(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo quy định, trường học phải cung cấp đủ nước cho học sinh, tối thiểu mỗi học sinh cần 0,3 lít về mùa đông và 0,5 lít về mùa hè. Phần lớn các trường về cơ bản đều đáp ứng được. Theo đó, nước uống trong trường học luôn là vấn đề được các nhà trường quan tâm trên cả 2 phương diện chất và lượng.
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0rhuqLDoOG6tTYpPcOTJH3hu6rDk+G6q+G7nMOT4buqw5rDo8OT4buqJMOjZOG7tinDkynhurU14buqw5PDoyApPcOT4buqJDzDkyR94buqw5PhuqElKSTEqC8k4buMSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhu53hu67GoOG7sE9K4bqiJOG7rjzDk8Ohw6Nkw5Phu6w/KSRJw5PhuqPDoOG6tTYpPcOTJH3hu6rDk2Ek4bueJcOT4buqw6MpPcOT4buqw5lhw5Phu6zhurfDkynhurU14buqw5Phu6okPMOTJH3hu6rDk+G6oSUpJEnDk+G6oyAlw5PhuqMkJeG7uMOjw5MoMyXDkyR94buqw5PhuqElKSTDk+G7quG7pCnDk8OSScOVw5MhKuG6o8OT4bqr4bu0w5Mo4bqvxqDDk+G7rCIpPcOT4bqr4bucw5PDkknhu5DDkyEq4bqjw5Phuqvhu7TDkyjhuq/GoMOTJMOow43Dk0Ek4bukKcOTITUpw5Phu6rhu5rhu6rDk+G6o8Og4bq1Nik9w5Phuqvhu7TDk+G7qjTDk+G7qOG7ninDk+G7rOG7tMOjw5Phu6zhu5phw5PDoik9w5Phu6zhurU34buqw43Dk+G6oiThu648w5Phu6w+ScOTKeG6tTXhu6rDk8OjICk9w5PhuqPDoDwpPcOT4bqjw6DhurU2KT3DkyR94buqw5Mhw6MiKcOTIeG7nMOT4bqrw5kpw5Phu6zhu7TDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G7quG7muG7qsOTKSThu5zDk+G6o8Og4bq1Nik9w5PDocOjxqApw5PhuqPDmijDk+G6o8Ogw50pw5Phu6rhu57Dk+G7jsOTYSThurU0KT3Dk+G7sCXhu7Ypw5Phu6okw5nhuqPDk+G6q+G7nMOTIeG6tTcpPcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk/hu7DhuqMkw6Mo4buow5MlbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7mMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5PDlOG7jsOUYWNIT8OT4bqhw6Dhu6rhur5PLy8l4bqrw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykvKeG7rmLhuqEv4buO4buOw5Thu44v4buM4buY4buY4buww5Lhu4zDlOG7jOG7jOG7kOG7lOG6o8OVw5Xhu5Dhu5TDkiHDksONLGE9RsOg4bq+4buUw5Thu5RPw5PGoCHhuqPhur5P4bqiw6DhurU2KT3DkyR94buqw5Phuqvhu5zDk+G7qsOaw6PDk+G7qiTDo2Thu7Ypw5Mp4bq1