(vhds.baothanhhoa.vn) - Ai đã từng qua bản Mường sẽ khó quên những nếp nhà sàn nhỏ bé nép mình dưới những cánh rừng mướt xanh. Chiều chiều, từ những nếp nhà gỗ nhỏ xinh, vách nứa đã phai màu thời gian những sợi khói trắng cứ vấn vít bay lên, vẽ vào thinh không những nét họa mảnh mai, dịu dàng. Những sợi khói vấn vương ấy bay lên từ những gian bếp bốn mùa lửa bập bùng cháy.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7jsOzIOG7lDA5MC7hu5TDnSrhurfhu5Qi4bq5U+G7lDAhVeG7lMOiVTDhu4wvIcag4buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurd14bu4U+G7tOG7mOG7jmgo4buU4bu24buk4buU4bqlZTAu4buU4bqz4bqnU+G7lMOdw5kw4buU4butZMOjMC7hu5TDoiThu5RdITLhu5ThurPhuqclMOG7lDAh4bq7MC7hu5QwKuG6t+G7lDAhVeG7lMOiVTDhu5QwITXhu5TDnUDhu5QwQOG6t+G7lCA8MCHhu5Thu7Rk4bqjKOG7lDAh4bq7MC7hu5Thu7JUMCHhu5ThurVlMC7hu5QgZOG6o+G6peG7lOG6v1MwIU7hu5Thu5EhKCbhuqfhu5Thu7IhKCbhuqdN4buU4bqlZeG7lDAh4bq7MC7hu5QwKuG6t+G7lDAhVeG7lC7DoOG7lDAhNeG7lOG6vygwIU3hu5Thur1U4buyIeG7lDDEkVPhu5Thu7bhu6Thu5ThurchUyjhu5QgVeG6p+G7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMw4buUMCHhurswLuG7lMOixIMo4buUXSEyKOG7lOG6peG6tcWoMC7hu5Thu7LEkeG7lOG6veG7rjDhu5Thur0p4bql4buUw51T4buB4buUIiUwTeG7lOG6vSThu5Thur1VMeG7lOG6pSEoMCHhu5RdITcwLuG7lDAh4bq7MC7hu5QwQOG6peG7lCE0U+G7lCDDmTAh4buUIFMoTeG7lOG7tD7huqfhu5Thu7RVMC5O4buU4buvIeG6uzAu4buUw6LEgyjhu5RdITIo4buU4bq94buuMOG7lOG6vWThuqEwLuG7lOG7ruG7geG7lMOdU+G7geG7lCIlMOG7lOG6pWXhu5QwIeG6uzAu4buULihTMOG7lMOdKuG6t+G7lMOdODDhu5Qg4bqpU+G7lCLhurlT4buUw51X4bq34buUw53huqkwLuG7lOG7siFU4buBTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7nuG7nlDhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4bucxqDGoC/GoFJQ4bu04buaxqDhu57hu5ZQ4bucUuG6peG7nuG7nMag4bua4buiIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjeG7ouG7osag4buY4buUUyLhuqXDjeG7mMOzIOG7lDA5MC7hu5TDnSrhurfhu5Qi4bq5U+G7lDAhVeG7lMOiVTDhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4bueUOG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buOw7Qq4bq34buUIuG6uVPhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu7Lhu6Yw4buUMCFV4buUw6JVMOG7lOG7smJT4buUIGHhuqXhu5QuKFPhu5Thu7Y8MCHhu5QwLmTDoyjhu5Thu61