(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ điển tục ngữ Việt  (Nguyễn Đức Dương) giải thích: “ Giẻ cùi tốt mã:  Giẻ cùi (vốn chỉ được mỗi một ưu điểm là) tốt mã mà thôi. Hay dùng để nhắc mọi người là hãy chú trọng nhiều hơn tới thực chất, chứ đừng hoa mắt lên trước vẻ lòe loẹt bề ngoài”.
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVTcOhxq/hu4Phu7LhurPGr+G6r+G7uDnGrzzhurXGrzw6Zsav4oCc4buE4bqr4buFxq/hurEjxq83OSLGrzxoOeKAncav4bucVC844buqVVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7t33hu7I+xahVVH3hurFV4buExKnGr3s5NOG6t8av4buFaTzGr+G6tzdsxq9NOTPhu4VUL33hurFVxq9S4bq2N2bDszXhurfGr8Wp4buJPMav4bun4buLZeG6tzdTxq83OUA5xq/hu4U4YTw44buixq/igJxUfeG6sVXhu7U5IsavPGg5xq/hu4Xhuqvhu4XGr+G6sSPhu6JUL33hurFVxq/hu7U5IsavPGg5xq9SbeG6q+G6t8avPDjhuqHGr3vhu4vhurs8xq/hurHEkTnGr+G6sWPhu4XGr+G7i2bGr3s5NOG6scav4bqv4bu2U8av4buF4bqr4buFxq/hurEjxq/hurHhu7bGr+G7hTjhuqk5UMav4bu34buyw7PGrz5o4bq3N8avezTGr+G6tzgkPMav4bqx4bqlOcav4bq3N+G7i+G6uTnGr+G6r+G7tsavOCPDs8avPDhnxq/hu4Xhu4fhuqXhurc3xq/hurc4OTJmxq84ZeG6t8av4buFw6k5xq/hu4U4ajzGrzw4O+G7heG7oMavPDjhu4nGr3vEqeG6tzfGrzjhurPhu7LGr+G6sSThu4XGr+G6rzDhurfGr+G7heG7h+G7i8OpPMavbSLGr+G6r8Oifcav4bqv4bqzXeG7hcavKTLGr+G6tzfhurPhu7Y54oCdUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag+4buFOGbhurEpxq854bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Y4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr+G7ruG7qFbhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4bus4buqVy/hu6pYWD7hu7Dhu6hZ4buwWOG7rFnhu4VXVuG7ruG7sOG6r1Yt4buu4buq4buwUMOj4bq/N8Woxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqE3Docav4buD4buy4bqzxq/huq/hu7g5xq884bq1xq88OmbGr+KAnOG7hOG6q+G7hcav4bqxI8avNzkixq88aDnigJ3Gr+G7nMWoxq9uOT7hu4U44buYxahY4buo4buoxajGrzh9OTc44buF4buYxajhu67hu6hWxajGry9VVC/hu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVLcavVC/hu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VVR94bqxVeG7hMSpxq97OTThurfGr+G7hcSpxq9t4bu2xq/hurc3bMavTTkz4buFxq/hurbhu7LhurFUL33hurFVxq9S4bu14buCxq/hurY3ZsOzNeG6t8av4bquOuG6t1Phu6LGr+KAnFR94bqxVeG7hOG6q+G7hcav4bqxI8avNzkixq88aDlUL33hurFVxq/igKLGr+G6tzdQxq9S4bu1OSLGrzxoOcav4bqv4bu2xq/hurFj4buFxq/huq/hurPhu7Y5xq88ODnhurHGrzzhurXGryljxq/huq/huqnhurc3xq97XeG6v8avbeG7tsavPOG6tcave2bhuqk5xq8+4bu2OVPGr8Oyxq/hurfhurU54buixq/hu6U44bqhxq/hu4Xhuqvhu4XGr+G6vcavKTLGr+G6tzfhurPhu7Y5xq/hu4U44bqpOcavVFVUfeG6sVXFqcSp4bq3N8av4buFOeG6