(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về tăng cường xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải, thời gian qua Công an huyện Triệu Sơn triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thùng xe lưu thông trên địa bàn toàn huyện.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupIOG7mMOSw4134bqgw5J34buLVeG7ikbhu6R3w6zhu6LDknfhu7JXd0/hu7Z3w5LDjcOM4buK4buGw5N3w5nEqMOSw4x3w5lVxILDksONd+G7suG6undU4buk4bqid07DjOG7msO6d1Thu6ThuqJ3w5nhuq7hu4rDundZ4buKd1PDjMSCw5N3w5Lhu5bDksONd+G6uMagd0Xhu5bDksawL8OMeeG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bup4buLw4xWRXfDjOG7ikbDkndFw4xLd+G6uMSC4buMd0Xhu6jhuqB3IsagdyDhu5jDksONd+G6oMOSw7p3IOG7mMOSw4134bqgw5J3w5lLw5LDjHdZ4buEd8OZ4bq2w5LDjXdF4buw4bugw5LDjXfhu7JXd0/hu7Z3w5nEqMOSw4x3w5lVxILDksONd+G7suG6undU4buk4bqid07DjOG7msO6d1Thu6ThuqJ3w5nhuq7hu4rDunfDmcOM4bug4buKd8ON4buK4bqgw5J3VOG7pOG6oHcg4buYw5LDjXfhuqDDknfDjOG7pOG7tEbDknfhu4tV4buKRuG7pHfDrOG7osOSd8OZVeG7ikfDkndOw4zhuqDhu4p3w5LDjOG7iuG7hOG7pHfDjeG7iuG6ruG7indTw4zhuqJTd0XGr3fDmcOMR3fDksOM4bq0w5N34buyV3dP4bu2d8OZVeG7ikbDmXfhurhHd+G7suG6undU4buk4bqid07DjOG7msO6d1Thu6ThuqJ3w5nhuq7hu4rDundF4bui4buKd8OS4bue4buKd07hu4hFw4x3w5nDjOG7sOG7nkV3w5nDjMWow5LDjXfhu7Lhurp3T+G7sOG7pHfDmcOM4buYw5LDjXfDmVXhu4bDknfhurhK4bqgd8SQw4PDknfDmeG7jMODw5J3w4zhu6Thu7RGw5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t+G7s+G7s1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DveG7s8O9eC95QeG7tcOJeXjDgHnDvcO94bu1w5lBecO94buzeE94w7lNU8ONc1Xhu5/hu7Xhu7nDgXZ34bqgT8OZ4bufdiDhu5jDksONd+G6oMOSd+G7i1Xhu4pG4bukd8Os4buiw5J34buyV3dP4bu2d8OSw43DjOG7iuG7hsOTd8OZxKjDksOMd8OZVcSCw5LDjXfhu7Lhurp3VOG7pOG6ondOw4zhu5rDundU4buk4bqid8OZ4bqu4buKw7p3WeG7indTw4zEgsOTd8OS4buWw5LDjXfhurjGoHdF4buWw5J2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdsOBeHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7t+G7s+G7s3Z3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bup4bqnVkV3T+G7sFDDksONdyDDrOG6o+G7i8O6dyDhu5jDksONd+G6oMOSd8OM4buk4bu0RsOSd+G7i1Xhu4pG4bukd8Os4buiw5J34bq44buMd07hu4hFw4x3w5nDjOG7sOG7nkV3w5nDjMODw5LDjHfDmcOMxajDksONd+G7suG6usO