(vhds.baothanhhoa.vn) - Bá Thước là huyện miền núi với 205 thôn, phố, trong đó có 52 thôn và 1 xã đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước đã thường xuyên quan tâm đến người có uy tín ở khu dân cư. Từ đó phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vào lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo… góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhKMah4bubxrBo4bqlWCHhu5vhuqXFqeG7my0xaMOq4bq7w63hu7goZuG7ncah4bubw6rhurnGsEAhP+G6tjIo4bua4bq9cuG7j+G6syjhu5nhur0y4bubKOG6veG7ncawKOG7pTHDqijhu5vhu5fhu4ko4bqzcDEow63hurtyw7XDqijhurPhu4so4budxrAo4bub4bq/w60o4buRKGfhur3hu50o4bq14bqhw60o4bqzciYv4bq9PD8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq84bqlMeG6tSE/4bq2Mijhu5rhur1y4buP4bqzKGgzKOG6veG7ncawxJHDrShpw6pkw60ow63hu6PDqijhu6Xhu4/Dqig+KVso4bub4bq9bMOtIyjhu5nhur1tIyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOi4buLKOG6s+G7iyhbPijhu5vhur1sw60o4bulMyg8KMWpNijDomHhurMo4bq3w6rEkeG7myhn4bq94buLKGfhur03w609KOG7muG7l8Osw63hursow63hur3DucOt4bq7KMOtN2ko4buV4budMSMo4bqz4bqj4buZKHDGsCMo4bqz4bq94bq/w63hur0o4buV4budxrBkw60o4bq94budxrDEkcOtKOG6tjIo4bua4bq9cuG7j+G6syjDojYo4bub4bq9csO1w63hursoxanhu53GsGLDrSjhu5Xhu50xw60o4bub4bqhaSjDomPDrSjDreG6u3LDtcOqKOG6s+G7iyjhu53GsCjhu5vhur/DrSjhu5EoZ+G6veG7nSjhurXhuqHDrSjhurNyPSjhu5p0KMOi4buLKOG7meG6vTLhu5so4bq94budxrAo4bulMcOqKOG7m+G7l+G7iSjhurty4buNw63hursoaeG6seG7nSjDosOqKMOiw6Phu50o4bqzcDEow63hurtyw7XDqijhurPhu4so4budxrAo4bub4bq/w60o4bub4buXw6zDreG6uyjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhu5vhu53GsGLDrSjhu5vhu5fhu53GsGTDrSMo4bulxIPDrSjDom/DreG6uyjDreG6u3LDtcOqKOG6teG6ocOtKOG7m+G6v+G6s+G6vSjhurN14bqzKOG7m+G6vTFpKOG6u8OqMSjhu6Uzw6woaDHDrCjDom/DreG6uyjGoTXDrSjFqeG7neG6o+G7myMoxanhu4sxKMOi4buLw6oo4bq7w6o1aSjDreG6u+G6vcOow6zigKYo4bq74buL4buZKOG7meG6vcOjw60oxanhuqHGsCjhurV1w63hurso4buV4budYijhur1y4buNw63hursow63hurszxrAo4bqzM8Ot4bq7KMOiw7PDqihp4buPw6o9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFt7feG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj4+fS8+KXvhurVdKVtbXX1b4bubIDw+e1toKT1m4buZ4bq74bu24buXWDxbfSEoMWjhu5tYIeG6tjIo4bua4bq9cuG7j+G6syjhu5nhur0y4bubKOG6veG7ncawKOG7pTHDqijhu5vhu5fhu4ko4bqzcDEow63hurtyw7XDqijhurPhu4so4budxrAo4bub4bq/w60o4buRKGfhur3hu50o4bq14bqhw60o4bqzciEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt7fSEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/w43hurtyw7XDqijhurPhu4so4budxrAo4bub4bq/w60o4bub4buXw6zDreG6uyjDom7DreG6uyjhurczw6wo4bq14bqhw60o4bubb+G6syjhu5vhur3DqmXhu50oxqFtKOG7m+G7l2LDrSjDouG7hzEo4bq3M8OtKOG6veG7ncawxJHDrSjhurYyKOG7muG6vXLhu4/hurMow6Jyw7ThurMoZ+G6veG6pcOtKOG7m+G6vXLhu5HDreG6uyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOtN2koPik+Pj0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bq8w6rEkcOtKOG7m+G7l2LDrSjDouG7hzEo4bq3M8OtKOG6veG7ncawxJHDrSjhurPhu4soPCAiKMOt4bq7csO1w6oo4bqz4buLKOG7ncawKOG7m+G6v8OtLz4pWyjhu5vhur1sw60jKOG7meG6vW0o4bul4buPw6ooeyjhurXhuqHDrSjhu5tv4bqzKOG6s+G6vXAoxrBj4budKOG6s+G7n8Ot4bq7KMahw6rDreG6vSjGoW3DreG6uyglSXLDtcOt4bq7KOG6s+G6vcOqY2koWzwjPiLDnSMo4bua4bq9MsOqKGgzKHs8IzB7w50o4bulMyhHw6rDreG6vSjhurPhur3DqmNpKDxdIyDDnSo9KMWoMuG6syjDouG7h8Ot4bq9KOG7m8OjaSjhu5Xhu50xw60o4bub4buXxKnDreG6uyjhurNwMSjDreG6u3LDtcOqKOG6s+G7iyjhu53GsCjhu5vhur/DrSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyjhurXhuqHDrSjhurNyIyhoMyjhurPDo+G7nSjDrW3DqijhurvDqsO5MSjDjeG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtKOG7peG7j8OqKOG6s+G6o+G7mShwxrAjKOG6s+G6veG6v8Ot4bq9KOG7leG7ncawZMOtKOG7m+G7l8Osw63hurso4bub4bq9deG6syjhur3DqsSRw60o4bqzMuG6syjhurPhur1wKOG7m+G7l3Lhu43DreG6uyjhurNwMSjDgjXDreG6uyMo4bqz4bq94bq/w63hur0oxqEy4bqz4bq9KOG7meG6vTLhu5koaOG7ncSD4bubKOG6s3AxKMON4bq9MyjDrXLhu4/hurMjKOG6veG7ncawxJHDrSjhurYyKOG7muG6vXLhu4/hurMow6I2KOG6s+G6veG7gyjDojTDrCjhurMy4bqzKOG7meG6veG7icOt4bq7KOG6s+G6veG7ncawYsOtKGlsw60o4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG7peG7j8OqKOG7nOG6tsON4bq0KMWpNiMo4bub4bq94buHKOG7m+G7l+G6o8OtKGgzaSjhu5tt4bubKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7m+G7ncawYsOtKOG7m+G7l+G7ncawZMOtIyjhu6XEg8OtKMOib8Ot4bq7KMOt4bq7csO1w6oo4bqz4buLKOG7ncawKOG7m+G6v8OtKOG7m+G7l8Osw63hursow6Juw63hurso4bq3M8OsKOG6teG6ocOtKOG7m2/hurMo4bub4bq9w6pl4budKMahbSjhu5vhur/hurPhur0o4bqzdeG6syjhu5vhur0xaSjhurvDqjEo4bqzMuG6syjhu5nhur3DrMOt4bq7KOG7m+G7lzPDrCjhu5vhur3DqijDouG7nTEoxrBi4budKMOtcuG7j+G6syMo4bq7cuG7jcOt4bq7KGnhurHhu50ow6LDqijDosOj4budKOG7m+G7l8Osw63hurso4bqzMuG6syjhu5nhur3DrMOt4bq7KOG7m+G7lzPDrCjhurNwMSjDouG7hzEo4buZ4bq9cuG7jcOt4bq7PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT9Mw63hurso4bukcSjDguG7gcOt4bq9KOG6vDXDrCMo4bua4buXcuG7kcOt4bq7KOG7meG6veG7icOt4bq7KOG6tOG6ocOtKOG7m2/hurMo4bq94budxrDEkcOtKOG6tjIo4bua4bq9cuG7j+G6syjhurPhur3DrCjhurfDqmPhu5vhu7go4bua4buXw6zDreG6uyjDreG6vcO5w63hursow603aSjhu5Xhu50xKOG7pTHDqijhu5vhu5fhu4kjKOG7peG7hyjhu5vhu5fhur8ow63hurtyw7XDqijhurPhu4so4budxrAo4bub4bq/w60o4bub4buXw6zDreG6uyjDom7DreG6uyjhurczw6wo4bq14bqhw60o4bubb+G6syjhu5vhur3DqmXhu50oxqFtKMOiNijDonLDtOG6syjDreG6ocOt4bq7KGhiw60ow6Iyw63hursoZ2U9KMON4bq7csO1w6oo4bqz4buLKOG7ncawKOG7m+G6v8OtKOG7m+G7l8Osw63hursow6Juw63hurso4bq3M8OsKOG6teG6ocOtKOG7m2/hurMo4bub4bq9w6pl4budKMahbSjDojYo4bub4bq/4bqz4bq9KOG6s3XhurMjKOG6s+G6vXAow6Jvw63hurso4bq94buNw60o4bub4bq9MWko4bq7w6oxKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7m+G7ncawYsOtKOG7m+G7l+G7ncawZMOtIyjhu6XEg8OtKMOib8Ot4bq7KMON4bq94bqhw60o4bq14bqhw60jKOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyjhu5vhu5diw60o4bub4bqj4bubKOG6szUo4bqzMuG6syho4buFw63hur0o4buldeG6sz0ow43hur3DtShoM2ko4bubbeG7myjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhu5vhu53GsGLDrSjhu5vhu5fhu53GsGTDrSjDrWLDrSjDjeG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtKOG6szLhurMo4bq14bqhw60o4bubb+G6syjhu5vDqsOtKOG7m3Lhu5HDreG6uyjhu5vhu53GsMSR4bubKMOibcOqKOG7pTPDrCjhurPhur1wKOG7m+G7l3Lhu43DreG6uyMow6Jyw7XDreG6uyhobcOqIyjGoXUoaDbDreG6vSjDojTDrCjhurNwMSjDgjXDreG6uyMoxanhu4sxKOG6tcOjw60ow63hur3DucOt4bq7KOG7m8SD4buZKOG7m+G7oeG6syhoNOG6syjhur3Eg+G7nSMo4buZ4bq9MuG7myjhur3hu53GsCjDreG6vcO5w63hurso4bq7w6oyKOG7m+G7l+G7hyjhu5tt4bubKMOi4bqt4buZKOG7m+G7l8Osw63hursoc8Ot4bq7KMWpw7ojKMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KMOtY+G7mSjGoW3DreG6uyjhu6U