(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã biết bơi từ những lớp dạy bơi miễn phí. Mô hình đã và đang được nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh.
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbFqeG7kuG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsVcOdQOG6rE7hu4Bd4bqsTFnhu6LhuqzDmuG7ouG7lsOZ4bqsQOG7nOG7nuG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG7i+G7nOG7ouG7kirhuqzhu5zGr03huqwk4buiw5nhu5zhuqzDmeG7muG7nMOo4buk4bqg4bqsTeG7puG6rOG7nOG7pOG6vsOZ4bqsTeG7hsOZ4buc4bqsT0hN4bqsTOG7ouG7mCXhuqxU4buc4bum4bqsVOG7nOG7hMOZ4bqsT+G7guG6rEzhu6Lhu5Al4bqsTFnhu6LhuqwlKOG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsVcOdQOG6rE7hu4Bd4bqsTFnhu6LhuqzDmuG7ouG7lsOZ4bqsQOG7nOG7nuG6ouG6rMOs4buw4bqs4buc4bugw5nhu5zhuqxP4buC4bqse+G6vuG6rE/hurzDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rMOZ4bucw4zDmeG6rD1Ww5nhu5rhuqzhu7bhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxPUOG6vOG6rEDhu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rCVRw5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqZOJeG7nCrDmkzhuqzhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rMOJ4bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJBCxJBAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0JDQuG6uC/huqrDicOJTkThuqpExJBC4bqoQiVFQ+G6uEXhurpV4bqo4bqiU0Dhu5pBPcO9xJBE4bq64bqm4bqs4bq8VSXDveG6psWp4buS4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxVw51A4bqsTuG7gF3huqxMWeG7ouG6rMOa4bui4buWw5nhuqxA4buc4bue4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbDieG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJBCxJDhuqbhuqwv4bq24bq14buU4bqsTFnhu6Lhuqwl4buA4bui4bqs4bujPS7hu7LDmeG7muG6rOG7o+G7ouG7lCrhuqzhu5zGr03huqzhur/hu6RHw5nhu5rhuqzhu6kqw4zDmeG6rELhuqLhuqzEgjfDmeG7nOG6rE7hu6Thuqzhuqfhu6Thur7DmeG6rFvhu4Lhuqzhur/hu6RHw5nhu5rhuqzhu6kqw4zDmeG6rE0qw5nhu5rhuqxN4buKQOG6ruG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sCQlPeG7pMOZ4bua4bq24buL4bui4buSw5rhuqx7KuG7ouG6rMOZ4bua4bq+XeG6rOG7nMOo4oCm4bqwLyQlPeG7pMOZ4bua4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqlUEDhuqzhu5zDqOG6rMOZ4bq+XeG6oOG6rMOTw5rhuqzDouG7iMOa4bqs4bq1w4rhuqzDreG7osOZ4buc4bqsM8OZ4bqsxILhurrhuqwlKlfhu6Lhuq7huqDhuqzhu5zGr03huqwk4buiw5nhu5zhuqzhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqs4buj4bui4buUKuG6rOG7nMavTeG6rMOtKsSow5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rMSC4buj4bucLuG7ssOZ4bua4bqs4bupKsOMw5nhuq7huqxP4buC4bqsTOG7ouG7kCXhuqxMWeG7ouG6rMOZ4buc4buy4bqsJeG7nOG6vMOa4bqs4bua4bui4bq84