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nDo+G7pOG7tEbDknfhu4tV4buKRuG7pHfDrOG7osOSd8OM4buKRsOSd0Xhu4534buzd8OT4buQd07DjOG7jOG6osOSw413w5rhuq7Dknfhurjhu7BQRXfhu4ki4bqpMHfDmUvDksOMd0XhuqhTd1PDjOG6vFN3TsOM4bqg4buKd8OZw4zhuqJFw7p3w5lV4buMw5LDjXfhurjhu453ReG7jnd5d8OT4buQd+G6uOG6qMOZd1nDg3fDvXfDk+G7kHfhurjhuqLDuXci4buGw5J3RcSCw5LDjHfhurjhu47DunfDjOG7pOG7tEbDkndF4buOd2nhu6Thu5RFd0/GoHfhu7VBd1nDg3fhu7VBIMO6d+G6uOG7sOG7oMOSw4134bqpw43DjOG7infDrOG7osOSdy13w6zhuqDhu4x3w7XDg8OSw413RcOMxILhu7R3VOG7pOG6oMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhuqnDjOG6tMOTd8Oa4buK4buCw5l3w5nhuq7hu4p3w5lVw5TDksONd0XhuqJFd1PDjOG7sOG7osOSw413w5nhu4pGw5J3WULDknfDmeG6ruG7isO6d09WRXdP4buwUMOSw413IMOs4bqj4buLdyDhu5jDksONd+G6oMOSd8OM4buk4bu0RsOSd+G7i1Xhu4pG4bukd8Os4buiw5J34bq44bqwd8OZQlN3w5lV4bukw5LDjXdPVkV3T+G7sFDDksONd07hu4pHw5N3w5lV4bqgw7p34buyV3dP4bu2d8OZVeG7hsOSd8OZ4bqow5l3ReG6rndF4bqiRXfDmeG7pOG7tOG7gsOSd+G6uOG7sOG7oMOSw413w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3w4zhu6Thu7RGw5LDunfDmVXhu4zDksONd+G6uOG7jnfDmUJTd8OZVeG7pMOSw413WcOD4buMd0XhuqJFd8OT4buQd07DjOG6oOG7infDmcOM4bqiRXdOw4zhu4zhuqLDksONd8Oa4bquw5J3WcODd1F3ReG6okV3w5nhu6Thu7Thu4LDknfDmVXDlMOSw4134bq44buKR8OTw7l3MeG7lsOSw413w5nDjOG7oOG7infhurhD4bu0d8OTxILDksOMd0Xhu5jDksONd8OZ4bqiRXfDmeG7pOG7tOG7hsOSd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSw7p3WULDknfhurjGoMOSw43DundO4bu2d0XhuqDDk3dO4buCw5l3ReG6okV3w4nhu4zhuqDDksOMd8OSw43DjOG7ikZTw7p3T+G6ouG7infhu7LhurrDundFw4zhu6h3w5Phu5B3RcOM4bqoU3fDjMODw5LDjHfDksONw4zhu4rhu4bDk3dF4bqiRXdU4buk4bu0d+G6uErDksOMd0Xhu6jhuqB34bqn4bukQsOZd+G6o+G7iuG6oOG7jHfDmcOM4buYw5LDjXfhurjhu7Dhu6DDksONd8SQxqDigKbGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qWnhu6ThuqB3ReG7mMOSw413w5nhuqJFd8OZ4buk4bqqw5J3w5lV4bqgw7p3TuG7ikfDk3fDmuG7jOG6osOZw7p3ReG7onfEkOG6rsOSd0XhuqJFd8OJ4buM4bqgw5LDjHfDksONw4zhu4pGU8O6d0XDjOG7qHfDk+G7kMO6d0/huqLhu4p34buy4bq6d8OZ4bqu4buKd+G6uOG7hOG7pHdFw4zhuqhTd8OMw4PDksOMd8OZ4buUw5l3VOG7pOG7tHfhurhKw5LDjHdF4buo4bqgd1PDjOG6olN3T+G7pELDmcO6d0Xhu6J3xJDhuq7DkndOw4zhu5jDksONd0XDlcOSd8OZxKjDksOMd8OZVcSCw5LDjXfhu7Lhurp3ReG7ouG7infDkuG7nuG7isO6d1