NeG7qsOTw6MgKT3Dk+G7qiQ8w5MkfeG7qsOT4bqhJSkkT8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7mMOSw5JPw5Mk4buuJT0k4bqj4bq+T8OU4buOw5RPw5MvSuG7neG7tsOT4bqjJCApPcOTKOG7mmTDkyF94buqw5Mp4bq1NeG7qsOT4bus4bq1xqDDk+G6q+G7nDzDk+G6o+G6pSk9w5MhNWHDkyR94buqw5M4w5PhuqLDoOG6tTYpPcOT4bqi4budw5PhuqIkP8OT4bqjw6DDmSnDk+G7neG7psOjw5N1MeG7qsONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqOG6oeG6o8OgPCk9SnXhuqfGoMOT4buqJH0pw5MpJOG7nMOT4buqw6MpPcOT4buqw5lhxKgv4bqh4bqjw6A8KT1KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rDuSQl4bu0w6PDkylQKMOTKcagZEnDk+G7quG7muG7qsOT4bqjw6DhurU2KT3DkyR94buqw5M4w5Mkw6Nk4bu2KcOTbcWoKMOT4bqiJOG6t2TDk+G7rOG7tMOjw5PhuqHhuq3Dk+G7sOG6sSk9w5Mp4bq1NeG7qsOT4busPik9w5Phu6gmKSRJw5Phu6zhurU34buqw5Phu6rDoyk9w5Phu6rDmWHDk+G7qDglw5MoMeG6o8OT4bqhIMOT4buqNMOT4bqhOMOT4bqh4bueKcOTY8Ojw5nhuqPDkynhurU14buqw5PhuqPDoMOdKcOT4busP8agw5Phu6jhu5wpw5MkPFPhu6rDkzjDk+G7rD/GoMOTYSThurU0KT3Dky4k4bua4buqw43Dk280KcOT4buq4bqtw5MpJOG6tcOT4bqj4buiJcOT4bqiw6DhurU2KT3Dk+G6oiXhu7jDo8OTJH3hu6rDk+G7iuG6ouG7neG7iMOTbcWoKMOT4bqixIPDk+G6oeG6rcOT4buw4bqxKT3DkynhurU14buqw5Phu6w+KT3Dk+G7qCYpJMOT4buq4bq3xqDDkygx4bqjw5Phu6o0w5PhuqE4w5PhuqHhu54pw5Njw6PDmeG6o8OTKT3GoGTDk+G6o+G7oiXDk2Phu6DDk23FqCjDk+G6osSDw5Phu6p7KcOT4bqiw6DhurU2KT3Dk+G6ouG7nW3huqDDk23FqCjDk0EkPCk9w5Mh4buiJcOT4bqh4bqtw5Phu7DhurEpPcOTKeG6tTXhu6rDk+G7rD4pPcOT4buoJikkw5Phu6rhurfGoMOTKDHhuqPDk+G7qiIpPcOT4bqjZMOT4buqPsOT4busP8agw5Phu6wl4bu4KMOTOMOTJMOjZOG7tinDk0TDnSnDk28/KSTDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bqgOMOT4buwO0nDkyTGoCXDk+G6o8Og4bq1Nik9w5Phu6o+w5Phu47Dk+G7rDQpw5Phuqs/w5Phu6rDoyk9w5Phu6rDmWHDkynhurU14buqw5MuJOG7muG7qsOTKSTGoMOjw5Phuqsmw5MoMyXDk+G6o8Og4bq1Nik9w5Phu6zhu7TDo8OT4buqPsOT4bqh4bqnw5Mh4bqnxqDDk+G7qiR9KUnDky4kIik9w5Phu6hR4bqjw5Phu6jDozHhu6rDjcOT4bqiJOG7rjzDk+G6oyThu6Rkw5M9JeG7mjzDk8O5PcOjZEApw5PhuqIk4buyw5Phu50l4bu0KUnDk+G7nSXhu7bDo8OT4bqjw6DhurU4KT3Dk+G6osOg4bq1Nik9w5PhuqLhu51t4bqgw5Ntxagow5NBJDwpPUnDkyhT4buqw5Phu7Dhuq/Dk+G7qj7Dkygx4bqjw5PhuqEgw5MpJOG7nMOT4buqw6MpPcOTw6IpPcOTKDYlw5Phu6ok4bucPMOTKSThurUpPcOT4bus4bu4w5Mh4bqnxqDDk+G7qiR9KcOT4bqjJCbDk+G7qiQ6w5MoMeG6o8ONw5Phu7EpPcOT4buqJDzDk+G7qCXhu7LhuqNHw5PigJzDuSThu5zDk+G6o8Og4bq1Nik9w5Phu7DhuqfGoMOT4bqjw6DDnSnDk+G7quG7muG7qsOT4bqjJcOdw6PDk+G7qiQqw5MpJOG6tcOT4bqj4bq1w5Phu6rhu5rhu6okw5NhJOG7mmHDkykkw5opw43DjcONScOTKT4lw5PhuqM+KMOTIeG7oiXDkyHhu5zDkykk4bucw5Phu6rDoyk9w5PDoik9w5NhJOG7niXDk+G7qiTDoik9w5MoJSkkw5Phu6zhurU34buqw5Phu6rhu5rhu6rDkyQww5PhuqE0ScOTPSXDmWTDk+G6ozbDkyElw50pw5PDocOjxqApw5PhuqMkJsOT4buqJMSDKT3Dk+G6oyIlw5PhuqFZw5MuxJHDkyQ3YcOT4busMCk9T8ONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0pt4bqzKT3Dkykk4bq1w5MpJCXhu7TDo8OT4bqjw6DhurU2KT3Dky4k4bua4buqw5PhuqPDoMOdKcOT4busP8agw5Phu6jhu5wpw5Mkw6Nk4bu2KcOT4bud4bumw6PDk3Ux4buqScOTJDQpw5Phu4zDksOTKVAow5PDocOjxqBJw5PhuqLDoOG6tTYpPcOT4bqi4budbeG6oMOT4bqiJMOj4bukKcOTdTHhu6rDk+G7rOG7tMOjw5PhuqHhuq3Dk+G7sOG6sSk9w5Mp4bq1NeG7qsOT4busPik9w5Phu6gmKSTDjcOTbSLDkz0l4buaPMOTdeG6tTYpPcOT4bqiJD/Dk8O5PcOaKUnDkyQl4bu2w6PDk+G6o8Og4bq1OCk9w5MpJOG7nMOT4bqjw6DhurU2KT3Dk+G7qiQ8w5MkxqBkR8OT4oCcw7o1JcOT4busw5pkScOT4bqj4buiJcOT4buqw6Mx4buqw5MkfWHDk2Ek4bqxw5Mkw6NkKSTDk+G7rOG7pMOjw5MpUChJw5MpJOG7nMOT4bqjw6DhurU2KT3Dk2MlKcOTxJHDky4l4buyKUnDkynDnSnDk+G6oyXhu7Jhw5PhuqPhurHhu6rDk+G6oeG6rcOT4buw4bqxKT3DkynhurU14buqw5Phu6gmKSTDkyTGoGTDk+G6oyTGoGTDk+G6ocagKT3Dkyjhu5pkw5MhfeG7qsOTKeG6tTXhu6rDk+G6oyQmw5Phu6zhu7TDo8OT4busJcOT4bus4buyKcOT4bqjJCApPcOTKSTDmeG6o8OT4buw4bqvKT3DkynhurU14buqw5Phu6gmKSTDk+G6q+G7nMOT4bqrxq8pw5Mh4bucw5MpJOG7nMOT4buqw6MpPcOT4buqw5lhw5Phu6rhurPDk+G7qiTDosOTLiQiKT3Dk+G6oyTGoGTDkyg1JcONw5Phuqomw5PhuqMk4bqn4buqw5PhuqPhu7JJw5MkNCnDk+G7jMOSw5MpUCjDkynGoGRJw5PhuqPhuqXDkz0l4buaPMOT4bqrJcOdKcOT4bus4buyKcOTJH3hu6rDk+G6oSUpJEnDk+G6qyXhu7bhu6rDk+G6oeG6rcOT4buw4bqxKT3DkynhurU14buqw5Phu6gmKSTDk+G7quG6t8agw5Phu6o0w5PhuqE4w5Mp4bucZMOT4buqJOG6tcagw5Nj4bueZMOTw6DGoMOT4bqrw5kpw5Phu6zhu7TDkz0mw43Dk8O54bq1NeG7qsOTw6MgKT3Dk+G7qiThurXGoMOT4buoxqA8w5M9JTbDk+G6oyQl4buyw6NJw5Phu6rDosOTJOG7suG6o8OTKeG6tTXhu6rDkyHhu6Ilw5Phu6o+w5Nj4buuw5Phu6okOMOT4bus4buyKcONw43DjeKAncONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0psw50pw5Phu6rhu6IpJMOT4busPknDk+G6o8Ogw50pw5Phu6w/xqDDk+G7qOG7nCnDkyTDo2Thu7Ypw5Phu53hu6bDo8OTdTHhu6pJw5Phu6o+w5MoMeG6o8OT4bqhIMOT4bqjw6DhurU2KT3Dk+G7rOG7oMOTIVFhw5Phu6xT4bqjw5Mk4bu2w5PhuqMkICk9w5MhfeG7qsOTKeG6tTXhu6rDk+G6oyUpJMOTLiQl4buy4bqjw5Phu6oiKT3Dkyk9JOG7tsOTw4Dhu6VJw5Phu7Al4bu24bqjw5MuJMOjxagpw5Phu6hSKT3Dk+G6oyXGoMOT4buq4bqn4buqw5PhuqMqKMOT4busw6gpw5PDg+G6qsONw5NvU+G7qsOT4buoJeG7tuG6o0nDkyThu7bDk+G6oyQgKT3DkynhurU14buqw5Phu6wlw5Phu6zhu7Ipw5PhuqPhuqUpPcOTITVhw5MkfeG7qsOT4bqr4bucw5Phu6o+w5MkxqAlw5Phu6ok4buyw5Phu6wxw5Mh4bucw5Mp4bq1NeG7qsOTKOG7muG6o8OT4buqJDzDkyjhuq/GoMOTJMOow5Phuqvhu5zDk8OZKMOT4buqJDzDkyjhuq/GoMOT4busIik9w43Dk8O5PcagZMOT4bqjw6A8KT3Dk+G7rOG7pMOjw5MpUCjDkyR94buqw5MoNSXDk+G7jsOS4buO4buOLeG7jsOS4buOw5XDkynhu5xkScOT4bqiw6DhurU2KT3Dk+G6ouG7ncOT4bqiJD/Dk+G6o8Ogw5kpw5Phu53hu6bDo8OTdTHhu6rDk+G7rOG7oMOTIVFhw5Phu6xT4bqjw5Mk4bu2w5PhuqMkICk9w5MhfeG7qsOTKeG6tTXhu6rDk+G6oyUpJMOTLiQl4buy4bqjw5Phu6oiKT3Dkyk9JOG7tsOTw4Dhu6XDk+G7sDzDk20iKT3Dk+G6o2TDk21Bw5PDueG6tTXhu6rDk+G6oeG7ouG7qiTDk2/hu6Ilw5Nu4bq1NCk9w5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw5Phu6rDoyk9w5Phu6rDmWHDjcOT4bqiJOG7rjzDk+G7qiQlxqDDk+G6oVjDk+G7quG6t8agw5Phu6oiw5M9JeG7mjzDk3XDncOT4bqiJD/Dk+G6oiTDo8OT4budUik9ScOTPSXhu5o8w5Phuqslw50pw5Phu6ok4bq3w5MpJCXhu7Yow5MhNWHDk+G7juG6vcOVScOT4bqrJeG7tuG7qsOTIVFhw5Phu6xT4bqjw5Mk4bu2w5PhuqMkICk9w5Mo4buaZMOTIX3hu6rDkynhurU14buqw5PDoMOZ4bqjw5PhuqMkw6Phu6Ypw5PhuqMl4bu2KcOT4buqJDzDk+G7quG7nsOT4buqIsOT4bqr4bucw5PhuqPDoHvDjcOTbSQ/w5MpPiVHw5PigJxtPsOTKSQl4bu0w6PDkyThuqnDo8OTKuG7qiRJw5Mp4bq1NeG7qsOT4bus4buyKcOT4bqj4bumKcOTITVhScOTLiQiKT3Dk2Ek4bueJcOTKMagKT3Dk+G6q+G7muG7