(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện Đông Sơn đã có nhiều cách làm hay và hiệu quả, nhất là thực hiện chính sách kích cầu huy động toàn dân vào cuộc, xây dựng thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) XDNTM.
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu40uw4LEgk7hu5lKTsO64buZTeG7kOG7mcO94bq04bqkReG6tOG7mUxzw73hurThu5lD4bqkw73hurThu5nDveG7r07hu5nhu5rhu7Hhu5zhu5nhu7Phu5JF4bqy4buZIMOiIuG7mUXhu7FF4bqy4buZw71yw4ls4buZIMOiIuG7mUPDguG6rk7hu5nEkHhO4buZ4buK4buZ4bu04buAReG6suG7meG6tUhFw7Iv4bq04buX4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqC7hu7dy4buz4buT4buNw6JLw4lF4bqy4buZSk5z4buZTUvhuqZF4bq04buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5nhu5rhu7Hhu5zhu5nhu7Phu5JF4bqy4buZReG7gEXhurLhu5lN4bq04buAReG7mcSQScOC4buZb8Oq4buyIMOiIsOzbOG7mSDDoiLhu5lF4buxReG6suG7mcO9csOJbOG7mSDDoiLhu5lDw4Lhuq5O4buZxJB4Tmzhu5nhurRO4bucxIJF4buZ4bu04buAReG6suG7meG6tUhF4buZ4bu1w7nhu5nDveG6uOG7mUXhurTDgsODTuG7mcO9c8O94bq04buZRHTEkOG7meG6tHLhu5zhu5nhu5Z04buZ4bq0w4LEgk7hu5lKTsO6bOG7mUXhurThu61N4buZRHThu5lN4bq04buSw73hu5nhurTDgsSCReG7mcO94bq04bqkReG6tOG7mUxzw73hurThu5lD4bqkw73hurThu5nDveG7r07hu5nhurRO4buc4buZ4bu14buEReG6suG7mU3DiXRF4buZ4buz4buxReG7meG7lnTDieG7mcO9TuG7hMO9bOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5lN4bq0dEXhurThu5nDveG7gEXhurLhu5nDneG6tMOVSEXhurLhu5lNS+G6pkXhurThu5kiw5LDveG7mU3DguG6oE7hu5lKTuG7hsO94buZ4bqyw4Jy4buZbyLDouG6tyzDs+G7mcOq4buyIMOiIm3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5Phu7NN4bq0TsSQeeG7mcOCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZ4buh4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7o8ah4bujxKjhu5pr4buT4buZTEvDvWnhu5MvL8O94buzRW15csOJTeG6tHJF4bq04bq0w4lybeG7lkUv4buz4bu3TENNw4nEqC9F4bu3xqBML8ah4bub4buXcS/GoeG7l+G7oeG7s+G7neG7l+G7o+G7o8ah4bub4buhTeG7m+G7neG7oXDhu5VE4buVbULEqOG6ssSpS2lx4buh4buX4buT4buZckRNaeG7ky7DgsSCTuG7mUpOw7rhu5lN4buQ4buZw73hurThuqRF4bq04buZTHPDveG6tOG7mUPhuqTDveG6tOG7mcO94buvTuG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5kgw6Ii4buZReG7sUXhurLhu5nDvXLDiWzhu5kgw6Ii4buZQ8OC4bquTuG7mcSQeE7hu5nhu4rhu5nhu7Thu4BF4bqy4buZ4bq1SEXhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Phu6Hhu5Xhu5Xhu5Phu5nhurThu7fDguG6suG6tE1p4buT4bujxqHhu6Phu5Phu5kv4buNNkXhurLhu5ld4bqg4buZLuG7lE7hu5kuw5NF4bqybOG7mU3hurThu4BF4buZ4bqx4bq0T8O94buZw6JLw4LDg0Xhu5nGoWzhu5nhu5rDueG7meG7tOG7gEXhurLhu5nDouG6tHJF4bq04buZ4bu1w7nhu5nGoeG7mUThu69F4buZ4bq0w4LhuqJF4buZ4bu14butTeG7mcSQ4buK4buZS+G7hEXhurLhu5nhu7XDlcONReG6suG7meG6ssOCcsOJ4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5lF4buAReG6suG7mU3hurThu4BFbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jeG7tOG6ruG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZw53hurTDlUhF4bqy4buZTUvhuqZF4bq04buZIsOi4bq3LOG7mcOq4buyIMOiImzhu5kgw6Ii4buZReG7sUXhurLhu5nDvXLDiWzhu5kgw6Ii4buZQ8OC4bquTuG7mcSQeE7hu5nDveG7r0Xhu5lF4bq0w4LDg07hu5lF4bqyTuG7gkXhu5lE4buSw73hu5nhu5rhu7Hhu5zhu5nhu7Phu5JF4bqy4buZw71I4buZTOG7iuG7meG6tHXhu5lN4buvReG6smzhu5nEqOG6tHNN4buZTUvDguG6rkXhu5lDw4JF4bq04buZTeG6omzhu5lF4buxReG6suG7mcO9csOJ4buZ4bu1w43DguG7mUzhu4ZF4bqy4buZTcOCReG6tOG7mU3hurThu69F4buZw73hu4xy4buZIOG6tOG7sUXhu5nhu7Phu7FFbeG7mcOiS8OJReG6suG7mUPhurTDguG7mUPDgkXhurThu5nEqOG6tOG6pOG7mSDhurR04buZRcOVScO94buZw73hurjhu5nhurR1ReG7mUXhuqBF4buZ4buWw4LEgsO94buZTeG6tHLEkOG7meG6ssOCcuG7mcO94buMcuG7mUXhurLDlcONw4Lhu5nhu7Phu7FF4buZRHThu5nDveG6tOG7jOG7meG7nOG6ok5t4buZ4bq74bqm4buZTeG6tOG6omzhu5nhurRO4bucxIJF4buZ4bu04buAReG6suG7meG6tUhF4buZ4bu1w7nhu5lNdsSo4buZTUtOReG6suG7mcO94bq04bqo4buZ4bu1dcOJ4buZQ+G6tEjDguG7meG7s3bhu5zhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhu6Lhu5nDveG6tOG6pGzhu5lNw4JF4bq04buZTeG6tOG7r0Xhu5lN4buS4buZROG7ksO94buZw73hu4xy4buZReG6ssOVw43DguG7meG7s+G7sUXhu5nhu7XhurhF4bqy4buZ4bqy4bq4xKjhu5lN4bq0w4LhuqJN4buZTeG6tOG7ksO94buZ4buWdOG7meG6tMOCxIJO4buZSk7DuuG7mcO94bq0w5VIReG6suG7mU1L4bqmReG6tOG7mcOq4buyIMOiIm3hu5nhurtJw4Lhu5nDveG6tOG6pEXhurThu5lMc8O94bq04buZQ+G6pMO94bq04buZw73hu69O4buZw73hu4xy4buZw6JLTkXhurLhu5nDlUhF4bqy4buZ4buWdOG7mU3huqhF4bq04buZReG6snLhu5zhu5lN4buQ4buZ4bu14buvTuG7mU3hurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZw6rhu7Igw6IibOG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nhu7XDueG7mXlyReG7meG6tHRF4bq04buZw71I4buZw73hurThuqLhu5lN4bq0TuG7mU3DgsODReG7mUzhu5jhu5nhu7PDkkXhurLhu5nhu7Xhu61N4buZ4buWdOG7meG6tEfhu5lNS8OM4buZw71I4buZTOG7iuG7mU3hurThu7fDieG7mU3hu5BF4bqy4buZ4bqyw4Jyw4Lhu5nhu7XDiXVF4buZTeG6tOG7ksO94buZ4bq0w4LEgkXhu5lNw4LhuqJF4buZ4bu14buE4buZIMOiIm3hu5kg4bq0w43hu5nhu7Xhurjhu5nhu7XDueG7mU11w4nhu5nhu7Xhu4RF4bqy4buZROG7ksO94buZTeG6tE/DveG7meG7tXfhu5zhu5nDvXPDveG7meG7msO5bOG7mU3hurThu4BF4buZTEnEkOG7meG7lsOD4buZ4bu14bqkw73hurThu5kgw6IibcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOiS8OJReG6suG7mcO9SOG7mcO94bq04bqi4buZTeG6tE7hu5lNw4LDg0Xhu5lM4buY4buZ4buzw5JF4bqy4buZ4bu14butTWzhu5nhurRO4bucxIJF4buZ4bu1w7nhu5nhurRH4buZTUvDjOG7mcO94bq44buZxJDDksO94buZTcOC4bqgTuG7mcO94bq0w4nhu5nDvXPDveG7meG7msO