Thu6ThuqJ3w5nhuq7hu4p3w5lVw5TDksONw7l34buL4buk4bu0d8OSw4zhu4rhu4bDksO6d1lEw5J3RcOVw5J3w5PGoMOZd8Oa4buUd0/huqLhu4p34buy4bq6d09Q4buKd8OJxq/DksONd8OSw43hu4zDg+G7infDjeG7iuG7oHfDjMODw5LDjHdFw4zhu4jDksOMd1nDg3fEkOG6oMOSd+G6uOG7hsOTw7p3ReG7lHfDmcSow5LDjHdZ4buKd1PDjMSCw5N3w5nhuq7hu4p3w5lVw5TDksONd07DjOG7indP4buw4bukd8OZw4zhu5jDksONw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i+G7rnfhurjhuqrhu6R3w5LhurbDk3fDvXjDveG7s3fhurjhu4LDknfDkuG6oOG7tMO6dyDhu5jDksONd+G6oMOSd8OM4buk4bu0RsOSd+G7i1Xhu4pG4bukd8Os4buiw5J34bq44bqwd1PDjOG6osOZd8OM4buKRsOSw7p34buyV3dP4bu2d+G7s8OAd8OZVeG7sOG7oMOSw413w4xQU8O6d8OZVeG7jMOSw4134bq44buOd0Xhu453w71Bd8OZVeG7sOG7oMOSw413w4xQU3fhu7Lhurp3VOG7pOG6onfDmeG6ruG7infDmVXDlMOSw43DundBd8OZVeG7sOG7oMOSw413w4xQU3dFw4xRd8OMw4PDksONd1Thu6ThuqJ3RcOM4buK4buE4bukd0XhuqDhu4x3RcOM4buMd1PDjOG6vFPDunfhu7d3w5lV4buw4bugw5LDjXfDjFBTd+G7suG6unfhu5h3w5nhu5h3w5nhuq7hu4p3TsOM4buYw5LDjXfhurjhu6bDksONd07hu4hFw4x3w5nDjOG7sOG7nkXDunfDmcOMw4PDksOMd8OZw4zFqMOSw43Dunfhu7JXd1PDjMSCw5l3w5LGoFN3w5LDjeG6rMOSd8Oa4bqiRcOMd+G6qcOMw4N3w5Lhu7Dhu55Fd3nDgeG7uXfDmVXhu4pG4bukd+G6uOG7lsOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t+G7s8O9U+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O94buzw714L8O9eOG7t8OJw7154bu54buzeeG7tUHDmcOB4bu54bu1QeG7tU94w7lNU8ONc1Xhu5954bu5w4F2d+G6oE/DmeG7n3Yg4buYw5LDjXfhuqDDknfhu4tV4buKRuG7pHfDrOG7osOSd+G7sld3T+G7tnfDksONw4zhu4rhu4bDk3fDmcSow5LDjHfDmVXEgsOSw4134buy4bq6d1Thu6ThuqJ3TsOM4buaw7p3VOG7pOG6onfDmeG6ruG7isO6d1nhu4p3U8OMxILDk3fDkuG7lsOSw4134bq4xqB3ReG7lsOSdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7PDvXZ3L+G7qSDFqMOSw413WeG7nuG7infhurjhu47Duncg4buYw5LDjXfhuqDDknfDjOG7pOG7tEbDknfDmeG6tsOSw413ReG7sOG7oMOSw4134buyV3dP4bu2d1nhu4p3U8OMxILDk3fDkuG7lsOSw4134bq4xqB3ReG7lsOSd+G6uEd3w5LDjeG6tsOSd0XDjMOCw5J3w5nEqMOSw4x3w5lVxILDksONd0/huqLhu4p34buy4bq6d+G6uOG7iuG7hOG7pHdOw4zhu4pHw5J3U8OM4buw4buiw5LDjXfDmeG7ikbDknfDmcOM4bqgw5N3w43hu4rhuqB3w43hu4rhuqDhu4x3w5nDjOG7mMOSw413w5rhuqDhu6R3TsOM4buKd+G6uOG6sHfDmld3w4nGr8OSw413VeG7sFDhu6TDunfEkOG7iuG6oMO6d1Thu6ThuqB34bq44buOd+G6uOG6sHdTw4zhuqLDmXfDjOG7ikbDknfhu7JXd0/hu7Z3QeG7t3fDmVXhu7Dhu6DDksONd8OMUFN3WeG7indTw4zEgsOTd8OS4buWw5LDjXfhurjGoHdF4buWw5LDunfhu7JXd1PDjMSCw5l34buz4bu1eHfDmVXhu4pG4bukd+G6uOG7lsOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLVeG7jMOSw413w5nDjOG7oOG7infDjeG7iuG6oMOSd8OZ4bue4buKw7p3xJDhu4bDkndFxILDksOMd1nhu4pGRXfhu7JXd0/hu7Z3WeG7indTw4zEgsOTw7p3IOG7mMOSw4134bqgw5J3w4zhu6Thu7RGw5J3w5nhu4rhu4JTd8OZxq9Fd8OZ4bq2w5LDjXdF4buw4bugw5LDjXdF4buYw5LDjXfDmeG6okV3w5nhu6Thu7Thu4bDknfDmVXhu6Thu7Thu4TDkndFw4zhu4x3ReG6okV3RcOM4buod8OT4buQw7p3RcOM4buod+G7suG6undO4bu2d0XhuqDDk3dO4buCw5l3RcOM4bqoU3fDjMODw5LDjHfDksONw4zhu4rhu4bDk3dF4bqiRXdU4buk4bu0d+G6uErDksOMd1nhu4R3RcOMUXfhurjhu6bDksONd8OZ4bqu4buKd8OZVcOUw5LDjcO6d+G6uOG7lsOSw413w5nDjOG7oOG7infDmeG7pOG7tOG7hsOSd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSd0XDjOG7jHdF4bqiRXdFw4zhu6h3w5Phu5B3w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8OSw43DjOG7iuG7hsOTd1Thu6Thu7R34bq4SsOSw4x3T+G6slN3ReG6oMOT4bq6VeG6oHfDjeG7iuG6osOTd8Oa4bqiw5l3TsOM4bukd1lWRXfDk+G7kHdZw4N3ReG6rMOSd8OZ4bqu4buKd8OZVcOUw5LDjXfhurhHd07hu4pHw5N3w5rhu4zhuqLDmXfDksON4buk4buWw5J3w4zDg8OSw43DunfDmeG6ruG7infDmVXDlMOSw413w5LDjeG6oOG7tHfDmcSC4buKd8OT4buQw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDFqMOSw413WeG7nuG7infhurjhu47DundPVkV3T+G7sFDDksONdyDDrOG6o+G7i3cg4buYw5LDjXfhuqDDknfDjOG7pOG7tEbDknfhu4tV4buKRuG7pHfDrOG7osOSd0XDlcOSd8OZ4buIRcOMd0VWRXfDmeG7pOG7tOG7hsOSd8OZVeG7pOG7tOG7hMOSw7p3w5LDjOG6skV3w5LDjFF3T+G6ouG7infhu7Lhurp3TsOM4buYw5LDjXfhurjhu4rhu4Thu6R3TsOM4buKR8OSd1PDjOG7sOG7osOSw413w5nhu4pGw5J3TsOM4buKd+G6uOG6sHfhu6Thu5TDksONd1Xhu7BQ4bukw7p3xJDhu4rhuqB3ReG7qsOSw413w5LDjOG7sHfDk+G7rEV34buyV3dTw4zEgsOZw7p3w5nhu6534bq44buOd8ON4buOU3dTw4zhuqrDknfDkuG6rMOSw413ReG6oOG7jHfhu7Z3w5nDjOG7rEV3WcODd8OSw4xCw5J3w5nDjOG7rEV3ReG7qOG6oHdP4bqi4buKd+G7suG6unfDmVXhu4zDksONd1nhu4pGRXdFw4zhuqhTd8OMw4PDksOMd1Thu6Thu7R34bq4SsOSw4x3WeG7hHfDkuG7lsOSw4134bq4xqB3ReG7lsOSd07DjOG7infDmcOM4bqgw5N3w43hu4rhuqB3w43hu4rhuqDhu4x3w5nDjOG7mMOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMk4bukw5nDjOG7jFV24bup4bqlw4zhurJFdyDhu5jDksONxrAvU+G7qQ==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]