(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhà tôi ở trong một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Đông Hương 2, TP Thanh Hóa mới chỉ vài năm nay. Lúc trước khi có Nấm, về đến nhà tôi chỉ đóng cửa, chẳng ai biết tôi.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4bue4bqo4buq4bueLXnDjOG7huG6vuG7iOG7m+G7p0nhu6Dhu6Lhu57hu4bDiuG7sOG7neG7pXMhw73hu4jhu6d54buI4buA4bun4bqo4buK4bun4buqeeG7o+G7p+G7iuG7oHnhu6fDjMO94buI4bq+4bun4bq+4buGw4nhu4jhur7hu6fhur7hurDhu4hyL+G7gMawc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagNuG6qHnhuqbhu6Vz4bqv4buA4buz4bun4bueT+G7huG7p+G7lOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buK4buM4bue4bun4bqkxKjhu4jhu6fhu4jhur5O4bun4buI4buATeG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bqsVeG7kuG7iOG6vuG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7pyhP4buI4bq+4bun4buH4bucw5rhu6Phu6fGoOG7gFXhu5Lhu4jhur7hu6c8T+G7iOG6vuG7pzZVw5Thu4jhur7hu6fhu6nhu6Phu6fhu4fhur3hu6fhu4fhu4B54buI4buA4bunNkp54bun4buK4buQ4buG4bun4bqk4buAR+G7p8av4buz4buG4bun4buIQeG7iuG7p+G7iHnhu7Dhu5/hu6fDo1DhuqThu6fhu57hu5xV4buQ4bqk4bunw43hu4Dhu4bhu6fhuqRK4bun4bqv4bqu4buK4buj4bunxq/DieG7p+G6rEXhu4jhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhu55P4buG4bun4bqk4buAR+G7p+G6rErhu4jhur7hu6fhuqThu6Z54buj4bun4bqk4buA4bqi4buI4bq+4buneeG7huG7p8OC4buGReG7nuG7p+G7nk/hu4bhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhu4Yo4bqo4buI4bue4bqo4buc4bul4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5vhu6d3xanFqcag4buq4bud4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4bub4bun4buvxanFqcag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qeG7qcawxakv4bup4bup4bup4bqm4buxxal34bux4butxrDhu63hu57hu6vFqeG7r+G7r+G7q8OMxanhu59JxqDhur7GoeG7nOG7kXd24bux4bul4bunecOM4bue4buR4bulIcO94buI4buneeG7iOG7gOG7p+G6qOG7iuG7p+G7qnnhu6Phu6fhu4rhu6B54bunw4zDveG7iOG6vuG7p+G6vuG7hsOJ4buI4bq+4bun4bq+4bqw4buI4bul4bun4buo4buG4bqm4bue4buA4buR4buld8Wpxanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6Xhu6/FqcWp4bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulc8SDSuG7iOG7p+G7muG7oOG7s+G7p+G7ilF54bun4bqmRuG6pOG7gOG7p+G7nsOZ4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4buA4buz4buI4bq+4bun4buqSuG7iuG7p+G6puG6vOG7p+G7ikXhu4hyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6v8OS4buG4bun4bueT+G7huG7p+G6pErhu6fhuq/huq7hu4rhu5/hu6fhu4fhu5xD4bun4bqkxKjhu4jhu6fhuqThurDhu4jhu6fDguG7teG7iOG7p+G6pOG7gMOU4buG4buj4bunw4Lhu7Phu6fhu4jhur7EqOG7teG7huG7p+G6pOG6sOG7iOG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fDguG7oE/hu4jhu6fhuqThu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu5/hu6fhu4fhu4BF4bunw4zhu7Phu6fhuqRB4buI4bun4buI4buA4buz4bunxq/Dk+G7iOG7p+G6rErhu4jhur7hu6fDjeG7guG7iOG7p+G7iuG7guG7nuG7p+G7iHnhu7Dhu6fhuqTDmuG7p+G7iuG7lOG7p+G6pOG7pnnhu6fhu57EqHnhu4jhur7hu6fhu4DEqHnhu4jhur7hu6fhuqThu7fhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu5/hu6fDo1Thu6fhu57hu5xD4bun4bqw4buK4bunSOG7p8OMT+G7huG7p+G7iOG7gHnhu6Dhu6fhu57DmeG7p+G7iOG7gOG7s+G7p+G7iOG7s+G7sOG7p+G7onnhu4jhur7hu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fDjeG7gMO94bqk4buf4bun4bqv4buAxajhu4jhur7hu6fDjFDhuqThu6fhuqzhuq7hu7Dhu6Phu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhuqThu6Z54bunw4zhu7Xhu4bhu6fhu5zhu4zhu4jhu6fhu5zhu7nhu6fhuqThu7fhu6fDjMSQ4buI4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMoT+G7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4bunw4Lhurbhu4jhu6fhu5zhu4zhu4jhu6fDjOG7teG7huG7p+G7gHnhu7Dhu6fhuqzhu4bhu6fGr+G7s+G7p8av4buE4bun4bqmRuG6pOG7gOG7p8OC4bq44buI4buA4bun4buIxJDhu4jhu6fhu4DDlOG7iOG7p+G7qeG7p+G7iEHhu4rhu6fhu4h54buw4buj4bun4bq+4buGeeG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nk/hu4bhu6fhuqThu6DDk+G7huG7p+G7nuG7oOG6sOG7iOG7p8avw4nhu6fhu5rhu6DEkOG7o+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bue4bug4bqw4buI4bunw4zEkOG7iOG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p8ag4buAw5Phu6fhuqzhu4bhu6fDjOG7s+G7iuG7p+G7iOG7gFXhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7nsOT4buG4bun4buK4buQ4buG4bunxq/DieG7p+G7iOG7gOG7s+G7n+G7pyjhu7fhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhuqTDmuG7p+G7nuG7gMSow4Hhu57hu6fhurLhu4jhu6Phu6fhu57hu4DEqMOB4bue4bun4buA4buG4bq44buI4buf4bunw6N54buI4bq+4bunw4Lhu7Xhu57hu6fDjeG7hOG7p+G7gMOS4buj4bun4bqv4bqu4buK4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G7muG7oOG6qOG7iOG7p+G7nMOS4buG4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM84buG4bunxq/DgeG7iOG6vuG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bun4buIxJDhu4jhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G6pFN54bun4buqSuG7iuG7p+G7nk/hu4bhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fDguG7hkXhu57hu6Phu6fhuqxF4buI4bunennDjMSo4bun4bqkU3nhu6fhu6pK4buK4bun4bueT+G7huG7p+G6pFThu4jhur7hu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu4B54buw4buf4bunNk/hu4rhu6fhu4h54buw4bun4bueT+G7huG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bq+TOG7huG7p+G6rOG7huG6uOG7iOG7p+G6pOG7gMSo4bunw4LDveG6pOG7p+G7nuG7juG7p+G7nuG7nFXhu5Thu4jhur7hu6fhuqzhurrhu6fDgsO9xKjhu6c0xanhu6Phu6fhu55P4buG4bun4buK4buQ4buG4bun4bui4buk4bqk4bun4buI4buA4buQ4bun4buceeG7o+G7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G7iOG7gFXhu6fhu55P4buG4bun4bqkS+G7iOG7p+G6pOG7gOG6ouG7iOG6vuG7p8OC4buGReG7nuG7p+G7nuG7juG7p+G7nuG7nFXhu5Thu4jhur7hu