(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 27/7, NHCSXH Thanh Hoá phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Thường Xuân đến thăm hỏi, chúc sức khoẻ các gia đình chính sách trên địa bàn xã miền núi Vạn Xuân, đồng thời trao tặng 10 con bò sinh sản trị giá 100 triệu đồng đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6vSJDa+G7ueG7heG7ncOB4buF4bup4buxxILhu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6Ns4buj4buF4bup4buxa+G7heG7oeG7r+G7t+G7q+G7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hURs4buj4bur4bq7L+G7q2fhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7qnBr4buf4buD4bq94bu24bupbcON4buFaOG7iS/hu4lk4buF4bu24buq4buiXeG6oeG7quG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buq4bu5bOG7heG6quG7q8SC4bux4buF4bur4bqm4bqq4buF4buj4bq44bu34bup4buF4buq4bqw4bux4buF4buy4buxdeG7t+G7heG7q+G7seG7peG6quG7hXvhu6vhurrhu4Xhu7dG4buFxJB34bu34burZOG7hSDhu5zhu7bhu57hu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Ui4bur4bq+4bqk4bu34bup4buF4bqhReG7k+G7t+G7heG7ocO64bu34buFxJDhu6vDsuG7teG7heG7q+G6oOG7sWThu4Xhu6Phu6vDieG7o+G7hUThu4Dhu6Phu4XDveG7q+G7uXPhu4Xhu6Ns4buj4buF4bup4buxa+G7heG7oeG7r+G7t+G7q+G7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hURs4buj4bur4buFxJBDdeG7t+G7heG7oXZr4buF4budbeG7t+G7hUnDs+G7heG7teG7scO54bu34buF4bu3w4nhu7Hhu4XDoW7hu7fhu4XhuqFF4buT4bu3ZOG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4bux4buFxJBDa+G7ueG7hcSQw7Xhu7fhu6nhu4VnZuG7heG7o+G7ueG7t+G7heG7ncOB4buFROG7seG7t+G7q+G7hURv4bu34buFxJBDduG7heG7qeG7sWzhu4VnZmbhu4XEkEPhu7Hhu6VF4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buhw7rhu7fhu4Xhu6Ns4buj4buF4bur4bqw4buF4bu34bup4burw6jhu7lk4buF4bur4bqw4buF4bup4buxa+G7heG7oeG7r+G7t+G7q+G7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hURs4buj4bur4buF4bujQeG7heG7q+G7uW3hu7fhu4Xhu6Nv4bu34bur4buFw73hu6tB4buFw73hu6vDsuG7t8SR4bq7L+G6quG6vSLhu6tr4bu14buF4bup4buxa+G7heG7o+G6uOG7t+G7qeG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6NB4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4but4buF4buc4bq44bux4buFXUrhu4Xhu7Lhuqbhu7Hhu4XigJPhu4V74burQeG7heG7ouG7q+G6vOG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hTPDjeG7heG7nWvhu7fhu4Xhu6Ns4buj4buFR+G7meG7t+G7heG7ocO54buF4bqhw7Phu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu6Phurxr4buFfUXEguG7o+G7heG7q+G6sOG7sWThu4Xhu7PDs+G7t+G7q+G7heG7oW7hu7nhu4Xhu7bhu6rhu6Jd4bqh4buq4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6rhu7lsZOG7heG7s8Oz4bu34bur4buF4buhbuG7ueG7heG7quG6sOG7seG7heG7suG7qnvhu7bhu4XEkHfhu7fhu6tk4buF4buzw7Phu7fhu6vhu4Xhu6Fu4bu54buFIOG7nOG7tuG7nuG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7hSLhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4XhuqFF4buT4bu3xJHhurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq7cOG7teG6veG6u+G7seG7teG7qeG7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9namhqL8OtxKnhu59mZ2ZoamZmxJBnw6xmw61q4buL4buJ4buzZ8SReeG6quG7qeG7g+G7hS/hur3hursvcOG7teG6veG6uy/huqrhur3hurtw4bu14bq94bu24bur4buxw7lF4buF4bur4bqw4buF4bup4buxa+G7heG7oeG7r+G7t+G7q+G7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hURs4buj4burZOG7heG7q+G6sOG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu54buFScOz4buFw6Fu4bu34buF4bqhReG7k+G7t+G7hcOp4burRcON4bul4bu34buFIuG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG6oUXhu5Phu7fhurnhu4VHReG7seG7heG7teG7huG7t+G7qeG7hcO94bur4bux4buF4buh4bq+4bqm4buj4buFxJBDa+G7ueG7hcSQw7Xhu7fhu6nhu4Xhu53DgeG7heG7qeG7scSC4bu34bup4buFROG7seG7t+G7q+G7hURv4bu3xJHhursvcOG7teG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bu0ROG7ueG7tuG7uUPhu7Vr4buz4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4Phu7VrQ+G7qeG7seG7ty3hu53hu7nEkMSQ4bu54bu1YuG7i8SRZuG6qsSQY+G7s+G7seG7t3At4burcOG7seG7qeG7q8SQYuG7t+G7uUPhu7Vr4buz4buD4bq94bug4bun4buF4bup4bur4bux4buF4bu34burw4Lhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG6tOG7t+G7hcSQ4bu54buF4buzw4Lhu7fhu4Xhu6Phurxr4buF4bujbOG7o+G7hcSQ4bur4bq+4bq04bu34bup4buF4bud4bux4bu34burZOG7heG7s+G7seG7pcSQ4buFREpk4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bujQeG7heG7o8OD4bu34bup4buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7q+G7heG7tW7hu7fhu6lk4buFxJBu4bux4buF4budReG6tuG7seG7hcSQQ2vhu7nhu4XEkMO14bu34bup4buF4budw4Hhu4VE4bux4bu34bur4buFRG/hu7dk4buF4buzw7Phu7fhu6vhu4Xhu6Fu4bu54buF4bu24buq4buiXeG6oeG7quG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buq4bu5bOG7heG7ocOz4buF4bup4buE4bux4buF4buz4bqk4bux4buFxJDhu6vDsuG7teG7heG7q+G6oOG7sWThu4Xhu6Phu6vDieG7o+G7hUThu4Dhu6Phu4XDveG7q+G7uXPhu4XEkMOC4bux4buF4bujbOG7o+G7heG7qeG7sWvhu4Xhu6Hhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q2Thu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7teG7ueG7t+G7qeG7heG7teG6oOG7seG7hUTEguG7heG7ncOB4buF4bup4buxxILhu7fhu6nhu4VE4bux4bu34bur4buFRG/hu7fhu4VEa0Xhu4XDveG7q+G7seG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcSQQ2vhu7nhu4XEkMO14bu34bup4buF4buhw7rhu7fhu4Xhu6Ns4buj4buF4bur4bqw4buF4bup4buxa+G7heG7oeG7r+G7t+G7q+G7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7heG7qeG7sWvhu4Xhu6Hhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7hUR04buF4bqq4burbMSQ4buF4burRcON4buF4bur4bux4bulReG7hUJFb2Thu4Xhu6lB4bqq4buF4bqq4bur4buV4bu34buF4bup4buxw4nhuqrhu4Xhu51t4buF4buj4bu54bu34buFR+G6vuG6tOG7t+G7heG7s3Xhu7fhu4XEkOG7q+G7uWzEkOG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7heG6tuG7t+G7heG7oXbhu7fhu6vhu4Xhu6NF4bqw4buj4buFRMSC4bu34bupxJHhurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G7tEThu7nhu7bhu7lD4bu1a+G7s+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buD4bu1a0Phu6nhu7Hhu7ct4bud4bu5xJDEkOG7ueG7tWLhu4vEkWbhuqrEkGPhu7Phu7Hhu7dwLeG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu7fhu7lD4bu1a+G7s+G7g+G6veG7oOG6vuG6puG7o+G7heG7neG7scO6xJBk4buFxJBu4bux4buFe+G7q8OB4bu34bup4buF4bup4buxa+G7ueG7heG7n3bhu6Phu6vhu4Xhu7bhu6rhu6Jd4bqh4buq4buF4bujbOG7o+G7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7o8OK4bu34bup4buF4buhw7Phu4XEkENr4bu54buFxJDDteG7t+G7qeG7heG7q23hu7fhu6nhu4XEkEPDsuG7teG7hURF4buZxJDhu4VCRW3hu4Xhu6HDuuG7t+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6HEguG7seG7hcSQ4bq+4bqm4bu34bup4buFxJDhu6vhur7hurThu7fhu6lk4buF4bud4bul4bu34bur4buF4bud4bux4bu34burZOG7heG7qeG7sWvhu4Xhu6Hhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q2Thu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu6NB4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34buF4bu34bur4buT4bu34buF4bu34bupbcON4buFxJDhu6vhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu53hu7Hhu7fhu6vhu4Xhu7Phu7Hhu6XEkOG7hURK4buFaOG7iS/hu4nEkeG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqS0XEkOG7q+G7uUPhu4Phur3hu6DEkeG7qOG6uy/huqrhur0=

Đ.G

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]