54buZ4bu14bulReG6suG7mUPhu6Lhu5nhu7V1TeG7mcO94bq0TndF4buZIMOiIuG7meG6ssOCcsOC4buZ4bu1w4l1ReG7mcah4buV4buX4bubLcah4buV4buXcOG7meG7tcOVw4zDveG7meG6tMOV4buKReG6suG7meG7l+G7leG7lcOs4buZQ8OCReG6tOG7mcSo4bq04bqk4buZTeG6tE7hu5lN4buQ4buZ4bu14butTuG7meG6ssOCc+G7mUpO4bucw4NF4buZTOG7mOG7meG7s8OSReG6suG7meG7teG7rU3hu5lNS8OJReG6suG7meG7m+G7mUXhu6XEkOG7mUTDguG6oEXhu5lNw5LDvW3hu5nDncOTReG6suG7meG6ssOCcsOC4buZ4bu1w4l1ReG7mcah4buV4buX4buXLcah4buV4buX4bujbOG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nhurRH4buZTUvDjOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4bu1dU3hu5nDveG6tE53ReG7mUpO4buGw73hu5nhurLDgnLhu5nhu6Hhu6Phu5Xhu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6si9NS8OVw41F4bqya+G7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5nEkEnDguG7mUXhurR04buZ4buW4bulReG7meG6tOG6uHLhu5lEdEXhurLhu5nGoeG7leG7leG7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqyL0XhurR0a+G7mUXhurR04buZ4buW4bulReG7meG6tOG6uHLhu5lN4bq04buAReG7meG7l+G7leG7leG7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqyL0XhurR0a+G7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5lD4bqgReG6tOG7mcSQw5VIReG6suG7mUXhu4TDguG7meG7teG7gkXhurLhu5nhu5fhu6Phu5Xhu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6si9DxJBr4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7meG6ssOCcsOJ4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5lF4buEw4Lhu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZ4buX4buV4buV4buZTUvDgsSCTuG7meG7teG7gkXhurIvQ8SQa+G7meG7o+G7leG7leG7mUXhurLhurThuqZF4buZ4bu14buCReG6suG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5lF4bq0dOG7mU3DguG6oE7hu5nhurTDjMSo4buZ4buWxILhu5lMw4JF4bq04buZw73hurTDieG7mcO9c8O94buZ4bqyw4Jy4buZ4bu14bqmReG6tOG7meG7s8OCxIJF4buZw73hurThuqRF4bq04buZTHPDveG6tGzhu5nhurThu4Thu5lF4bqy4bq0w6jDiWzhu5nDvXZF4buZReG6suG6tMOow4lt4buZ4bu04buGw4Lhu5nhu5ZJw4Lhu5nDvXPDveG7meG7msO54buZSk7hu5zhu5nhurTDiXXDveG6tOG7mcO9w5LEkOG7mUXhurLhurTDg+G7mcO94buAReG6suG7mUXhurLhurTDgsSCxKhs4buZTcOC4bquTuG7mU3hurThu4zhu5nDveG7gEXhurLhu5lF4bqy4bq0w4LEgsSo4buZ4buX4buV4buV4buZTUvDgsSCTuG7meG7teG7gkXhurIvw73DksSQa+G7mXDhu5Xhu5Xhu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6si/EkOG7gOG7meG6tOG6pkXhurThu5nDvUjhu5nhurLDgknDguG7meG6tOG6uHLhu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZeeG7hOG7mU1Lw4lF4bqy4buZTMO6ReG7meG7mk7hu61N4buZRE9ybeG7mS7hu4Thu5lFdMOJ4buZ4bu14buvTuG7mU3DleG7mcSQTnLhu5nhu7XDlcOMw73hu5nEkHPhu5zhu5nDveG7reG7nOG7mU3hurThuqbhu5nhurRH4buZTUvDjOG7meG7m+G7lcOs4buZ4buWdOG7meG7o+G7lcOs4buZw73hurTDieG7mcO9SOG7mUzhu4rhu5lMw7pF4buZ4buaTuG7rU3hu5nEkHXhu5lD4bq0cuG7nOG7meG7lnThu5nhu7PhuqzDveG6tOG7meG7lsOS4buZxJBz4buc4buZw73hu63hu5zhu5lNS8OJReG6suG7mUXhu6XEkOG7mcah4buV4buX4bujbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jSzDgnLDguG7meG7tcOJdUXhu5nGoeG7leG7l+G7ny3GoeG7leG7l+G7oWzhu5nhurRH4buZTUvDjOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5nDvUjhu5lM4buK4buZ4bq0deG7mU3hu69F4bqy4buZQ+G6tE7hu5lNS3JF4bqy4buZTUt1w4Lhu5lNdsSo4buZTUtOReG6suG7mcO94bq04bulReG7mUVO4buAw4Lhu5nhu5Z04buZTUZF4bqy4buZ4bq0w4zEqOG7meG7lknDguG7mcSQw5TDveG7mcah4buV4buV4buZTUvDgsSCTuG7meG7teG7gkXhurIvQ+G6tE7hu5nDveG6uOG7mUpO4buc4buZxJDhu4Dhu5lN4buQ4buZ4buj4buZ4bq0cuG7mU1L4buK4buZROG6oEXhu5nhu5Z04buZ4buX4buV4buZ4bq0cuG7meG7teG7hsOC4buZ4buWScOC4buZTUtyReG6suG7mU1LdcOC4buZRU7hu4DDguG7mcO9c2zhu5nDvXPhu5lET3Lhu5lNdsSo4buZTUtOReG6sm3hu5nhu7Thu4bDguG7meG7lknDguG7mcO9c0XhurThu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZxJB4TuG7mURJReG7mUzDukXhu5nhu5pO4butTeG7mURPcmzhu5nEkEfDguG7mcO9c0XhurThu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZ4bu1w5XDjMO94buZ4bq0w5Xhu4pF4bqy4buZ4buX4buV4buV4buZTUvDgsSCTuG7meG7teG7gkXhurJt4buZ4bu04buCReG6suG7mU3hurTDjcOC4buZ4bq0R+G7mU1Lw4zhu5lEw4LhuqBF4buZQ+G6ok3hu5lMw7pF4buZ4buaTuG7rU1s4buZTcOC4bqgTuG7mU3hurTDkuG7mUzDukXhu5nEqOG6tHfEkOG7meG7lknDguG7mcO9c0XhurThu5nhu7Xhu4JF4bqy4buZTeG7kOG7meG7m+G7leG7meG6tHLhu5lNS+G7iuG7mUThuqBF4buZTeG6tOG6puG7meG7tcOVw4zDveG7meG6tMOV4buKReG6suG7meG7l2zhu6Phu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6si/hu5bDkmvhu5lLck7hu5nEkHRObOG7mUlNbOG7mcO94buM4buZSk7DuuG7meG7o+G7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqyL+G7lsOSbeG7mS5H4buZTUvDjOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5nEkEnDguG7meG7l+G7leG7mUXhurR04buZ4buW4bulReG7meG6tOG6uHLhu5lN4bq04buAReG7meG7l+G7leG7leG7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqyL0XhurR0bcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jSDhu6XEkOG7mcah4buV4buXcOG7mU12xKjhu5lNS05F4bqy4buZ4bq0R+G7mU1Lw4zhu5nhu7PDiXJF4bq04buZReG6suG6tMOCxILEqOG7meG7teG7r07hu5lNw5Xhu5nhu5rhu7Hhu5zhu5nhu7Phu5JF4bqy4buZROG6uuG7mUzhu63hu5xs4buZQ+G6tMOJ4buZecO6w4nhu5lKTsO6ReG7meG7teG6ruG7mUTDguG6oEXhu5lD4bqiTeG7mUzDukXhu5nhu5pO4butTWzhu5lNw4LhuqBO4buZTeG6tMOS4buZRE9y4buZTUvhuqBF4buZ4bu14bqscuG7mXl0ReG7meG7oeG7leG7leG7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqya+G7meG6tEfhu5lNS8OM4buZ4buXbOG7o+G7mU1Q4buZ4bu14buCReG