qsOT4buoJikkw5MpJOG6tcOT4bqjw6DhurU14buqw5Phu6zDmmTDjcOT4bqg4bqtw5Phu7DhurEpPcOTKOG7mmTDkyF94buqw5Mp4bq1NeG7qsOT4bqjJCbDkz0l4buaPMOT4bqrJcOdKUnDkyR94buqw5PhuqElKSTDk+G7qj7Dk+G6oyThu7jDk+G7sOG6ryk9w5Phu6rhu57DkynhurU14buqw5Mo4bua4bqjw5MkPFPhu6rDk8OZKOKAncONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rhu50l4bu2KcOTKcagZEnDk+G7quG7muG7qsOT4bqjw6DhurU2KT3DkyR94buqw5PhuqPDoMOdKcOT4busP8agw5Phu6jhu5wpw5PhuqM6KSRJw5NhJOG7pCnDkyE1KcOT4bqh4bqtw5Phu7DhurEpPcOT4bqhPCk9w5PhuqE8KT3DkyTGoCXDkyQmKSTDk+G6oyTDouG7qsOTJDxT4buqw5Mp4bq1NeG7qsOT4buoJikkw5MkPFPhu6rDkyjhu5pkw5MhfeG7qsOTKeG6tTXhu6rDk8OA4bulw43Dk8O5JOG6tcOT4bqjw6DDnSnDk+G7rOG7oMOTKT4lScOT4bqh4bqtw5Phu7DhurEpPcOTOMOTJCYpJMOT4bqjJMOi4buqw5Mp4bucPMOT4bus4bu0w6PDk+G7sDzDk+G6oeG6p8OTIeG6p8agw5Phu6okfSnDk+G6o+G6pcOTYSQqxqDDk+G7quG7muG7qsOTKSThu5zDk+G6o8Og4bq1Nik9w43Dk8O5JOG6tSk9w5Phu6rhurMpPcOT4buqPsOTKDHhuqPDk+G6oSDDk+G7rD/GoMOTYSThurU0KT1Jw5Phu7A8w5MuJCIpPcOT4buqPsOT4busJeG7tMOjw5MuJeG7tinDkynDnSnDk+G6oeG6rcOT4buw4bqxKT3DkynhurU14buqw5M9JeG7sik9w5MuJDzGoCnDk+G6oyQiKT3Dk8Ohw6PGoMOTKOG7mmTDkyF94buqw5Mp4bq1NeG7qsOTw4Dhu6VJw5Phuqsqw5Phu7DhurHDkykk4bq1w5M4w5Mkw6Nk4bu2KcOT4bqiJOG6tTYpPcOTQ8Ojw5opw5MuJCXDk+G7rD/GoMOTYSThurU0KT3Dkynhu5xkw5Phu6zGoCk9w5Mk4buiKcOT4buqJOG7ssOT4bqr4bu0w5Mk4bu2w5PhuqMkICk9w5MpJOG7nMOTKOG7mmTDkynhurU14buqw5PhuqHhu6Lhu6okScOT4bqrJsOT4bqr4bumZMOT4buq4bua4buqw5MpJOG7nMOT4bqjw6DhurU2KT3Dk+G7rOG7nCkkw5Phu6o+w5Phu6rhu5rhu6okw5Mh4bqnxqDDk+G7qiR9KcOTw6Alw50pPUnDk+G6o8Oi4buqw5PhuqPhuqfDk+G7qsOjKT3Dk+G6o+G6p8OT4buqw5lhw5Mp4bq1NeG7qsOTw6MgKT3Dk+G7qiQ8w5MkfeG7qsOT4bqhJSkkw5Phuqvhu5zDky4kIik9w5PhuqMkw6PDk+G6oyXhu7Qpw5Phu7A/4buqJMOT4bqr4bqxw43Dk+G7nTxT4buqw5MoMeG6o8OT4buq4bua4buqJMOTIeG6p8agw5Phu6okfSnDk+G7rFPhu6rDk+G7qCXhu7bhuqPDkyQ0KUnDkykk4bq1w5M4w5PhuqLDoOG6tTYpPcOT4bqi4budw5PhuqIk4bucKSTDk0TDnSnDk+G7iuG6oiThu6Lhu6okw5PhuqIk4bucKSThu4jDk+G6q+G7nMOT4bqiw6DhurU2KT3Dk+G6ouG7neG7hOG6ouG7nW3huqDDk