(vhds.baothanhhoa.vn) - Hạ về trong lòng phố, chợt thao thiết nhớ về những kỷ niệm thân thương của một thời tuổi trẻ nông nổi. Và với tôi, mùa hạ năm ấy, có nỗi buồn trong lòng phố...
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0rhu53hu6LDk+G6q+G7tMOT4bqjw6A8KT3DkyF7KT3Dk2EkIMSoLyThu4xKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG7neG7rsag4buwT0rhu53hu6LDk+G6q+G7tMOT4bqjw6A8KT3DkyF7KT3Dk2EkIEnDk+G7qiQ34bqjw5PhuqMkxqA8w5PhuqMkJeG7suG6o8OTKSQ1w5Phuqvhu7TDkykk4bqpKT3Dky7hurnDkykl4bu2KMOT4bqjJMOaKcOT4bqjJOG6tTQpPcOT4buq4bq3xqDDkygx4bqjw5PhuqMkNiXDk+G6o8OjMiXDk+G6o8OgWMOTKSIpPcOTKTIlw43Dk+G6quG7nMOT4bqrNSXDk+G6oyIlScOTKOG6r8agw5Mk4buiw5MpUCjDk8OZZEnDk+G7qj7DkykzJcOT4buow6MwKcOT4bqjw6A8KT3DkyF7KT3Dk2EkIMONw43DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7mMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5jhu47hu45hY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buOw5Xhu4zDki/hu4zhu5bhu5jhu7Dhu5Lhu4zhu5LDkuG7kMOU4buQ4bqj4buU4buQ4buQ4buSw5Uhw5LDjSxhPUbDoOG6vsOV4buQ4buUT8OTxqAh4bqj4bq+T+G7neG7osOT4bqr4bu0w5PhuqPDoDwpPcOTIXspPcOTYSQgT8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7mMOSw5JPw5Mk4buuJT0k4bqj4bq+T+G7mOG7juG7jk/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9Kw7olKSTDkyR9xqBHw5PDusagJcOTbsOjKT3EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG7neG7osOT4bus4buyKcOTKMagKT3Dk+G6oyThu648w5Phu5opJMOTKVEpPcOT4bqr4bucKT3Dk+G6oT4pPcOT4bqh4buaKSTDkykk4bq1w5Mo4bum4bqjScOTKSThu55kw5MpJD7huqPDk+G6o8Ogw50pw5Phuqt7KMOT4buqw5pkw5Mh4buaw5NjxqApJMOTKTwpw43Dk+G6oiIlw5MhxqApPcOT4bqjJMagKT3Dk+G6o8OgPCk9w5Mheyk9w5NhJCDDk+G6q+G7nDzDkygx4bqjw5PhuqE1KMOT4buoJikkw5MoJSkkScOT4buoUeG6o8OTPVNhw5MpPeG6tTYlw5Phu6zhu5wpw5Phu6jhu5zDk+G7rMagKT3Dk+G7qiQ4w5PhuqHGoMOjw5Phu6okJeG7suG7qsOTY+G7rsOT4bus4buiYcOT4bqiJCApPcOTw7kkw5nhuqPDk+G7quG6s8OTKDHhuqPDk+G6oyTEgyk9w5MkPMagw5MhPMagw5Muw6gpw5PhuqPDoFEpPcOTKT3hu6Qpw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG6oiIlw5Nkw53Do8OTITzhu5wlw5MkPMagw5PDmWRJw5MoMeG6o8OTITzhu5wlw5MkPMagw5Phu6zhu6DDk+G6q1HhuqPDky4l4bu24bqjw5PhuqHDouG7qsOTKCYpJMOT4bus4bu4w5PhuqPhu6Ypw5MkJeG7sinDk+G7qiQ8w5Phu6w2JcOT4buq4buew5Mk4bq1NCk9w5Phuqvhu5zDk+G6oVHhu6rDjcOTdTzhu5wlw5MkPMagw5PhuqPDoFEpPcOT4bqjJSkkw5MpJOG6tcOT