(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm bên tả ngạn sông Mã, làng Thanh Xá, xã Hà Lĩnh (Hà Trung) là vùng đất cổ có bề dày lịch sử cả về kiến tạo địa chất và văn hóa. Nói về địa thế của làng Thanh Xá, người dân địa phương còn lưu truyền câu ca: “Địa ta giáp địa Tâm Quy, giáp cầu Nhấp Thứ lại đi Thăng Đường” (Tâm Quy thuộc xã Hà Tân, Hà Trung; cầu Nhấp Thứ ở xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc; Thăng Đường thuộc xã Hà Đông, Hà Trung).
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buP4bq9xILhu5XEkHXDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Xhur904buNL8OCxqHhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUoh4bu5c+G7teG7meG7jzDGsEXhu5XDveG6osOJ4buVTsO54buVw4nhurTDusOJ4buVTeG7hsOJ4bq04buVIOG7pW3hu5XEkHXDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Xhur90beG7leG7nOG7peG7lSF14buVIkLDicOC4buVw7MhdeG7leG6pUxPw4nhurTDsuG7lcSQdeG7lcagw5LDieG6tOG7leG7t+G7r07hu5Xhu7NH4buV4buz4bq64buVw73EguG7leG7tXXhu6Lhu5XEkOG6qOG7s8OC4buVTeG7lOG7leG7s8O54buVxqDEguG7lUThuqTDg8OJ4buVTsO64bq44buV4bu34bqoc+G7leG7s8OC4buvTuG7lcagdeG7lcag4bunw4nhu5XDguG6unNu4buVMOG6uuG6pOG7lcagxILhu5Xhu7fhuqhz4buVTsOCw4Phu5Xhu7Phu45z4buVxJB1w4nhurThu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dG3hu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7leG7t+G6qHPhu5VKw4LDlEnDieG6tOG7leG7s+G6vMOJ4buVxJDDlE/hu5VOTE/hu6LEgsOJ4buV4buz4butT+G7leG7s3Nr4buV4oCc4bu24bqoc+G7lU5z4buV4bq04bqkdErhu5Xhu7fhuqhz4buV4bql4butReG7leG6s0/hu6Jt4buV4bq04bqkdErhu5Xhu7N2T+G7lTDDguG7r0rhu5XhuqXDguG7kOG7lcSQw7rhuqThu5Xhu7fhuqThu5XhuqXDguG7p8OJ4bq04buV4bu2w5TDjMOJ4bq04oCd4buVw7PhuqXhu61F4buV4bqzT+G7ouG7lU7Dgk9G4buz4buV4buc4bul4buVIXXhu5XhuqXhu63DiW3hu5UhdeG7leG6pUxPw4nhurRs4buV4buzdk/hu5Uww4Lhu69K4buV4bqlw4Lhu5Dhu5Xhu4jhu5Xhu5zhu6Xhu5Xhur1Cw4nDguG7leG6pcOC4bqow4nDgm3hu5Xhur1Cw4nDguG7lSJG4buzbOG7leG6pcOC4bunw4nhurThu5Xhu7bDlMOMw4nhurThu5VOw4JPRuG7s+G7leG7nOG7peG7lSF14buV4bu24buGw4nhurRt4buVIXXhu5XhuqVMT8OJ4bq0w7Ju4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bu1TsOCT0XDveG7leG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVcOG7l+G7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4buj4buhcErhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu53hu6EvxqFwcOG7tcah4buXceG7n8ah4bufxqFO4buf4buh4bujcnLEkOG7l25DSuG6tGpMw63hu5txceG7meG7lXPEkE7DreG7meG6vcSC4buVxJB1w4nhurThu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dOG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZcOG7l+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu6Phu6Fw4buZ4buVL+G7j+G7skfDieG6tOG7lcSQdcOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Ru4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7snThu7Phu5Xhu7Phu4zhu5Xhu7Nz4bq44buVw4nhuqThuqLDieG7lU5M4bq4w4nhurThu5XEkHXDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Xhur904buVROG6sOG7lcSQw7rhuqRt4buV4buzw5RJw4nhurThu5XGoOG7mOG7s+G7lcOCdcOJw4Lhu5Xhu7PDguG6psOJw4Lhu5Xhu7Phu45z4buV4buc4bul4buVIXXhu5UiQsOJw4Lhu5XDieG6uuG6pOG7leG7s8OCT8OJ4bq0beG7lcSQdcOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