t8avbeG7tuG6s8av4bqv4bq5Ocav4bq34bq1Ocav4bq3N+G6peG7hcavb8Op4buFxq88w63hu7LGr+G6sWnGr+G7heG7suG7oMavPDgm4bq3N8av4buBZuG7ssavPDjhuqHGr+G6r+G7tsav4buF4bqr4buFxq/hurEjxq83OSLGrzxoOcav4bqx4bu2xq/hu4U44bqpOVQvfeG6sVXigJ1QVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFUtxq9UfeG6sVXhu4TEqcavezk04bq3xq/hu4U44bu24bq3OMav4bq3N2zGr23hu7bGr+G7hWk8xq/hurc3bMavTTkz4buFxq/hurbhu7LhurFUL33hurFVxq9STcOsxq/hu6dm4bq3N8avLcavTcOsxq/hu4Q4Z8Ozxq/hu5Hhurc4xq8txq9Nw6zGr+G7gGbhu7Lhurc3xq/hu7fhu7bhurNT4buixq/igJxUfeG6sVXhu7U5IsavPGg5xq/hu4Xhuqvhu4XGr+G6sSNUL33hurFVxq/hu6Thu4Thuqvhu4XGr+G6sSPGrzc5IsavPGg54bumxq9UfeG6sVXhu7Xhurc3OOG7olQvfeG6sVXGr+G7peG6tcavbeG6p8av4bqx4bu2xq/hurfhuqfGrzzhurXGr+G7h2Zj4buFUMavUjc5IsavPGg54buixq88w6LhurfGrzfhuqU5xq/huq/hu7bGr+G6vzjhu4vhurvhurc3xq844bqz4bu24bq3N8av4bq34buy4bqxxq844buyw7PGr+G6vzjhu4vhurvhurc3xq844bqz4bu24bq3N8avezvhu4Xhu6DGr+G6sWPhu4XGrzc54bqr4bq3N8avPDg54bqxxq97XeG6v+G7oMav4bqx4bqnxq974bqn4bugxq97ZuG6qTnGrz7hu7Y54bugxq/huq/huqnhurc3xq/hu4MqPMav4buDw6rhu6DGr+G7hTkx4bq3N8avOOG6teG7hcavxIM44bqp4bq3N8avOOG7ssOzU1DGr+G7t8Oh4bq3OMav4buFOOG7iTzGrykw4bq3xq/hurc34bqz4bu2OcavKUDhurc4xq8p4buy4bqzxq/hu4Phu7Thurc3xq/hu4PDreG7ssav4bqx4bu2xq97LGbGr+G6tTzGr+G7heG6qznGr+G7hT3hurHhu6DGr+G7h8SR4bq3N8av4buFZjE8OOG7oMavxIM44bqp4bq3N8av4buH4buyxq83w6Hhu6DGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G6r+G7tuG6scave+G7i+G6uzzGrzfDocavPOG6tcavYTw4UMav4oCcVH3hurFV4bu1OSLGrzxoOcav4buF4bqr4buFxq/hurEjxq8+4bu2Ocav4bqv4bqp4bq3Ny/Gr8O5MOG6t8av4bq3N+G6s+G7tjnGrzjhu7bhurPGr+G6tzjhurPhu7Thurc3xq8pMOG6t8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4buH4buyxq83w6FUL33hurFV4oCdxq9S4bulPlNQxq9UfeG6sVXhu4Q44buy4bqxxq/EgzhA4bqzVC994bqxVeG7osavVH3hurFV4bq2OC7hurfGr3vDoOG6tzjGr+G6tzjhu4vGr20uw7PGrzzhurXGr+G6ryDGr+G6s+G7suG6t8avPDjhurPGrzc5IsavPGg5xq9tw6HGr+G6r+G6s+G7tjnGrzw4OeG6scav4bq34bu2w7PGr+G7hzvhu4XGrzzhurXGr2E8OOG7oMav4bq34bq1xq894bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G7gzpmxq8p4bqlUMavVC994bqxVVLFqeG7tuG6s8avTT3hurfGr+G7hDkx4bq3U+KAnVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG6tjgu4bq3xq9vW+G7hcavPMOt4buyxq88OGfhurc3xq/hu4Xhuqk54buiVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFUtxq/hu4Thu4fhurPhurc3xq9UfeG6sVXhu4TEqcavezk04bq3xq/hu4VpPMav4bq3N2zGr005M+G7hVQvfeG6sVXhu6DGr+G6tjdmw7M14bq3xq/FqeG7iTzGr+G7p+G7i2Xhurc3xq88OOG6ocav4bqxw6k5xq8+OTXhurfGrzc5QDnGrzw6Zsav4bq34bq1OcavPMOt4buyxq8+OuG6t8avNznhu7LhurfGr1LigJzhu7U5IsavPGg5xq/hu4Xhuqvhu4XGr+G6sSPigJ3Gr+G7mMav4oCcVH3hurFV4bu1OSLGrzxoOcavUm3huqvhurfGrzw44bqhxq974buL4bq7PMav4bqxxJE5xq/hurFj4buFxq/hu4tmxq97OTThurHGr+G6r+G7tlPGr+G7heG6q+G7hcav4bqxI8av4bqx4bu2xq/hu4U44bqpOVQvfeG6sVXigJ1T4bugxq88OOG7icavPDjhu4vhu7LGrzc5QDnGr+G7hThhPDjGr+G6tzc44bqj4buyxq97feG6t8av4buFOOG7tuG6tzjGr+G6tzdsUMav4bqwKuG7hcavxIM44bu0POG7oMavPOG7tDw4xq83OUDhurc3xq/hurc3OOG6o+G7ssavPMOs4bq3N8avxIM44bqp4bq3N8avPDhh4bq3OMavb+G7tDzhu6DGr23DocavPOG7tDnGr8Oyxq/Egzhmw7Mw4bq3xq/hurc4w63Gr+KAnFR94bqxVeG7t+G7ssOzxq8+aOG6tzfGr3s0xq/hurc4JDzGr+G6seG6pTnGr+G6tzfhu4vhurk5xq/huq/hu7bGrzgjw7PGrzw4Z8av4buF4buH4bql4bq3N8av4bq3ODkyZsavOGXhurfGr+G7hcOpOcav4buFOGo8xq88ODvhu4Xhu6DGrzw44buJxq97xKnhurc3xq844bqz4buyxq/hurEk4buFxq/huq8w4bq3xq/hu4Xhu4fhu4vDqTzGr20ixq/huq/Don3Gr+G6r+G6s13hu4XGrykyxq/hurc34bqz4bu2OVQvfeG6sVXigJ3hu6DGr8SDODkx4bq3xq/hurc34buL4bq5Ocav4buF4buyxq/hurc3OOG6o8avezHhurfGrzw6Zsav4oCc4buE4bqr4buFxq83xJHGrzhl4bq3xq/hu4Xhuqvhu4XGr+G6t+G7i8OpPMav4buDZeG6t+KAneG7oMavPDjhu4nGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G6vzhAOcav4oCc4bu1OSLGrzxoOcav4buF4bqr4buFxq/hurEj4oCdUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVLcav4bu14buCUMav4bq2N2bDszXhurfGr+G6rjrhurfGrzzhurXGrzc5QDnGr+G7hThhPDjGr+G6tzc44bqj4buyxq97feG6t8avxIPDtMavOGXhurdQxq/hurY44buL4bq3N8av4buF4bu4Ocav4buD4buy4bqzxq/igJxUfeG6sVXhu7U5IsavPGg5xq/huq/hu7bGr+G6sWPhu4XGr+G6r+G6s+G7tjnGrzw4OeG6scavPOG6tcavKWPGr+G6r+G6qeG6tzfGr3td4bq/xq9t4bu2xq884bq1xq97ZuG6qTnGrz7hu7Y5VC994bqxVeKAneG7oMav4buF4buH4bqz4bq3N8av4bqxJOG7hcavPMOt4buyxq8+OuG6t8avNznhu7LhurfGr+G6t+G6tcav4bqv4bu4OcavPDjhuqHGr3vhu4vhurs8xq9vfeG6scav4bqv4bu2xq/igJxUfeG6sVXhu4Xhuqvhu4XGrykyxq/hurc34bqz4bu2Ocav4buFOOG6qTlUL33hurFV4oCd4bugxq/hu4U4w6HGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G7hTg7w7PGrzc5QDnGr+G7hThhPDhQxq/FqSo8xq8pOTPhu4Xhu6DGr21hxq8+acav4oCcVH3hurFVxanEqeG6tzfGr+G7hTnhurfGr23hu7bhurPGr+G6r+G6uTnGr+G6t+G6tTnGr+G6tzfhuqXhu4XGr2/DqeG7hcavPMOt4buyxq/hurFpxq/hu4Xhu7Lhu6DGrzw4JuG6tzfGr+G7gWbhu7LGrzw44bqhxq/huq/hu7bGr+G7heG6q+G7hcav4bqxI8avNzkixq88aDnGr+G6seG7tsav4buFOOG6qTlUL33hurFV4oCd4bugxq88OOG6s8av4buFODvDs8av4bq3OOG7tsavKTkw4bq3xq/hu4PhurPhu7jhurfGr+G7hcSpxq97OTThurfGr3sjxq8+aOG6tzfGr+G7g+G7sjnGr1I44bqzKjzGrzg5NGbGr+G7g+G7sjlTUMavTcOhxq/igJxUfeG6sVXhuq/hurk5xq/hurfhurU5xq/hurc34bql4buFxq9vw6nhu4VUL33hurFV4oCdxq/Egzjhuqnhurc3xq974bu04bq3N8av4buFOeG6t8avPMOt4buyxq/igJxUfeG6sVXhurFpxq/hu4Xhu7JUL33hurFV4oCdxq/Egzg5MeG6t8av4bq3N+G7i+G6uTnGr+G7heG7ssav4bq3NzjhuqPGr3sx4bq3xq/hu4U44bu24bq3OMav4bq3N2zGr+KAnMWpLGbGr+G6seG6qTnGrzw44bq14buFxq/huq/hu4vDqjnigJ3hu6DGrzw44buJxq/Egzjhuqnhurc3xq/hu7I5xq9tYcavbcOpOcavbSLGr+G7heG6q+G7hcav4bqxI8avPMOt4buyxq884bqz4bq3xq88ODnhurHGrzc5IsavPGg5UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVLcav4buE4buH4bqz4bq3N8av4busxq884bu0PDjGrzc5QDnGr+G7hThhPDjhu6DGr+G7hTjDocavVH3hurFV4buExKnGr3s5NOG6t8av4buFOOG7tuG6tzjGr+G6tzdsxq9t4bu2xq/hu4VpPMav4bq3N2zGr005M+G7hcav4bq24buy4bqxVC994bqxVcavPMOt4buyxq/hurc44bq14bqxxq9Nw6zGr+G7p2bhurc3xq974bu04bq3N8avNzg5xq/hurc4LuG6t8avOGXhurfGrzxAUMav4buEOH3hurPGr3s6w7Phu6DGr+G7g+G7tDw4xq/hurfhu7bDs8avNzlAOcav4buFOGE8OMav4buF4buLZeG6tzfGr3vhuqs5xq88OGHhurc4xq9v4bu0PMavbTLGr+G6tzc44bqj4buyxq97feG6t8av4oCcVH3hurFV4bqxY+G7hcavNznhuqvhurc3xq88ODnhurHGr3td4bq/4bugxq/hurHhuqfGr3vhuqfhu6DGr3tm4bqpOcavPuG7tjnhu6DGr+G6r+G6qeG6tzfGr+G7gyo8xq/hu4PDquG7oMav4buFOTHhurc3xq844bq14buFxq/Egzjhuqnhurc3xq844buyw7NUL33hurFV4oCd4bugxq9t4bu2xq/hurc3OOG6o+G7ssavKeG6teG6tzfGr+KAnFR94bqxVeG7t8Oh4bq3OMav4buFOOG7iTzGrykw4bq3xq/hurc34bqz4bu2OcavKUDhurc4xq8p4buy4bqzxq/hu4Phu7Thurc3xq/hu4PDreG7ssav4bqx4bu2xq97LGbGr+G6tTzGr+G7heG6qznGr+G7hT3hurHhu6DGr+G7h8SR4bq3N8av4buFZjE8OOG7oMavxIM44bqp4bq3N8av4buH4buyxq83w6Hhu6DGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G6r+G7tuG6scave+G7i+G6uzzGrzfDocavPOG6tcavYTw4VC994bqxVeKAnVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7tTnhuqvhurc3xq88ODnhurHGrzc5Ii8+IsavPGg5xq9SVH3hurFVRuG7h+G6szw54buD4buD4buyxq994buHw7Phu4U44buH4bqz4buHw7Phurc8OOG7slQvfeG6sVVT4bugxq/hu4U4ZmM8xq844bqlxq/hu4Fm4bu4xq9SVH3hurFV4bul4bqz4buHbTk+4buyfVQvfeG6sVVT4bugxq83YuG6scav4bq3ODkyZsav4bqv4bqz4bu2OeG7oMav4bq3OOG7i+G7osavVH3hurFVNzkixq88aDnGr+G7g+G7tOG6s8avPOG6ueG7oMavVC994bqxVVR94bqxVTc5IsavPGg5xq/hurHhuqfGr+G7heG6s+G7oMavNzkixq88aDnGr+G6seG6p8avbeG7tuG6tzfhu6DGrzc5IsavPGg5xq9t4bu24bq3N+G7oMavNzkixq88aDnGr2/hu7Lhurc44bugxq83OSLGrzxoOcavKWnhurc3xq9t4bu24bq3N1QvfeG6sVXigKbGr+G7pThn4bq3N8avezJmxq884bq1xq88OGbhurc3xq/hurFj4buFxq97KjzGr3s5NOG6scav4bqv4bu2xq/hu4MkPMav4bqv4bqp4bq3N8av4buDKjzGr+G7g8Oq4buexq/hurHhuqfGr23hu7bGrzw4OuG6t8avbeG7tuG6tzfhu6DGr+G6tzpm4bugxq844bqzKjzGr3vhuqdQxq/hu4Y5MOG6tzfGr1R94bqxVTc5IsavPGg5xq/hurHhuqfGr23