(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN huyện Bá Thước vừa tổ chức truyền thông về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và ra mắt mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường THCS Ban Công. Đây là mô hình điểm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNjXhu4M2VuG7rXfhuq5qxqHDoHbDs3HGoW/DoOG7q8Oz4bujxqFvMMOg4buFw7NyxqFvw6DEguG6u+G7l8Ogw7PhuqnDssOgduG7j8ahw7PDoGbDveG7hcOgduG7rcOsw6Bo4buXNS/hu4M2NS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E2w5N0w7LDoOG7lMOT4buqxqDDoMOzd+G6rmvGocOg4buC4bqnw6BWw7Phu7fhu6Xhu4XDoOG6okHhuqXDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOgduG7rXfhuq5qxqHDoHbDs3HGoW/DoOG6omrDoOG7q8Oz4bujxqFvMMOg4buFw7NyxqFvw6DEguG6u+G7l8Ogw7PhuqnDssOgduG7j8ahw7PDoGbDveG7hcOgduG7rcOsw6Bo4buXw6DhuqLhuq3DoOG7reG6pcOg4buXZHbDoOG7l3HDoMOz4buPxqHDs8Og4buE4bq7d8Og4buV4bqp4buFw6Dhu4N0w6Az4buE4buU4buCNMOg4oCcVsOz4buzw6Dhu5Xhu5HGocOzw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7r8OBw6B2w7PhuqXhuq7DoGd1w7LigJ3DoHbhuqnDssOgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVsOT4buE4buuw6Dhu4LhuqXGocOg4buEccahbzHDoEfhurvhuq7DoOG7leG6rcOg4buXccOgw7Phu4/GocOzw6Bnw7Js4buXw6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOgRsOBw6DhuqfGocOg4bq1w6DigJxWw7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buD4buPxqHDs8OgZ8OpxqFvw6Bvw7Lhu6XDssOg4bqi4bqtw6Bvw7LhuqvDssOg4buxd+G6rsSpdsOg4buXdHbDoOG7r3LDoOG6ouG6vcahw6BnasOg4buF4bq94burw6B2w7PDssSpdsOgZ3LDssOg4bqi4bulw7LDoOG7q8Ozw73DoMah4bqgw6DhuqLhuq3DoHbhu63DrMOgaOG7l+KAnTDDoHbDs3d04buFw6Dhu4TDs+G7t8O5xqFvw6B24but4buPxqHDs8Og4buWw73hu4XDoHbDsuG7iXfDoOG7sXdy4buFw6Bvw7LhuqXDoOG7q8Oz4bqndsOgduG7rcOybMahw6Dhu5nDssahw7PDoHbEqcOgLcOgxIJiw6DDs3TDssOg4bqiecahb8OgZ3PGoW/DoOG7g+G6reG7m8OgZuG6u8ahw6B2dOG7hcOgdsOzw7Jsd8Og4buvcsOg4bqi4bqtw6Dhu5fDsmrGocOgxqF4w7IxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoWZ2w7N34buX4buDw6DDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6r+G6t8Oi4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PEg+G6o8OjL+G6o+G6r8OiZuG6o8Ojw6PDo+G6o8Oj4bqjduG6tcOj4bq34bqz4bq34buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6t8Oi4bqxw6HDoOG6peG7lXY8w6FW4butd+G6rmrGocOgdsOzccahb8Og4burw7Phu6PGoW8ww6Dhu4XDs3LGoW/DoMSC4bq74buXw6DDs+G6qcOyw6B24buPxqHDs8OgZsO94buFw6B24butw6zDoGjhu5fDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqv4bq3w6LDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNuG7rOG6pcOg4buXZHbDoOG7hOG6u3fDoOG7leG6qeG7hcOg