+G6oiThu5wpJMOT4bqgNCnDk+G7imzhu5rDk+G6oiThurU14buq4buIScOT4buOw5Nj4bugw5Phu6xT4buqw5Phu6gl4bu24bqjw5MuJD7Dky4kUCnDk+G6oyQmw5Phu6zhu7Ipw5M9JeG7sik9w5MuJDzGoCnDk+G7quG6syk9w5MuJCIpPcOT4buqPsOTKOG7nMOTYSThu54lw5Mhw5lkw5Mp4bq1NeG7qsOT4bqj4bqlw5PhuqPDoMOdKcOT4busMCVJw5Nj4bqtw5MhxJHDk8Ohw6PGoMOTKOG7mmTDkyF94buqw5Phu6zhu7jDk+G7qj7DkynhurU14buqw5PDoyApPcOT4buqJDzDkyR94buqw5PhuqElKSTDkykk4bq1KT3DkynhurU14buqw5Phu6rhurMpPcOTLiQiKT3Dk+G7rOG6t8OTw6MgKT1Jw5PhuqMk4bumKMOT4buqJCrDk2Ek4bueJcOT4bqr4bucPMOTKSThu5zDkyk94bq1NiXDk+G7sMOaKcOTYyUpw5Mp4bq1NeG7qsONw43DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKjhuqHhuqPDoDwpPUptJMOZ4bqjw5Mh4bq1Nyk9w5Mp4bq1NeG7qsOT4bqr4bucw5Phu6rDmsOjw5Phu6okw6Nk4bu2KcOTw6HDo+G7ninDkyHEkcSoL+G6oeG6o8OgPCk9SsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KbyAlw5Phuqs1JcOT4buq4bua4buqw5MpJOG7nMOT4bqjw6DhurU2KT3Dk+G6oyTGoCjDkz0lxqDDky7EkcOTJDdhw5Phu6wwKT3Dk+G6qzUlw5Phu6rhu5rhu6rDk+G7qjTDk+G6oTjDkyTGoGTDk+G7qiIpPcOT4bqjZMOT4buqw6MpPcOT4buqw5lhw5Mp4bq1NeG7qsOTw6MgKT3Dk+G7qiQ8w5MkfeG7qsOT4bqhJSkkw5MuJCIpPcOT4buqPsOT4bqh4bqnw5Phu6okOsOT4bus4buiPMOT4buq4bq3xqDDk8ODbMO5bsOTJMOjZOG7tinDkyTGoGTDk2Ekeyk9w5M9JeG7mjzDk+G7sOG6seG7qsOT4bqr4bucw5Phu6zhu5w8w5PhuqPhu6I8w5Phu4rhu5tu4buEb+G6ouG7iMOTKOG7nMOT4bqjw6DDnSnDk+G6oyUpJMOT4bqjJOG7pCnDk+G6o+G6p8OT4buq4bua4buqw5PhuqPDoOG6tTYpPcOTIeG6p8agw5Phu6okfSnDkykk4bucw5Phu6rDoyk9w5PDoik9w43Dk+G7sSk9w5Phu5084bucKT3Dk+G6qiXhu7LhuqPDk+G6osOjw5opScOT4bqiw6DhurU4KT3Dk0Ekeyk9w5Phu5tu4buEb+G6osOTJMOjZOG7tinDk+G7neG7psOjw5N1MeG7qsOT4buqJDzDkyTGoGRHw5PigJx0JFQpPcOT4busPykkw5Phu6okw5nhuqPDkyHhurU3KT3Dkykk4bucw5Phu6rDoyk9w5PDoik9w5PhuqMkJsOTYSR7KT3Dkz0l4buaPMOT4buw4bqx4buqw5MuJCIpPcOTYSThu54lw5Mh4bucw5Phu6o0w5PDocOjxqApw5Phu6okw6Nkw50pw5MoIinDk+G7rOG7uMOT4bqjJMWoKMOT4busPykkw5PhuqvDmSnDk+G7rOG7tMOTKeG7nGTDjcOTw4HDo8agKcOT4busJeG7uCjDk+G7quG6t8agw5Mkw6Nk4bu2KcOTLiQiKT3Dk+G7qiQ6w5Phu6zhu6I8w5Phu6okPMOT4buq4bua4buqw5MpJOG7nMOT4bqjw6DhurU2KT3Dk2Ek4bueJcOT4buw4bqvKT3DkynhurU14buqw5Phu6rhurfGoMOT4busNCnDk+G6qz/Dkynhu5w8w5Mo4bucw5M9JcagPMOTw6HDo2Thu7Qpw5PhuqPhuqfDk+G7qiThurfDk+G7qiQ8w5PhuqPDoOG6tTYpPcOT4bqr4bucw5NhJCAlw5MkN2HDk+G6qzUlw5MkMSXDk2Ek4bqxw5Mkw6NkKSTDk+G7rOG7uMOTIeG6p8agw5Phu6okfSnDkykk4bucw5Phu6rDoyk9w5Phu6rDmWHDkynhurU14buq4oCdw43Dk2zhu5zDk3XDncOT4bqiJD/Dk+G7neG7oikkScOTQSQ+w5PhuqPDoOG6tTgpPcOTQSR7KT3Dk+G7m27hu4Rv4bqiw5Mkw6Nk4bu2KcOTbcWoKMOT4bqiJOG6t2RJw5PhuqMkJsOT4buqJDzDk8OgUik9R8OT4oCc4budJeG7tsOjw5PhuqPDoOG6tTgpPcOT4buq4bua4buqw5Phu6w0KcOT4bqrP8OT4buqJOG6t8OT4busMSk9w5Mh4bqnxqDDk+G7qiR9KcOT4buq4bua4buqw5MpJOG7nMOT4buqw6MpPcOTw6IpPcOT4bus4bq3w5Phu6wl4bu0w6PDky4l4bu2KcOT4bqr4bucw5MuxJHDkyQ3YcOT4busMCk9ScOT4buo4buaPMOT4buq4buaPMOT4bqr4bu0w5NhJHspPcOT4bubbuG7hG/huqLDk8Ohw6PGoMOT4buoMcOTYSThu6Ypw5PhuqPhu5wlw5Phu6okKikkw5Phuqvhu7TDkyQ3YcOT4busMCk9w5Mp4bq1NeG7qsOTw6MgKT3Dk+G7quG6syk9w5MpJOG6tcOTYSQqw5Phu7A/4buqJMOT4bqr4bqxw5PhuqMk4buuPMOTJOG6tTUpPcOT4buwxq8pw5PhuqMkw6PDk+G7qiQlw5Phu6rhurfGoMOTJMOjZOG7tinDjcOTbzApPcOT4bqjJDYlScOT4buq4bua4buqw5MpJOG7nMOT4buqw6MpPcOTw6IpPcOT4bqhWcOT4buqPsOT4buo4bueKcOT4buqxqAow5Mu4buy4bqjw5Phuqs1JcOTKT3hu5wpJMOTPSXhu5o8w5Phu7DhurHhu6rDk+G6q+G7tMOT4buqJMOZ4bqjw5Mh4bq1Nyk9w5PhuqHhu54pw5NhJMWoKMOTKeG6tTXhu6rDk8OjICk9w5MpJFIow5PhuqNQKT3Dk+G6oyopJMOT4bqjw6Dhu5rhu6okw5MpJCXhu7Yow5PhuqPDoOG6tTXhu6rDk2Ek4buaYcOTIcOj4bum4bqjScOT4bus4bueKMOT4buo4buePMOT4buqJMOZ4bqjw5Mh4bq1Nyk9w5Phu6rhurMpPcOTKSThurXDk+G6oSDDkyHhurU3KT3DkynhurU14buqw5PDoyApPcOT4buqJDzDkyR94buqw5PhuqElKSTigJ3DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9Kw7nhurU14buqw5Mh4bucw5MoMeG6o8OT4bqjJOG7nCkkw5NhJOG7pCnDk+G6oyQl4buy4bqjw5Nk4buyw6PDk+G7qiQ8w5MkPOG7ouG6o8OT4busMSk9w5Phu6gmKSTDk+G6oyThurU2KT3Dk+G7quG6t8agw5Phu6o0w5PhuqMk4bu4w43Dk29SKT3Dk+G6ocagw6PDk+G6oeG6p8OTIeG6p8agw5Phu6okfSnDkykk4bucw5Phu6rDoyk9w5Phu6rDmWFJw5PhuqMkJsOT4buqJMOZ4bqjw5Mh4bq1Nyk9w5Mp4bq1