(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-LĐLĐ ngày 14-10-2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa về việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ huyện Hoằng Hóa phối hợp Công ty TNHH MTV TCE Jeans đã tổ chức trao quà cho NLĐ khó khăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlOsSC4buH4bupY8OD4bq24buFY8OycOG7qWPhu4/hu6nhu4XGsGPEkHHhu5XGsOG6r2PGsOG7oeG6rEFxY+G7p+G7h+G7qWPhu4/Dvcaw4buhY+G7pXDhu6tj4bulcGnGsGPDknfGsOG7oWPhurDhurhjOsavUFBjxag6ImM6w5LDlWPDmcO14buHxrDhuq7Doi9wxJHhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiUMO14buH4buNYuG6pTpwQsOyY3Bx4bubxrBjKuG6tuG6uOG7l+G6sGPhu490xrBwY+G6rnhjZcOp4bq5Lyrhu44t4bum4buO4bum4buOY8aw4buh4buF4bq4Y8SR4bq5LcSRZC1lZGXEkWPDsuG6pOG7h2PDk+G7h8awYzpw4bqsQcaw4buhY8SQw4Jj4bumceG7lcawY+G7j+G7qeG7hcawY+G7puG7h+G7qWPhu4/Dvcaw4buhY+G6s+G7puG7juG7puG7juG6tWPhurB1xrBwYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4djxJDGoWPEkHHhu5vDsmPDsnBxY3Dhu7Vj4bqwxILDgWPhu4/hu6nhu4XGsGPEkHHhu5XGsOG6r2PGsOG7oeG6rEFxY+G7p+G7h+G7qWPhu4/Dvcaw4buhY+G6s8av4bum4buO4bq1Y8OzdGNnxrBwY3DhuqzDgMaw4buhY8Ozw4BxY+G7jXTDsnBjw7Phu5vGsHBjw5Lhu6giUeG7jC3EkeG7geG6r2Phu6bhu47hu6bhu45jcOG6tuG6uOG7m8awY1Dhu6nDrMaw4buhY1Dhu6vhu4dj4bqicHhxY3DDgeG6omPDknfGsOG7oWPhurDhurhjOsavUFBjxag6ImM6w5LDlWPDmcO14buHxrDhuq5j4buPaGPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4bqwxILhu4fhu6ljw4Phurbhu4Vjw7Jw4bupY8av4bum4buOY+G7pXDhu6tj4bulcGnGsOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur1kZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2PhurlkZOG6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2XEkeG6ueG6vy/EkeG6u+G6ueG7jcSRZOG6v+G6ucOpxJHDquG6sOG6vcOpw6pl4bq74bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII54bq54bq9ZWJj4buH4bun4bqwOWI6xILhu4fhu6ljw4Phurbhu4Vjw7Jw4bupY+G7j+G7qeG7hcawY8SQceG7lcaw4bqvY8aw4buh4bqsQXFj4bun4buH4bupY+G7j8O9xrDhu6Fj4bulcOG7q2Phu6VwacawY8OSd8aw4buhY+G6sOG6uGM6xq9QUGPFqDoiYzrDksOVY8OZw7Xhu4fGsOG6rmJjRXHhu43hurBwOWLhur1kZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6uWRkYmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6peG7pmjGsHBj4buPZuG7qWPhu6bhu47hu6bhu45jcOG6tuG6uOG7m8awY1Dhu6nDrMaw4buhY1Dhu6vhu4dj4bqwxILhu4fhu6ljw4Phurbhu4Vjw7Jw4bupY8aw4buh4bqsQXFj4bun4buH4bupY+G7j8O9xrDhu6Fj4bulcOG7q2Phu6Vwacaw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pTpww7Xhu6lj4buP4bur4bqvY+G7p2jGsHBj4buPZuG7qWPhu6bhu47hu6bhu