6suG7mcO94bq0w4nhu5nEkOG7gOG7meG6tOG6pkXhurThu5lMw7pF4buZ4buaTuG7rU3hu5lF4buAReG6suG7mUXhurLhurTDgsSCxKjhu5nDveG7gEXhurLhu5lF4bqy4bq0xILhu5nDvXLDieG7mcO94bq44buZ4buzw4LEgkXhu5lN4bqkw73hurThu5nhu5fhu5Vt4buV4buV4buVxJDGoeG7mU1L4buK4buZROG6oEVr4buZ4bq0R+G7mU1Lw4zhu5nhu6Phu5Xhu5Xhu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6si/EkOG7gOG7meG6tOG6pkXhurThu5nhurLDguG6ok3hu5nEkEbhu5lNdsSo4buZTUtOReG6suG7mXJF4buZTcOJdEXhu5lN4bq04buSw73hu5nEqOG6tHfEkG3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu40sw4Jyw4Lhu5nhu7XDiXVF4buZxqHhu5Xhu5dxLcah4buVxqHhu5ts4buZ4bq0R+G7mU1Lw4zhu5nEkOG7gOG7meG6tOG6pkXhurThu5lMw7pF4buZ4buaTuG7rU3hu5lNS8OJReG6suG7mUXhurR04buZRMOVScOC4buZ4buXbMah4buZTVDhu5nhu7Xhu4JF4bqyL+G7m+G7meG6tHJs4buZxJDhu4Dhu5nhurThuqZF4bq04buZTMO6ReG7meG7mk7hu61N4buZw5RF4bqy4buZ4buzw5JF4bqy4buZTcOVScOC4buZTcOC4bqiTeG7mUPDgsSCxJBs4buZTcOVScOC4buZTeG7kuG7meG7teG7hEXhurJs4buZ4bqyw4Lhu4ZF4bqy4buZw73hu7Hhu5xs4buZw73DiUXhu5nDveG6uOG7meG6ssOCc+G7mU1L4bqs4buZQ8OCReG6tOG7mU3huqLhu5nDvXLDieG7mU3hu5Dhu5lw4buV4buZLeG7meG7l+G7leG7leG7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqyL8SQ4buA4buZ4bq04bqmReG6tG1tbeG7mcOdw5NF4bqy4buZ4buWScOC4buZ4bu14bq44buZRHThu5nhu5bDgsSCw73hu5nhurRH4buZTUvDjOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5nhu7XDlcONReG6suG7meG6ssOCcsOJ4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5lF4buAReG6suG7mU3hurThu4BFbOG7meG6ssOCcsOJ4buZTeG6tOG7gEXhurLhu5lF4buEw4Lhu5nhu7Xhu4JF4bqybOG7mUPhuqBF4bq04buZxJDDlUhF4bqy4buZReG7hMOC4buZ4bu14buCReG6suG7mcah4buj4buV4buZTUvDgsSCTuG7meG7teG7gkXhurIvQ8SQbOG7mUR0xJDhu5lLw7lF4bq04buZTeG6tMOJc03hu5lFw5VJw73hu5lNS8OJReG6suG7mUPhurRO4buZ4buz4buxReG7mcO9w5Xhu5nhu6Hhu5Xhu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6si9DxJBs4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7mU3DlcONReG6suG7mUt0w4nhu5lN4bq0w4lzReG6suG7meG7l+G7o+G7leG7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqyL0PEkGzhu5nhu7PhuqzDveG6tOG7mcO94bq0TuG7nOG6rkXhu5nDveG7hE3hu5nhu7XDgsSCReG7meG7o+G7leG7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqyL03hurThu4BFbOG7meG7muG7seG7nOG7meG7s+G7kkXhurLhu5nhu5bDlcONReG7mcSQeE7hu5nhu5fhu6Phu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6si/hu5bDlcONRS/hu6Phu5Xhu5XEkMahbeG7mSDhurThu5RF4bqy4buZTeG6tOG7gEXhu5nhu7V1TeG7mcO94bq0TndF4buZIMOiIuG7mUPDguG6rk7hu5nEkHhO4buZTeG6tMOV4buKReG6suG7meG7l+G7leG7leG7mU1Lw4LEgk7hu5nhu7Xhu4JF4bqyL03hurThu4BF4buZ4buWdOG7mU3hurTDleG7ikXhurLhu5lF4bq4ReG6suG7