThu4wp4buCRMSpUSxE4buOLETFqFXhu4xRRDpS4buoUUQ7UeG7hFJE4bqpxqDhu6hEZOG7qETDleG7sETFqEZE4buOLEThu6ZR4buE4buMUUTDlT494buMRDs/SFJE4buoUFFS4bucxq9E4buOVeG7jFFEIChEw5VSRDEsw53hu6hQROG7jFFS4buWxq9E4buoUD4l4buoUEThu4xI4buoUUTDleG7kipE4buMKeG7gkRRw51EcVjhu6hQRGtb4buMRCBGROG7plHhu4TGr0QqUeG7hEThu4zhu4Thu4xEUeG7rOG7qETDlUjhu6rhurBEUeG7nEQ6UuG7qFFEO1Hhu4RSRCpR4buq4buoUEQqUS7hurBEw5Xhu4JE4buOR+G7qFBE4buo4bu4UkTDlUsy4bq2RMSpxqA7ROG7qFlSRMOVxqDhu6hE4buM4buE4buMROG7plEs4bqwRMOVUuG7osavROG7jixExahV4buMUUThu4zhu7Lhu6hQRMOVw53hu6hQRCBAUkThu4xI4buoUUQmLOG7guG7qEQ7UVLhu5bhu6hE4buoUVLhu5bhu6hEUeG7quG7guG7qFBEOuG7uOG6sETDleG7suG7jETDleG7hOG7quG6sEThu6ZRU0RRTixExq/hu4Q7RMav4buYRCBGRDs/SFJE4buoUFFS4bucxq9E4buoUSLhu6hQROG7qOG7kDtEIMON4buoRFHhu7Dhu4LhurBEKlHhu6rhu6hQRDso4buMROG7jCnhu4JEw5XDneG7qFBEw5JG4buqROG7jkvhu6hEO+G7suG7jERyUeG7hFLhurBEaz4j4buoUOG6tkRsUOG7qkZSRD/hu4LhurBE4buOLEThu6ZR4buE4buMUUThu4zhu6zhu6hEw5U+PeG7jEThu6ZR4buExq9EKlHhu4REUeG7guG7qFBEasOo4buoROG7n+G7sDtEJEQ7UVjhu6hEclHhu4Lhu6hRRHYsS+G7qOG6sEQxSUR2LEvhu6hEclHhu4RS4bq2RGNLMkTFqEZEUeG7guG7qFBEw5Xhu7Lhu6hQRDs/4buq4buoUEThu6guUkTDleG7hOG6sEThu4zhu6zhu6hEP0w7RFHhu6rhu4Lhu6hQRDrhu7jhurBEIEBSROG7qFEi4buoUEThu6hRPETDleG7hETDleG7kirhuq5E4buMUVLhu5bGr0Thu6hQPiXhu6hQROG7jEsyRMWoUsavRDHhu4Lhu6hRROG7qFBRVOG7qEThu6jDjcavRDss4bu0UuG6rkThu4xLMkQ7UVVE4buM4bu0RDtRKERR4bu44buoROG6uMSQxJBEOyzhu7RSRDtHUkQ7UVjhu6hEd+G7luG7qEThu61S4buoUeG6sEQxSUR2LEvhu6hEclHhu4RSRMOVSUTDlT494buMROG7jFjhu6hQROG7qFFO4buoROG7jEsyROG7jlJEOkjhu6jhurbhurbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4buFUuG7hMavRMOVWeG7jEThu6ZS4buWxq9EZkc7RDs/PiThu6hQROG6qeG7guG7qEThu6EsSOG7qETFqDNE4but4buh4buFROG6qcag4buoRGThu6hEauG7lkThuqtY4buoUEThuqs+I+G7qFBE4buMUeG7qkTDklLGoDvEgkRyUSNSRFBS4buC4buoRCYs4buC4bqwROG7reG7oeG7hUThuqnGoOG7qERk4buoRMOVSUTDlU0sRDs+RDpd4buCROG7jFEi4buC4bqwROG7qEvhu6hQROG7jEwqROG7jOG7uEQ6JERRR0Q7TeG7qFBEKlEo4buMRCAoROG7plLhu6hRROG7juG7quG7guG7qFFE4buOLETFqFXhu4xR4bqwRMavLOG7gkQ6w4zGr0Thu4zhu4Thu4xEOz/hu4Lhu6hQRDtRUsagO0TDklVEKlHhu6zhu6hQROG7jFHhu4Qy4bqwROG7jFEi4buCROG7jFHhu4Qy4bqwROG7jHssRFHhu7LhurBE4buMeyxE4buoR+G7qOG6tkRyw43hu6hQROG7jD4j4buoUEQ7LDLhu5bhu6hEOz8sMuG7muG7qOG6sERQUuG7hOG7qkThu44o4buMRMavWFJEOz8+I+G7qFBE4bumxqA7RFE9KkQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7jixExahV4buMUUQ6UuG7qFFEO1Hhu4RS4bq2RGbhu6pHO0TDleG7suG7qFBE4buOVeG7jFFEIChEw5U+PeG7jETDlU8yRMavR+G7qFHhurBEOz/hu6rhu6hQRMOV4buwRDvhu7RE4buMUXvhu4xE4buMSFJEO0fhu6pE4buMSOG7qFFEJizhu4Lhu6hE4buOLETFqFXhu4xR4bqwRMavJEQ/4buy4buoUEQgUsOUMEQgw5Thu6hEUcOd4bqwRCpR4buEO0Thu47hu67hu6hEO1FY4buoUEQ7LDLGoOG7qETDlVJEMcOURMOVRypEIMOU4buoRFHDneG6sETFqMOMKkRR4bucRDtRWeG7qFBEw5VS4buc4buoROG7qMON4buoUETFqD494buoUETGr+G7iDtEOz8jUuG6sEQ6RypE4buMw4zGr0Q7P0dSRDtHUkTDlUjhu6pEclFb4buMROG7rU474bqwRDvhu7RE4buMUXvhu4xE4buOVeG7jFFEIChEw43hu6hELFnhu6hQROG7jFHhu6pE4buOLEThu6ZR4buE4buMUUQ7R1JEw5VS4buixq9Ew5Xhu7Dhu6hE4bumUeG7hOG7jFFEOz/hu5bhu6hEw5IjRCBGRDs/4buW4buoRMOVSOG7quG6tkRsw43Gr0TDicSQw4nhurjhurBE4but4buh4buFROG6qcag4buoRGThu6hEw5Xhu7Dhu6hEw4nhurbEkOG6vOG6vETDleG7qkbhu6hEIEBSRFBN4buoRMOJReG6tsSQxJDEkETFqD49O0Thu6ZR4buE4buMUUTDlcag4buoRDtR4buCxq9EJizhu4Lhu6jhurBEUeG7ruG7jEQ7TipEIEZExahGxq9EIFLhu5zhu4xEO0dSRMOV4bu44buoRCBV4bq2ROG7oSwzRGcvw4nEkMOJ4bq6RMOV4bu44buoRCBVRMOVSUQqUSjhu4xEIChE4bq64bq4w4pEw5Xhu6pG4buoRCBAUkThurjhurbDiuG6vsOKRMWoPj07ROG7plHhu4Thu4xR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmxR4buKxq9Ew5VV4buoUURRPkDhu6hQRCBGRDFLMkThu45b4buoUEThu63hu6Hhu4VE4bqpxqDhu6hEZOG7qEQ7PyREO1FG4buoUUTGr+G7sjtEOz/hu6rhu6hQROG7qFEi4buoUETDlVLhu6LGr0Thu44sRMWoVeG7jFFEUUwqROG7jsOT4buo4bqwROG7jFEsMuG7luG7qEThu6hQUVLhu5wq4bqwRDpI4buoRCpRT8avROG7jixExahV4buMUUTDleG7gkThu45H4buoUOG6sETGr+G7guG7qFBEw5VOxq9Ew5JI4buoRDrDjOG7jETDleG7suG7jETDleG7hOG7qkQgQFJE4