bqsVcOdQOG6rOG7nMavTeG6rE7hu4Bd4bqsTFnhu6LhuqzDmuG7ouG7lsOZ4bqsQOG7nOG7nuG6rE3hu5zhu6Thuqzhu5zGr03huqwk4buiw5nhu5zhuqzDmeG7muG7nMOo4buk4bqi4bqs4bujKeG6rCXhu6LDmeG6rFThu5zhu6LhuqxbKuG7rMOZ4bua4bqsw5kuw51N4bqse8Od4bui4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxUMuG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqx74buS4bqsTFnhu6LhuqxVVuG7ouG6rE/hu4LhuqxPLuG7tE3huqzhu5zGr03huqDhuqxNIeG6rE3hu5zhu6Lhu5Iq4bqsTeG7nOG7ouG7kirhuqDhuqzDreG7osOZ4buc4bqsM8OZ4bqsVeG7gOG7ouG6rD3hurzhuqxM4buU4bqsTFnhu6LhuqxNO+G6vOG6rFvhu4LhuqxP4buU4bqs4oCcJT1X4bqsJeG6vuG7ouKAneG6ouG6rOG6rcOa4bqsVOG7nOG7pMOTw4HhuqzigJzDquG7ouG7suG6rEzhu6Lhu5Al4bqsTFnhu6Lhuqw94buu4bui4bqsw5nDlMOZ4bqsVOG7nOG7ouG6rFsq4busw5nhu5rhuqxM4buU4bqsTFnhu6LhuqDhuqzDk8Oa4bqse+G6vuG6rMOaViXhuqwk4bus4bqsTOG7gMOZ4bqsTT/DmeG7muG6rFXDnUDhuqxV4buA4bui4bqsJeG7nOG7ouG6rFvDk8Oa4bqs4bq84bui4bqsTFnhu6LhuqzDmeG7nOG6vMOZ4buc4bqs4bucWcOZ4bqi4bqs4buj4buKJeG6rE3hu4bhuqxP4buSKuG6rD3hu4ol4bqsJeG7nOG7nk3hu5zhuqwl4bucJuKAneG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOiw4pN4buc4bqsT8OMXeG6rMSQ4bqsw5nhu4TDmuG6oOG6rHvhur7hu6ThuqzDmeG7hMOa4bqsQuG6qOG6quG6uOG6oOG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rFvhu4LhuqzDrSrEqMOZ4bqs4buj4buc4bq+w5nhu5zhuqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqsTeG7nMavw5nhuqxV4bq+w5rhuqxPUOG6vOG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rE/hu5ThuqxVRkDhuqxPSCXhuqzDmlYl4bqsTOG7lOG6rExZ4bui4bqsTeG7puG6rE7hu6Lhu5jDmeG6rCXhu55N4buc4bqsJT3DlMOZ4bqs4bqq4bqo4bqo4bqsw5pC4bqi4bqs4bq14buU4bqsTFnhu6LhuqzDmeG6vl3huqxO4buk4bqsJVfhuqxN4bucIU3huqzhu6Phu4jDmuG6rMOZ4buc4bugw5nhuqwl4buc4buQ4bqs4bua4buiw53hu6Lhuqwl4bq+4bui4bqsJT3hu7ThuqLhuqzDrSrEqMOZ4bqs4buj4buc4bq+w5nhu5zhuqxV4bq+4bqsW+G7guG6rE3hu6bhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqwk4buww5nhu5rhuqDhuqwkKuG7rOG7ouG6oOG6rOG6vOG7pOG6oOG6rOG7nOG7ruG6rHvhur7huqxP4buC4bqsJSjDmeG7muG6rFvhu4Zd4bqsPeG6vOG6rMOaViXhuqwk4bus4bqsezrhuqxPKuG7rOG7ouG6rMOZLsOdTeG6rCXhu5wuWcOZ4bua4bqsJcOMw5rhuqLhuqzhu50p4bqsPeG6vOG6rE/hu7Lhu6LhuqxNO+G6vOG6rEzhu5ThuqxMWeG7ouG6rE/hu4Lhuqzhu5rhu6ImQOG6rE3hu5zhu6ThuqwlPeG7juG6rMOTw5rhuqwlPcOUw5nhuqxPUOG6vOG6rEzhur7DmeG6rHvhur7huqzDmlYl4bqsJOG7rOG6rHs/w5nhu5rhuqxVw4zDmeG6rE3EqMOZ4bqsTOG7ouG7kCXhuqxP4buQw5nhuqxNw4pN4bqsVDLhuqzDmeG7hMOZ4bua4bqsTFnhu6LhuqxVVuG7ouG6rE/hu5ThuqxA4bucxajDmeG7muG6oOG6rE3hu5zhu6zDmeG7muG6rE8q4bus4bui4bqsw5kuw51N4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buj4buc4busw5nhu5rhuqxUw5ThuqwlKOG6rMOZ4buEw5rhuqxC4bqo4bqq4bq44bqsT+G7kMOZ4bqsw5nhurxd4bqg4bqs4bqn4buk4bq+w5nhuqxb4buC4bqsw60qxKjDmeG6rOG7o+G7nOG6vsOZ4buc4bqsQOG7nOG7rOG7ouG6rOG7nOG7tEDhuqx7w53hu6Lhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqxb4buC4bqsw60qxKjDmeG6rOG7o+G7nOG6vsOZ4buc4bqsT+G7guG6rCVX4bqsTeG7nCFN4bqsTy7hu7RN4bqsw4nhuqxVw51A4bqsTuG7gF3huqxMWeG7ouG6rHvDneG7ouG6rOG6quG6uMSQ4bqsJT3hu47huqzDk8Oa4bqg4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE/hu6bhuqxN4bum4bqsRUThuqwlPeG7juG6rMOTw5rhuqzDmeG7muG7nMOo4buk4bqg4bqs4buc4buk4bq+w5nhuqxN4buGw5nhu5zhuqxU4buc4bum4bqsVOG7nOG7hMOZ4bqi4bqs4oCcw6Lhu5wmw5nhu5rhuqwl4buw4bui4bqsJeG7nCrDlOG6rELhuqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rHvhu6LDlMOZ4bqsTuG7gF3huqwl4buc4buU4bqsTjpN4bqsT+G7guG6rE8u4bu0TeG6rE/hur7hu6Thuqwl4buA4buk4bqsTeG7nCpdw5TDmeG6rMOZ4bua4bq+w5nhu5zhuqxMWeG7ouG6rFVW4bui4bqs4bu24bqs4bujPS7hu7LDmeG7muG6rOG7o+G7ouG7lCrhuqzhu5zGr03huqzDrSrEqMOZ4bqs4buj4buc4bq+w5nhu5zhuqx74buS4bqsTuG7gF3huqxMWeG7ouG6rE3hu5zhu6ThuqxNw4pN4bqsw5PDmuG6ouG6rOG7neG6vCrhuqzDmljhu6LhuqxU4buc4bum4bq84bqs4bucxq9N4bqg4bqsTcOKTeG6rMOTw5rhuqwkw5XhuqxPLuG7tE3huqxN4buKQOG6rE3hu5whw5nhu5rhuqxN4bucUeG6rExZ4bui4bqsJeG7nMOT4buk4bqsIypd4bqsT1DDmeG7nOG6ouG6rOG7m+G7osOUw5nhu5rhuqx7w53hu6Lhuqzhu5zGr03huqwk4buiw5nhu5zhuqzDmeG7muG7nMOo4buk4bqg4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6oOG6rHvhu6Lhu5hN4bqs4bucxq9N4bqsTFnhu6LhuqxNO+G6vOG6rE3Dik3huqzDk8Oa4bqsJMOV4bqs4buc4buk4bq+w5nhuqwl4buk4bq+w5nhuqzDmuG7ouG7lsOZ4bqsQOG7nOG7nuKAneG6ouG6rDPDmeG7nOG6rMOtLlnDmeG7muG6rOG7i+G7msavTeG6rMOt4bq84bui4bqg4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqzhuqfhu6Thur7DmeG6rFvhu4LhuqzDrSrEqMOZ4bqs4buj4buc4bq+w5nhu5zhuqxN4buc4buk4bqsTOG7ouG7kCXhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhuqfhu4gq4bqsJeG7nMOKw5nhu5rhuqxF4bqseyjhurzhuqwjKuG6vOG6oOG6rFvhu4Lhuqzhur/hu6RHw5nhu5rhuqzhu6kqw4zDmeG6rMSC4bq/4bukR8OZ4bua4bqs4bq/4bum4bq84bqu4bqsTSzDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rOG6teG6vMOZ4bqs4buj4bucLuG7ssOZ4bua4bqsezrhuqzhu6NRw5nhu5zhuqxP4buk4bq+w5nhuqwlSMOZ4bua4bqs4bqq4bqsTOG7lOG6rExZ4bui4bqsVUZA4bqs4bua4bucw5JA4bqi4bqs4bq14buU4bqsTFnhu6LhuqxPLuG7tE3huqxPSCXhuqwl4buA4bui4bqs4bujPS7hu7LDmeG7muG6rOG7o+G7ouG7lCrhuqzhu5zGr03huqzhur/hu6RHw5nhu5rhuqzhu6kqw4zDmeG6rELhuqLhuqzhu53hurwq4bqs4bua4buIw5nhuqxC4bqsJeG7nMOKw5nhu5rhuqxP4bui4bqse+G6vuG7pOG6rOG7nOG7pOG7gCXhuqxPVsOZ4bua4bqg4bqsTOG7lOG6rExZ4bui4bqsT+G7guG6rCXhu5wq4bqs4bucJiXhuqxPLuG7tE3huqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqwlPeG7juG6rMOTw5rhuqwlPcOUw5nhuqxPUOG6vOG6rEzhur7DmeG6rFvhu4Lhuqx74bq+4bqs4bqq4bqsJOG7rOG6rFvhu4LhuqxVw4zDmeG6rE3EqMOZ4bqi4bqs4bujPSrDmeG7muG6rEzhu6DDmeG7nOG6oOG6rMOaWOG7ouG6rMOZ4bua4bq+XeG6rE3hu6bhuqxU4buc4buk4buGw5nhu5rhuqzhuqrEkOG6rC3huqxC4bqo4bqsJT3hu47huqzDk8Oa4bqsT+G7kMOZ4bqsTFnhu6Lhuqx74bq+4bqs4bucxq9N4bqsTFnhu6LhuqLhuqzhuqfhu5DDmeG6rCXhu5zhu7Lhu6LhuqxP4bui4buUw5rhuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rCXhu4Dhu6LhuqDhuqxP4buk4bq+w5nhuqxb4buC4bqsQOG7nOG7rOG7ouG6rOG7nOG7tEDhuqx7w53hu6Lhuqzhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqs4buj4bui4buUKuG6rOG7nMavTeG6rOG6v+G7pEfDmeG7muG6rOG7qSrDjMOZ4bqsQuG6rE/hu4LhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rE8u4bu0TeG6rELhuqxVw51A4bqsTuG7gF3huqxMWeG7ouG6oOG6rCU94bukw5nhu5rhuqxP4bum4bqsTeG7puG6rOG6quG6rFXDnUDhuqxO4buAXeG6rExZ4bui4bqsw5rhu6Lhu5bDmeG6rEDhu5zhu57huqxN4buc4buk4bqs4bucxq9N4bqsJOG7osOZ4buc4bqsw5nhu5rhu5zDqOG7pOG6oOG6rOG7nOG7pOG6vsOZ4bqsTeG7hsOZ4buc4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6ouG6rMOi4bucUOG6rMOtw5Thuqzhu6Phu5xQ4bqs4bqlKsOZ4bua4bqg4bqs4bucVuG6rMOZ4bua4bucw6jhu6ThuqxNO+G6vOG6rFvhu4Lhuqzhur/hu6RHw5nhu5rhuqzhu6kqw4zDmeG6rEDhu5zhu4rDmeG6rE3hu5zhu4rDmcOB4bqs4oCc4buL4buQKuG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE8u4bu0TeG6rE7hu4Bd4bqsTFnhu6LhuqzDmuG7ouG7lsOZ4bqsQOG7nOG7nuG6rCXhu5zhu6DhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxM4bui4buQJeG6rE/hu5DDmeG6rFThu5zhu6LhuqzDmeG6vuG7pOG6rOG7nOG6vOG7ouG6rE3hu6TDmeG6rCXhu7Dhu6LhuqzDmsOd4bui4bqsTOG7ouG7kCXhuqxMWeG7ouG6ouG6rMOq4bui4bq84bqsT+G7oMOZ4buc4bqsPeG7iiXhuqzDmijDmeG7muG6rHvhu6DhuqxP4bui4buSKuG6rMOZ4bq+XeKAneG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oypd4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqg4bqsJeG7nMOT4buk4bqsJeG7nOG7iF3huqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rMOtw5ThuqzDouG7sMOZ4bua4bqsxqEq4bq8w5nhu5rhuqDhuqzhur/hu6Lhu5gq4bqsJT0u4bu2w5nhu5rhuqzhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqs4buj4bui4buUKuG6rOG7nMavTeG6rOG6v+G7pEfDmeG7muG6rOG7qSrDjMOZ4bqsQuG6oOG6rFThu5zhu6LhuqxM4buU4bqsTFnhu6LhuqxPLuG7tE3huqxPSCXhuqwl4buA4bui4bqsw5nhu5zhur7huqwlPS7hu7LDmeG7muG6oOG6rE3hu6bhuqzDmijDmeG7muG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsTSzDmeG7muG6rE3hu6bhuqxV4buk4bqi4bqsw6wow5nhu5rhuqx74bug4bqsTOG7lOG6rExZ4bui4bqsJMOV4bqs4bua4buiJkDhuqxN4buc4buk4bqs4bucxq9N4bqsJOG7osOZ4buc4bqsw5nhu5zhur7huqwlPS7hu7LDmeG7muG6rE0sw5nhu5rhuqzDmeG7nC7huqwlPeG7juG6rMOTw5rhuqwlPcOUw5nhuqxPUOG6vOG6rEzhur7DmeG6rFvhu4LhuqxM4bui4buQJeG6