3w60o4bq94buLMShp4buPw6oo4buRKGfhur3hu50o4bq14bqhw60o4bqzcj09PSjhurvhu4vhu5ko4buZ4bq9w6PDrSjhu5nhur0y4bubKOG7m+G7l8OqZcOtKGfDqsOt4bq9KOG7m2MjKOG7pTfDrSjhur3hu4sxKC0oxak2KOG6vW/DqiMo4bq7w6rDuSjhu6XDucOt4bq7KOG7leG7nW3hurMo4buZ4bq94buJw63hursoLSgxw60ow63DqsOt4bq9IyjFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyjhu5Xhu51iKOG6vXLhu43DreG6uyjDreG6uzPGsCjhurMzw63hursoZ+G6veG7kcOqKMahOOG6sz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w43Ds8OqKOG6t8SD4bubIyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG7meG6vTLhu5so4bub4buXw6plw60oZ8Oqw63hur0o4bubYyMow63hur3DucOt4bq7KMOt4bq7csO1w6oo4bqz4buLKOG7ncawKOG7m+G6v8OtKGjhu51sw60o4bulxIPDrSjDom/DreG6uyjDom7DreG6uyjhurczw6wo4bub4bq/4bqz4bq9KOG6s3XhurMoaDHDrCjDom/DreG6uyMoxqE1w60oxanhu53huqPhu5sjKOG7m+G6vXXhurMo4bq9w6rEkcOtKOG7pTMoxqHDuijhurXhu6HDreG6uyjhurPhu4so4bq9w6rEkeG7nSjhu5Xhu501KOG6szLhurMow63hurvhu51uw60o4bulbcOtKOG7pTHGsCMo4bqz4bqhxrAo4bqzw6zDrSjhurvDqm3DreG6uyjDjeG6vTMow61y4buP4bqzKOG6vcOyKOG7m+G7l8O0IyjhurPhur3hu53GsGXDrSjhurXhu4fhurPhur0o4bqz4buNKOG6s+G6o+G7nSjhurPhuqHGsCjhu5vhu5duw63hursjKOG7pcSD4bubKMOt4budbMOqIygy4buZKOG6teG7ocOt4bq7KGfDqmPDrSjhu5vhur1z4bqzKGfhur3DrDEo4bq9xKnhurMoLSjhurNsw63hursow63hurvhur3EkShp4buPw6oo4bulM8OsKMahNcOtKMWp4bud4bqj4bubKMOt4bq9OWko4bubN8Ot4bq7KMOtN8Ot4bq7KMah4bud4bqj4bubIyjhurPhur3huqPhu5soaHLDtMOt4bq7KMahNcOtKOG7meG6veG6r2ko4bq9M8Ot4bq7KOG6vcOsMiMow7PDrSjDouG7h8Ot4bq9KMOiw7XDqijGoW3DreG6uz0o4bua4bq/4bqz4bq9KOG6s3XhurMo4bub4budxrBiw60o4bub4buX4budxrBkw60jKOG7pcSDw60ow6Jvw63hursow43hur3huqHDrSjhurXhuqHDrSjDouG7i8Ot4bq7KOG6u+G7i+G7mSjDreG6uzPGsCjhurNsw63hursoaDHDrCjDom/DreG6uyjhu5vhur0xaSjhurvDqjEoaDNpKMOicsO1w63hurso4bq7w6oxw6wo4bub4bq9bMOt4bq7Iyjhu5vhu50oxqHDujEoZ2LDreG6vShpcuG7jcOt4bq7KOG7m+G6vXDGsChow7TDqj09PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/Dgm7DreG6uyjhu5vhur3DtcOqKMOt4bq9w7nDreG6uyjDreG6u3LDtcOqKOG6s+G7iyjhu53GsCjhu5vhur/DrSho4budbMOtKOG7meG6vTLhu5so4bq94budxrAo4bulMcOqKOG7m+G7l+G7iSjhurty4buNw63hursoaeG6seG7nSjDosOqKMOiw6Phu50o4bub4bq9deG6syjhur3DqsSRw60o4bulMyjhu