buM4buE4buMRMWo4buqR1JEUVThu6hR4bqwRDpI4buoRCpRT8avROG7jixExahV4buMUUQ6UuG7qFFEO1Hhu4RS4bqwRMOV4bu44buoRCBVRMOVSUQxSzJE4buOW+G7qFBEY+G7mkThu4Thu6hE4oCcYixExahV4buMUUQ6UuG7qFFEO1Hhu4RS4bqwROG7qFBRw5pE4buOPiXhu6hQ4bqwRFBSSFJEOz9TRDs/4buq4buoUEQ/feG7qFBEw5Xhu4jhu4xE4buOKOG7qFBE4but4buh4buFROG6qcag4buoRGThu6hEw5XGoOG7qEThu6jDjcavRMOJxJDhurjEkOG6sEQ7TcavROG7qFFU4buoRMOVxqDhu6hE4buow43Gr0TDicSQ4bq64bq84oCd4bq2RGPhu5pE4buE4buoRMOV4buC4buoUETDlT494buMROG6qeG7guG7qEThu6EsSOG7qETFqDNE4but4buh4buFROG6qcag4buoRGThu6hEO1LGoCpEOyjhu4xE4buMUcOa4buoUUQ6XeG7guG6sERR4buqRuG7qEQ7UVLhu5zhu6hEOz9U4buoUUThu4xMKkThu4zhu7BEO1FPxq9EJiwy4bua4buoRCpR4buWROG7jiwy4bucO+G6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqQ6Oz/hu6rhu6hQ4bqmclPhu4xRROG7jFvhu4xE4buMUSxP4buoRMOSVUTDleG7sOG7qEThu6ZR4buE4buMUUThu45VKkThu6hQUcOaRMWo4bue4bqkLzo7P+G7quG7qFDhuqbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmYltE4bumUsag4buoRMWoPj3hu6hQROG7plHhu4Thu4xRRDs/4buq4buoUEThu45VKkThu6hQUcOaRMWo4bueROG6uMSQL+G6uuG6sERFL+G6vC/DicSQw4nhurpEO8ON4buoUETDleG7sjtEw5JSxqDhu6jhurBEw5Xhu6JEw5Xhu4QqRHvhu6hQROG7qFEsROG7jE0sROG7jCnhu4JE4bumUeG7hOG7jFFEOz/hu6rhu6hQROG7jlUqROG7qEYy4bqwROG6qeG7guG7qEThu6EsSOG7qETFqDNE4but4buh4buFROG6qcag4buoRGThu6hEw5VJROG7jFEpRMOV4buy4buoUEQxSzJE4buOW+G7qFBE4bumxqBEUeG7qkfhu4xR4bqwRMOVSMavRMOSSOG7qkThu6hRS+G7qETFqFvhu4zhurBEIE47RMWoW+G7jEQqUSjhu4xEIChE4bumUeG7hOG7jFFE4buOLETFqFXhu4xRROG7jlUqROG7qFBRw5pExajhu57hurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6q+G7gio7UuG7quG7qEPhuqbhuqRSxq9QROG7jMWo4buCOjpBQ1LhuqvDlOG7qDvDlD9DRDo7MsWow5RBQzBS4buOO1HEgkThu4DEkMSQKjHhuq5EUcOUUlBRO8SCROG6usOK4buGKjHhuq5DRDo/4buMQUMvL1Ig4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu6jDlDA6L8OJ4bq6RcOKL0Xhur7hur7hu47DikXhurrDieG6vuG6vOG7gDvhurzhurrhu4Dhurzhur7FqMSQ4bq24bukKlDDgz9BReG7hkVDROG7gsWoO0FDcj9IUkThu6hQUVLhu5zGr0Thu44sRMWoVeG7jFFE4bqpxqDhu6hEZOG7qEThu45VKkThu6hQUcOaRMWo4bueQ0QwUuG7jjtRQUPhu4DEkMSQQ0RRw5RSUFE7QUPhurrDiuG7hkNEL+G6puG7reG7oeG7hUThuqnGoOG7qERk4buoRC1Ew5VS4buixq9Ew5XGoOG7qERRTCpE4buOw5Phu6hE4buOLEThu6ZR4buE4buMUeG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZmUuG7nOG7qEThu6jhu4Iy4bqwROG7qFDhu6pGUkTDikThu4xRUsag4buMRDEsw53hu6hQRCpRKOG7jEQgKEQ7WVJEw5Xhu4JE4bumUeG7qkjhu6hQREXEkEThu44sROG7plHhu4Thu4xRLzEsw53hu6hQL8WoPj074bqwRMOV4bu44buoRCBVRCpRWVJEUT0qRCBAUkThu47hu6rhu4Lhu6hRROG7qFBRUuG7nCpEw5VNLEQ7PkRFRDtGLEThu44sRMWoVeG7jFFE4bq44buGROG7jFHhu7ZE4buoUMOdUuG6sETDlT7hu4JEIEbhu6pE4bumUeG7glJEO1Hhu4Thu4xEOz/hu6rhu6hQROG7jlUqRMWo4bueROG6uMSQL+G6uuG6sERFL+G6vOG6tkThuqnhu7REOizhu6hQRCBGRMOVTSxEOz5EO1Hhu5bGr0Q7P+G7guG7qFBEO1FSxqA7RMOSVUThu6ZS4buoUUThu47hu6rhu4Lhu6hRROG7jOG7guG7oMOU4bqwRFBSSFJE4bumUeG7hDvhurBEJixNMkTFqD4sROG7qFLhu5zGr+G6sEThu4zhu4Thu4xEw5VS4buixq9Ew5Lhu4Thu6hEUUbhu6hQ4bqwRDs/4buC4buoUEQ7P1NEUeG7quG7gkQ7PuG7uFLhurBEw5VS4buixq9E4buMUcOU4buM4bumLVLhu6hE4buMUeG7qkThu6ZR4buE4buMUUQ7R1JEw5VOKkThuqnGoOG7qERrTzLhurBEw5VI4buqRHJRW+G7jEThu61OO+G6tkTEqVLhu6LGr0Q64buq4buEO0Thu4xRTDtExag+PeG7qFBE4buM4buE4buMRDtRW+G7jEQqUU/Gr0QqUSjhu4xEIChE4buoUSxE4buMTSxEw43hu6hELFnhu6hQ4bqwRFBSSFJE4bumUeG7hDtE4buMKeG7gkThu6ZR4buE4buMUUThu44sRMWoVeG7jFHhurBEw5VIxq9Ew5JI4buqRFFG4buoUERR4buw4buCROG7jOG7sEThu6hQLMOd4buoRFBZ4buM4bqwRDEsTDtEMXtEP1dEP0bhu6hQ4bq2ROG6q+G7hOG7jETDleG7qkbhu6hE4bumUeG7hOG7jFFEw5XGoOG7qEQ7UeG7gsavRCYs4buC4buo4bqwRFHhu67hu4xEO04qRMOVPj3hu4xEO1EsMsagO0TGr1Lhu6hR4bqwRFE+QOG7qFBE4buOw5Phu6hEOz5EIEzhu6hEOl1E4buOKOG7qFBE4buOVeG7jFFEIChEUT0qRMWoM+G6sEQqUSFEUT0qRCBAUkQ7feG7qFBEw5VZUkQ7Pj3hu6hQROG7plHhu4Thu4xR4bquRMOVTzJExq9H4buoUUQ7LDLhu5bhu6hEOz8sMuG7muG7qEQg4buaRMOV4buCROG7jkfhu6hQRDpS4buoUURR4buu4buM4bqwROG7qEvhu6hQROG7jOG7guG7qkQzRDtRe+G7jETDkkjhu6pEIOG7nETGr1hSRDs/PiPhu6hQROG7jFHhu6pE4buOLEThu6ZR4buE4buMUeG