rE3Dik3hu5zhuqxA4bucxajDmeG7muG6oOG6rE3hu5zhu6zDmeG7muG6rE8q4bus4bui4bqsw5kuw51N4bqi4bqs4buL4bucLsOZ4bua4bqsVOG7nOG7puG6rOG7tuG6rE3hu5xY4bqg4bqsTOG7lOG6rExZ4bui4bqsTeG7iMOZ4bqsTeG7puG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsPeG6vuG7pOG6oOG6rE3hu6bhuqxNPOG6vOG6rD3hurzhuqx74bq+4buk4bqsT+G7lOG6rCU9w4rDmeG7nOG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqs4buc4bu0QOG6rFvhu4oq4bqsW+G7hl3huqw94bq84bqsVOG7nOG7ouG6rOG7nMavTeG6rCThu6LDmeG7nOG6rCUp4bqsIuG6rHvhur7hu6ThuqxM4buU4bqsTFnhu6LhuqDhuqzDmeG7nOG7iiXhuqxV4bq+4bqsVOG7nOG7ouG6rMOZ4buEw5rhuqzhu5zGr03huqzDmsOd4bui4bqsJEZA4bqsT+G7kMOZ4bqi4bqsw63hur7DmuG6rE8u4bu0TeG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsw5nhur5d4bqg4bqsTeG7iMOZ4bqsTeG7puG6rFThu6LDmeG7nOG6rEDhu5zhu57igKbigJ3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurAkJT3hu6TDmeG7muG6tuG7o+G7ouG7kEDhuqwlOk3huqzDmeG7nMOMw5nhuqw9VsOZ4bua4bqsw5rhu7Dhuqzhu5zhu6DDmeG7nOG6sC8kJT3hu6TDmeG7muG6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOi4bucUeG6rCXhu57DmeG7nOG6rD3hu6LDlMOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rEXhuqwl4bucw4rDmeG7muG6rE/hu4gq4bqsw5nhu4TDmuG6rELhuqhCQ+G6oOG6rCU9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqsJVHDmeG7nOG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq/4bum4bq84bqsT+G7guG6rFvhu4Zd4bqsPeG6vOG6rOG7nFnDmeG6rOG6quG6qOG6rHs64bqsJeG6vOG7ouG6rMOZ4buAw5nhuqxPKuG7rOG7ouG6rMOZLsOdTeG6oOG6rOG7msOMXeG6rCU84bqse+G7pMOZ4bua4bqsTeG7nOG7pOG6rOG7nFnDmeG6rOG6quG6qOG6rCU94buO4bqsw5PDmuG6ouG6rOG6p+G7lOG6rOG7muG7ouG7hsOa4bqsJeG7nOG7ouG7lCrhuqwl4bus4bui4bqsT+G6vOG6rE8q4bus4bui4bqsw5kuw51N4bqs4bu24bqsJT3hu47huqzDk8Oa4bqsJeG7nOG7oOG6rCQp4bqs4oCcTSEq4bqsTcOKw5nhu5zigJ3huqwlKOG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsTOG7lOG6rExZ4bui4bqsVUZA4bqs4bua4bucw5JA4bqs4buc4bukSE3huqxN4bus4bqsT1DDmeG7nOG6rFXhur7huqw94buKJeG6rE3hu4jDmeG6rCXhu5zhu6Lhu5Al4bqi4bqs4bqn4bus4bui4bqse8Od4bui4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxM4buU4bqsTFnhu6LhuqxPLuG7tE3huqwlPeG6vOG7pOG6rCVIw5nhu5rhuqDhuqxPLuG7tE3huqwl4bq+4bui4bqsJT3hu7Thuqwl4buc4bug4bqsTeG6vsOZ4bua4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsVcOUw5nhuqzhu5rhu6LDiuG6rCU9UOG6ouG6rOG6p0hN4bqsTOG7ouG7mCXhuqDhuqzDmuG7ouG7lsOZ4bqsQOG7nOG7nuG6rE7hu4Bd4bqsTFnhu6LhuqxN4buc4buk4bqs4bucxq9N4bqsJOG7osOZ4buc4bqsw5nhu5rhu5zDqOG7pOG6oOG6rCLhuqzDmeG7muG7nFLhurzhuqzDmeG7nMOMw5nhuqx74buEw5nhuqDhuqwkKeG6rCU9w4zDmeG6rCMqIuG6rE3hur7DmeG7muG6rFXDncOZ4bqs4bucWcOZ4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzDieG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQQsSQQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9CQ0Lhurgv4bqqw4nDiU5E4bqqRMSQQkPhurglQsOJw4lF4bq4VeG6qOG6olNA4buaQT3DvcOJRULhuqbhuqzhurxVJcO94bqmxanhu5LhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rFXDnUDhuqxO4buAXeG6rExZ4bui4bqsw5rhu6Lhu5bDmeG6rEDhu5zhu57huqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6psOJ4bqo4bqo4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkELEkOG6puG6rC/hurbhur/Gr03huqwk4buiw5nhu5zhuqzhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqs4buj4bui4buUKuG6rOG7nMavTeG6rMOtKsSow5nhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6rOG7nMavTeG6rE3Dik3hu5zhuqzDmkhN4bqsw4rhu6ThuqxA4buc4bq84buk4bqsTFnhu6LhuqLhuqw3w5nhu5zDgeG6rMWp4bui4bqsM8OZ4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buj4buA4bui4bqs4bucKl3hu5jDmeG6rOG6v+G7pEfDmeG7muG6rOG6v+G7puG6vOG6oOG6rE/hu5DDmeG6rMOZ4bq8XeG6oOG6rCU9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqs4bucKl3hu5jDmeG6rE/hu4LhuqxN4bum4bqs4bucWcOZ4bqsQuG6qOG6rEzhu5ThuqxMWeG7ouG6rFXDncOZ4bqsw5nhu5zhu6jhuqxNw4pN4bqsVeG7pOG7gOG7ouG6oOG6rCXEqEDhuqwlPSrDmeG7muG6rCXhu4Dhu6LhuqxNw4pN4bqsW+G7guG6rHvDk8OZ4bqsTOG7ouG7lMOZ4bqse+G6vuG6rCXhu5xQ4bqsJT3hu4rDmeG6rOG6tSYl4bqs4budWcOZ4bqi4bqs4buj4bucw5Phu6ThuqzhurzDmeG7nOG6rMOtw5Thuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rOG6teG7oMOZ4buc4bqg4bqs4bq14bue4bqsJeG7nC7huqzhur8qXeG7mMOZ4bqsT+G7pOG6vsOZ4bqs4bq/4bukR8OZ4bua4bqs4bq/4bum4bq8w4Hhuqzhu6Phu5zhu7Lhu6Lhuqzhu5rhu6LhurzDmeG6rCMq4bq84bqg4bqsTeG7ikDhuqw7XeG6oOG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rCMqXeG7ksOZ4bqs4bucKl3hu5jDmeG6rD3hu4ol4bqsIyrhurzDmeG6rCXDjMOa4bqsT+G7kMOZ4bqse+G7isOZ4bqsT+G7kuG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqg4bqsTeG7nOG7rMOZ4bua4bqsTyrhu6zhu6LhuqzDmS7DnU3huqxN4buc4buk4bqsJT3hu47huqzDk8Oa4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE5QQOG6rOG7nMOo4bqi4bqsxanhu6Dhuqx7xKhd4bqg4bqs4bq/Kl3hu5jDmeG6rE/hu6Thur7DmeG6rE0sw5nhu5rhuqxP4buC4bqsTeG7nFHhuqxP4buA4buk4bqsTeG7nOG7pOG6rE/hu6Thur7DmeG6rE3Dik3huqxb4buC4bqg4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqsJcSoQOG6rCU9KsOZ4bua4bqsVeG6vsOa4bqsJeG7rCXhuqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqsJSpdw5TDmeG6rCU9Kl3hu5LDmeG6rHvhu5Lhuqx74buKw5nhuqxP4buS4bqsw5nhur5d4bqi4bqs4bq14bq8w5nhuqzhu6Phu5wu4buyw5nhu5rhuqx7OuG6rOG6vypd4buYw5nhuqxP4buk4bq+w5nhuqwkw5Xhuqwl4bui4buQQOG6rCU6TeG6rE3hu5xR4bqsT+G7gOG7pOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