5vhu53GsGLDrSjhu5vhu5fhu53GsGTDrSMo4bulxIPDrSjDom/DreG6uyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG6teG7icOt4bq7KOG6vcSpIyjDreG6u3LDtcOqKOG6teG6ocOtKOG7m+G7l8Osw63hurso4bub4bq9bMOtIyjhu5nhur1tKOG7m+G6v+G6s+G6vSjhurN14bqzKMWpw6wyKOG6t2oow63hur3DucOt4bq7KOG6vXAo4bub4buh4bqzKGg04bqzKOG6vcSD4budKOG7m+G7l8Osw63hurso4bulw6rEkeG6syjhurNy4buPw6ojKOG7pcOqxJHhurMo4bubMcOt4bq7KOG7pTMoaMOpKOG6vW/DqiMow6Lhuq/GsCho4bufw6oo4bqzMuG6syjhu5vEkSjDrTTDrSjFqTYo4bq9b8OqQCjDouG6o+G7nSjhu5vhu5cxw63hur0jKMOt4bq7N8OtKOG6s+G6vWHDrSjhur3DrDThu5sow6Jvw63hurso4bub4budxrBiw60o4bub4buX4budxrBkw60o4buZ4bq9MuG7myjhu5vhu5fDqmXDrSjDojTDrCjhu5vhu5cyw6oo4buZ4bq9MuG7mSho4budxIPhu5so4bulM8OsKOG7peG7n8Ot4bq7KOG6teG6ocOtKOG7m2/hurMo4bub4bq9w6pl4budKMahbT0ow4Jjw60ow60xxrAjKGlv4bubKMahbSjhu5vEg+G7mSjhu5Xhu50yw60oaDThurMo4bq9xIPhu50o4bub4buXw6zDreG6uyjDom7DreG6uyjhurczw6wo4bq14bqhw60o4bubb+G6syjhurvDqjVpKMOiMsOt4bq7KGdlKMOt4bq9cijhu5vhu4HDreG6vSjhu5vhu5c0w63hurso4bubNcOsKOG6vWzDrSMo4bq9bMOtKMOt4bq94bqhw60o4bqzxIPDrSjhur3hu53GsGPhu5so4bub4bq9bcOt4bq7Iyhn4bq9bMOt4bq7KMOiw6oow6I3w63hursoZ+G7qShn4bq9McOqKMahw6rDreG6vSMoZ+G6vTHDqijhu5vDuijhu6UzKOG6s+G6vXAow6Jvw63hursow6Jjw60o4bqzMuG6syjhurPhu40oxqHhu5EoxrAo4bubYyjDomUow6Jyw7ThurMo4bubcijhu6XhuqPDrSMoZ+G6vTJpKOG6s+G6vcO5MSjhurfEkcOt4bq9IyjhurPhur03aSjGoeG7i+G6syjGoXPhurMoZ+G6vcOs4bqpKOG6tzMoaeG6rSMo4bub4buX4bqpKOG6pWk9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7mOG6vcOsw63hurso4bub4buXM8OsKOG7m8OsM8OtKOG6teG6ocOtKMOiw6wzw60oZ2Phu5soxanhuqHGsCjhurV1w63hursow6LDtcOqKMahbcOt4bq7KOG7pTfDrSjhur3DrDIow6I2KOG7pTMow6Ixw63hursow6Jyw7ThurMow63hurtyw7XDqijhurPhu4so4budxrAo4bub4bq/w60o4bub4budxrBiw60o4bub4buX4budxrBkw60oxqHhuqHhu50o4buXb8Ot4bq7Iyjhu5nhur0y4bubKOG7m+G7l8OqZcOtKGk0w63hur0oaeG6qyjDomPDrSjhu5t0w63hurso4bub4bq9bMOtKOG6tzXDrSMoZ+G6veG7nSjhu5nhur1tKOG7pTMo4bubdMOt4bq7KMOt4bq7csO1w6oo4bq14bqhw609KOG6sjLhurMo4bq7w6ozKGgzw63hursjKOG7m+G7l3Lhu5HDreG6uyjhu5vhur1sw60jKOG7meG6vW0jKMOt4bq9w7nDreG6uyjDreG6u3LDtcOqKOG6s+G7iyjhu53GsCjhu5vhur/DrSho4budbMOtKMOt4bqhw63hurso4bqzMcOsKOG