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZyPz4k4buoUEThu59R4bus4buoUEThu63DjeG7qERR4buw4buCRC1EclFY4buoUEQ7UuG7qERRLDLhu5zhu6hEbFE+RHJR4buC4buoUURjUuG7qFFEdixL4buoRHJRw4zhu6hQROG7jFHhu6pEw5JSxqA7xIJEbMONxq9Ew4nEkMOJ4bq64bqwRFEsMuG7nOG7qERsUT5EclHhu4Lhu6hRRCpRTOG7qETDlUwsRMOV4buw4buoROG6uMSQxJDhurbEkMSQxJBExag+PTtE4bumUeG7hOG7jFFE4buOLETFqFXhu4xR4bqwRDs/4buq4buoUETDleG7sEThu6ZR4buE4buMUUQmLFnhu4xEO8agRMWoRkRF4bq2w4nhu4bEkETFqD49O+G6rkQ74bu04buoUEQ7USxEO31E4buOLETFqFXhu4xRRMOVRztEw4nEkEQ7NkTDlcOd4buoUOG6tkRj4buiRMOVRztEw5U+PeG7jETGryjhu4xEO1Lhu5YsRDs/4buW4buo4bqwRFEsMuG7nOG7qETDleG7mkQ/4buCROG7qFFS4buaLERQUkhSRCpR4buEKkQmLOG7guG7qEQ7P+G7ruG7qFDhurBEOz/hu6rhu6hQRMOV4buwRDtSxqAqRDso4buMRDtOKkQ7Pyzhu6hQRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEOkjhu6hEKlFPxq9E4buOLETFqFXhu4xRRFFS4buc4buoROG7jOG7sOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZjUuG7osavROG7qFFM4buoRDs/4buq4buoUEQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7jixExahV4buMUUThu4wp4buCRFEsMuG7nOG7qETFqEZE4bumUeG7glJEO1Hhu4Thu4xEUVLhu5wsRCYsSEThu44sRMWoVeG7jFFEOlLhu6hRRDtR4buEUkThu63hu6Hhu4VE4bqpxqDhu6hEZOG7qEThu6bGoDtE4buoWVJEIEBSROG7jixExahV4buMUUThu4zhu7Lhu6hQRMOVw53hu6hQROG7jCnhu4JE4buM4buE4buMRDFJRHYsS+G7qERyUeG7hFLhurBEdixL4buoRMSpUeG7guG7qFDhurBEdixL4buoROG7n1Eu4buM4bqwRGZIUkRq4buq4buoUOG6rkThu6bGoDtEUT0qRCBAUkQ7UeG7gsavRCYs4buC4buoRDtHUkRiUkQ7U+G7jFFExahV4buMUUQ6XURq4busROG7jOG7guG7qkThu6ZR4buE4buoUEThu4xRUsag4buoRGZIUkThu61L4buo4bqwRDtRw43Gr0QgPiPhu6hEUeG7quG7gkRyUSkyRHHhu7jhu6hE4bq0O1FVRDs/TOG7qEThuqnGoOG7qERxLOG7qFDDguG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZz4bqpbGJEUSwy4buc4buoRGxRPkRyUeG7guG7qFFEw5VJROG7jFHDmkTDlUfhu6pE4bqp4buC4buoROG7oSxI4buoRMWoM0Thu63hu6Hhu4VE4bqpxqDhu6hEZOG7qEQxSzJE4buOW+G7qFBE4bumxqBEUeG7qkfhu4xRROG7jixExahV4buMUeG6sEQqUVlSRFE9KkQgQFJE4buM4buE4buMRDFJ4bqwRDtRVUQ7P0zhu6hEUFJAUkQ7UVLhu5