Thu5XDieG6uuG6pOG7lUzhuqThuqLDieG6tOG7leG7t+G7peG7leG7nMO54bui4buVTHPhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7leG6pk7hu5XDveG6pMODw4nhu5Xhu7dGw4nhurRu4buV4bq9w5LDieG6tOG7leG7t+G7r07hu5XDiXXhu6Lhu5XDvU9H4bqk4buV4bu3dk/hu5VOw4JPRuG7s+G7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buV4bqlw5Thu5XhurfDguG7gm7hu5Xhu7bDg8OJ4buVTsOCw4zhuqThu5Ui4bue4buVLeG7leG6pUx2w4nhu5VOw4JPRuG7s+G7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buV4bq9QsOJw4Lhu5Uw4bqkw4nDguG7lU5M4buvw4nhu5XhuqXDgnPDicOC4buVIeG6uHNt4buVTOG7hOG6pOG7lU5M4buvw4nhu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bu24buGbuG7lV3DguG6pOG7lcOd4bqsw4nDguG7leG7tuG6qMOJw4Lhu5Xhur3DlEnDieG6tOG7lSLhuqLhu5Ui4buK4bqk4buVxJDhuqLDieG7lcOJ4bq04buG4bqkbeG7lcSQd0rhu5VMc+G7lcagw5RJw4nhurThu5VOTOG6pMSCT+G7lSF3T+G7lSLhuqJt4buV4buzw4LhuqRz4buVw4nDlMON4buz4buVTnPhu5VOw4J1w4nDguG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7fDuuG6uG3hu5XGoMOSw4nhurThu5Xhu7fhu69O4buVw4l14bui4buVTsOCT0bhu7Phu5Xhu7fDuuG6uOG7lSHDueG6pOG7leG6peG7reG7om7hu5XDonNP4buV4bu34bq6beG7lcSQw7rhuqThu5VOw4JPRuG7s+G7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buV4bq9QsOJw4Lhu5Uw4bqkw4nDgm3hu5VKw4Lhu47hu5XhuqXDguG6pOG6rk/hu5XhuqXDguG6pOG6osOJbeG7lU5M4buvw4nhu5XhuqXDgnPDicOC4buVIeG6uHNu4buV4bql4buS4buVw4nhu6dF4buVIOG6pMOJw4Lhu5Ug4bquw4nDguG7lU7DguG7kOG7leG7m8ahbeG7lU7Dgk9G4buz4buVTkfDieG6tOG7lSHhurh1w4nhurThu5Xhur90beG7lUrDguG7juG7leG6s0/DucOJ4bq04buVIeG6unNu4buV4bq9deG7leG7t8ODw4nhu5VOw4LDjOG6pOG7lcagT3Phu5Vdw4LDueG6pOG7leG7tuG6qMOJw4Jt4buVTkfDieG6tOG7lSHhurh1w4nhurThu5Xhur904buV4bu3R+G6pOG7lU7DgnXDicOC4buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Rt4buVTXNP4buV4bu34bq64buVTkfDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Xhur904buVw7PDvXPhurjhu5XhurThu4RF4buVw4nDguG6pMSCT+G7lcSQdcOJ4bq04buVw4nDguG6vsOy4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7PDgk/hu6LhurDDieG7lcagxILhu5VKw4Lhu47hu5UhdeG7leG6pUxPw4nhurRu4buV4buyw5XDieG6tOG7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lU5M4bqiw4nhu5Xhu7fhuqhz4buVw711w4nhu5Xhu5zhu6Xhu5UhdeG7lSJCw4nDgm3hu5Xhu7N04buz4buVw4nDgnXhu5VEw4Lhurhz4buVw4LDiuG7s+G7leG7t+G7peG7lUrDgnRO4buVw4LhuqThuq7DieG7lUxz4buV4bu14bqk4buVTuG6puG7s8OC4buVRMOCw7nhurjhu5Xhu7NH4buVw4LDiuG7s+G7leG7suG7hMOJ4buV4buyR+G7lTDhurThu5hz4buVw4nGsEXhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nEgsOJ4buVxqDhu6fDieG7lcOC4bq6c+G7leG7tnPhu5XDncOTTuG7leG7s3Thu7PDguG7lcOJ4bq0deG7ouG7lcOJc+G7ouG7lU5M4bqiw4nhu5Xhu59u4buX4buX4buX4buVw4nhu6dFbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu49dw4LhuqThu5XDieG6uuG6pOG7lcagxILhu5XEkHXDieG6tOG7leG7s0fhu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dG3hu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7lcagecOJ4buVTuG7mOG7lcOCdeG6uOG7lcagxILhu5XEkHXDieG6tOG7leG7iOG7lcagdeG6uOG7lU7DgsOD4buV4bu34buvTuG7leKAnCLhurjDieG6tOG7leG7s8OCdk/hu5VKw4LDlOG7isOJ4bq04buVRcOTc23hu5VOw5Thu4rDieG6tOG7lUrDguG7jOG7s+KAnW7hu5Xhu7bhu4TDieG6tOG7lU7DgsOM4bqk4buVROG6sOG7lcSQw7rhuqRt4buVTsOUScOJ4bq04buVTkxP4buixILDieG7lUTDguG6pOG7lSHhu4Thu5XhurNP4bue4buVIuG7ouG7leG7tcOM4bqk4buVROG6pMOJw4Lhu5Xhu7fhu4bhu5VO4buS4buV4bqlw4Lhu6fDieG6tOG7lSLhurjDieG6tOG7lcagxILhu5XhuqXDgnPDicOC4buVIeG6unNt4buV4buGw4nhurThu5Xhu7fhu6Xhu5VO4buSw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5Xhu57hu5Xhu7fhuqjDicOC4buV4buzw4LDisOJ4buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Thu5Xhu7fhurDhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lcOJ4bq0w4LhuqThuq5K4buVxJDDjcOJbuG7leG6pU/hu6Lhu5XDicOC4bqk4bqiw4lt4buVTXNP4buV4bu34buv4bui4buVw4nDgnfDieG7lU7DguG7r+G7om3hu5XhurThuqRz4bq44buVTsOC4buGw4nhurThu5Xhu7fDlMOMw4nhurThu5VOw4Lhu47hu6Lhu5XDvUbhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7lU7Dgk93w4nhu5XEkOG7iuG6pG3hu5XGoOG6rOG7lU7DgsOD4buV4bu34bul4buV4buzw4JP4bui4bqww4nhu5XEkOG6osOJ4buV4bql4but4bui4buVLuG6pHPhuqThu5XDs+G6vULDicOC4buVIkbhu7PDsm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPXcOC4bqk4buV4bucw5RzbeG7leG7t+G6sOG7lcagdeG6uOG7leG7t8OU4buK4buz4buVxJB1w4nhurThu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dOG7leG7s+G6uuG7lcO9c+G7leG7s+G6uMOJ4buV4bu3w5TDjMOJ4bq04buV4buzw4LhuqbDicOCa+G7lUrDguG6pnPhu5Xhu7bhu4bDieG6tOG7lcOdxanhu7Phu5XEkHXhu5Xhu7NHw4nhurThu5XEkHXDieG6tOG7lcSQw43DieG7leG7s+G6uuG7lU5PdsOJ4buV4bu34bqkw4nDguG7leG7s3PDicOC4buV4bq0dOG7s+G7lcOJ4bq0deG7ouG7leG7t+G6okVt4buVSsOC4bqmc+G7leG7tuG7hsOJ4bq04buVMHNF4buV4bu34bqk4buVw4nhurThu6Xhu5XDnXPhu5XDneG7hsOJ4bq04buVw7NN4buGw4nhurThu5Ug4bulw7Lhu5XGoHXhu5VKw4LhuqZz4buV4bql4but4bui4buVw53FqeG7s+G7lcSQdcOJ4bq04buVxJB14buV4bu3w5TDjMOJ4bq04buVxJDhuqLDieG7leG6vULDicOC4buVIkbhu7Phu5Xhu7Phurrhu5Xhu7fhu6lO4buVRUZO4buV4bu34bqkw4NF4buV4buzc8OJw4Ju4buV4buyw5XDieG6tOG7lcO94buI4bqk4buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Thu5XDicawReG7leG7teG7mHPhu5XEkMOUw4nhurThu5XGoHXhurjhu5Xhu7fhuqrDicOC4buVw4nDk+G6pOG7lTDhurRGw4nhu5XDoknDiW3hu5XDieG6osOJ4buVTuG6uHXDieG7lcO9RuG7lcSQdcOJ4bq04buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDveG7guG7lU5M4bqm4buVTsOCdcOJw4Lhu5XGoeG7n+G7leKAnMOJ4bq04buA4buVw4LDusOJ4bq04oCd4buV4bu1w4rhu7Phu5VOw4Lhu7nhurjhu5Xhu7fDlMOMw4nhurThu5Xhu7N04bqk4buVxJDhuqLDieG7leG7t+G6qsOJw4Lhu5XDicOT4bqkbeG7lcagw43huqThu5XDicOC4buWw4nhurThu5VO4bqiw4nhu5XhurTDiuG6pOG7lUTDgnThu7Phu5XDicOCc0/hu5XDicOCw5Rr4buV4buc4bq6ReG7lTDhurThu4Dhu5Uhw7rDieG6tOG7lcahbOG7leG7nOG6ukXhu5Xhu7LDguG7imzhu5Xhu5zhurpF4buV4bu24bqsw4nDgmzhu5Xhu5zhurpF4buVU+G6uGzhu5Xhu5zhurpF4buVMOG6tOG7gOG7leG7tnRubm7hu5Xhu7bDg8OJ4buVw4lz4buibeG7lcagxILhu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dOG7lcagecOJ4buV4buz4bq8w4nhu5Xhu7Xhu69P4buVTuG6puG7s8OC4buV4buzdOG7s+G7lcOJ4bq04buA4buVw4LDusOJ4bq0buG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hur114buV4bu3w4PDieG7lU5Mw5TDjeG7s+G7leG7snThu7PDguG7lUXDusOJ4bq04buV4bqlw4J0w4nhurThu5VxbeG7lcSQdcOJ4bq04buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7PDguG6pHPhu5VOw4J1w4nDguG7lXHhu5XhurThuqR0SuG7lcOz4bq04bqkdErhu5Xhu7bhu4bDieG6tG3hu5XhuqXhu63hu6Jt4buVw51zbeG7leG6pcOUbm5uw7Ju4buV4buydOG7s+G7leG6tOG6pHRK4buV4bu34bq6w4nhurThu5XGoHPhuqThu5VOTOG6vOG7leG7t+G6pMSCT+G7lcOCdcOJw4Lhu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7lcSQdcOJ4bq0buG7lTfDieG6tOG7lSHhurh1w4nhurThu5Xhu7bhuqTDicOC4buV4bqlw4Lhu4bDieG6tOG7lS3hu5XhuqVMw5Thu4jDieG6tOG7lcSQdcOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Thu5Xhu7PDguG6uOG7lcO94bqkw4NOa+G7leG6r+G7lcSQdcOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Thu5Xhu5zDlHPhu5VE4bqkc23hu5VOw4J1w4nDguG7lcag4bqk4bqiw4nhu5VOTOG7hsOJ4bq04buV4buz4bq44bqk4buVxqDhuqThuq7hu7Phu5XhurThuqR0SuG7lcSQdeG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7lU5M4bq4w4nhurThu5UhRuG6pOG7leG7t+G7hMOJ4bq04buVROG7oOG7lUXhu4zhu7Phu5Xhu7Phu45z4buVxJB1w4nhurRu4buV4buySeG7leG7s+G7r0/hu5VOR+G7leG7s8OC4buQ4buz4buV4buz4buOc+G7leG6tOG6pHRK4buV4bq04bqk4buW4buVxqBz4bqk4buVTkzhurzhu5VLT3PDieG7lU5Mw4rDieG6tG7hu5XhuqXhu5Lhu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7lU5H4buV4buzw4Lhu5Dhu7Phu5VO4bq4dcOJ4buVw71G4buVw4lzReG7leG6tOG6pMON4bqk4buVTuG7kuG7lcO9QeG7lU5Mc+G6pOG7lUXDjeG6pOG7lU3huqTDicOC4buVxJB1ReG7lcSQ4bq24buVxqDDisOJ4bq04buV4bq04bqkdErhu5VOTOG6rMOJw4Lhu5XEkHXDieG6tG3hu5Xhu7fDg8OJ4buVRMOC4bqk4buVxqFx4buVTk9H4bqk4buV4buz4bq64buV4buzSeG6pOG7lU5Mdk/hu5Xhu5zhuqTDieG7lcagdeG6uOG7lcSQdcOJ4bq04buV4bu34bqw4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lU5Mc+G6pOG7leG7t+G6pMOJw4Lhu5Xhu7PDguG6psOJw4Lhu5VOw4Lhu5Dhu7Nt4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XEkHXDieG6tOG7leKAnOG7s8OC4bqkc+KAneG7lU1P4buvTuG7leG7t+G7r07hu5Xhu7Nzw4nDguG7lU504buzbuG7leG7ssOVw4nhurThu5VO4buS4buV4bu34but4buibeG7lU5Mc+G6pOG7leG7t+G6pMOJw4Lhu5VKw4LDueG6pOG7leG7t8O5ReG7lcOJw4LhuqThuq5F4buV4buzdOG7s+G7lcOJ4bq0w4JCc+G7lcag4buM4buV4buzw5PDieG6tOG7lcSQ4bq24buVTsOCR+G7lU7DgnbDiW3hu5VKw4Lhu4zhu7Phu5XGoOG7jOG7lU7Dg+G7lcSQ4bq2beG7leG7s3PDicOC4buV4bq0dOG7s+G7lU5PdsOJ4buVSsOC4bq8w4nhurRt4buVSsOCT+G7lUrDguG7ucOJbeG7lU7Dukrhu5Xhu7Xhuqjhu7PDguG7leG7t8ODw4nhu5VOT0fhuqThu5XEkOG6osOJ4buVxJDhu6Xhurjhu5Xhu6Hhu5du4buVMMOC4buWw4nhurThu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5XEkOG6osOJ4buVxJDhu6Xhurjhu5VOw4Lhuqzhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7lUrDgsO54bqk4buV4bq0dMOJw4Lhu5XGoHThu7Phu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7lcSQdcOJ4bq0beG7lcag4bqk4bqu4buz4buV4bq04bqkdErhu5VFdeG7leG7t8OU4buK4buz4buVw4LDlOG7iMOJ4bq04buVRUZO4buVTeG7guG7lUtP4buixILDieG7lcSQ4buK4bqk4buVxqDEguG7lcagd07hu5Xhu7PDguG7r05t4buVTuG6pMOJw4Lhu5VOw4J2w4nhu5Xhu7Xhurjhu5XEkHXDieG6tG3hu5Xhu5zhu6Xhu5VLT+G7ouG7leG7t+G6qMOJw4Jubm7hu5Uw4bq0deG7ouG7lcOJc+G7om3hu5Xhu7XDkuG7lUtP4bui4buV4bu34bqow4nDguG7leG7t+G6uuG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4buz4bq8w4lt4buVTeG6uMOJ4bq04buVReG7guG6pOG7lUtPc8OJ4buVw4Lhuq7hu5XEkHXDieG6tOG7leG7nOG6ukXhu5Xhu4jhu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dOG7lcagecOJ4buVxqDhu4bhu5Xhu7PDksOJ4bq04buVRMOC4bunw4nhurThu5VEw4LhuqZObuG7leG7ssOC4bqq4buV4buzdsOJ4buVRUZO4buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5Xhu7Phurrhu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7lU7DguG6rOG7lcO9deG7leG7s+G6uMOJ4buVTkzhurjDieG6tOG7lcSQdcOJ4bq04buVTeG6oOG7leG7s8OSw4nhurThu5XDicOCc0/hu5XigJzhu5zDk0XigJ3hu5XGoHXhurjhu5XhurThuqTDk0rhu5XGoOG6pOG6ruG7s23hu5VO4bqsw4nDguG7lcSQdcOJ4bq04buVw4nhurTDgkJz4buV4buc4bq6ReG7leG7r0Xhu5V0SuG7lU7DguG7mOG7s+G7lU3hu5hu4buV4buyw5XDieG6tOG7lU7DguG7ueG6uOG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7Phu4zhu5Xhu7Nz4bq44buVw4nhuqThuqLDieG7lU5M4bq4w4nhurThu5XEkHXDieG6tOG7lUThurDhu5XEkMO64bqkbeG7lcSQdcOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Thu5Xhu7PhurzDieG7leKAnETDg07hu5Xhu7PDgsO64oCd4buVxqDDjeG6pOG7lcSQdcOJ4bq04buVw53hu4bDieG6tOG7lcOzw4JP4bui4bquw4nhu5Xhur1Cw4nDguG7lSJG4buzw7Lhu5Xhu7fhurDhu5Xhu7Phurrhu5VOw4LhurDhu5VOw4LDlMOMw4nhurThu5Xhu5xP4bui4bqiw4nhu5XhurThuqTDk0rhu5Xhu7fEqOG7lcOJw4JzT+G7lcSQw5Phu7Phu5VEw4Lhurrhu5VEw4Lhu6fDiW3hu5XDguG6uMO6w4nhu5XDicO6w4lu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6pUzDueG6pOG7lUtPc+G7lUtPdOG7lU5M4bqsw4nDguG7lcSQ4butT+G7leG7tXXhuqThu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7leG7t8ODw4nhu5VLT3bDieG7leG7s8OUbeG7leG7nOG7reG7ouG7leG7teG7mMOJ4bq04buV4buc4bq6ReG7lcSQdcOJ4bq0beG7leG7t8ODw4nhu5XDiXPhu6Lhu5Xhu4jhu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dOG7leG7s+G6uuG7lU7hu69O4buV4buzw7nhu5Xhu51w4buV4buz4buUc+G7lcOCw4rhu5Xhu7PDksOJ4bq04buVTeG6pMOJw4Lhu5VN4buCw4nhurRt4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5Xhu5zhurpF4buVxJB1w4nhurRt4buVS0/huqLhu5XDgsOUScOJ4bq0buG7leG6pUzhurjDieG6tOG7leG7t+G6um3hu5Uh4bq4dcOJ4bq04buVIHdP4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu5zhu7lF4buVxJB14buV4bu14bq8w4nhurThu5XDgsOK4buV4buz4bq64buV4buz4buGw4nhurThu5Xhu7d2T+G7lU7huqThuqLDieG7lU5M4bq4w4nhurThu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7lUTDgnPhuqThu5VEw4J4w4nhu5Xhu7fhu69O4buV4bu3c+G6pG3hu5XEkHdK4buVxJB1w4nhurRu4buVw53huqLDieG7leG7s8O6w4nDguG7leG7t+G6um3hu5Xhu7N04buz4buV4bu14bq8w4nhurThu5XDgsOK4buVw4nDgsOUa+G7leG6pUzhuqjDicOC4buV4bu24bqsw4nDgm3hu5XhurfDgsO6ReG7leG6veG7p8OJbeG7leG6t8OCw7pF4buV4bqlTE/DieG6tG3hu5Ui4bqi4buVXcOCw7lubm7hu5Xhu7PDlcOJ4bq04buV4buzw4JP4bui4bqww4nhu5Xhu7PDlOG7leG7t8ODw4nhu5Xhu7fhu63hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG6pMSCT+G7lU7DgsOM4bqk4buV4bu34bqk4bqwReG7lUTDgnThu7Phu5XDicOCc09u4buV4buydOG7s+G7leG7s+G7lHPhu5XDgsOK4buVTkzhurjDieG6tOG7lUtPdOG7lU5M4bqsw4nDguG7lUtPdsOJ4buV4buzw5Thu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu7PDksOJ4bq04buVw4nDgnNP4buVTeG6pMOJw4Lhu5VN4buCw4nhurThu5Xhu7fhurh1w4nhu5VEw4NObeG7leG7nOG7reG7ouG7leG7teG7mMOJ4bq04buVw4nhuqLDieG7lcSQdcOJ4bq04buVS0/huqLhu5VKw4J0TuG7lU5M4bqk4bqww4lu4buV4bq9deG7leG7s8OSw4nhurThu5VNdMOJ4bq04buVTsO64bq4beG7leG6tOG7reG7ouG7leG7teG7mMOJ4bq04buVw4nhuqLDieG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7leG6tOG6pHThu5VOTOG6qOG7lcag4bunw4nhu5XDguG6unPhu5VO4bqkw4nDguG7lU7DgnbDieG7leG7s8OC4bq44buV4buzRsOJ4bq04buV4bu34buEw4nhurRu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6pcOCc8OJw4Lhu5Xhur904buVxJB14buVRUZO4buVxJB1w4nhurThu5XEkMONw4lt4buV4bu14butw4nhu5VN4buC4buV4bu34buGw4nhurRt4buVw4nhuqLDieG7leG7t8OM4bqk4buVTeG7gsOJ4bq04buVxqDhu6fDieG7lcOC4bq6c+G7lU7huqTDicOC4buVTsOCdsOJ4buV4buz4buOc+G7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7teG7rcOJ4buV4buzw5XDieG6tOG7lcag4buG4buV4buzw5LDieG6tOG7lUrDguG6uMOJ4bq04buVSsOCw5Nu4buV4bqlTMOUw43hu7Phu5Xhu7fhu63hu6Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVxJB1w4nhurThu5Xhu7Phurrhu5VN4buY4buVw4LhuqThuq7DieG7lcOC4buWT+G7leG7s+G7jnPhu5Xhu7PDueG7lcOJ4bq0w4LDqG3hu5Xhu7PDgsOSc+G7lTB5ReG7lcagdeG7leG7t+G6rMOJw4Lhu5XEkHXDieG6tOG7lcag4buG4buV4buzw5LDieG6tOG7lcO9xILhu5VOw4LDg27hu5XhuqVP4bui4buVw4nDguG6pOG6osOJbeG7lU5Mw7nhuqThu5VLT3Phu5VOw4LDjOG6pOG7leG6tOG6pHPDiW3hu5Xhu7fDg8OJ4buVw4lz4bui4buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7PhurzDieG7leG7t+G6rMOJw4Lhu5XEkHXDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Xhur904buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDvcO54bq44buVTuG7hMOJ4buVRMOCdOG7lcOJ4bq0T+G7ouG6osOJ4buVxqDDgcOJbeG7lUVzw4nhurThu5Xhu7d3ReG7leG7teG7r0/hu5Xhu6/DieG7lUThuqTDg8OJ4buVTkzDk+G7s+G7leG7s0fhu5Xhu5zDlHNu4buV4buy4buGw4nhurThu5VOTOG6rMOJw4Lhu5VE4bqkw4PDieG7lU5Mw5Phu7Phu5XhurRI4buV4buf4buV4bq04bqkc8OJ4buV4buh4buVxqDhuqzhu5VEw6jhurjhu5XGoMON4bqk4buV4bub4buj4buV4buz4but4bui4buV4buzRk7hu5XDs8ah4bub4buV4buzRk7hu5Xhu7N04bqkbeG7lcah4bub4buV4buzRk7hu5VLT+G7rcOJw7Lhu5VEw4NO4buV4buz4buvT+G7lU7DguG7ueG6uOG7lUThuqThurBP4buV4oCc4buzw4Lhu4TDieG6tOG7lUzDlMOMw4nhurThu5VEw4Dhu5XDvXjhu6LigJ3hu5Xhu7PDgsWp4buz4buV4buzw4LFqcOJbuG7leG6vcSC4buVw4nhuqThuqLDieG7leG7t8O64bqk4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5VO4bq8c+G7leG7t8O64bqk4buV4bu34bqsw4nDgm3hu5Xhu7N04buz4buVw4nDgnXhu5XDieG6tMOC4bqk4bqiw4nhu5Xhu7Phu5BP4buV4buzw4Lhurjhu5VMxrDDieG6tG3hu5Xhu7Phu6fDieG7leG7s+G7kOG7lU5M4bqiw4nhu5VOdeG6pOG7lcSQ4bqk4bquT+G7lUTDgsWp4buz4buVTkzhuqLDieG7lU7DgsOU4buKw4nhurThu5XEkMOUScOJ4bq04buVxqB14buV4bu14buvT+G7leG7r8OJ4buVROG6pMODw4nhu5VOTMOT4buzbeG7leG7s+G6uuG7lU7DguG6sOG7leG7t+G6rMOJw4Lhu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dOG7leG7t8OU4buK4buz4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5XGoHXhurjhu5VOw4LDjOG6pOG7leG7ssO5w4nDguG7lSHDlMOJ4bq04buVw7PGoXDhu6Nww7Lhu5Ut4buVTsOUScOJ4bq04buV4buQw4nhurThu5XGoMON4bqk4buVw4nhu6dF4buV4bu24bqkw4nDguG7lSDhu6Xhurjhu5VEw4LFqeG7s+G7lU5M4bqiw4nhu5VOw4LDlOG7isOJ4bq04buVxJDDlEnDieG6tOG7leG7t+G6rMOJw4Lhu5XEkHXDieG6tG7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bqlw4Lhu7nhurjhu5VNdOG7s8OC4buV4oCc4bqlw4Jzw4nDguG7lSHhurpz4buV4buyw4LDlOG7leG6pcOCdsOJ4buVIuG7jOG7s+KAnW3hu5XGoOG6qOG7lU7DgnbDieG7lcOC4bq4dcOJ4bq04buVxJB1w4nhurThu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7teG7rcOJ4buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Thu5VO4buGw4nhu5VOw4LDjOG7lcSQdeG7lcag4bqo4buVw4nhu5bhu5VOw4J2w4nhu5Xhu7Phurrhu5VO4bqiw4nhu5XigJzhuqXhuqThuqLDieG7leG7s8OCw5Nz4buV4bqlw4JPdsOJ4buV4bue4buVw4nhurRP4bui4bquw4nhu5VKw4LhuqThu5XDguG6pOG6sMOJ4buVxJDhuqTDicOC4buVTuG7hsOJ4buVTsOCdsOJ4oCdbuG7leG6veG6qOG7lcOJ4buW4buVTsOCdsOJ4buVw4l14bui4buVxqDhu4LDieG7lcSQdeG7leG7s+G7hsOJ4bq04buV4buzw4LDk3Phu5XDicOCdeG7leG6peG7gsOJ4bq0beG7leG6tOG7qUrhu5XDvU9