7pTHDqijhu5vhu5fhu4kjKGgzaSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhu5tyKOG7m3Lhu5HDreG6uyjhu6XEg8OtKMOib8Ot4bq7KMOibsOt4bq7KOG6tzPDrCjhurMy4bqzKOG6teG6ocOtKOG7m2/hurMo4bub4bq9w6pl4budKMahbSjhu5nhur0y4bubKOG6veG7ncawKOG7m+G7l+G7ncawZMOtKOG7m+G6vW3DreG6uyjDojTDqijDosOsM8OtKGdj4bubKOG6teG6ocOtKOG7m2/hurMjKOG7m3Lhu43DreG6uyjhu5vhur3huqHDrSMo4bubcuG7jcOt4bq7KDLDqijhurvDquG7o+G7mSjDouG7kyjDreG6vTHhu50o4bqz4bufw63hurso4buZ4bq9MuG7myjhu5vhu5fDqmXDrSMoxanhuqHGsCjhurV1w63hursow61j4buZKMahbcOt4bq7KOG7pTfDrSjhur3DrDIoaeG7j8OqKOG7kShn4bq94budKOG6teG6ocOtKOG6s3IjKMOi4buHMSjhu5nhur1y4buNw63hurs9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G6tjnDreG6uyjhu53GsCjhu5vhur/DrSjhurNwMShp4buBw63hur0jKMOt4bq9w7nDreG6uyjDreG6u3LDtcOqKOG6s+G7iyjhu53GsCjhu5vhur/DrSjDojYo4bulxIPDrSjDom/DreG6uyjDjeG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtKOG6szLhurMo4bq14bqhw60o4bubb+G6syjDosOsM8OtKGdj4bubKGlv4bubKGjhu4nDreG6uyMoZ8OqYsOtKOG7leG7ncawY+G7myjDouG6o+G7nSjhu5vhu5cxw63hur0o4bqz4bq9bcOt4bq7KGnEqcOqKOG6t8OqZeG7nSjhur3DqsSRw60o4bubw6pi4budKOG6s3XhurMoxak2KOG6vW/DqiMo4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKGfhu4fhu5ko4bub4bq9w7XDqijhu6Xhu4/DqijhurMy4bqzKOG6s+G7jSjhu5Xhu50xw60o4bqz4bq9c+G6syjDrTfDreG6uyjhurvDqjXDqijhu5Xhu53GsGPhu5so4bubbeG7myjDreG6vcO5w63hursoaeG6oeG7nSjhu5vhur3hu53hurHDrSjDreG6uzHGsCjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOtb8OqKOG6t28o4bq7w6oxKMOi4buBw63hur0jKOG6teG7icOt4bq7KOG6vcSpIyjhu5vhur1sw60jKOG7meG6vW09KOG7muG6v+G6s+G6vSjhurN14bqzKOG6vXLhu5HDreG6uyhzw63hurso4bulMyjhu5vhur114bqzKOG6vcOqxJHDrSjhu5nhur3DrMOt4bq7KOG7m+G7lzPDrCjhu5vDrDPDrSjhurXhuqHDrSjhu5vhur0xaSjhurvDqjEo4bq3NcOsKOG7pcSRKDHDrSjDrcOqw63hur0o4buaw7Mo4buV4budbeG6syMoxanhuqHGsCjhurV1w63hurso4buV4budbeG6syjhu5nhur3hu4nDreG6uyjhu5vDrDPDrSjhurXhuqHDrSMo4bulxIPDrSjDom/DreG6uyjDom7DreG6uyjhurczw6wo4bqzMuG6syjhurXhuqHDrSjhu5tv4bqzKMOt4bq7N8OtKOG6s+G6vWHDrSjhu6UzKOG6s+G6vW3DreG6uyhoNMOqKOG6szLhurMoaOG7ncSDw60ow6LDqsSR4budKOG7meG6vTHDrCjhu5vDqsOtIyjDom7DrSjDreG6vTVpIyhpYijhu5vhur/DrSjhurXhu4cow6LDrDHDrSMoxqHDqsOt4bq9KOG6vcOsNOG7myjhu5vhur/DrSjDreG6u3Lhu5PDreG6uyjhu5vhu5cyw6oo4bul4buPw6oo4buV4budxrAow6Lhu4fDreG6vSjhurNwMSjhu5nhur0y4buZKGjhu53Eg+G7myjhurvhu4vhu5ko4buZ4bq9w6PDrShoM2kow7PDrSjDouG7h8Ot4bq9KOG7m+G7gcOt4bq9KOG6veG7gcOt4bq9KOG6s+G6veG6v8Ot4bq9KOG7m+G7l+G7hyMo4bub4buXxIPhu5so4bubdSgxw60o4bubw6wzw60oxak2KOG6vW/Dqijhu5Eo4bubdMOt4bq7KOG7m+G6vWzDrSMo4buZ4bq9bSMoZ+G6veG7nSjhurXhuqHDrSjhurNy4oCmJi/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G6smzDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7m+G7ncawYsOtKOG7m+G7l+G7ncawZMOtIyjhu6XEg8OtKMOibsOt4bq7KMON4bq94bqhw60o4bq14bqhw60ow63hu4vDqijhurPhur3hu53DreG6uyjhu6UzKOG7pTHDqijhu5vhu5fhu4kow63hurtyw7XDqijhurPhu4so4budxrAo4bub4bq/w60o4bub4buXw6zDreG6uyjhu6XEg8OtKMOib8Ot4bq7KMOibsOt4bq7KOG6tzPDrCjhurXhuqHDrSjhu5tv4bqzKOG7m+G6vcOqZeG7nSjGoW0ow63hu4vDqijhu5fDqmLDreG6uyjhu5vhu5diw60ow6Lhu4cxKOG6tzPDrSjhur3hu53GsMSRw60o4bq2Mijhu5rhur1y4buP4bqzKMOiNijDojThu5sow6Jyw7ThurMow63hur3DucOt4bq7KGdj4bubKOG7leG7nTUo4buX4bqj4bubKMOiMsOt4bq7KGdlPShH4bq9w6HDreG6uyjDouG7h8Ot4bq9KOG7lznDreG6uyjhurPhu4sow6Jyw7ThurMo4bub4bq9M8Ot4bq9KOG6s2zDreG6uyjDouG7iyMo4bq3YsOtKOG6szTDreG6vSjhurNsw63hurso4bubMuG6syhoNsOt4bq9KMOiNMOsIyjhurPhur3hu4Mow6I0w6wo4bqzcDEo4bqzMuG6syjhurPhuqPhu5kocMawKMOiNcOt4bq7IyjhurPhur3hur/DreG6vSjhu5Xhu53GsGTDrSjhu5t0KOG6veG7ncawxJHDrSjDomPDrSjhurPhu40oxqHhu5EjKOG6szLhurMoxrBj4budKOG7m20o4bqz4bq9cCjhu5Xhu50xw60jKGfhur0y4bqz4bq9KOG7leG7nTHDrUAoxqF1KMOiw6wzw60oZ2Phu5sjKMOt4bq94bqj4bubKOG7m+G7l+G6vyjhurNwMSjhurM1KOG6vcSRKOG7m+G6vW3DreG6uyjhurPhur3hur/DreG6vSjhu5vhu5fhu4dAKMOt4bq7w6wzw6oo4buXMSjhurPhu4nDrSjhurPhu4soxqF1KMOi4buLw63hurso4bq74buL4buZKOG7l+G6o+G7myho4buPw60o4bqzcDEow6Jvw6oow63hurtxKMOt4bq7csO1w6oo4bqz4buLKOG7ncawKOG7m+G6v8OtIyjhu5Xhu53Do8OtKOG6s+G6veG7o8Ot4bq7KMON4bq94bqhw60o4bq14bqhw60o4bubNMOqKOG6szLhurMow6Lhu4cxKOG7meG6vXLhu43DreG6uz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZduG7neG7m+G6vcOs4buXIT/hu5rhu5fhu53DreG6uyjhu5rhur1wxrAmL+G7mT8=

Trung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]