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhu55P4buG4bunw4zhu7Phu6d54buG4bunxq/hu7Phu6fhu55P4buG4bun4buU4bunw43hu4DDk+G7huG7p+G7iuG6ruG7sOG7n+G7p+G7h+G7gOG6tuG7nuG7p8OM4buz4bun4bue4bq44buf4bun4buHT+G7huG7p8OMUuG6pOG7p+G7nuG7hOG7iuG7p+G7osOT4bun4bqs4buG4bq44buI4bun4bue4buAxKjhu7Xhu4bhu6fhuqbhu6Dhu7Dhu6fhu4jhu4Dhuq7hu57hu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4buA4buz4buI4bq+4bun4buqSuG7iuG7p+G7iuG7s+G7p+G7nk/hu4bhu6fDguG7hkXhu57hu6fGr+G7s+G7p+G6vkzhu4bhu6fDgsO9xKjhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bqk4buAxKjhu6fDgsO94bqk4bun4bue4buO4bun4bue4bucVeG7lOG7iOG6vuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buBeeG7oOG7p8awxanhu6fGoOG7gFDhu57hu6Phu6fhu55P4buG4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p3nhuqbhuqbhu6fGr+G7s8So4bunennDjMSo4bun4bqkU3nhu6fhu6pK4buK4buf4buna+G7s+G7p+G7onnhu6Dhu6fhu4jhu6Z54bun4bue4buGReG7iOG6vuG7o+G7p+G6pMO94bqk4bun4buA4buM4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu6pK4buK4bun4bqsw4nhu6Dhu6fhu4jhu4DDgeG7iOG7p8ONReG7nuG7p8OC4bu14buI4bunxq/hu7Phu6fhu4BN4buG4bun4bue4buAQeG7iuG7o+G7p8OC4bu3xKjhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7nk/hu4bhu6Phu6fhu4hF4bug4bun4bqkSuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bq+4buE4bun4bue4buA4buE4bun4buI4buAw4Hhu4jhu6fhu4BM4bun4buI4bq+eeG7sOG7o+G7p+G6rMOZ4buI4bq+4bun4buI4bq+4bu14buG4buf4bunxINM4buG4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p8OC4bu3xKjhu6fhuqThu7fhu6fhu57hu6DhurDhu4jhu6fhu4h54buw4bun4buI4buA4buz4bun4bqo4buK4bun4bqsSuG7iOG6vuG7p+G6pOG7pnnhu6fhu4jEkOG7iOG7p+G7ikzhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bueVeG7lOG7iOG6vuG7p+G6qOG7iuG7p8avw4nhu6fhu5rhu6DEkOG7p+G7iOG7gFXhu6fhu4pM4buG4bunw43hu4Dhu4bhu5/hu6coSuG7p3nhu4bhu6fhu4jhur7hu5Lhu6fhuqThu7fhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhuqx54buI4bq+4bunT+G7iuG7p+G7iOG7gHnhu6Dhu6fGr+G7hOG7pyjhurFrNyktxrB44bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu4jhu4Dhu7Phu5/hu6chw73huqThu6fhu57hu47hu6fhu57hu5xV4buU4buI4bq+4bun4bue4buA4buE4bun4bq+TOG7huG7p+G7gE3hu4bhu6fhu57hu4BB4buK4buf4bun4bq/w5Lhu4bhu6fhu57hu5xV4buQ4bqk4bun4bqk4bumeeG7p8OM4buz4bun4bqkeeG7iuG7o+G7p8ON4buAxKh54buG4bunw4x54buI4bq+4buj4bun4oCcxINC4bun4bqv4bqu4buK4bunw5Thu4bhu6Hhu6co4buARuG7p+G6rOG6uuG7p+G7iOG6vsSo4buz4buG4bun4bqk4bumeeG7p+G7iOG7gOG6quG7oeKAneG7o+G7p+G7iOG6vuG7gOG6qOG7p+G7nuG7gOG6tuG7nuG7p+G7nuG7gMSC4buI4bun4bue4buAVcOU4buI4bq+4buf4buna+G7hOG7p+G7ikzhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqsw4nhu6Dhu6fDguG7hkXhu57hu6fhuq/huq7hu4rhu6fGr+G7s+G7p+G6rMOJ4bug4bun4bqs4bu54bun4bua4bugeeG7p+G7iOG7gOG7s+G7p+G7nk/hu4bhu6fhuqThu4DDlOG7