H4bqk4buVxJDhurjDusOJ4buVxJDDuuG7s+G7lcOJ4bqiw4nhu5XEkMOUT+G7lcSQw7rhu7Phu5Xhu5xP4buCw4nhurThu5XGoMOSw4nhurThu5Xhu7fhu69O4buVSsOCw5RJw4nhurThu5Uwc0Xhu5VM4buE4bqk4buVReG7r05u4buVw6JzT+G7lUTDguG6pOG7lUXhu69ObeG7lcO9deG7lcOC4bqk4bqww4nhu5XEkOG6pMOJw4Lhu5XhurThuqTDk0rhu5Xhu7fEqOG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7teG7rcOJbeG7leG7teG6uOG7lcagd+G7ouG7leG7t+G7peG7leG7t8OU4buK4buz4buVMMOC4butw4nhu5Xhu7Xhu63DieG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XDiUnhuqThu5VOw4LDjOG7lUrDguG7jMOJ4bq0beG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurrhu5Xhu7Phurrhu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7lcSQdcOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Ru4buV4bu24bqkxIJP4buVw4l14bui4buV4buzw5XDieG6tOG7leG7t8OU4buK4buz4buVReG6pMOJw4Lhu5Xhu7PDguG7kMOJ4bq04buVTkzhurjDieG6tOG7leG7t+G7huG6pOG7leG7s+G7rU/hu5Xhu7fhu4LhuqThu5Xhu7NH4buVxJDDlE/hu5XhurThuqThu5bhu5VOw7rhuqThu5Xhu7fhuqzDicOC4buVxJB1w4nhurRt4buVw4nDgsOUa+G7leKAnOG6peG7gsOJ4bq04buV4bqlTOG6pMSCT+G7lU7DgnThu7Phu5VO4bqm4buzw4Lhu5VOTE/DieG6tOG7lU7DguG6pOG6osOJ4buVTsOCdMOJw4Iv4buV4bq94bqk4bquTuG7leG6s0/hu4Lhu7Phu5XGoOG6pMOJw4Lhu5VKw4LhurjDieG6tOG7lU7DgsOU4buKw4nhurThu5Xhu7fhu6vDieG6tOG7lU7DgnbDieKAnW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bqlTOG6uMOJ4bq04buVw4Jz4bqk4buV4buzT0bhu7Phu5Xhu7PDguG6pMODw4nhu5VOTHPDicOC4buVxqDhuq7hu5VLT+G7guG7s+G7leG7s+G7jnPhu5Xhu7Xhu63DieG7lU5G4buzbeG7leG7t+G6rMOJw4Lhu5XEkHXDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Xhur904buV4buz4bq8w4nhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU5Mw5TDieG6tOG7leG7teG7jMOJ4bq04buVxJB1ReG7lcOJSeG6pOG7leG7s+G7r07hu5XhurThuqThu5bhu5XEkMOUScOJ4bq04buVTsOC4buY4buzbeG7lcOCw4pK4buVw711w4nhu5Xhu7N04buz4buVxqDhuqThuq7hu7Phu5VLT3PDieG7lU5Mw4rDieG6tOG7leG7s+G7jnPhu5XEkHXDieG6tG3hu5Xhu5zhu6Vu4buVLsOCQeG7lU7DguG7p0Xhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVxJB1w4nhurThu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dG3hu5Xhu7PDgsOTw4nhurThu5VOc+G7lU3huqDhu5XDvcWpTuG7leG6tOG7qUrhu5Xhu7PDguG6pMOD4buz4buV4oCcReG7gOKAneG7leG6tEjhu5Xhu7PEqOG7lcSQw43DieG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7hkXhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7leG7nE/hurBt4buVRMOC4bqk4buV4bq04buA4buVxqB14bq44buVw4nhurTDguG7ueG7leG7s+G6uuG7lU7huqTDg8OJ4bq04buVxqBzw4nhurThu5Xhu5xzbuG7leG7tsOU4buK4buz4buVw73huqTDg05t4buVTkzDlMON4buz4buV4bu34but4bui4buVRUjhuqThu5XEkHbDieG7lcSQdcOJ4bq04buV4buz4bq64buVxqDhuqThuq7hu7Nt4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVTnPhu5VN4bqg4buV4oCc4bu3dMOJw4Lhu5VF4buA4oCd4buV4bu34bqw4buV4buzw7nhu5XEkHXDieG6tOG7leG7s8OSw4nhurThu5XDveG6pMODTuG7lU7huqTDieG7lUV14buVxqDEguG7leG7t+G6rMOJw4Lhu5VOd0rhu5VOTE/DieG6tG7hu5Uw4bq0deG7ouG7lcOJc+G7om3hu5Xhu7PDguG6pMOD4buz4buVReG7gOG7lcagecOJ4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5VOTOG7ueG6uOG7lU5Mc8OJ4bq04buVTkzDisOJ4bq04buV4buI4buVTkzhurjDieG6tOG7leG7t+G6rMOJw4Lhu5XEkHXDieG6tOG7lcOJw4LDlOG7lUVGTuG7lURR4buVxqB3TuG7lU7hu5Lhu5VOw4JP4buI4buV4buzw4Jz4buV4buGw4nhurRu