4buDdMOg4oCcVsOz4buzw6Dhu5Xhu5HGocOzw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7r8OBw6B2w7PhuqXhuq7DoGd1w7LigJ3DoHbhuqnDssOgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVsOT4buE4buuw6Dhu4LhuqXGocOg4buEccahbzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VuG6qcOyw6Dhu4N3dcOyw6B24butd+G6rmrGocOgdsOzccahbzDDoGfhuqnDssOg4buDw7Jsd8Og4buF4bqn4buFw6DEgmIiw6Dhu4LhuqXGocOg4buEccahbzDDoFbDs+G6rcahw7PDoOG7rsO5xqEww6BHw7JqxqHDoFbDs+G7t8WpxqFvMMOg4bqmw7LDoFbDs+G7t8WpxqFvMMOgVsOzw7LEqXbDoFLGoW8ww6Dhu5Thu7fDucahb8OgVuG7rXfGoW/DoOG6ouG6rcOgw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDs8OgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVsOT4buE4buuw6Dhu4LhuqXGocOg4buEccahb8OgZ2LDoGfhu7fFqeG7hcOg4buDc8Oyw6Bm4bu34bupxqFvw6Dhu5d0dsOg4buvcsOg4buZw7LEqcahw6B2w7Phu7nhu4Uww6Dhu5nDgsOgxqFjxqFvw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8OgxILhurvhu5fDoMOz4bqpw7LDoHbhu4/GocOzw6Bmw73hu4XDoHbhu63DrMOgaOG7lyDDoOG7leG6reG7l8Og4butcMOg4buXdHbDoOG7r3LDoOG7mcOz4bqnw7LDoMahw7Jr4buXw6Dhu5XDsuG7icahw6Dhu7F34bqlxqHDoGfEqcahw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaMOg4buvw7LGocOzw6Dhu6/huqvGocOg4bqiw7XDoHbDs+G6rcahw7PDoMahw7Lhu4nGoTDDoMSC4bq74buXw6DDs+G6qcOyw6B24buPxqHDs8OgZsO94buFw6B24butw6zDoGjhu5cgw6Dhu4Xhuqfhu4XDs8Og4burw7Phu6PGoW8ww6Dhu4XDs3LGoW/DoMahb3fhuq7DoOG7hcO5w6Dhu4PDtcOgxILhurvhu5fDoMOz4bqpw7Igw6Dhu6vDs+G6p3bDoMOzw7JrxqEww6B2csOgb8Oy4bqn4buFw6DhuqLhuq3DoMSCw4DDoOG7leG6sMOgxqFvw7PDsuG7ieG7l8OgxqHDs+G6oMahb8Ogw7Phuq3GocOzw6DhuqLDssOg4buxd+G6veG6rsOg4butcsOyMMOg4buD4bqp4bubw6Dhu5XDgeG7hTDDoMSC4bq74buXw6DDs+G6qcOyMTExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNsagw7PhurvGocOgZsO14burw6DGoeG6reG6rjDDoMOTdMOyw6Dhu5TDk+G7qsagw6DDs3fhuq5rxqHDoOG7hcOzw7TDoGfhuqnhu5vDoHbDs+G6rcahw7PDoOG7leG6v+G7q8Og4buXccOgw7Phu4/GocOzw6Dhu4Thu5Thu4LDoOKAnFbDs+G7s8Og4buV4buRxqHDs8Og4buF4buz4bqlw6Dhu6/DgcOgdsOz4bql4bquw6BndcOy4oCdw6B24bqpw7LDoFbhu63hu7fhu6fGoW/DoFbDk+G7hOG7rsOg4buC4bqlxqHDoOG7hHHGoW8xw6Dhu4Thu5Thu4LDoG9z4buXw6DhurHDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0MMOgb8Oy4bqn4bubw6DhuqLDsuG7icahMMOgxqHDs+G6u8ahw6DhuqLDsuG7icahw6Dhu5Xhuq3DoGbhu4fGocOgduG7reG7j8ahw7PDoOG6osOy4buJxqEww6DhurHDoHbDs+G6rcahw7PDoOG6osOy4buJxqHDoOG7guG6pcahw6Dhu4XDs+G7s8OgxqHDs8Oya+G7l8Og4bqi4bqtw6DEg+G6ocOgw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDszHDoOG7hOG6p+G7hcOgdsOz4bqtxqHDs8Og4bqiw7Lhu4nGocOgduG7reG7m8ahb8Og4buE4buU4buCw6Dhu5Xhuq3DoMOz4bqpdsOgxqHDs+G6u8