(vhds.baothanhhoa.vn) - “Thật khó chấp nhận khi một ngày nào đó con mình được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ”, câu nói của chị N.T.L. cũng là tiếng lòng của cha mẹ có con mắc tự kỷ. Trên hành trình không có điểm dừng cùng con điều trị chứng tự kỷ, cha mẹ phải quên đi bản thân mà gánh vác cả vai trò làm bạn, làm thầy cùng với sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ bến.
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bqgw6FXT+G6oeG6pU8sw6lP4bqp4buaT+KAnOG6oSTDnSgjTy4+KCPigJ1P4buo4bqx4buWTygj4bqzNSRPLuG7miFP4buoPeG7lk8hVuG7iC89w5LEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bub4bus4buW4buqTsSo4oCc4bqgPeG7pOG6oU8sPTxP4buoPcOaOU8oPeG7pChPLD0kTyEw4bqhTygj4buaY08o4buaKU/hu7A8T+G7qCkoTyEqKD1P4buw4bqzNuG7qE/hu6g94bumKE/hu7ApxqAoTyFQ4buoT+G7qD3hurUoI0/huqHhuqVPLMOp4oCdSE/hu6hV4bqjTyg8JE/hu6jhurHhu5ZP4buoPSZPw7pJ4bqgSXRJT+G7qOG6tygjTy7hu5pP4bqhJMOdKCNPLj4oI0/hu6jhurHhu5ZP4buoPeG7lk8hVk/hu6g8T+G7qCkoTyFQ4buoT+G6oeG6pU8sw6lJT+G6oMOhWShPPeG7mig9T+G6ocOhKig9Tyw9XSgjT+G7qDxP4buwJOG7tiFP4buqw6IoI0/hu6jEgygjT+G7qCkoT+G7sCThu7LhuqNP4bqhw6EmT+G7qD3hurUoI0/huqHhuqVPLMOpSE/hu6g94buWTyFWTzk94buiJE9h4bqjWShP4buwJE/Gr+G7oihP4bqhPVUoTyHhu5pPI8agKD1P4bqpxqDhu6hP4buo4buiT+G6qeG7liRP4bqhw6E+Ty7hu5ohT8av4bucKEhPLuG7miFP4bqhPcOZY0/hu6jEgygjT+G6qTQkT8Og4bqlTyg9xagoTyjhu5wkT+G6qeG7mk/huqEqKD1PY1nhuqNP4bqhPeG6szMoI0/huqldT8avNU/Gr8OdKEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjls4buWOeG6oSQpKE7EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7ksOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5Xhu5DDlDliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zhu4zDleG7jC/DkuG7kuG7kuG7qsOTw5LDlcOSw5PDleG7juG6oeG7mMOT4buM4buQ4buYLsOTSTs5I+G7hMOhw4rDkuG7mMOVTk/hu5Yu4bqhw4pO4bqgw6FXT+G6oeG6pU8sw6lP4bqp4buaT+KAnOG6oSTDnSgjTy4+KCPigJ1P4buo4bqx4buWTygj4bqzNSRPLuG7miFP4buoPeG7lk8hVk5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5LDk8OTTk894busJCM94bqhw4pOw5Xhu5DDlE5PL8SobMag4buoT8avxqDhu6hPw6A6T+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT+G7qOG7lihP4bqhPSThu7Q5SE/hu7Ak4buy4bqjT+G6ocOhJk/hu6g9KU/huqHDoVdPIVDhu6hP4buoPeG6tSgjT+G6oeG6pU8sw6lJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobD0mT8O6SeG6oEl0SU83T2Lhu55P4bqgw51Pw7pdKCNPw4zDul0oI09sIigj4buKTy7hu5ohTyFWTy7DmShP4buww5nhuqNPLD0kTyE0JE/hu4zhu45P4bqh4bqjMSRJT8O6I+G7lmNPLD0p4buiKCNP4bqhPTUkT+G7sCThu7YhT+G7qCkoT+G7sOG6szbhu6hP4buUT+G6oT3GoCgjT+G6oeG6ozEkSE/hu6g9Jk90SU/hu7Dhu55POT3GoOG6oU89JOG7tChP4buoPE8oPeG6rSgjT+G7qsOa4bqjTz0k4bu04bqjT8avw5rhuqFP4bqhPeG6szUoI0hP4buww50oTyw9JE/hu6gpKE89MyhPw5JP4bqh4bqjMSRP4buoxqDhu6hP4buqw5rhuqNPPSThu7ThuqNPKD0k4buy4bqjT+G6qeG7mk/huqHDoTdPKFkoT8OhW0/DoeG7migjTz0zKE8oPeG6s08sPV0oI0/Gr+G7pDlPxq9WT+G6oeG7pDlPKDwkSE/huqE9JeG7qD1P4buoPTMkTyEw4bqhTyEqKD1IT+G7sOG7pDlPOT3GoE8u4buWTz3hu67huqFPLD1dKCNPw6FbTygj4bqjY1koTyg9VShITyw9XSgjT+G6oT3hu7ZP4bqh4bukOU/huqHDoeG6oygjSUlJT2w9Jk8h4buWKCNP4buoKShP4buww50oTyw9xqAhT+G6oeG7nCRPa+G7tCg9T+G6qSThu7QoT8O6PSRP4bqgPeG7lig9T+G7mzzhu5ZIT8av4buuT+G7sOG6szbhu6hP4buoPeG7pihP4buwKcagKE8hUOG7qE/hu6g94bq1KCNP4bqh4bqlTyzDqU/huqE94bu2T+G6oeG7oCgjT+G7sDAoI0lP4oCcbMOZIU8sw53huqFPYeG6o+G7ok/huqHDoVkoT+G6oeG7lmNIT+G6qTZP4buoPSAoI0/huqFdJE8oPeG6s0/hu6g9w53huqFPLlIoI0lPdMOj4buoT+G7sDxIT+G7qD3DoygjT+G6oV0kT+G7qD0/TyEzTz0gTz0k4bu24bqjT8OhUSgjT+G6oeG6pU8sw6lPIyQiKCNPKD3hurNPxq/hu7QoPU/huqMoI0/huqE94bqzSE8sPV0oI0/huqE94bu2T+G7qD3huq3hu5ZPLD19JEhPIyQiKCNPKD3hurNP4bqpJOG7tOG7qE/hu7DhurXhu5ZP4bqhw6FXT8avJk8hw5rhuqFP4buwJE/huqHhurMzKCNPLuG7liRP4bqp4bukY+KAnUhP4buoPSZPdElP4bqhVSFPw6DhuqVJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobOG6tygjTyg94bqzT+G7qD0mT3RJSE8oI+G6szUkT+G6oT1VKE/huqHDoSkoI08jJOG7lk/hu7AqKD1PLD1dKCNPPSThu7bhuqNPw6FbT+G6qeG7sk/hu6g94bq1KCNP4bqh4bqlTyzDqUhP4bqpKk/huqnhu6RjTyF7JE8oI+G6szUkT+G7sOG7suG6o0/DoOG6o2NP4buwKcagKE8oI+G6o2NZKE8oPVUoSE/hu7Ak4buy4bqjT+G6oeG7tE894bucJE8u4buaT+G6ocOa4bqhT+G7qOG7ok/huqHhu6Q5T+G6ocOh4bqjKCNP4bqp4buaKU8uMiRP4bqhPSTDneG6o09h4bqj4buWKE/huqFVIUhP4buoPeG7oCFPw6A84buoT+G7qOG6seG7lk/hu6g94buWTyFWSU91MOG6oU/huqE9NSRPIyThu5YoT+G7quG7miRP4buoPSZPdElPw6AiKCNP4bqhw6EpKCNP4buqUShP4bqpUuG6oU/huqnhu5pP4bqh4bqlT+G6ocOhxqDhu6g9T8av4buiKE/huqE9VShGT+KAnHTDo+G7qE/hu7A8T+G6qSpPw6Ai4buoT+G7qMSDKCNPw6DhuqVP4bqh4bqlT+G6ocOhxqDhu6g9T8av4buiKE/huqE9VShIT+G6oV0kT8avJk/DoSIkTy4p4bucKE8jJMOa4buoTygj4bqxSE/huqEkKD1P4bqhPcOZKE/DoOG7lk/DoMOj4bqhSE/hu6hVKE8oUigjTyMk4buiIU8h4bucKD1JT8O6PeG6rSgjTy41JE8oPCRP4bqhw6HGoOG7qD1PITzhu6hP4buo4bqx4buWTyF7JE8oI+G6szUkTyg94bqzTyg94bqtKCNPIeG6tyRP4buq4buWKU/hu6jhurXhu5ZP4bqp4buaKU/huqnDneG6oU/huqE94bqzMygjT8OhP08hxqDhuqNJT8O6PeG6sygjT8OhICRPKD0qKE/hu6gpKEhP4bqhXSRPxq8kw53huqFPISooPU8sPV0oI0/huqE94bu2T+G6ocOiT8avfU8h4buaTzk94buiJE/hu6jEgygjT+G7qCkoT+G6qeG6szbhuqFPYeG6o+G7luKAnUlPdMOaY08u4bucJE/huqEkKD1P4bqhPcOZKEhP4buoPSZPdElPxq9Q4bqhT+G7sMOZ4bqjT+G6oSohTz0k4bu24bqjT+G6qeG7sk/hu6g94bq1KCNP4bqh4bqlTyzDqU83T+G6ocOhV0hPw6Dhu5bhuqNPKD3huq0oI0/Gr+G6ozEkT+G6oeG6s0/huqnDmihP4buo4bqx4buWT8avxqDhu6hPw6A6T+G6oeG7nCRP4bqpJOG7tChIT+G7qD0mTyHhuqPhu5ZPw6DGoOG7qD1P4bqpN0/huqnhu5pPLlkoTyHhu5woI0/huqEqIU8sJMOdIU8oI+G6oyAoT+G6oeG7miRPLiThu7ThuqNIT+G6oT3hu5YhTyMk4buWT+G7qMag4buoTz0wJE8oPTwhSE/huqEqIU/huqE9XSgjT+G6oSQoT+G6qeG7mk8sJCg9TygjPSThu7QhT+G7qOG6seG7lk8oI+G6szUkT+G7sCRP4bqhw6HhurM04buoSU9s4bq1Tyg94bqzT+G6qeG7pGNIT+G6ocOiTyEw4bqhT8av4buaTyFWT+G6ocOhV08sPV0oI0/GryTDneG6oU/hu6g94bq1KCNP4bqh4bqlTyzDqU8u4buaTyMqSE/hu7DDnShPKOG7lmNP4buoPSZPdElP4buw4bueTz0k4bu24bqjTyg94bqtKCNPLCTDnShP4bqhPeG6teG7qE/hu6gzT8av4buiKE8oPcOa4bqhSU9sPSZPxq8kw53huqFP4oCc4bqh4bqlTyzDqU8sPV0oI085PeG7oiRPLuG7mk/Gr+G7tCg9SE/hu6jhurcoI08sPV0oI085PeG7oiRP4buqKU/DoOG6pU/huqE9JMOd4bqjT2HhuqPhu5YoT+G6oVUhSE/hu6g94bugIU/DoDzhu6hP4buo4bqx4buWT+G7qD3hu5ZPIVZPIeG7mk8oWShIT+G7sDxPLuG7mk89MCRP4buoPeG6tSgjT+G7qilPKD3huq0oI0/DoSIkTy4p4bucKE/DoCQoPU89e+G7qE/hu6g94bqz4buWT+G6oSohT+G7sOG6szbhu6hPI1VjT8Oh4buWT+G6ocOhKSgjTyg94bqtKCNPKOG7oCFP4buww5nhuqNP4buwNSRP4buo4bqx4buWT+G6ocOhV05J4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSow7o9NU85Pcag4bqhTz0k4bu0KE/DoDQhSE/hu6jhu5YoT+G6oT0k4bu0OU8sJjlP4bqhPTUkSE89JOG7tChP4buoKShP4buoPSZPdElP4buw4buWKCNP4buw4bqzNuG7qE/hu7Ak4buy4bqjT+G6ocOhJk/huqHhu5wkT24zKE8oI+G6o2NZKE/huqBVIU/Gr+G7tCg9SE/huqE94bqjMOG7qE9zPSnhu5ZP4bqgPcOZKE8sJCg9Ty1P4bqgVSFPxq/hu7QoPUhPa+G7tCg9T+G6qSThu7QoT8O6PSRP4bqgPeG7lig9T+G7mzzhu5ZJT2vhu65P4buw4bueT+G7qDxPKD0k4buy4bqjT+G7qD3huqNj4bu2KE/GryTDnShP4bqhJeG7qD1P4buo4bql4buoSE/GryTDneG6oU8oPCRPKD3huq0oI0/huqHDok/hu7AzKE8jJOG7oihITyMk4buiIU/hu6jGoOG7qE894buaKD1P4buwMCgjT+G7sOG7pDlPOT3GoEhPLuG7lk894buu4bqhSE/GryTDneG6oU/huqE94bu2Tz0k4bu0KE/hu6jhu6IhT2LDo+G7qElJSU/Duj1QKE8oPeG6sU/hu7DDnShPKD3huq0oI0/hu6g94buWTyFWT+G7qDxP4buoPeG6oygjTz0p4buaKE/hu6jhu6IoPUhP4buoPSZPdElPKDwkRk/igJxsPeG6tSgjT+G6oeG6pU8sw6lPLD1dKCNP4buwxqAoI0/DoDZIT8Og4bqlT+G6oT0kw53huqNPPSThu7bhuqNPxq8kw53huqFPITQkT+G7sMagKCNPw6A2SU/huqDDoVdP4bqh4bqlTyzDqU/hu6g8T+G6oT3hu7ZPPSnhu5ooT+G6oSnhu5ooTzk9xqDhuqFP4bqhw6Ek4bu2KEhPPT7hu5ZPKD3hu6Q5T+G6qeG7mk/hu7Dhu5zhuqFP4buw4bqzNuG7qE/huqE94buaKD1P4bqhJeG7qD1PKD3hurNPKCPhurM1JE/GryooPU/huqE94bqzNSgj4oCdSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGzEgygjT+G7qD3huqMoI089KeG7mihP4buo4buiKD1P4bqpNCRPdElIT+G7qD0mT8O6SeG6oEltSU83T2Lhu55Pbl0oI0/DuuG7liFPw4xuXSgjT8OAMyjhu4pP4buoPE/hu6gpKE8hUOG7qE/hu6g94bq1KCNP4bqh4bqlTyzDqU/hu7Ak4bu2KE89Kig9SU/huqA9NSRPIyThu5YoT+G7quG7miRP4buoKShPLD1dKCNPxq8kw53huqFPKDwkSE8oIz06T8OhUSgjT+G7sFVjTy7hu5pP4bqhw6FXT+G7qD3hu6QhTyg8JE/GryooPU/huqE94bqzNSgjSE8o4bugIU/DlU/huqHhuqMxJE8jJOG7lk/hu7AqKD1PLilPLlAoI08hNCRPIeG7ligjT+G7qCkoT+G7sCRPLD3GoCFIT8avxqDhu6hPw6A6TyzDneG6oU8u4bqj4bukKE/hu6gpKE8hUOG7qE/huqHhuqVPLMOpSU9sPSZP4bqp4buaTyMk4buWT+G7sCooPU/hu7Dhu7LhuqNP4oCcw6Ai4buo4oCdTyw9JE8oPSooTyzDneG6oU9h4bqj4buiSE/huqE9NSRPIyThu5YoT8Og4buW4bqjT+G7sDxP4buoPSZPbUlPLlUhT+G6qeG7milPLD3hurEoI089KeG7oigjT8avNyRPKD3huq0oI0/DoOG6o2NP4buwKcagKE/huqldT+G7qOG7oChP4buo4bq1T+G7qOG6seG7lk8heyRPKCPhurM1JElPcz0kT8avKig9T+G6oTooPU/huqHDoTdPLuG7nCRIT+G7qMSDKCNPw6DhuqVP4bqh4bqzT+G6qcOaKE/hu6jhurHhu5ZPxq/GoOG7qE/DoDpIT+G7qD0mT2HhuqNjw53huqFP4buwJig9TygjPT9P4bqpJOG7tOG7qE/huqkqT+G6ocOhKSgjT+G7qOG6ozDhu6hPPeG7mig9T+G6ocOhKig9Tyjhu5pjT+G7qCkoTyw9XSgjT+G6oT3hu7ZP4buwJE8hMOG6oU8hKig9SU9sPSZPxq9Q4bqhT+G7sMOZ4bqjT+KAnOG7qOG6ozDhu6hP4buoPSTDnSjigJ1P4bqpNCRP4bqh4bqlTyzDqU/hu6jEgygjT+G7qCkoT8avUSgjTy4+KCNPLCRZKE8oPcWoKEhPw6DhuqVPPWNPw6AkKD1P4bqp4buaT+G6oSooPU9jWeG6o0/huqldT8avNU/Gr8OdKE/hu6jhurHhu5ZPKCPhurM1JE8hVknhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjls4buWOeG6oSQpKE7EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTuG7quG6oT3huqMhxq9PJGzhu6wo4bqh4busw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqsk4buq4bqhPUZP4buSw5PDkzliR0894busJCM94bqhRk/hu47hu5jhu5Q5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buM4buMw5Xhu4wvw5Lhu5Lhu5Lhu6rDk8OSw5XDksOSw5Lhu4zhuqHhu5Thu5DDk8OTw5Iuw5NJOzkj4buEw6HDiuG7lMOSw5JOT+G7li7huqHDik7huqDDoVdP4bqh4bqlTyzDqU/huqnhu5pP4oCc4bqhJMOdKCNPLj4oI+KAnU/hu6jhurHhu5ZPKCPhurM1JE8u4buaIU/hu6g94buWTyFWTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7ksOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7hu47hu5jhu5ROTy/EqMO6PeG6rSgjT+G7sOG6teG7lk/huqHDoVdPIVDhu6hP4buoPeG6tSgjT+G6oeG6pU8sw6lP4buw4bqzNuG7qE/hu7Ak4buy4bqjT+G6ocOhJk83T24zKE8oI+G6o2NZKE/huqBVIU/Gr+G7tCg9SE9zPSnhu5ZP4bqgPcOZKE8sJCg9Ty1P4bqgVSFPxq/hu7QoPU9r4bu0KD1P4bqpJOG7tChPw7o9JE/huqA94buWKD1P4bubPOG7lknhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKh1MiRPKCPhu5pjT+G7qD0mT+G6qeG7mk/hu6gpKE/hu7Dhu7LhuqNP4buww50oT24zKE8oI+G6o2NZKE/huqBVIU/Gr+G7tCg9T+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT+G7qOG7lihP4bqhPSThu7Q5SE/hu6g9w5o5Tyg94bukKE/GryZPIXskTygj4bqzNSRP4buqPiFPKCM8SE/hu6g8Ty7Do+G7qE8oPeG7pChPLsOaY08oPeG6rSgjTy41JE8sPV0oI08hw5pjT+G7quG7uE/hu6g9JuG6o0hP4buw4bu2T+G7qCkoT+G7qDxP4buoM089MCRPPT7hu5ZPKD3hu6Q5T+G7qDAoI0/hu7AgKCNJT27DnShPKOG7lmNIT8Og4buW4bqjTz0zKE/hu45PKOG7oCFIT+G7qCkoT+G6ocOh4buWJE/hu6g9Jk/hu7Dhu55PLjQoSE/GryTDneG6oU/huqHhuqVPLuG7pDlP4bqhw6EpKCNPITDhuqFPw6AiT+G6qSThu7Thu6hP4buoM0/Gr+G7oihITyg8JE/hu7DhurM24buoSE/hu6g8T+G6oeG6s0/hu6rhuqNjSE/huqEqKD1P4buo4buiIU/hu6rEg08sPV0oI08oPeG6s08oPeG6rSgjT+G7sOG6teG7lk/huqHDoVdPxq8qKD1P4bqhPeG6szUoI08sPcag4buoSU/igJxuPE8u4buaT+G6oT3hu5ooPU/huqEl4buoPU/hu7DGoCgjTyHDoigjT+G6ocOhKSgjT+G7qD1SKCNP4buw4bqzNSgjT+G7qOG6seG7lk894buWJE8hVk/hu6gpKOKAnUhP4buoPSZPbUlP4buoPSThu5ZPw6BXTygk4buyIU/huqnhuqMkSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGw9Jk9tSUhP4buoPSZPdElP4bqp4buaTyg94bqtKCNP4buoPeG7lk8hVk/hu6g8T+G7qCkoTyFQ4buoT+G7qD3hurUoI0/huqHhuqVPLMOpSE89e0/huqnDouG7lk8jICgjTyEqKD1P4bqhw6Hhu5YoI0/huqHDoeG7oiRP4buoPSlP4buo4bqjMOG7qE/DoCIoI0/hu6jhurHhu5ZPIyThu5ZP4buwKig9SE/huqnDouG7lk8u4buaTygj4bqzNSRPxq/hu5woSE8oI+G6szUkT+G6oT3DmWNP4buq4bucY0/hu6g9KU/hu6gpKE8oPeG6rSgjT+G7sCThu7LhuqNPKD19Tyg9w5rhuqFP4bqhw6EpKCNPw6AkKD1PPSnhu5zhuqFIT+G6tSgjT2LhuqdITy7hu5wkTzk94buiJE/hu7