hu7bhurc3VC994bqxVcavPOG6tcave+G6qTnGr+G6sSThu4XGr+G6tzpm4bugxq/hurHhuqfGr23hu7bhurc3xq/hu4Xhu4tlOeG7oMavPDg64bq3xq974bqnxq9t4bu24bq3N8avPOG7suG6seG7oMave2bhuqk5xq8+4bu2Ocav4buFw6k5xq84ZeG6t8av4buu4buoxq884bqxVOG7g2bhur9V4buk4buq4bumVC/hu4Nm4bq/VcavUMav4bq2N+G7i+G6uTnGr+G7hOG7h2bhurc3xq/hu4Bm4bqrPMavN+G6pTnGr+G6r+G6s+G7tjnGrzw4OeG6scavNzkixq88aDnGr+G6r+G7tsavVH3hurFVPDg54bqxxq/hu4U44buLw6k8xq9v4buy4bq3OMav4bqx4bqnxq9t4bu24bq3N1QvfeG6sVXGr1JUfeG6sVU4YuG6tzfGrzw4w63Ds8av4bqv4buy4bqxxq/hu4U44buLw6k8VC994bqxVVNQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXEgjg5xq8p4buyw7Phu6DGr+G6seG7tmbGr+G6r+G6qeG6tzfGr+G6vzjDqeG7hcavb+G7suG6tzjGr+G7heG7hzDhurfGr3vhuqk5xq884bu04bq3OMavKeG6teG6tzfGr+G6seG7i+G6u+G7hcavPMOt4buyxq83OSLGrzxoOcavb8Oifcav4buHY+G6tzfhu6DGrzxo4bq3N8avPOG7tDnGr3tm4bqpOcavPuG7tjnGr+G6seG7tmbGr+G7hWHhurHGr2/hu7Lhurc4xq9tOTLhurfGr+G7heG7hyThurc3xq/hu4U44buyxq/hu4U44buLw6nhu4Xhu6DGrzw4O+G6v8avPDjDqTnhu6DGr+G7heG6p+G7ssav4buD4bu04bq3N8av4buF4buH4bqz4bq3N8avxIM44bqp4bq3N8av4buF4buHZuG6tzfhu6DGr+G7heG7h+G6qeG6tzfGr+G7hzvhu4XGr3td4bq/xq/hurEk4buFUMav4bulODnhurHGrzc5IsavPGg54bugxq8+OuG6t8avNznhu7LhurfGrzzDouG6t8avN+G6pTnGr+G6r+G7tsavVH3hurFVPDg54bqxxq/hur844buLw6nhurfhu6DGrzw4OeG6scavNzlAOcav4bq/OOG7i8Op4bq3xq9UL33hurFVUuG7hTDhurfGrzfhuqU5xq/hu4U4feG6s8avPOG7tDnGr3tm4bqpOcavPuG7tjnhu6DGr+G7heG7h+G6qeG6tzfGr+G6tzjhu4vGrzzhu7Q5xq83OUA5xq/hur844buLw6nhurdTUMav4bq2N+G6s+G7tjnGr+G7h+G7suG7oMav4bq34bq1xq88w6LhurfGr3vhu4vhurs8xq8+OuG6t8avPDhlOcavPDg54bqxxq88QOG6tzjGr3sq4buFxq88OOG6s8av4bqxY+G7hcav4buD4bqrxq884bu0Ocav4buFMOG6t8av4bqx4bqjxq/hurE5MmbGr+G6tzjhu4vhu6LGr1R94bqxVeG6vzjhu4vhurvhurc3xq844bqz4bu24bq3N8avezvhu4Xhu6DGrzw4OeG6scav4bqv4bqz4buy4bq34bugxq/huq/hurPhu7LhurfGr+G6vzjhu4vhurvhurc34oCmVC994bqxVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bqw4buy4bq3N8avbSLGr3td4bq/xq/hu4Vmw7Mz4buFxq/hurHDtOG7oMav4bq3OOG7i+G6tzfGr+G6r+G6s+G7tjnGrzw4OeG6scavNzkixq88aDnGrzw44bqhxq8pOTHhu4XGr8SDMGbGr23DqTnGr+G7hTjhu4nGrzrhurHGr+G7hTjhu7Lhurc4xq9v4bqzw6jhurfGr2/hurNd4buFxq/hurc44buLxq/hurHhu7Y5xq8+4buy4bqz4bugxq9tW+G7hcavbVvhu4XGr+G6tzjhu4vGr+G7hTkx4bq3N8avPOG6s+G6t8avbV3hu4Xhu6DGrzjhurMqPMav4buHYeG7hcav4bqvMOG6t8av4bq3OOG7i8av4buFOTHhurc3xq/hu4Phu7ThurPGrzw44bq1Ocav4buF4buyOeG7oMavPDjhu4nGr8SDOOG6qeG6tzfGryk5MeG7hcav4bqvZsOzMeG6t8av4bqv4bu0w7Phu6DGr21b4bqzxq9t4bqz4bq3UFBQxq/hu7U5IsavPGg5xq/huq/hu7g5xq844buyw7PGrykk4buFxq88OOG7i8OpPMav4buFOTHhurc3xq/EgzBmxq88w63hu7LGr+G6r+G6s+G7tjnGrzw4OeG6scavxIM44bu0POG7oMavbcOpOcav4bq3OGzhurc3xq864bqxxq/hu4U44buy4bq3OMavOMSR4bq3xq/hu4Xhu7jhur/Grzw4JuG6tzfGr+G6sTvDs8avbWY5xq/hu4Xhu7I5UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVxakqPMavKTkz4buF4bugxq83OSLGrzxoOcav4bqv4bu2xq/huq/hurPhu7Y5xq88ODnhurHGr+G7hzvhu4XGr+G7heG7uOG6v8avPeG6t1DGr+G6tjfhurPhu7Y5xq/hurFj4buFxq/hu4PhuqvGr+G6r+G6s+G7uDnGrzjhu7jhu4Xhu6DGr+G7gWZA4buexq88OGfhurc3xq/hu4M94bq3xq88QMav4buHJOG6t+G7oMav4buHMeG7heG7oMavPDhmY+G7heG7oMavPOG6tTzhu6DGrzE8OMav4bq3OOG7tDnhu6DGrzzhuqnhurfGr+G7heG7h2jhurc34buexq/hu4U4LuG6scavPDhhxq/huq/hu7bGr3s5xq/hur844bu0xq/hu4Vk4bugxq884buLw6nhur/Gr+G7heG7h+G7ieG6tzfGr23hu7bGrz3hurfGr+G7hTjDoOG7hcavPDg54bqxxq/hurfhurPhurfhu6DGr+G7hTjDoOG7hcavPOG7tDzGrzc54bqr4bq3N8avPDg54bqxxq/hurc44bqnxq/Egzjhu7Q84buexq88OGfhurc3xq88w6LhurfGrzw4W+G6t8avPEDGr+G6r+G6s+G7tjnGrzzhuqnhurfGr+G7heG7h2jhurc3xq83w6nhurHGrzc4OTE8xq/hurHhu7bGr+G7hTvhu4XGrzxAxq884bu0PMav4bqv4bqz4bu2OcavPDg54bqxxq/Egzjhu7Q8xq/hur84QDnGr+KAnDw44bu24bqzxq/hu4U4ZuG7suKAneG7oMave+G6tcav4bqv4bu2xq8p4bqlxq/hurdd4buFxq9SVH3hurFVw7nhuqXGr+G6t13hu4XGr3sjxq884bq1xq8+IsavPGg5xq9UL33hurFVLcav4buFaTzGr+G6tzdsU1DGr+G6tjjhu4vhurc3xq/hu4Xhu4cw4bq3xq84MeG7heG7oMav4buDasavKSHhurfGr+G7hTjhuqFm4bugxq83ODDGr+G7g+G6u8avezHhurfGr+G7hWPhu4XGrzxo4bq3N8avPMOt4buyxq/huq/hurPhu7Y5xq88ODnhurHGr+G6seG7suG6tzfGr20ixq97XeG6v8av4buFOCzhurfGr+G7hTkw4bq3xq/hurfhu7bDs8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4bqxJOG7hcavPjrhurfGrzc54buy4bq34bugxq/huq/hu7bGr+G6t+G6tcav4buFOGE8OMavb2U5xq/hur84OuG6t8avPDjhurXhu6LGr+KAnFR94bqxVeG7pyLGrzxoOcav4buF4bqr4buFxq/hurEjxq8+4bu2Ocave2bhuqk54bugxq/hu7fhu7LDs8avPeG6t8avPOG7ieG7hcavPDjhurXhu6DGr+G7sjnGr+G6t2bhuqk5xq8+IsavPGg5VC994bqxVVDigJ3Gr1Lhu6Xhu7LGrz7hu7LhurNTUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVxII44bqp4bq3N8avODk0Zsav4buD4buy4bqzxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu4U4ajzGr3tl4bq3xq88w63hu7LGr+G6r+G6s+G7tjnGrzw4OeG6scav4buDPeG6t8av4bqxYjnhu6DGr+G7i+G7ssavPeG6t8av4buFOMOg4buFxq/hu4Phuqvhurc3xq/hurfhu7bDs8av4bqv4bu4OcavPOG6tcav4buFODDhurHGr+G6sWPhu4XGr+G6seG6teG6t8av4buL4buyxq/hu4U4YTw4xq/huq/hu7bGrzw4O+G7hcav4buFOEA5xq88w63hu7LGr3tj4bq3N8avbS7hu4VQxq/hu6U44buL4buyxq/hu4U4O8Ozxq/hu4Xhu7Y5xq/huq85M2bGr8SDOOG6s+G7ssavOOG6pTzGr+G6t+G7tuG6s8av4bq34bq1OcavezHhurfGr3s5MmbGr+G6t+G7tsOzUMav4bq+OEA5xq88OD3hurc34bugxq83OSLGrzxoOcav4buFw6HhurHGr3sx4bq3xq8pIznGr+G6vzg64bq3xq88OOG6teG7oMavKeG6vTnGr3s6w7PGrzw4YeG6tzjGr+G6r+G7tsav4bq3ZTnGr+G7hThmxq84Z+G7hcav4buHZmI5xq/hurFmxJE54bugxq/hu4diOcav4buHZmI5xq/hurFmxJE5xq/huq/hu7g5xq/hu4U4ZsavOGfhu4XGrzzhurU8xq/hurc44bu0OcavezHhurfGr8SDOTHhurHGrz3hurfhu5zGr03hu7bGrzzhurU8xq/hurc44bu0Ocav4bqxw6k5xq88OGHhurc4xq/huq/hu7bGr3vhuqs5xq/hu4Xhu4vhurvhurc3xq/hu4M94bq3xq8pJOG7hcavPMOt4buyxq83OSLGrzxoOeG7nMav4buE4buLZeG6tzfGr+G7hWrGr+G6tzjhu4vGr+G6r+G6s+G7tjnGrzw4OeG6scavPDhhPDjGrzw4w6J9xq8pw6DGrz464bq3xq83OeG7suG6t8av4buBZsOzxq88OOG6s8av4buFOOG6tTnGrz3hurfGr+G6vzg64bq3xq/hu4Xhu4c6ZlDGr8SC4buNxq/hu4U4ajzGrzw4Z+G6tzfGr+G7hTjhu4vhurnhurc3xq974bq7OcavezHhurfGr+G6r2c8xq88OC7hur/Grzw44bqz4bu44bq3N8av4buF4bqrOcav4buHYjnGr+G7g+G7tsavb2bhuqvhurc3xq884bu0PMavKSM5xq/hur84OuG6t8avezTGrzw4Y+G6v8av4bqvw6zGr+G6tzjhu7Q5xq974buy4bq3N8av4buD4buyw7PGr+G7g+G7i+G7ssav4buHw6Hhurc4xq97w6nhur/GrzzhuqnhurfGr+G7heG7h2jhurc34bucVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu6XhurXGr+G6ryDGrzw4Z+G6tzfGr+G7heG7ssavxIM44bqp4bq3N8avPCzhurfGryk94bq3xq/EgzjhurM94bq3xq9t4bu2xq88w6zhurc3xq/Egzjhuqnhurc3xq/hurcw4bq3xq97KuG7hcavbTvhurfGr3syxq/igJxUfeG6sVXhurY4LuG6t8ave8Og4bq3OMav4bq3OOG7i8avbS7Ds8avPOG6tcav4bqvIMav4bqz4buy4bq3xq88OOG6s8avNzkixq88aDnGr23Docav4bqv4bqz4bu2OcavPDg54bqxxq/hurfhu7bDs8av4buHO+G7hcavPOG6tcavYTw44bugxq/hurfhurXGrz3hurfGr+G7heG6s+G7tuG6t8av4buDOmbGrynhuqVUL33hurFV4oCd4bugxq8p4bq9OcavPjrhurfGrzc54buy4bq3xq/Egzjhuqnhurc3xq88LOG6t8avKTkx4buFxq97MeG6t8avezkyZsave+G6tVDGr+G7hOG7h+G6s+G6tzfGrzzhurPhurfGr+G6sSThu4XGrzzDreG7ssavOOG6peG7oMavNzkixq88aDnGrzw44bqhxq/igJxUfeG6sVXhu4Xhuqvhu4XGr+G6sSPGrz7hu7Y5xq97ZuG6qTlUL33hurFV4oCd4bugxq/igJxUfeG6sVU44buyw7PGrz3hurfGrzzhu4nhu4XGrzw44bq1VC994bqxVeKAneG7oMav4bq3MOG6t8avKcOgxq/Egzg54bq3OMav4buFOOG7i+G6ueG6tzdQxq/hu6c64bq3xq83OeG7suG6t8aveyrhu4XGr+G6tzDhurfGr+G7hTjhu7bhurc4xq/hurc3bMavezTGr+G7tOG6scavPDjhuqHGr+G6tzhs4bq3N8avxIMixq884bq1xq9tIsavKTLGr+G6tzfhurPhu7Y5xq8pQOG6tzjGrynhu7LhurPhu6DGr+G7g+G7suG6tzfGr+G7heG7h+G6peG6tzfhu6DGr+G6tzjhu4vhurc3xq8pMOG6t8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4buFOcav4buFOTPhurfhu6DGr+G7h8SR4bq3N8av4buFZjE8OOG7oMavKTvhu4XGr+G7heG7tjnhu6DGr23huqnGrz5p4bq3N1DGr+G7pcOs4bq3N8avNznhuqvhurc3xq/hurc44buLxq88OsOzxq/hu4U44bu2Ocav4bqv4bu2Ocav4buL4buyxq/hur84OuG6t8avPDjhurXGr1JUfeG6sVXhu7Xhu7Q5xq/hur84QDnGrzhlOcav4buF4buH4buyOcav4bq3OOG7i8av4buFOOG7tjnGr+G6r+G7tjnGrzcq4bq/xq884buJ4buFxq88OOG6tcavVC994bqxVS3Gr+G7hWk8xq/hurc3bFPhu6DGr+G7hTjDocavKTvhu4XGr8SDNMav4bqv4bqz4bu2Ocav4buFOGo8xq9tLuG7hcav4bq34bu2w7PGrzzhurXGrzzhuqnhurc3xq8+aeG6tzfGr+G6r+G7tuG6scav4buFOGbhuqs8xq/hu4fhu7LGr+G7g+G7suG6s+G7oMavPjrhurfGrzc54buy4bq3xq9tKOG6t8av4buBZuG7suG6t8av4bq3OTPhurHhu6LGr+KAnFR94bqxVeG7hDjhu7Y5xq/huq/hu7Y5xq/hurHhuqU8xq884bu44bq3OMavKeG6ucav4buD4bqp4bq3Ny/Gr+G7hGbDs8av4buHJeG6tzfGr2/hu7Lhurc4xq/hu4Xhuqvhu4XGr+G6tzjhu4vhurc3xq/hu4Xhuqnhurc3xq/hu4U44bu2Ocav4bqv4bu2OVQvfeG6sVXigJ1RVOG7g2bhur9V4buk4buw4bumVC/hu4Nm4bq/VVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7kWbhu4U44bqz4buHxahVVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdV4bu34bqz4bu24bq3N8av4buEZjvhurfGr+G7peG6qeG6tzdUL+G7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUZlXhu6U4Z8av4buFOGE8OFQvZlXhu6JUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVR94bqxVeG7qi3Gr+G7hDh94bqzxq/hu4Phu7Q8OMavVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdV4bulODnhurHGr005M+G7hcav4bq24buy4bqx4bugxq84w6Hhurc4xq/hu4U44bu0OcavbeG7tsav4bq/ODrhurfGr+G6r+G6s+G7uDlUL+G7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVxq9S4bu14buCUMavTeG6rcav4buAZsOyxq8txq/hurZPw7nGr8SCOOG6s+G7ssavOOG6pTzGr23hu7bGr8SDw7TGr+G7hThmLuG7hcavLcav4bu34bu2xq/hurZjOcav4buqw51Z4buqU1BUL33hurFVVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUfeG6sVXhu7Atxq/hurzGr+G7hOG7h2bhurc3xq/hu4Bm4bqrPOG7oMavNzkixq88aDnGr23DqTnGrzzhu7Q5xq/hu4Uw4bq3xq/FqDw4OeG6scav4buFOOG7i8OpPMavb+G7suG6tzjGr+G6seG6p8avbeG7tuG6tzfFqOG7oMav4bqv4bu4Ocave+G7i+G6uzzGr2994bqxxq/huq/hu7bGr+G6r+G6s+G7tjnGrzw4OeG6scav4buBZsOy4bugxq/hu4U44buL4bq54bq3N8avODkz4bq3xq8+OTPhurfGr+G7heG7hzDhurfGrzzhu7Q8xq8p4buJPMav4buF4buH4buy4bq3OMavOOG6s+G7ssavezk0ZlDGr+G7hDh94bqzxq97OsOz4bugxq/hu4Nqxq/Egzjhu7Q8xq8pOTPhu4XGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G7g2rGr+G6tzjDoeG6t8av4bq3OC7hurfhu6DGr3vhu7Thurc4xq83OeG7tMavbTLGrzxo4bq3N8av4bqxY+G7hcav4buDasavbS7hu4XGrzg5M+G6t8av4buF4buL4bq74bq3N8avNzls4buyxq884bu0PMavPjrhurfGr+G7hWM8xq/Egzjhu7Q8xq/hurc44buyZsav4bqv4bu2xq88OGbDszPhurfGrzjhurPhu7bhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t8avKcOh4bq3OMav4buFOOG7i+G6ueG6tzdQVC994bqxVVQv4bq/VQ==

Hoàng Tuấn Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]