4bqjJikkw5Nkw53Do8OT4bqjJMOj4bukKcOTLiQl4buy4bqjw5Phu6rhurfGoMOTKSThuqkpPcOTKT3hurU2JcOTKFfDk+G7sOG7nCkkw5Phu6okPMOTKSThuqkpPcOT4busw6LGoMOT4buqPCnDjcOTdTzhu5wlw5MkPMagw5Phu6zhu6DDkyTEg+G6o8OTKSThuqkpPcOT4bqjJSkkw5PhuqPEg2TDk+G6o8OgPCk9w5Mheyk9w5Phu6zDmeG6o0nDk+G7rOG7oMOTJMOiKT3Dkz0lfeG6o8OT4bqh4bq1NCk9w5MoxqAlw5MpPX3huqPDkyHhu5wpJMOTKOG7nMOT4buqJFHhuqPDk+G7qiQlw6PDkykk4bqnxqDDk+G6oSApPUnDkyjhu5zDk+G7quG6p8agw5PDocOj4bumZMOT4buow6MpPcOTKTjDk+G6o1vGoMOTJOG6tTQpPcOT4bqjJDQow5MpPeG7muG6o0nDkyHhu5wow5Phu6jhuqUpPcOT4bqh4buaKT3Dk+G7quG7nsOTYSQgw5NhJOG6tTYpPcOT4bqjJMOdKSTDk+G6oyTGoCk9w43Dk3U84bucJcOTJDzGoMOT4buqJFQpPcOTLiThu5rhu6rDkz0mw5MpJOG6qSk9w5MpPeG6tTYlw5NhJOG6scOTKeG6qcOT4busxqApPcOT4buow6MiKcOT4bqjJMSDKT3DkyhX4bqjw5PhuqPDoMOdKcOTKSThuqkpPcOT4buqPCnDk2EkIMOTYSQwKcOTJDzGoMOTKeG7mjzDkykkJeG7tuG6o0nDkykk4bqpKT3Dk+G7qCIpPcOTJDzGoMOTITzGoMOTLsOoKcOTKTjDk8Og4buiKT3Dk8OgOcOTKSThurXDkyk4w5Phu6jDoyk9w5Phu6jGoDzDky4k4bua4bqjw5MuJMagPEnDk+G7qMagPMOTZMOdw6PDk+G6oyThurU0KT1Jw5Mk4bq1NSk9w5Phuqvhu7TDk+G6o+G6tTQpPcOTIcagJcOT4bqjIOG6o8OT4busV2HDk+G7qiQ8w5MpJOG6qSk9w5Phu6zDosagw5Phu6o8KcOT4buq4bq3xqDDk+G7qOG7nMOTKFfDk+G7qiQgKcOTw6HDo8Odw5MpPSTDqDzDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bud4buiw5Phuqvhu7TDk+G6o8OgPCk9w5Mheyk9w5NhJCBJw5Phu6okN+G6o8OT4bqjJMagPMOT4bqjJCXhu7LhuqPDkykkNcOT4bqr4bu0w5MpJOG6qSk9w5Mu4bq5w5MpJeG7tijDk+G6oyTDminDk+G6oyThurU0KT3Dk+G7quG6t8agw5MoMeG6o8OT4bqjJDYlw5PhuqPDozIlw5PhuqPDoFjDkykiKT3DkykyJcONw5PDuT3hu5xkw5PDmWTDky4kJcOT4bqjIiXDk8OgxqDDk+G6oyThu5wpJMOTYSQgw5Phu6zhu7jDk+G6oyThu648w5MkfeG7qsOT4bus4buiJcOTJH3hu6pJw5MoV8OT4buq4bqzKT3Dk+G6oyThu648w5PDoMagw5PhuqMk4bucKSTDk2EkIMOT4bus4bu4w5M94buaKSTDkz0wKT3DkyjhurXDo8OT4bqhJSkkScOTLiXhu7Iow5MpJOG6qSk9w5Phu6wwKT3Dk+G6oyXhu7Qpw5PhuqMkw5kow5Phu6zGryjDkygww5MkIiXDk+G6q+G7nMOTKeG6tTXhu6rDkyhR4bqjw5Phu6zhu7jDk+G6tTXhu6rDkyg0w5PhuqMiJcOT4bqjw6DDnSnDkz0l4bueKT3Dk+G7rOG6tTYpPcOT4bqjJOG7nCkkw5MkJeG7tinDk+G6oyThuqfhu6rDjcOTw7kk4bqpKT3Dk+G7qMOjMiXDk+G6oeG7mik9w5PhuqE1KEnDk+G6o8Ogw50pw5Phu6wiJcOT4bqrxqAlw5Nk4buyw6PDkyjhu7Qow5Phu6rhurfGoMOTKFdJw5MuWTzDky5X4bqjw5Phu6wiJcOTw6HDo8agKT3Dkz3hu5opJMOT4bqrNSXDkykk4bqpKT3Dkyg+KcOTw6HDo+G7nMOTw6HDo8OdScOT4busIiXDk+G7qiTDminDk+G6oyQiw5Mu4bu24buqJMOT4bqjw6A8KT3Dk+G7rCIlw5Phu7BWYcOTIcOdw5PhuqMyw5M8KT1Jw5MoV8OT4bqjIiXDkyHGoCk9w5PhuqMkxqApPcOT4buwfeG7qsOTKT3GoCk9w5MuJFFhw5Phu6rhu5rhu6rDk+G7rOG6tTYpPcOTYSQgw5PhuqMkw50pJMOT4bqjJMagKT1Jw5M94bukZMOTJMagPMOT4bqjw6A8KT3Dk+G7qiQl4buy4buqw5Phu5o8w5NhJDwpPcOT4bqh4bq1NCk9w5PDoDwpPcOTw6DDozIlw5Phu6zhu7Ipw5MpJOG6qSk9w5Phu6o8KcOTJFgow5PhuqHDmsOjw5Mkw6Mpw5MkxIPhuqPDjcOTb+G7sinDky4kJcOTYSQgw5Nj4buaw5MlKMOTISYow5Phu6okJijDk+G6o8OgPCk9w5M9JcOZ4buqw5MpPeG6t0nDk+G7rCIlw5Phu7BWYcOTITxW4bqjw5NjPFfhuqPDk+G7quG6t8agw5MoV8OTKDUlw5Phuqvhu7TDk+G7rOG7sinDk2Ekeyk9w5PhuqPDoH3DjcOTw7k0JcOTKeG7nDzDkzjDk+G6oyThu5wpJMOTYSQgw5Mp4bucZMOT4buq4bqzKT3Dk+G7rOG7tMOjw5MlKcOTJFIpw5MpJOG6qSk9w5MpJH3hu6rDkykkUinDkyE8w5PhuqM8xqApw5Phu6rhurfGoMOTKSThuqkpPcOTKT3hurU2JcOT4bus4bucKcOT4buo4bucw5M4w5NhJOG6tTQpPcOTY8agw5Phu6zhu7Ipw5Phuqs1JcOTYSQgw5Nj4buaw5NhJDApw5MkPMagw5Phu6wiw5MkMSXDk+G7quG6syk9w5Phu6okOsOT4bqrJsOTKSThuqkpPcOT4busw6LGoMOT4buqPCnDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bqiJOG7ssOTKOG7nMOTKOG6r8agw5Mk4buiw5MpUCjDk8OZZMOT4bqjIiXDkyk5w5Phu6rhurXDk2Phuq3Dkykk4bq1w5MoMeG6o8OTKT3hurU2JcOTY8agw5Mh4buiScOTLiQlw5PhuqMkw5lkw5Phu6wiJcOTw6HDo8agKT3Dkz3hu5opJMOT4buq4bq3xqDDkyhXw5Phu6g/w5MoMeG6o8OTKT3hurU2JcOT4bus4bucKcOT4buo4bucw5PhuqHGoCk9w5Phu6ok4bueKSTDkyTDmeG6o8OT4bqrUCk9ScOTKSThuqkpPcOT4buoIik9w5MkPMagw5MhPMagw5Muw6gpw5PhuqPDoFEpPcOTKT3hu6Qpw5Phu7Dhu6Zhw5Mp4bua4bqjw5Phu6okOsOT4bqrJsOTKFfDk+G6qyLDk+G6oyYpJMOT4busw6IpPcOTKT3GoGTDkz0l4bqpxqDDk+G7quG6rcagw5PDocOj4buaKcONw5PhuqIiJcOT4busw6IpPcOT4buow50pw5Phu6zhurU2KT3Dk+G7qiThu7LhuqPDkyFTKT1Jw5Mk4bq1NCk9w5MkPMagw5MhPMagw5Muw6gpw5NhJOG7nik9w5NhJMOZ4bqjw5PhuqPDoDwpPcOTPSU+ScOT4bqrxq8pw5PhuqMkNCjDkykwKT3Dkynhu5wpw43Dk+G6oiIlw5Phu6ggJcOTw6AgJcOTLiQiKT3Dk+G7qCXhu7LhuqPDkygmKSTDkynDnSnDk2Ek4bueKcOTw6IpPcOTw6DGoMOT4bqhxqA8ScOT4busIiXDk+G7qiTDminDk+G6oyIlw5MhxIPhu6rDk+G7rD7Dk+G7qiRUKT3DkyQl4bu4w6PDk+G6ocagPMOT4buqJFQpPcOT4bqjJOG7uMOTKSQq4buqJMOTIcOdKUnDkyhT4bqjw5PhuqMiJcOTKT4pPcOTIcOdKcOT4buo4bqlKT3Dk+G7qOG6pSk9ScOTKSThurUpPcOT4bqjIiXDk+G7rOG7oMOTLiQiKT3Dk+G7qiThu6Jkw5PDocOjxqDDk+G7qMOdKcOT4busPsOT4bus4bu4w5Phu6jDnSkkw5MoV8OTKCYpJEnDkykk4bqpKT3Dkz0lfeG6o8OTKeG6tTXhu6rDkyhR4bqjw5MhUCnDk+G7sOG7nCXDk+G6o8Ogw50pw5Mo4buaw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSm3hu5olw5Phu7Dhu5opPcOTKFfDk+G6oyIlw5Mhw6MgKT3Dk+G7qsOjICk9w5PhuqsxJcOT4bqr4bugScOTKcOaKT3Dkyklw6PDkykkU+G6o8OTIeG7oiXDkykk4bqpKT3Dk+G7quG7nCkkw5MkPMagScOT4buq4buew5MpPeG6tTYlw5MoV8OTw6DDoynDk8Ogw6MpScOTLiTEgyjDkynEgyjDkyk+JcOTITYlw5NjJSnDkyEzJcONw5PhuqIiJcOT4bqjJMOZZMOT4buoPik9w5Phu7Dhu5opPcOTxqApJMOT4bqjJMagKSTDkyklw50pw5Phu6rEgyXDk2PDoyApPcOT4buq4bukKMOT4bqr4bucKSTDkyk+KcOTIeG7msOT4bus4bugw5PhuqPhu57Dk+G6ozQlw5Mo4bq1xqDDkylRKT1Jw5M9JcSDYcOTKFfDkykkw5nhu6rDk+G7rCIlw5PDocOjxqApPcOTPeG7mikkw5Phuqvhu5zDkykkJinDkyhXw5Phuqs1JcOT4buaKSTDkyhR4bqjw5Phu6rhu54ow5PhuqMkIik9w43Dk+G6oiIlw5Phu6ok4buiZMOT4bqrMSXDk+G6q+G7tMOTYSQqxqDDkyhXScOT4buq4bqvKT3DkyFTKT3DkyFZw5PDoDYlw5M9PuG6o8OTKOG7nMOT4busJUnDk+G7rOG7uMOTIeG7oiXDkyThurU0KT3DkyQ8xqDDkyE8xqDDky7DqCnDk+G6q8avKcOT4bqr4bq1NCk9w5PhuqvDmSnDkyk0JcOTPT7hu6rDk8OZZEnDkygx4bqjw5MpMyXDk+G7qMOjMCnDkyjGoCnDkyjhu5rhu6rDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9Kb8OdKMOTw5lkw5Phuqvhu7TDk+G6oyIlw5M9Uyk9w5MkWyXDkyhXw5Phu6o+w5Phu6jDozApw5MuJCIpPcONw5PDulfDk+G7quG6tTYlw5MkJeG7tClJw5Mhw5lkw5Phu6okJeG7suG7qsOTLiRQKcOTKOG6ryXDk2M8xqDDk8OgxqDDk+G6q+G7nMOTIcagw6PDk+G6qzElw5M9JX3huqPDkynhurU14buqw5MoUeG6o8ONw5PDulfDkyk+JUfDk+G7qj7Dkz0mw5Phu6zDmsOjw5Mo4bucw5NhJOG7niXDk+G7qMOjMClJw5Phu6rDozHhu6rDk+G7rDYlw5PhuqsgKcOT4bqjJOG7sknDkzjDk+G7rDYlw5Phu6o+w5MpPeG6tTYlw5MpfcOTKT3hurU2JcOTLiXGoMONw5NBJCDDk2Phu5rDk2EkMCnDkyQ8xqDDkynhu5o8w5MpJCXhu7bhuqPDkynhu5xkw5PhuqvGrynDk8Ogw5nhuqPDk+G7qMagPMOT4buww6MpPcOT4bqrNSXDkyhXw5Phu6o8KcOTKCYpJMONw5NtJDrDkyg8KT3Dk+G6ocagPMOT4buqPCnDkyR94buqw5Mpw50pw5MpPeG6tTYlScOT4bqhxqDDo8OTKeG7nGTDk+G7qj7Dk+G7qiQzw5Phu6zDoik9w5PhuqPDoDwpPcOTY+G7oMOTJDElw5PhuqMkJsOT4bus4bqlKT3Dk+G7qiQ6w5Phu6gl4buy4bqjw5MpJCYpw5Mhw50pScOTKOG7nMOTKcOdKcOTKSQmKcOTY8OjICk9w5Phuqvhu5zDk+G7rDApPcOT4buq4bueKMOT4bqrNSXDkykk4bqpKT3Dk2Ek4bumKcOTKT3hurU2JcOTKOG6tcOjw5PhuqElKSTDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9Kw7rhuq/GoMOTJOG7osOTKVAow5PDmWRJw5Phu6o+w5MpMyXDk+G7qMOjMCnDk+G6o8OgPCk9w5Mheyk9w5NhJCDDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OTw6AlPSThuqNIT0rEqOG6oeG6o8OgPCk9SuG6ouG7ninDk+G6q1Apw5Phu6rhurfGoMOTw7k9w6NkQCnDk+G6oiRRKMSoL+G6oeG6o8OgPCk9SsSoL2FK


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]