45jcOG6tuG6uOG7m8awY1Dhu6nDrMaw4buhY1Dhu6vhu4djxJDhu4Vjw5J3xrDhu6Fj4bqw4bq4YzrGr1BQY8WoOiJjOsOSw5Vjw5nDteG7h8aw4bquY+G7j2hj4bqwxILhu4fhu6ljxJHEkcOqY+G6ruG6tmvhurBjw4Phurbhu4Vjw7Jw4bupY+G7j+G7qeG7hcawY8SQceG7lcaw4bqvY8av4bum4buOY+G7pXDhu6tj4bulcGnGsGPhu43hu6ljZ8awcGNw4bqsw4DGsOG7oWPhu410w7JwY8OS4buoIlHhu4wtxJHhu4FjxJDhu7lxY+G6rnhj4bqwccahxrBjxJHEkcOqY+G6sMSCceG7m+G6tmPhu495xrDhu6HhurFj4buOecaw4buhY+G6sHBBcWPhurBwacWpY3Dhu69xY+G6ruG6qMOyY+G7pXDhu6/DteG6r2Phu4/Dvcaw4buhY8SQceG7lcawY8av4bum4buOY8aw4bu1Y+G7p0LDsmPEkOG6rMOB4bqwY8OD4bq24buHY+G7pXDhu6tj4bulcGnGsOG6r2PhurByw7JwY8OyQsOyY+G6sHBxY+G7j+G6tuG7h2Phu6fhu4fhu6lj4buPw73GsOG7oWPhuq5nxrBjw4nhurZr4bqw4bqvY8SQ4bqs4bu3xrBj4bun4buVxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDsuG6tsO9w7Jj4bqueMaw4buh4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6vcSR4bq54bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6uWRk4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcSR4bq54bq/L8SR4bq74bq54buNxJFk4bq/4bq5w6nEkcOp4bqwxJFl4bq74buB4bq54bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII5w6rEkeG6u2Jj4buH4bun4bqwOWI6xILhu4fhu6ljw4Phurbhu4Vjw7Jw4bupY+G7j+G7qeG7hcawY8SQceG7lcaw4bqvY8aw4buh4bqsQXFj4bun4buH4bupY+G7j8O9xrDhu6Fj4bulcOG7q2Phu6VwacawY8OSd8aw4buhY+G6sOG6uGM6xq9QUGPFqDoiYzrDksOVY8OZw7Xhu4fGsOG6rmJjRXHhu43hurBwOWLhur3EkeG6uWJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6uWRkYmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6peG7pmjGsHBj4buPZuG7qWPDknfGsOG7oWPhurDhurhjOsavUFBjxag6ImM6w5LDlWPDmcO14buHxrDhuq5j4bqwxILhu4fhu6ljw4Phurbhu4Vjw7Jw4bupY8aw4buh4bqsQXFj4bun4buH4bupY+G7j8O9xrDhu6Fj4bulcOG7q2Phu6Vwacaw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7jmrhurhj4bun4buFY3Dhu6lm4bqwY+G7j8O9xrDhu6Fjw7Lhu6tj4bq6Y8aw4buhcMO64buHY+G6sHBx4buX4bqwY+G6sHBCw7Lhuq9j4bqwcOG7nWNwceG7m8awY+G6sHPGsHBjw7Jnxanhuq9j4bqwxILhu4PDsnBjxrBwceG7m8Wp4bqvY+G6rkJjw4Phurbhu4fGsGPhurBqxaljw7LhuqThu4dj4bqw4buzY8OycOG6qMOyY8Oyd8aw4buhY+G7j+G7qeG7hcawY8awcMOsxaljw7JwceG7h2Phuq7hu5Phuq9j4buPw73GsOG7oWPEkHHhu5XGsGPhu6V04bqiY+G6sHBBcWPDsnDhu6lj4buP4bup4buFxrBjxJBx4buVxrDhuq9jxq/hu6bhu45j4buh4buL4bqiY+G7pXDhu6tj4bulcGnGsGPhu43hu6ljw7N0Y2fGsHBjcOG6rMOAxrDhu6Fjw7PDgHFj4buNdMOycGPDs+G7m8awcGPDkuG7qCJR4buMLcSR4buB4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ouG7huG6tuG6sHDhu6nEgmLhuqU6cOG7h8awcGNQ4bq24buVw6Iv4bqi4bql

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]