ahw6B2w7Lhu4nGocOg4burw7Phu5vGoW/DoHbDs+G6peG6rsOgZ3XDssOgxqHDs+G6v8ahw6B2w7Phu7nhu4Uww6DEguG7neG6pcOg4buD4buhw6Bnw7XGocOzw6Dhu5nDssSpxqHDoG/DsuG7pcOyIMOgxILhu53huqXDoOG7g+G7ocOgdsOz4budw7LDoOG7sXdoxqEww6B24bq/4burw6B2w73hu4XDoOG7leG6qeG7hcOgw7Phur93w6Dhu4Xhu53DoMOz4bqpw7LDoHbhu63hu5vGoW/DoGfhu6fDssOg4buvcsahb8Og4buF4buz4bqlw6Bnc8ahb8Og4buD4bqt4bubw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGbhurvGocOgdnThu4XDoHbhu63hu4nGocOgZ8O14bqlw6Dhu4Phuq3GocOgxIJiMMOgxqHDs8SR4buXw6B2w7N44buFw6Bn4buB4bquw6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buD4buPxqHDs8OgZ8OpxqFvw6Bvw7Lhu6XDssOg4bqi4bqtw6Bvw7LhuqvDssOg4buxd+G6rsSpdsOg4buXdHbDoOG7r3LDoOG6ouG6vcahw6BnasOg4buF4bq94burw6B2w7PDssSpdsOgZ3LDssOg4bqi4bulw7LDoOG7q8Ozw73DoMah4bqgw6DhuqLhuq3DoHbhu63DrMOgaOG7lyDDoMOzw7rDoHbhu63FqcOg4buFw7Phu43GocOzw6Dhu7F34bquasahw6Bnw7XhuqXDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoOG6ouG6rcOg4buF4bqn4buFw6Dhu4PhuqXGoTDDoMahb+G6rcahw7Mww6DGocOz4bqtw6B24but4bu34bunxqFvMMOg4buFw7PhuqXDoOG7l8Otw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOgdnJ2w6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu4Phuqvhu5vDoOG6omsww6Dhu4XDs2Phu5fDoOG7r+G7neG7hTDDoG/DsuG6p+G7m8OgZsO94buFw6B24butw6zDoGjhu5figKY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6Dhuq/hurfhurXhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8SD4bqjw6Mv4bqj4bqvw6Jm4bqjw6PDo8Ojw6PhurHhurV24bq34bq1w6PDouG6seG7leG6oTHhu5Phu6tvXeG7rTzhurHhuqHhurPDocOg4bql4buVdjzDoVbhu6134bquasahw6B2w7NxxqFvw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8OgxILhurvhu5fDoMOz4bqpw7LDoHbhu4/GocOzw6Bmw73hu4XDoHbhu63DrMOgaOG7l8Ohw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6Hhuq/hurfhurXDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buE4bu1xqFvw6B24but4bubxqFvw6Bmw7Xhu6vDoMah4bqt4bquMMOgw5N0w7LDoOG7lMOT4buqxqDDoMOzd+G6rmvGocOgZ2LDoHbhu63huqXhu5vDoOG6o+G6r8Og4buvd+G6vXbDoOG7sXfhuq0ww6Dhu5fDusOyw6Dhu6934bq9dsOgxIPhuqHhuqHDoMahb8Oz4buPxqHDoGdzxqFvw6Dhu4XDs+G7m8Og4bqj4bqvw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6Dhu4Xhu53DoMOz4bub4bqtxqHDoOG7heG6q8ahw7PDoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGocOg4bqi4bqtw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6Dhu5nDs3fhuq7EqXbDoHbhur92w6BW4but4bu34bunxqFvw6BWw5Phu4Thu67DoOG7guG6pcahw6Dhu4RxxqFvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G6pHd2w7Phu5vhu63DoTbhu5Thu4nDoMOT4bqtNS/hu6s2

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]