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7jzDhurrhuqThu5XGoMSC4buVTkxP4buixILDieG7lU7DguG7gsOJ4bq04buV4buz4buOc+G7lcSQdcOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Rt4buV4buGw4nhurThu5Uh4bq4dcOJ4bq04buV4bu24bqsw4nDguG7leG6pcOC4buGw4nhurRt4buVTkzDlOG7iMOJ4bq04buVxJB1w4nhurThu5Xhu7PDguG6pHPhu5VNw4Br4buV4oCcw6Lhurjhu5XGoMON4bqk4buVw4nDguG6pMSCT+G7lcOJSeG6pG3hu5XhuqXDgnPDicOC4buV4bq/dOG7lUTDguG7hsOJ4bq04buVSsOCw7nhuqThu5XEkHXhu5VFRk7hu5XEkHXDieG6tOG7lUtP4bqi4buVw4lH4bqk4buVTuG6pMODw4nhurThu5XhurThuqR1T+G7lUXDusOJw4Ju4buV4bqlT+G7ouG7lcOJw4LhuqThuqLDieG7leG7iOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Xhur90beG7lU7huqTDicOC4buVTsOCdsOJ4buV4bu34bq4dcOJ4buVRMODTuG7lcSQdeG7lU3hu5Dhu7Phu5VFw7rDicOC4buVw4lG4bqk4buVTeG6pMOJw4Lhu5XGoOG7huG7leG7s8OSw4nhurThu5VLT3PDieG7lU5Mw4rDieG6tOG7leG7t+G6sOG7lTDDguG7rcOJ4buV4bu14butw4nhu5XGoMOU4buKTuG7lUtPc+G7lUXDiuG6pOG7lUTDguG6uuG7lUTDguG7p8OJbeG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5VEw4J0TuG7lcagw4rDieG6tOG7lcagw5RJw4nhu5XEkOG6osOJbuG7leG7tuG6pMSCT+G7lcOJdeG7ouG7leG7t8OU4buK4buz4buVReG6pMOJw4Lhu5Xhu7PDguG7kMOJ4bq04buVS09z4buVTsOC4buY4buz4buVTsODbuG7lTDhurTDlMOM4bqk4buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Thu5VOw7rhuqThu5Xhu7fhuqhz4buVSsOCw5RJw4nhurThu5XGoHXhu5Xhu7PhurjDieG7leG7uUXhu5Xhu5xz4buVS0/huqLhu5Xhu7fhu6Xhu5XDicOC4bqkxIJP4buVxJB2w4nhu5Xhu7PDksOJ4bq04buVw4nDgnNP4buV4bu34bq6w4nhurThu5XhurThurpK4buVROG6pMOJw4Lhu5VKw4Lhuqbhu5VOTMOSw4nhurThu5VOT+G7lU7hurxz4buV4bu3w7rhuqThu5Xhu7fhuqzDicOCbeG7lcOCc+G7ouG7lcOJw4LDlOG7leG7s0fDieG6tOG7lcSQdcOJ4bq0beG7lcOJw4LDlMOJ4bq04buVxqDhuqzhu5XDicOC4bqkxIJP4buVxJDhu57hu5Xhu7Xhurjhu5XDieG6osOJ4buVw73huqjhu5VKw4J04buVw4Lhu47hu6Ju4buV4buydOG7s8OC4buV4bu34but4bui4buVw4JJw4nhu5XGoeG7l+G7lcOJ4bunRW3hu5Xhu7NHw4nhurThu5XEkHXDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Xhur904buV4bu34bul4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu5zhu63hu6Lhu5VFw43huqThu5XDvcaww4nhurThu5VO4bq4dcOJ4buVw71G4buVROG6pMOJw4Lhu5VKw4Lhuqbhu5Xhu5zhu6Xhu5XDgkbhuqThu5XDguG6unNu4buVw53DucOJ4buVTsOC4butw4nhu5VO4buG4bqk4buVxJB1ReG7lU5Mw5Thu4jDieG6tOG7lcSQdcOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7leG6v3Thu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu5vhu5fhu5XDieG7p0Xhu5XDiXPhu6Jt4buVTkzhurjDieG6tOG7lUXDiuG6pOG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVxqDhuqThuq7hu7Phu5Xhu7Phu45z4buVxJB1w4nhurThu5Xhu7fEgk/hu5Xhu7NJ4buVw73DucOJ4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7leG7jsOJ4bq04buVw4JGbuG7leG6vcON4bqk4buVRUZO4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4oCcxqB04buz4buVTsOS4buVxqB14buVw4J1w4nhurThu5VOR8OJ4bq04oCd4buVw4nDgsOU4buVTuG7huG6pG3hu5Xhu7fhurrhu5Xhu7PDlcOJ4bq04buVxJB14buVTeG7mOG7lUVz4bui4buVRcWpw4nigJ1u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7mU7hu7nhu5xOLXPEkOG6pOG6tMOJa+G7lUzhuqThurTDgk5s4buZ4buP4buNTU5M4bq4w4nhurThu4/DnXXhuqThu5XGoHXhu5XDucOJw4Jr4buVXcOCdMOJw4Lhu5UiRuG7s+G7jS9NTkzhurjDieG6tOG7j+G7jS9K4buP


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]