rD1Ww5nhu5rhuqzDmuG7sOG6rOG7nOG7oMOZ4buc4bqsT+G6vuG7pOG6rCXhu4Dhu6ThuqxVw51A4bqsTuG7gF3huqxMWeG7ouG6rMOa4bui4buWw5nhuqxA4buc4bue4bqsT+G7lOG6rOG7muG7ouG7hsOa4bqsJeG7nOG7ouG7lCrhuqxPKuG7rOG7ouG6rMOZLsOdTeG6rFvhu4Zd4bqsPeG6vOG6rCU9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqs4bucKl3hu5jDmeKAneG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6p+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhu6Phu5wu4buyw5nhu5rhuqzhu6kqw4zDmeG6oOG6rCXhu5zhu7Lhu6LhuqxP4bui4buUw5rhuqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rCXhu4Dhu6LhuqDhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqsTeG7puG6rMSQ4bqsTOG7lOG6rExZ4bui4bqi4bqs4bujPeG7pMOZ4bua4bqsT+G7puG6rE3hu6bhuqxD4bqsTOG7lOG6rExZ4bui4bqsTuG7pOG6rOG7o1HDmeG7nOG6rE/hu6Thur7DmeG6rHvhur7huqwlV+G6rE3hu5whTeG6rOG7o+G7iMOa4bqsw5nhu5zhu6DDmeG6rCXhu5zhu5Dhuqzhu5rhu6LDneG7ouG6rCU94bq84buk4bqsJUjDmeG7muG6oOG6rCXhur7hu6LhuqwlPeG7tOG6ouG6rOG7o+G7nC7hu7LDmeG7muG6rOG7qSrDjMOZ4bqsVeG6vuG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzDmuG7ouG7ksOZ4bqsw5km4bui4bqse8Od4bui4bqs4buc4buY4bqsJeG7nOG7rMOZ4bua4bqsJOG7sMOZ4bua4bqsJCrhu6zhu6LhuqxM4bq84buk4bqsQOG7nDvhuqw9VsOZ4bua4bqsVOG7nEZA4bqg4bqsVSrhu7DDmeG6rCXhu6Lhu5LDmuG6rErDmeG6rMOZ4buaKl3huqxNWeG6rE8q4bus4bui4bqsw5kuw51N4bqi4bqs4bql4buk4bqsT+G7puG6oOG6rMOZ4bucKuG6rE3hu4gq4bqse+G7kuG6rOG7nMavTeG6rExZ4bui4bqsT+G7lOG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqg4bqsTeG7nOG7rMOZ4bua4bqsTyrhu6zhu6LhuqzDmS7DnU3huqxNO+G6vOG6rCU94buO4bqsw5PDmuG6rCUuWcOZ4bua4bqsT+G7rOG7ouG6rFXDncOZ4bqi4bqsM8OZ4buc4bqs4bq/4buk4bq+w5nhu5rhuqzFqeG7hMOZ4bqsw6rhu6LhurzDmeG7muG6oOG6rOG6teG7nuG6rCXhu5wu4bqs4bq/Kl3hu5jDmeG6rE/hu6Thur7DmeG6rOG7o+G7nC7hu7LDmeG7muG6rOG7qSrDjMOZ4bqsJeG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7osOZw4HhuqzigJzhu6M94buO4bqsw5PDmuG6rE3hu6bhuqzhu5zhu6Thur7DmeG6rE3hu4bDmeG7nOG6rE9ITeG6rEzhu6Lhu5gl4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6rCU9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqs4bucKl3hu5jDmeG6rHtLw5nhuqxNxajDmeG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsVOG7osOZ4buc4bqsQOG7nOG7nuG6rCVX4bqsTeG7nCFN4bqsTcOKTeG6rFXDnUDhuqxO4buAXeG6rExZ4bui4bqsw5rhu6Lhu5bDmeG6rEDhu5zhu57huqx7S8OZ4bqs4buc4buAw5nhuqxN4buc4buQ4bqi4bqsw6Lhu5wmw5nhu5rhuqwl4buw4bui4bqsTSzDmeG7muG6rE/hurzDmeG7muG6rD3hu4ol4bqsTeG7rOG6rOG7mkbDmeG7muG6rE/hu5ThuqzDmuG7sOG6rOG7nOG7oMOZ4buc4bqsw5nhu5rhur5d4bqsTeG6vsOZ4bua4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsPVbDmeG7muKAneG