DDmuG6o0/huqHDoeG7lig9T+G7sOG7tk/hu6gwKCNP4buwICgjTz0k4bu24bqjSE/hu6jhu6IhT+G6oT1dKCNP4bqp4buaTyMkw6M5T+G7sDhPKD3huq0oI0/hu7DhurXhu5ZP4bqhw6FXTyFQ4buoTz0wJE/hu6g94bq1KCNPKOG7mmNJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bubJOG7tChPbjMoTygj4bqjY1koT+G6oFUhT8av4bu0KD1P4buw4buWKCNP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChP4buo4buWKE/huqE9JOG7tDlP4buoPSlP4bqhw6FZKE/DksOTw5NP4bqhw6FXTyFQ4buoT+G7qD3hurUoI0/huqHhuqVPLMOpT+G6qeG7mk/DoSIkTy4p4bucKE8sPcag4buoTyg94buW4bqjSU/huqA94busKU/hu7DGoCg9TyMkxqBP4buo4bqx4buWTyw9KeG7lkhPKD3huqNP4buow5nhuqNP4buoxqDhu6hPIyThu5ZP4buwKig9T+G7sOG6s+G7lk/hu6gpKE/hu7DDnShPLD3GoCFIT8Og4buaKCNPLnvhu6hIT+G7qD3hu6YoT+G7sCnGoChIT+G7sCThu7LhuqNP4bqhw6EmSE/huqHhurNP4bqpw5ooT+G6oeG6pU8sw6lP4bqp4buaT+G7qMag4buoT8OhIiRPLinhu5woT+G6oT3hurM1KCNPI1I5TzdP4bqhw6FXTyg9fU8oI+G7mmNP4buo4buaKCNP4bqh4bugKCNJT+G6oMOh4bqjKCNPxq8qKD1IT+G7qDxP4bqhw6JPw5XDk8OTTy1Pw5TDk8OTT+G6ocOhVy/huqE9xqAoI0/hu7DDnShPLD3GoCFP4bqh4bucJE9uMyhPKCPhuqNjWShP4bqgVSFPxq/hu7QoPUlPdTIkTygj4buaY0hP4buoPE8sPSnhu6IoI0/hu5TDk08tT8OSw5PDk0/huqHDoVdP4buoPE/hu6jGoOG7qE/hu6g94bq1KCNPw6EiJE8uKeG7nChPLD3GoOG7qE8oPeG7luG6o0hP4bqhw6EpKCNP4buwPE/hu6g8Tyg9JOG7suG6o0/huqHDoVdPxq8mT8OhIiRPLinhu5woTzk9MU/huqHhuqVPLMOpT+G7sCThu7LhuqNP4bqhw6EmTygjKeG7nCRP4bqhw6HDo0/huqHhu5wkT24zKE8oI+G6o2NZKElPa8ag4buoT8OgOk/huqDDocOZKE/huqA9Jk91JCg9T+G6uyg9T+G7qD0pT8avJMOd4bqhRk/igJzhu5sk4bu0KE/huqHhuqVPLMOpT+G7qD3hurPhu5ZP4bqhPeG7tk/hu6g94bqt4buWTyw9fSRPPSnhu5ooT+G6oSnhu5ooSE8oPeG6sygjT+G6oSooPU/huqHDoeG7nCgjT+G7qOG6seG7lk/huqHDoVdP4buoPE/huqE94bu2T+G7qOG7oiRP4bqhPSThu7QoTyw9JE/huqE94bql4buoTz0k4bu0KE/hu6jGoOG7qE85PeG6szMoI085PcagOU/hu6jhu5YoT+G6oT0k4bu0OU/DoDQhSU/huqDDoSkoI0/hu7A8SE/huqnhu5YkT+G6ocOhPk/hu6jhurHhu5ZPxq8iTyFWT+G7sFLhu6hPxq8k4bu04bqhT2HhuqPhu5YoT+G6ocOheygjSE/DoCkoI0894buaKD1P4bqp4buaT+G7qMSDKCNP4buoKShPPT7hu5ZPKD3hu6Q5T+G7qDAoI0/hu7AgKCPigJ1J4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqh4busYuG6oS3hu5YuJCMoRk/DoSQjPeG6oUdOxKjhu4jDoOG6ocOhKSgjxKhr4buaJE/huqnhu5pP4buiKD1GT+G7uT0pKCNP4bqoVSjhu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buILznEqA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]