mcO94bq0w4nhu5lN4bq04buAReG7mU1Lw4lF4bqy4buZQ+G6ouG7meG6tMOJdcO94bq04buZReG7pcSQ4buZ4buWw4Phu5nhu7XhuqTDveG6tOG7meG7tXVN4buZw73hurROd0Xhu5lNS8OVScO94buZReG6snThu5zhu5nhu5vhu5Ut4buj4buZRHThu5nhu6Phu5Xhu5lNS8OCxIJO4buZ4bu14buCReG6sm3hu5nDouG6tMOV4buKReG6suG7mcO94bq0w4nhu5nDvXPDveG7meG7msO54buZ4bu1dU3hu5nDveG6tE53ReG7mSDDoiLhu5lF4buxReG6suG7mcO9csOJ4buZ4bub4buV4buV4buZTUvDgsSCTuG7meG7teG7gkXhurIv4buaw7lr4buZIMOiIuG7mUPDguG6rk7hu5nEkHhO4buZ4buj4buV4buV4buZTUvDgsSCTuG7meG7teG7gkXhurIv4buaw7lt4buZIOG6ssOJdMOC4buZS3Js4buZw71zw73hu5lNTuG7nOG6okXhu5nhu7XDlcONReG6suG7mU1Lw5LDveG7meG7msO54buZIOG6tOG7sUXhu5nhu7Phu7FF4buZ4bq0w4LhuqJF4buZ4bu14butTeG7mcO94bq44buZ4buW4bqocuG7meG6tMOobOG7mUXDg0Xhu5lL4buEReG6suG7meG7n2zhu6PEkOG7mU1L4buK4buZROG6oEXhu5nhu5Z04buZ4bu1w5XDjUXhurLhu5lNS8OSw73hu5lN4bq04buARWzhu5lF4bqy4bq+4buZ4bua4bq4xJDhu5lFw4NF4buZ4bu1w5XDjUXhurLhu5lL4buEReG6suG7meG7o2zhu6Phu5kt4buZ4bufxJDhu5lNS+G7iuG7mUThuqBF4buZTeG6tOG6puG7meG6tE7hu5zEgkXhu5lMw4Dhu5nhu7Xhu69O4buZTcOV4buZTeG6tMO6xJDhu5l54bqg4buZTeG7gEXhurLhu5lF4bq04buScm1tbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jSDhurThu5RF4bqy4buZw73hurThuqRF4bq04buZTHPDveG6tOG7mU1L4bqgReG7meG7tcO54buZQ+G6tE7hu5zhuqJF4buZQ+G6tOG6pMO94bq0bOG7mUPhuqTDveG6tOG7mcO94buvTuG7mcO94bq0w4nhu5nDvXPDveG7meG7msO5bOG7mU3hurThu4BF4buZTeG6pMO94bq04buZw73hu5LDveG7meG7tXfhu5zhu5nEkHVF4bq04buZTMO6ReG7meG7mk7hu61NbOG7mUXhu7FF4bqy4buZw71yw4nhu5nhu7XDjcOC4buZTOG7hkXhurJs4buZ4bq0w4LhuqJF4buZ4bu14butTeG7mcSQ4buK4buZS+G7hEXhurLhu5nhu7XDlcONReG6suG7meG6tMOJdEXhu5lN4bq0w4LEgkXhu5lD4bqiTeG7mcO94butTuG7meG6tHXhu5lN4buvReG6suG7mUXhu4BF4bqy4buZTeG6tOG7gEVs4buZ4bua4bux4buc4buZ4buz4buSReG6suG7meG7tcOVw4zDveG7mUThu4Thu5lNS+G6pkXhurThu5nDveG7jkXhurLhu5lF4bq0w5Xhu5nhu7V34buc4buZReG6tHJF4bq04buZTcOC4bqiReG7meG7teG7hOG7mcOd4bq0w5VIReG6suG7mU1L4bqmReG6tOG7mSLDouG6tyzhu5nDquG7siDDoiJs4buZIMOiIuG7mUXhu7FF4bqy4buZw71yw4ls4buZIMOiIuG7mUPDguG6rk7hu5nEkHhObeG7mS7DgsSCReG7meG7tOG7gEXhurLhu5nhurVIReG7meG7tXJF4bqy4buZ4buzeEXhu5nhu7Xhu69O4buZw73DuuG7mU3huqhF4bq04buZTOG7huG7mUTDlcOMReG6suG7meG7msO54buZ4buWw4Phu5nhu7XhuqTDveG6tOG7mSDDoiLhu5lF4buxReG6suG7mcO9csOJ4buZ4buWdOG7meG7msO5bOG7mU3hurThu4BF4buZIMOiIuG7mUPDguG6rk7hu5nEkHhObW1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k03hu7fhu5pNLXJEw4LhurJFauG7mUvDguG6suG6tE1r4buT4buNw7JMTUvDiUXhurLhu41ZdMOC4buZ4buWdOG7mcO6ReG6tGrhu5nhu7TDlMO94buZ4bq74buOw7IvTE1Lw4lF4bqy4buNw7IvxKjhu40=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]