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oyjhuqzDmeG7hMOa4bqsQuG6qELhuqrhuqxP4buQw5nhuqzDmeG6vF3huqDhuqzhu6NRw5nhu5zhuqxP4buk4bq+w5nhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rOG6v+G7puG6vOG6rE/hu4LhuqwlSMOZ4bua4bqs4bq64bqsTOG7lOG6rExZ4bui4bqsVUZA4bqs4bua4bucw5JA4bqsTeG7nOG7pOG6rMOaViXhuqwk4bus4bqsT1DhurzhuqxA4bucLlnDmeG7muG6rCU9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqsJVHDmeG7nOG6ouG6rOG6p+G7rsOZ4bua4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rE/hu4LhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rE8u4bu0TeG6rEPhuqjhuqxVw51A4bqsTuG7gF3huqxMWeG7ouG6rMOa4bui4buWw5nhuqxA4buc4bue4bqsTeG7nOG7pOG6rEXhuqjhuqjhuqxVLuG7tCXhuqwl4buc4bui4buQKuG6rMOZ4buc4bui4bqsTeG7puG6rOG7nOG7pOG6vsOZ4bqsTeG7hsOZ4buc4bqsT0hN4bqsTOG7ouG7mCXhuqxU4buc4bum4bqsVOG7nOG7hMOZ4bqi4bqsw6Lhu5zhu6Lhurzhuqwk4buO4bqsTTvhurzhuqxN4bucUOG6rOG6p0jDmeG7muG6rOG7o+G7nFDhuqzhur/hu67DmeG7muG6oOG6rOG7oz0u4bu2w5nhu5rhuqzhurXhurzDmeG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqsJeG7nOG7ouG7kCrhuqzDmeG7nOG7ouG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqs4bucxq9N4bqs4bujUcOZ4buc4bqsT+G7pOG6vsOZw4HhuqzigJzhu6Mo4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxVw51A4bqs4bucxq9N4bqsTFnhu6LhuqzDmeG6vl3huqDhuqwkw5XhuqwlPeG6vMOZ4bua4bqsTFDhuqxN4buc4buk4bqsTcOKTeG6rMOTw5rhuqxUMuG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqxMWeG7ouG6oOG6rE3Dik3hu5zhuqxA4bucxajDmeG7muG6rE3hu5zhu6zDmeG7muG6rE8q4bus4bui4bqsw5kuw51N4bqsT+G7lOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE3hu5xR4bqsTOG7huG7pOG6rHvhu5jhuqxM4buGw5nhuqwl4bucw4zDmeG6rMOa4bq+4bqsTcWow5nhuqxN4bum4bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqxA4bucw4pA4bqs4bua4buiJkDhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxU4bucw4pN4bqsVOG7nOG7ouG6rExQ4bqsTyrhu6zhu6LhuqzDmS7DnU3huqLhuqzhu6Phu5zhu7Lhu6Lhuqzhu5rhu6LhurzDmeG6rCXDneG7ouG6oOG6rOG7o1HDmeG7nOG6rE/hu6Thur7DmeG6rCXhu6Lhu5BA4bqsJTpN4bqsJT3hu6Lhu5TDmeG6rFThu5zhurzhu6LhuqxNw4pN4bqsw5rhu7Dhuqzhu5zhu6DDmeG7nOG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqg4bqsTeG7nOG7rMOZ4bua4bqsTyrhu6zhu6LhuqzDmS7DnU3huqwlPeG7juG6rMOTw5rhuqwl4bucw5Phu6Thuqzhuqfhu5LhuqzDisOZ4bqsTy7hu7RN4bqs4buf4bq14buL4bql4bqsJVHDmeG7nOG6rE4qXeG7mCXigJ3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6piXDk1slLeG6vFXhu6Lhu5rDmcOB4bqsPeG7ouG7muG7nCXDgOG6puG6tuG6sCQlPeG7pMOZ4bua4bq24bq/4buk4bq+w5nhu5rhuqzFqeG7ouG7mCXhuqwzw5nhu5zhurAvJCU94bukw5nhu5rhurbhurAvQOG6tg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]