kw6MwLuG7lOG6r+G7lOG7qygg4buUw7Q3KE3hu5R1M1Phu5TDtDwwIU7hu5Thu4swIUvhu5R1OTAu4buU4bq84busMOG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6vOG6oyjhu5QwLmTDoyjhu5Thu61kw6MwLk3hu5QiKDAh4buUITkw4buU4buyYlPhu5QwLjco4buUMCFV4buUw6JVMOG7lOG7siEpMCHhu5QiVeG7lOG7suG7pjDhu5TDnSrhurdO4buUw7Qq4bq34buU4buyMuG7lOG7tmTEgyDhu5Qi4bq5U+G7lMOdODDhu5Qg4bqpU+G7lOG7suG7pjDhu5QwIVXhu5Qg4bqjKOG7lOG7riBN4buU4buyMTDhu5QwLmTDoyjhu5Qg4bqjKOG7lCDDmjAh4buUXSE14bu4TeG7lMOdPDAh4buUUzBO4buUw7Qq4bq34buU4bqlIWTDozAu4buU4bu2ZMSD4buy4buUw51kMC7hu5Thur/huqcwLuG7lOG6s+G6p1MwIeG7lMOdxq8wLuG7lC7DoOG7lOG7tsWo4bq34buUMMOhKOG7lC4o4bq7U+G7lDAhVU7hu5ThuqThurUlMOG7lMOdKuG6t+G7lOG7sjMw4buU4buyMuG7lCBh4bql4buULlThu7Lhu5RdIVThu5Qi4bqjMOG7lCJVIOG7lMOdxq8wLuG7lOG6pSHhu6ww4buUMCHhurswLuG7lOG7suG7rOG7geG7lOG6peG6teG7uOG7lC4oVeG7lOG6s+G6p1MwIeG7lDDhu6Yg4buUVCDhu5Qg4bqpKOG7lMOdOeG7lCEyMC5N4buU4buyY+G7lF1n4buU4buy4bqpMC7hu5Qw4bumIOG7lOG6pSFUMC5N4buU4bu2w6kwLuG7lOG7tlbhu4Hhu5QwIeG6uzAu4buUIjHDmijhu5Thu7Ji4buU4bqz4bqnw5nhu5Thu7JiU+G7lOG7siFTTeG7lOG7smJT4buUICPhu5QgUzAu4buU4bqlZeG7lOG6tWUwLuG7lC5WMOG7lDBk4bqhMC7hu5Thur9T4buU4bq9Jk7hu5ThuqQhezAh4buU4bqlITHDmTAu4buU4buyMzDhu5Thu7Iy4buU4bq9VSjhu5Thu7IxMOG7lOG6pSHhuq3hu5QwITXhu5QwIWThu5Thu7Ih4bqnYeG6pU3hu5TDojLhu7Lhu5QhMeG7qOG7suG7lDAh4bq7MC7hu5QgKCowLuG7lOG7tFPhu5ThuqXhurXhu6zhuqfhu5Thu7IhZFPhu5Thu7ThuqkwLuG7lOG7tiow4buU4bu2ZMSD4buy4buUw6Lhu67hu4Hhu5RdITfhu5Thu7Y64buU4bu0VTAh4buU4buyITHhu5QwIeG6uzAu4buUMC5V4buB4buUXSFTMOG7lCEoKiDhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5Thu6YwTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jsO0KuG6t+G7lCLhurlT4buUMCFV4buUw6JVMOG7lOG6pWXhu5TDnVMx4buU4bu2w6Mo4buUMFPhu4Hhu5QiVeG7lDDhuqEo4buULuG7qOG6t+G7lC7hurHhu5Thu7JiU+G7lOG7slThu7Lhu5Thu7IhVTAu4buU4bql4bq1UyhN4buU4buyN+G7lC5UKOG7lOG6v8SR4buU4butZMOjMC5O4buU4buZJSDhu5Thu7YlIE3hu5TDnSUw4buUw50q4bq34buUIuG6uVPhu5QhOTAuTeG7lCE04buUMC45KOG7lMOdJTDhu5QwIVPhuqfhu5ThurU84buU4bq1ViDhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5Thur9TTeG7lOG7siHhuqfhu4E/MOG7lC5WME7hu5Thu68h4bq7MC7hu5Thu7Lhu6zhuqfhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5TDnTwwIeG7lOG7tD7hu5Thur0m4buU4buy4bqnYeG7suG7lMOiODAu4buU4bqlIWTDozAu4buUMCFX4bql4buUMDgo4buU4bu0VSjhu5ThuqVl4buU4buyIVfhurfhu5ThuqU4KOG7lOG7tiow4buU4buyUzAh4buUXSHhuqfhu4FTTeG7lOG6pWXhu5Qg4bqpU+G7lOG6v+G6p+G7rDDhu5ThurPhuqdT4buUIOG6qVPhu5Thu7Y3MC7hu5QwIWThu5QwIeG6uzAu4buUw6LEgyjhu5ThuqXhuqHhu5Thur034buUITwwIeG7lC7FqDDhu5RdKuG6peG7lC4o4bqt4bq34buU4buyITHhu5TDnVMx4buU4bu2Nyjhu5QixJFT4buUMCUw4buU4bu04bqn4buBJTBO4buUw4JT4bqn4buUw51TMeG7lDDhu6Yg4buU4bqlIVQwLk3hu5ThuqU8MCHhu5Thu4El4bqn4buU4buyYlPhu5QhNOG7lOG7ssSR4buUIuG6ozDhu5Thu7RWMOG7lCIlME3hu5TDnSYw4buU4buyIeG7qOG6peG7lOG6pSElIOG7lOG6vVXhu5ThuqU8MCHhu5Thu4El4bqn4buU4buyYlPhu5TDnVMx4buU4bu2Nyjhu5QixJFT4buU4bu24buk4buU4bu24bqhIOG7lCExU+G7lF0q4bql4buU4bql4bq1VCjhu5QwIcOj4buUw50q4bq34buUIuG6uVPhu5QhOTAuTuG7lOG6vOG6oyjhu5QwIeG6uzAu4buU4bu2xJFT4buU4bql4bq1PeG7lCLhuqMw4buUIiUw4buUw50lMOG7lDAh4bq7MC7hu5QwKuG6t+G7lDAhVeG7lMOiVTBN4buUw50q4bq34buUIuG6uVPhu5Qi4bqnNzDhu5QiVeG7lCBh4bql4buUXSExw5kwLuG7lOG6peG6tcOjKOG7lMOdPDAh4buU4buBJTBN4buU4buuIOG7lFThurfhu5QwIeG7ruG6pU7hu5Thu7FV4buUMOG6oSjhu5Thu64g4buUMDkwLuG7lDAh4bq7MC7hu5Thu4El4bqn4buU4bqlIWThuqEwLk3hu5QiMeG7lCLFqDAu4buU4buyYlPhu5Q3MC7hu5TDnVXhu5Thur3huqMo4buU4buyIVThuqfhu5Thu7IxME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu68uVeG7geG7lOG6pTco4buU4bu2MjDhu5Thu7bEkVPhu5Thu7IxMOG7lOG7tlbhuqfhu5QiMzAu4buU4bq9VTHhu5QgYeG6peG7lOG7tiUg4buU4bu2NzAu4buULihU4buUw53huqc44bqlTeG7lCAj4buU4buyITkwLuG7lCLhu6gwLuG7lCIk4buU4buyIeG7ruG6peG7lOG6pSElIOG7lOG7smIoTeG7lOG6pSHDmeG7lOG6pSElIOG7lDAh4bq7MC7hu5Thur014buUw51k4bqvKOG7lF0hN+G7lCBV4buUw51V4buU4buyVjDhu5QgWTDhu5QuMSDhu5QwIeG7qOG6peG7lMOi4bqnOOG6peG7lCDhuqlT4buU4bqz4bqnw5nhu5Thu7IhKTDhu5Thur1VMeG7lMOdKuG6t+G7lCLhurlT4buU4bu2UzAu4buU4bq1w6nhu7Lhu5QhOTAuTuG7lOG7kTEw4buULlQo4buU4bqlNyjhu5Qi4bqjMOG7lOG7tFYw4buUIiUw4buUMCHDo+G7lCHhuqEo4buUIuG6uVPhu5Thu64g4buUMDkwLk3hu5QwIcOj4buUIOG6qSjhu5QhZOG6oTAu4buU4bu0POG6p+G7lOG7tD7huqfhu5ThuqU1U+G7lOG6tVPhu5ThuqVl4buUMCHhurswLuG7lCAoKjAu4buU4bq9NeG7lMOdZOG6ryjhu5RdITfhu5Thu7JiU+G7lMOdVeG7lDBhKE7hu5Thu68h4bq7MC7hu5QwLlXhu4Hhu5Thu7Y3MC7hu5TDneG6pzjhuqXhu5QuKFRN4buUw51V4buU4bqlIWTDozAu4buUIuG6qSjhu5Thur1VMeG7lOG6pSFTMOG7lDAyMC7hu5Thur1VKOG7lMOdxajhurfhu5QwLjfhu5QhU+G7geG7lOG6vVUo4buU4buyYuG7lF0hMVMo4buU4bq9ZVPhu5TDneG6oyjhu5Thu7Rk4bqjKOG7lOG6vWTDozDhu5QwIVXhu5Thu7Y64buU4bu0VTAh4buU4buyITHhu5Thu7JU4buy4buU4buyIVThuqdO4buU4buvIeG6uzAu4buUw53FqOG6t+G7lDAuN03hu5Thu7Ji4buUXSExUyjhu5Thur3huqko4buU4bql4bq1MTAu4buU4bql4bq1MeG7lDAyMC7hu5Qi4buuIOG7lCLhu7gg4buUIFXhu5ThuqUh4bqhIOG7lCJlMC7hu5QwLjThuqXhu5QiPiBN4buU4bqlIVkg4buU4bu2WSDhu5ThuqU8MCHhu5Thu4El4bqn4buU4bqlIWThuqEwLuG7lOG7smJT4buUMC5kw6Mo4buUw51V4buU4bqlw5kx4buU4bqlVjDhu5Thu7LDmeG7lOG7tsOjKOG7lCHhu4Hhu5TDoigwIeG7lOG7siEx4buU4buyMTDhu5Thu7IhVOG6p07hu5TDglPhuqfhu5QwVeG7geG7lCLhuqMw4buUIiUw4buU4bu2KOG7lCE04buy4buU4bq/U03hu5Qgw6Ao4buUIlYw4buU4bql4bq14bqv4buU4bq9Jk3hu5Thur0oP+G7suG7lOG7tlbhuqfhu5ThuqUoJTDhu5QiVeG7lOG7sjEw4buUw6JV4buU4bq9VTHhu5TDnSrhurfhu5QwLjko4buU4buyw5owIeG7lMOdVU7hu5Thu5ExMOG7lC5UKOG7lOG6pTco4buU4bq9ZVPhu5QwQOG6t+G7lCA8MCHhu5Thur1VMeG7lMOdYeG7lOG6vVThu4Hhu5TDncavMC7hu5Thur3DmSjhu5TDnTcwLuG7lOG6pSHhuqEg4buUMDkwLuG7lCDhuqko4buU4bql4bq1VuG6p+G7lOG6pSHhuqc44buy4buU4bq9VeG7lCDhuqko4buUXSEyKOG7lMOdKuG6t+G7lOG7smJT4buUw51V4buU4bq9ZVPhu5Qwxagw4buU4bq94bqnOOG6peG7lMOdVTDhu5ThuqVT4buB4buUMCHhu6Yw4buUMCHhu7gx4buU4bq1UyDhu5ThurVU4bq34buU4buyIVMo4buUw6JWMOG7lOG7smJT4buUw51V4buUMGEoTeG7lOG6vWVT4buU4bq1KeG6p+G7lOG6tSnhuqXhu5RdOuG7lOG7siHhuqfhu4E/MOG7lOG6peG6tWTDozAuTeG7lOG7siHhuqfhu4E/MOG7lCLhuqPhurdO4buUw7RTMeG7lDDhu6Yg4buU4bu2KOG7lOG6v1Phu5Thu7IxMOG7lOG6vVkw4buUXSE3MC7hu5ThurPhuqclMOG7lMOdKuG6t+G7lCLhurlT4buU4buuIOG7lDA5MC7hu5Qw4bqhKOG7lOG7tuG7pOG7lOG7siHEkTAu4buUXSgqMOG7lOG6pWUwLuG7lMOdZOG6o+G7suG7lOG7tijhu5Thu7IhV+G6t+G7lOG7siHhurswLuG7lOG7tlbhuqfhu5Thu7bDoyjhu5Thu7JiU+G7lCA8MCFO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buZw6Mo4buUMC5kw6Mo4buU4bq3IeG6q+G7lDDhurvhu5Thu61kw6MwLk3hu5QwKCYg4buU4bq94bqnKE3hu5Qww6Ao4buUw53huqc5MOG7lCLhuqc3MOG7lC7FqDDhu5Thur3huqMo4buULihTMOG7lMOdKuG6t07hu5TDglPhuqfhu5Qgw6Ao4buUIOG6qVPhu5ThuqUh4bqn4buUITHDmuG7siHhu5Thu7JU4buy4buUw51VTeG7lOG7slThu7Lhu5QgI+G7lOG6pSFkw6MwLuG7lOG6pXvhu5QgWDDhu5Thu7IhNDDhu5QwIeG6uzAu4buUw503MC7hu5Qi4bqtU+G7lCBY4buB4buUMCHhu67huqVN4buUMCHhurswLuG7lMOdxajhurfhu5QwLjfhu5ThuqUx4buUMCHhu67huqXhu5Thu7Lhu67huqXhu5QiJTDhu5QuVOG7suG7lMOdKuG6t+G7lOG7tjrhu5Thu7RVMCHhu5QuKOG7uDHhu5Thu7Lhu67hu4Hhu5Qg4bqpU+G7lMOiU+G6p07hu5Thu63huqlT4buUMDgo4buUIOG6qVNN4buUw50q4bq34buUIuG6uVPhu5QhOTAu4buUMCFk4buUMC5kw6Mo4buUw53DmjDhu5ThuqXhurUo4buUXWbhu5Q3IOG7lOG6vVUx4buUIjMwLuG7lDAh4bq7MC7hu5ThuqUh4bumMC7hu5ThuqXhurVWIE3hu5Thu7YyKOG7lDAx4buU4buyYlPhu5TDncOZMOG7lOG7rWTDozAuTuG7lOG7mSUg4buU4bu2JSBN4buU4bqlNyjhu5ThuqUhZMOjMC7hu5Qi4bqpU+G7lMOdVTDhu5ThuqVT4buB4buU4buyYlPhu5QgPDAh4buU4bq9VTHhu5TDnVUw4buU4bqlU+G7geG7lOG6pSE34buU4bq1VOG6t+G7lDAhZDAu4buU4buuIOG7lFThurfhu5Thur034buU4buy4bqpMC7hu5Thu7JiU+G7lCAj4buU4buyITkwLk7hu5Thu7Hhu6gwLuG7lCIk4buUMC45KOG7lDAuIeG7uOG7lMOdVeG7lF064buU4buyIeG6p+G7gT8wTeG7lOG7tjThu7Lhu5QwIeG6uzAu4buU4bu2McOaMOG7lCAx4buU4bu2PeG7lOG7tuG7ruG6peG7lOG7tj3hu5QwZOG6o+G7sk7hu5Thu5FjMC7hu5Thu7Iy4buUMCHhurswLuG7lDAuVeG7geG7lOG6pTco4buU4bq9ZVPhu5Qh4bqh4buUw51VMOG7lOG6pVPhu4Hhu5QuKFThu5TDneG6pzjhuqXhu5ThuqXhurUlMOG7lDAuNDDhu5Qi4bq5U+G7lCE5MC7hu5Thur1lU+G7lDAuOSjhu5QwLsWoIOG7lMOdVeG7lOG7slYw4buUIFkw4buUw6Lhu7jhu5TDnTcwLuG7lOG7tD/huqXhu5QwJTDhu5QwIeG6uzAu4buU4bql4buuIOG7lOG7siHhu6Yw4buU4bq3IVXhu5QuKMOZMOG7lOG7tD7hu5QgVeG7lOG7riDhu5RU4bq3TeG7lDAh4bq7MC7hu5Thu7IhKCrhu7Lhu5Thu7LDmuG6t+G7lOG6vVThu4Hhu5Thu7JW4bqn4buUXeG7g03hu5ThurXDqeG7suG7lOG6teG6seG7lCJVIOG7lOG6pTcw4buUIiUw4buU4bq9PeG7lOG6pSHhuqnhu4Hhu5Qg4buF4buUMCFkMC7hu5Thu7JjMC7hu5ThurXhu67huqXhu5Thu7Thuqfhu4ElMOG7lOG7tFQwLuG7lOG7smJT4buUMCHhurswLuG7lOG6pSEoKuG6p+G7lDDhurvhu5Thu61kw6MwLk7hu5Thu68h4bq7MC7hu5ThuqUhxJHhu5Thu7Yy4buUw51V4buU4buyIcWo4bql4buU4buyISjhuqdN4buU4bu0VTAh4buU4bu04bqrIOG7lMOdUzHhu5Qw4bumIOG7lOG6tTko4buU4buy4buu4bql4buU4bq9VTHhu5Thu7IhKCrhu7Lhu5TDnTnhu5ThuqXhurXhu7jhu5Qw4bqhKOG7lC4y4buy4buUMCFVTuG7lMO0VeG7lMOdw5kxS+G7lOKAnOG7mTrhu5Thu7RVMCHhu5QiVSDhu5Thu7JiU+G7lCE5KOG7lCA3MOG7lOG7siEx4buU4buyVOG7suG7lOG7sjEw4buU4bqlNyjhu5RdISjhu5Thur0m4buUMCFV4buU4buyITkwLuKAnU7hu5TDtOG7rOG7geG7lC4ow6Phu5Thu7JU4buy4buU4buyMTDhu5Thu7bhu6Thu5Qi4bqjME3hu5TDojgwLuG7lC4o4bq7U+G7lOG7tjfhu5ThuqUhPuG7lOG6tyE5MOG7lCExU+G7lDAhZDAu4buU4buyIeG6rTAu4buU4bq9WTDhu5RdITcwLuG7lOG6s+G6pyUw4buUIFMwLuG7lOG6pSHhu7gx4buU4bql4buuIOG7lOG7siHhu6Yw4buU4bq3IVXhu5Thu7JiU+G7lMOdVeG7lDBhKE7hu5ThuqThu64g4buU4buyIeG7pjDhu5Thu7Iy4buUIeG6oSjhu5Thu64g4buU4buyYlPhu5TDnVVN4buU4buyMuG7lCHhuqEo4buUIuG6uVPhu5QwOTAu4buU4bu2ZMSDIOG7lOG7smJT4buULjLhu7Lhu5TDnSrhurfhu5ThurPhuqcl4buUIWThuqEwLk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6JS4buc4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7nMagxqAvxqBSUOG7tOG7msag4bue4buc4buW4buW4bua4bql4bue4bucUuG7olEi4buWTlvhurcuSuG6tcON4bugUlHhu5jhu5RTIuG6pcON4buYw7Mg4buUMDkwLuG7lMOdKuG6t+G7lCLhurlT4buUMCFV4buUw6JVMOG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu6JS4buc4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu68uNyjhu5QwIVXhu5TDolUw4buULihT4buU4bu2PDAh4buU4bqlVOG7suG7lC4ow5nhu5Thu7ZTMC7hu5Thuq/hu5ThuqXDmijhu5Thur8yIOG7lOG6tGHhu7JN4buUdeG6qTAu4buUw4LhuqEwTeG7lCHhuqfhu4E/MOG7lOG7qygg4buUw7Q3KE3hu5ThuqV7MCHhu5R1M1Phu5TDtDwwIU7hu5TDk+G7izAh4buU4bqlVOG7suG7lC4ow5nhu5Thu7LhuqcwLuG7lOG7suG7ruG6t8OS4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buvLlXhu4Hhu5QwU+G7gU3hu5QwIeG6uzAu4buU4buy4bumMOG7lDAhVeG7lMOiVTDhu5Quw6BN4buU4bq9VOG7siHhu5QwxJFT4buUw53DmuG7suG7lOG6tyEq4buyIeG7lOG6pSFUMC7hu5Qw4bumIOG7lF0hNzAu4buU4buyMzDhu5QwISgm4bqnTuG7lOG7rzLhu5Thu7RWMOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlISrhu5TDncavMC7hu5QwIeG6uzAu4buUMC43KOG7lDAhVeG7lOG6v+G7rOG7geG7lF0hUzAu4buU4bql4bq1UzAu4buUXSglMOG7lOG7sjhO4buU4butI+G7lOG7siE5MC7hu5ThuqU3KOG7lOG7smMwLuG7lOG7tuG7pOG7lF0h4bqn4buu4bql4buUMOG6rSjhu5ThuqVl4buUIuG7rOG6p03hu5QwIWQwLuG7lC4oU+G7lOG7tjwwIeG7lOG6vVkw4buULijhurvhu5Qiw5oo4buUMC43KOG7lDAhVeG7lMOiVTDhu5QgVeG7lDcwLuG7lMOdVeG7lOG7tuG7pOG7lC7hu6zhu4Hhu5Thu7TDqTAu4buU4bqlZeG7lCHhuqEw4buUw51T4buUIGThuqEo4buUMOG7piDhu5Thur0m4buU4bql4bq1ZOG6o+G7sk7hu5Thu63DoCjhu5QiVjDhu5Thur0m4buU4bqlIeG7piDhu5QwIVVN4buU4buyMTDhu5QuVCjhu5Qiw5oo4buUMC45KOG7lCLhu6gwLuG7lCIk4buUw50lMOG7lMOdKuG6t03hu5QwLsWoIOG7lDAh4bq7MC7hu5ThuqUoU+G7lCLhurlT4buU4buyIcOjMOG7lOG6vcOjMOG7lDAhw5nhu4Hhu5QwITLhuqXhu5QgVeG7lOG6pSFk4bqhMC7hu5QwIeG6o+G7lCDhuqko4buUXSEyKE3hu5Qg4bqpKOG7lOG6peG6tVbhuqfhu5ThuqUh4bqhIOG7lOG7smJT4buUw51V4buUMGEoTeG7lDAh4bqj4buUMCHhurswLuG7lOG7gSXhuqfhu5ThuqUhZOG6oTAu4buUIFXhu5TDnVXhu5Thu7bhu6Thu5Thu7RVMCHhu5Thu7IhMeG7lCA8MCFO4buU4buv4bqhKOG7lOG7siFUKOG7lMOdKuG6t03hu5Qi4bq5U+G7lOG6vVkw4buUw51X4bq34buUw53huqkwLuG7lOG7siFU4buBTeG7lMOdV+G6t+G7lMOd4bqpMC7hu5Thu64g4buUVOG6t+G7lDAhZOG7lFQwIeG7lCDFqOG6peG7lCLhu67hurfhu5QiVDAh4buU4buyYlPhu5TDnVXhu5Qw4bumIOG7lDBVMU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu68h4bq7MC7hu5QwLmTDoyjhu5Thu7IxMOG7lOG7tuG7ruG6peG7lOG7rWTDozAu4buU4bu04bqp4buU4bu2KOG7lF0hxajhurfhu5TDnTgw4buU4bq3IWThuqEwLuG7lOG6peG6tcOjKE3hu5Thur1ZMOG7lCLhuqc3MOG7lCBTMC7hu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqUoIOG7lCA8MCHhu5QhPDAh4buUw50yMC7hu5QwKuG6t+G7lDAhVeG7lMOiVTDhu5ThuqUh4busMOG7lOG6pSFk4bqhMC5N4buU4bumIOG7lMWo4bq34buUw51TMeG7lF1m4buUMCg/IE7hu5Thu6/huqEo4buU4buyMuG7lMOdKuG6t+G7lCLhurlT4buUw51X4bq34buUw53huqkwLuG7lOG7siFU4buB4buUw6Lhuqc44bql4buUw504MOG7lCDhuqlTTuG7lOG7kTLhu5Thu7RUMC7hu5QgI+G7lOG7siFT4buUIVMx4buULlbhu4Hhu5Thu7Ihw6Phu5QgMTAu4buUMCHhurswLuG7lOG7tsSRU+G7lOG7sjEw4buU4bu2KOG7lOG6v1Phu5ThuqXhurXhuq/hu5Thur0mTuG7lOG7rWHhuqXhu5Qg4bqpU+G7lOG6v+G6p+G7rDDhu5Qw4bq7U+G7lMOixajhurfhu5ThuqXhurU3KOG7lOG6s+G6p1NO4buU4bqkKuG6peG7lOG6pSFTMCHhu5QgKDAh4buU4bu2UzAu4buU4bq1YTDhu5ThurVVMC7hu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqVlMC7hu5QwLjbhu5QwITVO4buU4buvIeG6uzAu4buU4bu2xJFT4buU4buyMTDhu5Thu7bhu67huqXhu5QgZMOjMC7hu5Thur9T4buU4bqz4bqnJeG7lCLDmijhu5Thu7ZT4bqn4buU4bu2VOG6p+G7lDDDoCjhu5QgMTAu4buUZOG6o+G7suG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6peG6teG6r+G7lOG6vSbhu5TDnSUw4buUMC43KOG7lDAhVeG7lMOiVTDhu5ThuqUh4busMOG7lOG6pSFk4bqhMC5N4buUMOG6oSjhu5Thu7Iy4buUIOG6qSjhu5RdITIo4buU4bq94buuMOG7lOG6vSnhuqXhu5ThuqU1U+G7lCFk4bqhMC7hu5ThuqVl4buU4buy4bumMOG7lMOdKuG6t+G7lOG7riDhu5QwOTAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buY4bql4bu44bq/4bqlLVMiKC4wS+G7lOG6tSguIeG6pUzhu5jhu47hu4zDouG6peG6tTEwLuG7juG6pMOZMOG7lOG6veG7pjDhu5Thu7JiU+G7lMO04bqpKOG7lOG6pCE+4buUdTkwLuG7lOG6vOG7rDDhu4wvw6LhuqXhurUxMC7hu47hu4wv4bq34buO


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]