(vhds.baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với UBND xã Trung Lý và đoàn từ thiện chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) do Sư thầy Thích Đàm Ngoan làm trưởng đoàn vừa đến thăm và trao quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát.
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjEE44buSLkw3w6Hhu5RM4bum4bu4Lkzhu7hdTCzhu7bhu7jDqC7hu4RM4bumIUzhu7gu4buULEzhu6bGoCzhu7hMxq/hu6Dhu6ZM4bukQFlhTD/hu7ghTD/hu7jhu5wsTDRM4bukxqAsTEHhu5RMxKkhO8ONL+G7uE7DjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7leG7qOG7ksWoS8OMa1ssTOG7iUBWLEw24bu4KCzhu7ZMQTjDoSzhu7ZMceG6q0w24bu4fUBM4bu4MzZM4bqlMUBMw4Hhu4lzakzhuq3hu5pMQTjDoSzhu7ZMceG6q0zhuqXhu5RMxq8u4buULExh4bq3TGHhu7hAWSxM4bum4bu44bqh4buSTOG7lVtATHEuLOG7tkxI4bqt4buaTOG7lS7hu54s4bu2TEHhu7jhu5Is4bu44buETOG7uMOh4bqpWSxM4buVLuG7nizhu7ZM4buVIeG7kklMxaguTOG7ueG6r0xh4bu4VOG6qUxB4bu4I+G7puG7uExr4buUO0xz4bu2LuG7kixMOuG7lDtMYTjhuq80LOG7tkzGry7hu5QsTOG6peG6t+G7kkzGr1csTGHhu7jhu5w7TOG6peG7lExhOOG7ki5MN8Oh4buUTOG7puG7uC5M4bu4XUws4bu24bu4w6gu4buETOG7piFM4bu4LuG7lCxM4bumxqAs4bu4TMav4bug4bumTOG7pEBZYUw/4bu4IUw/4bu44bucLEw0TOG7pMagLExB4buUTMSpITvhu4RM4bqt4buaTEE4w6Es4bu2THHhuqvhu4RM4bu4w6HhuqlZLExy4bqvMizhu7ZMceG7mGFGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMw41AO+G7tkzhu6Y64buSOTnhurhLQMSp4buoLGHhu6g4S0w5YeG6qTrhu6jhurhL4bqnQMWoYeG7uOG7hkzDlE1NNuG6reG7gkzhu7jhu6hA4bu24bu4YeG7hkzDkuG7jE024bqt4buCS0w5OOG7puG6uEsvL+G7psWoLEbhu6Thu5IuYeG7uOG7kizhu7jhu7gu4buSRuG6pSwvxajhu6g5P2EuNi8s4buo4bqnOS9PT05NL07hu5DDlMWoTU5OTcOTTsOVYeG7kE7hu4zhu4zDkjpNRiY24bu24buAOOG6uMOSw5Xhu45LTOG7kjph4bq4S0E44buSLkw3w6Hhu5RM4bum4bu4Lkzhu7hdTCzhu7bhu7jDqC7hu4RM4bumIUzhu7gu4buULEzhu6bGoCzhu7hMxq/hu6Dhu6ZM4bukQFlhTD/hu7ghTD/hu7jhu5wsTDRM4bukxqAsTEHhu5RMxKkhO0tM4bqnQMWoYeG7uOG6uEvDlE1NS0zhu7jhu6hA4bu24bu4YeG6uEvDkuG7jE1LTC/DjMONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNsSp4buSNmFALixLw4xrWyxM4buJQFYsTDbhu7goLOG7tkxBOMOhLOG7tkxx4bqrTDbhu7h9QEzhu7gzNkzhuqUxQEzDgeG7iXNqTOG6reG7mkxBOMOhLOG7tkxx4bqrTOG6peG7lEzGry7hu5QsTGHhurdMYeG7uEBZLEzhu6bhu7jhuqHhu5JM4buVW0BMcS4s4bu2TEjhuq3hu5pM4buVLuG7nizhu7ZMQeG7uOG7kizhu7jhu4RM4bu4w6HhuqlZLEzhu5Uu4bueLOG7tkzhu5Uh4buSSUxhOOG7ki5MN8Oh4buUTOG7puG7uC5M4buk4buUTOG7pi4sTDRM4bukxqAsTEHhu5RMxKkhO+G7hEzhuq3hu5pMQTjDoSzhu7ZMceG6q0bDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xrLuG7lCxMxq/hu5pMYTjhu5IuTE5Nw5RMOcOhU2FMN8Oh4buUTOG7pOG7ki5M4bu2WztMOz1MYXs74buETGHhu6o2TD/hu7h74buETOG7puG7mEw/4bu4e+G7hEw/4buwLkzhuqXhu5RMTk1NRk1NTUzGr1ss4bu2TGFAWCxMO+G7oGFM4bum4bu4LkxOTcOUTOG7uF1MLOG7tuG7uMOoLuG7hEzhu6YhTOG7uC7hu5QsTOG7psagLOG7uEzGr+G7oOG7pkzhu6RAWWFMP+G7uCFMP+G7uOG7nCxMNEzhu6TGoCxMQeG7lEzEqSE7RsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjMONQDvhu7ZM4bumOuG7kjk54bq4S0DEqeG7qCxh4buoOEtMOWHhuqk64buo4bq4S+G6p0DFqGHhu7jhu4ZMw5RNTTbhuq3hu4JM4bu44buoQOG7tuG7uGHhu4ZMw5Lhu4xNNuG6reG7gktMOTjhu6bhurhLLy/hu6bFqCxG4buk4buSLmHhu7jhu5Is4bu44bu4LuG7kkbhuqUsL8Wo4buoOT9hLjYvLOG7qOG6pzkvT09OTS9O4buQw5TFqE1OTk3DksOSTmHDlE3DlcOU4buOOk1GJjbhu7bhu4A44bq4TsOSw5VLTOG7kjph4bq4S0E44buSLkw3w6Hhu5RM4bum4bu4Lkzhu7hdTCzhu7bhu7jDqC7hu4RM4bumIUzhu7gu4buULEzhu6bGoCzhu7hMxq/hu6Dhu6ZM4bukQFlhTD/hu7ghTD/hu7jhu5wsTDRM4bukxqAsTEHhu5RMxKkhO0tM4bqnQMWoYeG7uOG6uEvDlE1NS0zhu7jhu6hA4bu24bu4YeG6uEvDkuG7jE1LTC/DjMONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNsSp4buSNmFALixLw4zhu7nhuq9MYeG7uFThuqlMQeG7uCPhu6bhu7hMa+G7lDtMc+G7ti7hu5Is4buETEE44bqjTGE4PUzhu6bhu7jhuqHhu5JM4buVW0BMcS4s4bu24buETOG6reG7mkzhu5Uu4bueLOG7tkxB4bu44buSLOG7uOG7hEzhu7jDoeG6qVksTOG7lS7hu54s4bu2TOG7lSHhu5JMYTjhu5IuTDfDoeG7lEzhu6bhu7guTOG7uF1MLOG7tuG7uMOoLuG7hEzhu6YhTOG7uC7hu5QsTOG7psagLOG7uEzGr+G7oOG7pkzhu6RAWWFMP+G7uCFMP+G7uOG7nCxMNEzhu6TGoCxMQeG7lEzEqSE7w40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs2xKnhu5I2YUAuLEvDjMONQDvhu7ZM4bumOuG7kjk54bq4S0DEqeG7qCxh4buoOEtMOWHhuqk64buo4bq4S+G6p0DFqGHhu7jhu4ZMw5RNTTbhuq3hu4JM4bu44buoQOG7tuG7uGHhu4ZMw5Lhu4xNNuG6reG7gktMOTjhu6bhurhLLy/hu6bFqCxG4buk4buSLmHhu7jhu5Is4bu44bu4LuG7kkbhuqUsL8Wo4buoOT9hLjYvLOG7qOG6pzkvT09OTS9O4buQw5TFqE1OTk3DlE3DkmHDlcOU4buO4buMTzpNRiY24bu24buAOOG6uOG7jMOUS0zhu5I6YeG6uEtBOOG7ki5MN8Oh4buUTOG7puG7uC5M4bu4XUws4bu24bu4w6gu4buETOG7piFM4bu4LuG7lCxM4bumxqAs4bu4TMav4bug4bumTOG7pEBZYUw/4bu4IUw/4bu44bucLEw0TOG7pMagLExB4buUTMSpITtLTOG6p0DFqGHhu7jhurhLw5RNTUtM4bu44buoQOG7tuG7uGHhurhLw5Lhu4xNS0wvw4zDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4SzbEqeG7kjZhQC4sS8OM4buJxqAsTEHhu5RMxKkhO0zhuqUxQExOTU3hurxMxq9bLOG7tkzhu6Thu5QuTMWoUixMYV3hu6ZMcnss4bu2TDlALOG7uEw5fSzhu7bhu4RMxq8yQEw5fSzhu7ZM4buk4buUTOG7pi4sTOG7pigsTOG7tuG7oDZMLOG7uEBYw6FMP+G7uCFMP+G7uOG7nCzhu4RMYeG7uHss4bu2TDfDoeG7kkzhu6bhu7jhuq8wLOG7tkxhOD0s4bu4TGE44buSLkw3w6Hhu5RM4bu2ITZMNuG7uFQsTOG7puG7uMOhLOG7tkxh4buS4bqp4buETOG7puG7uEDhu5JMOeG7rEw/4bu4IUw/4bu44bucLEzhuqUxQEzhu6Thu5RM4bumLixMLDBATMavUuG6qUbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xB4buUTMSpITtMOuG7lEzhu6TGoCxM4bumIUxOTU3hurxMxq9bLOG7tkzhu6Thu5QuTMWoUixMYV3hu6ZMcnss4bu2TDlALOG7uEw5fSzhu7bhu4RMxq8yQEw5fSzhu7ZMLOG7tuG6rzJATMWoUixMLDBATMavUuG6qUzhu6YoLEzhu7bhu6A2TDhTYUws4bu4QFjDoUw/4bu4IUw/4bu44bucLOG7hEws4bu4U2FMOuG7lEzhuqVYTOG7tkDhu5IuTGHhu7h7LOG7tuG7hEzGr0BYw6FMP0BZLEw24bu44buYYUxhOEDDnSxMP0As4bu4TGFXTC1M4bqt4buaTOG7uF1ARsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNmXDoWHhu7guOEvDjEHhu7jGoC5Mc+G7tsOh4bqpVizDjS82w4w=

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]