NeG7qsOTw6MgKT3DkyHDoyIpw5Phu6zhurU34buqw5Phu6xT4bqjw5Mhw50pw5Mk4bucKT3Dk+G7rOG7pMOjw43Dk+G6oiQiKT3Dk+G6oyUpw5PhuqPhuqXDk20kJcOT4buq4bqx4buqw5Phur0pw5PhuqM84bucKcOT4bqr4bu2w5PhuqElKSTDk+G6oyThuqfhu6rDk2Ekxagow5Phu4rhur3huqLhuqrhuqDhuqJB4buIw5PhuqM6KSRJw5Phu6zhu7Ipw5MpxqBkScOT4buqJOG6tcagw5Phu6o+w5MoMeG6o8OT4buqNMOT4bqhOMOTJMagZMOT4buqIik9w5PhuqNkw5Phu6rDoyk9w5Phu6rDmWHDkynhurU14buqw5PDoyApPcOT4buqJDzDkyR94buqw5PhuqElKSTDk+G7qj7Dk+G7sMOZw6PDkyQl4bu2w6PDk+G6qyXDk2Ek4buiKMOT4bqr4bu0w5Phu6okw5nhuqPDkyHhurU3KT3DkynhurU14buqw43Dk8O54buyw6PDk+G7qj7Dk+G6oyQmw5Phuqslw5NhJOG7oijDk+G7qiThurfDk2Thu7LDo8OT4bqrxq8pw5Mh4bucw5PhuqHGoCXDk8Ohw6Nkw5Phu6w/KSTDk+G6q+G7tMOTKSThu6Apw5Mo4bua4buqw43Dk+G7sSk9w5N1w53Dk+G7nTApPcOT4bqgNClJw5NtJCXDk+G7quG6seG7qsOT4bqjw6DhurU4KT3Dk20kJcOT4buq4bqx4buqw5Phur3huqLhuqrhuqDhuqJBw5Phu6okPMOT4buoJeG7suG6o0fDk+KAnMO5PTHDk+G7rDHhu6rDk+G6q+G7tMOTKeG6tTXhu6rDk8OjICk9w5Mh4bucw5Phu6ok4bq1xqDDk+G7qj7DjcOTbSTEgyk9w5PhuqMiJcOTLiTDo2Thu7Ipw5Phu6rhu5o8w5Phu6rhu5rhu6rDk+G7rD/GoMOTYSThurU0KT1Jw5PhuqPDoOG6tTYpPcOTJH3hu6pJw5Mpw50pw5Mhw5lkw5Mp4bq1NeG7qsOTOMOT4buq4bua4buqw5Phu6o0w5PhuqE4w5Phu6zhurU34buqw5Phu6o0w5PDocOjxqApw5PhuqMkxagow5PDocOjZOG7tCnDk+G7qsOZYcOTYSRWYUnDky4kJcOTJOG7suG6o8OTKeG6tTXhu6rDky4kIik9w5Phu6zhurU34buqw5PhuqPhu6Ypw5Phu7DhurEpPcOT4buoJikkw5Phu6zhu7jDkyHDmWTDkyk9w6MwKcOTKeG6tTXhu6rDky4k4bua4buqw5Phu6zhurXGoMOT4bqr4bucPEnDk+G6o8Og4buaKSTDk+G6o8Og4bq1Nik9w5MkN2HDk+G6qyXDky4kw6PFqCnDk2PDmijDkykk4bumYcONw43DjcOT4bqq4bu2w5PhuqElKSTDk+G7qCYpJEnDk+G6q1tJw5PDocOj4buaw5PhuqPDoCYpJMOT4buwJcOT4buqJMOjZOG7uCnDk+G6oVnDk+G7nikkw5Mk4bq1OCk9w5MuJCIpPcOTKSRbw5Phu6zhu7Ipw5Phu6okw5nhuqPDkyHhurU3KT3DkynhurU14buq4oCdw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk/huqPhu65j4bqjLcagISU9KUfDk8OgJT0k4bqjSE9KxKjhuqHhuqPDoDwpPUps4bucJcOT4bqr4bucw5Phu54pJEfDk+G6qiXDk+G6vSnEqC/huqHhuqPDoDwpPUrEqC9hSg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]