wsROG7jOG7hOG7jEQ74buqLD/hurBEOywyxqDhu6hEw5Xhu6JE4bumUeG7hOG7jFFE4buOLETFqFXhu4xRROG7plHhu4TGr0QqUeG7hOG6sEQ7P0hSROG7qFBRUuG7nMav4bq2RHLDjeG7qFBE4buMPiPhu6hQRFHhu6pHO0TDleG7suG7qFBEJixI4buoUETDkuG7hEQg4buaROG7jixExahV4buMUeG6tkRjSMavRMOSSOG7qkThu4Lhu6hE4buoUuG7qFHhurBE4buC4buoRDvhu6pG4buoROG7jFHhu6pE4bumUeG7hOG7jFFE4buOLETFqFXhu4xRROG7plFSRDtR4buCxq9EJizhu4Lhu6hEOz/hu5bhu6hEw5VI4buqRCBGRMWo4bus4buoUERRw53huq5E4buMSFJEO0fhu6pE4buMSOG7qFFEJizhu4Lhu6jhurBE4buoS+G7qFBE4buM4buC4buqROG7jFFMO0TFqD494buoUEQ6SOG7qEQqUU/Gr0Thu44sRMWoVeG7jFFE4bq0O1Hhu4LGr0QmLOG7guG7qETFqOG7rOG7qFBEUcOdRCBGROG7jMOMxq9EOz9HUkThu6hQ4buqRlJEw5VI4buqw4Lhuq5EKlFZUkRRPSpEIEBSROG7jOG7hOG7jEThu6hRRkRRRuG7qFBEJEQ7UVVEOz9M4buoROG6qcag4buoRHEs4buoUETDleG7okQqUSjhu4xEIChEw43hu6hELFnhu6hQRDtHUkThu4xR4bu2ROG7jFHhu6pE4bumUeG7hOG7jFFE4buOLETFqFXhu4xR4bq2RGxQ4buqRlJE4buM4buE4buMRDpI4buoRCpRT8avRMOV4buI4buMRDs/PuG7qFBE4buMKeG7gkRRLDLhu5zhu6jhurBE4buOLEThu6hRTipEO1Hhu5bGr0QmLEZExag+LEThu6hS4bucxq9EKlHhu6rhu6hQRCpRLkQqUSjhu4xEIChE4buOLEThu6ZR4buE4buMUeG6tkRj4buI4buMRMOSUuG7nDvhurBEMUsyROG7jlvhu6hQROG7psagRFHhu6pH4buMUeG6sEQqUT7hu7jhu6hQROG7hOG7qETDlUjGr0TDkkjhu6pE4buC4buoROG7qFLhu6hRRDs/TjtEO1vhurBEKlFL4buoRMWoLMOd4buoUERQUuG7guG7qkQ7UVjhu6hQ4bquRCpR4bus4buoUEThu4xRWeG7qFBE4buMUeG7hDJE4buo4bu04bquRCDhu5xEOlLhu6hRRMavWFJEOz8+I+G7qFDhuq5E4buoUuG7lsavRDLGoDtEUFLhu4RE4buMSEThu4zhu4Thu4xE4buOVeG7jFFEIChEIEZE4buM4buE4buMRMOVUuG7mixE4bumUuG7nOG7qETDleG7sOG7qEQ7UsagKkThu6ZR4buE4buMUUThu6ZR4buE4buMRCBG4buqROG7jOG7hOG7jEThu45VKkThu4zhu4Lhu6pEw5VS4buixq9E4buoUT5E4buoUFHDmkTFqOG7nkThurjEkC/hurrhurBERS/hurzhurbhurbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJDRDo7MsWow5RBQzvDlDE7LeG7gsWoUlDhu6jEgkQ/UlBRO+G6rkPhuqbhuqQ6Oz/hu6rhu6hQ4bqmROG6qUZSRCBGREjhu6hRxIJEbFDhu67hu4xEZixM4buo4bqkLzo7P+G7quG7qFDhuqbhuqQvKuG6pg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]