huG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzKOG6sWs3KeG7p+G7s+G7oeG7p+G6r+G7gFXhu6fDjOG7kuG7huG7p+G6r+G6ruG7iuG7p+G7nuG7gOG7hOG7p+G7iuG7s+G7sOG7p8OM4buz4bun4bqsw5p54bun4buc4bqu4bue4bunxq9P4bun4bqm4bug4buwxJDhu4jhu6Phu6fhuqThu4Dhu7fhu6d54buG4bun4buK4bugw5Phu4jhu6fhuqThu4DDlOG7huG7p+G6rMSC4bug4buf4bun4bqvxJDhu4jhu6fDjOG7s+G7p+G6vuG7gOG6quG7p+G7muG7oHnhu6fhu57hu4Lhu6fhu57hu4BP4buG4bun4bucw5Lhu4bhu6fDguG7hkXhu4jhu6fhuqzhu4bhu5/hu6c84bq64bun4buI4buA4buz4bun4bqkU3nhu6fhuq/huq7hu4rhu6fDjOG7teG7huG7p+G6rErhu4jhu6fhuqTDveG6pOG7p3nhu4jhu4Dhu6fhuqThu4BG4bun4buA4buz4buI4bq+4bun4buqSuG7iuG7p+G7iOG7gOG6quG7oXIvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzxIPhuq7hu7Dhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fDk+G7iuG7o+G7p+G7ikLhu6fhuqzhu7nhu6fhur7hu6bhu4bhu6fhu6nhu6fhu57hu4BR4buI4bq+4bun4bqsw5Lhu6dB4buI4buj4bun4bq+4bu1xKjhu6fhuqbhurDhu6Dhu6Phu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4buKw4Hhu4rhu6Phu6fhu57hu4Dhu6DDk+G6pOG7p+G7nuG7gHnhu4jhur7hu6Phu6fhur7hu4bhuq7hu7Dhu6fGr+G6uOG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7o+G7p+G7nuG7nMO94buG4bun4bqkxILhu7Dhu5/hu6co4buARuG7p+G7nuG7gOG7hOG7p+G6rOG6qOG7iuG7p+G6rEXhu4jhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7nuG7gMOa4bun4buew5nhu6fhu6Lhu4bEkOG7oOG7p+G7nuG7gEbhu6Phu6fhuqRL4buI4bunw4Lhu7Xhu4jhu6fhu55P4buG4bun4bqs4bu54bun4buKeeG7iOG6vuG7p+G6rEXhu4jhu6fGr+G7s+G7huG7p+G6pMSC4buI4bun4bq+w5nhu4jhur7hu6Phu6fhuqTEguG7iOG7p+G7ouG7t+G7o+G7p+G6pOG7gHnhu4jhu4Dhu5/hu5/hu5/hu6dr4buz4bun4buieeG7oOG7p8ON4buA4buG4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7huG7iOG7p8avw4nhu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhuqRTeeG7p+G6r+G6ruG7iuG7o+G7p+G7nk/hu4bhu6fhuqzhu7nhu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fhur5M4buG4bun4bqkU3nhu6fDguG7teG7iOG7p8OCw6jhu6Phu6fhu57hu4bhu4jhu6fhu4jhu4DDgeG7iOG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bunennDjMSo4bunxq/hu7Phu6fDinnhuqThuqjhu6fhuqThu4BH4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhur7hu4bhu7fhu4rhu6fhu6LDk+G7nuG7p+G6pOG7gMSo4bunw4Lhuqrhu5/hu6coSuG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7nk/hu4bhu6fhuqRL4buI4bunw43EqOG7p+G7muG7oOG6qOG7iOG7p8OC4buGReG7nuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzKOG7t+G7iuG7p8OU4buI4bun4buKTOG7huG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqzhu7nhu6fGr+G7hOG7p+G6vuG7hnnhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhuq/huq7hu4rhu6FyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagWeG7oOG7nuG7gMSo4buc4bulc+G7h0Hhu4jhur7hu6fhu4fhu4BQ4buwci/GoHM=

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]