(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách kịp thời hỗ trợ người dân và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Chính sách này đã tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn.
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG7hmHDrHvhu6phZMOh4buqZj3hurXhu6rDsmguZ+G7quG6tWHhur3hu6pvY+G6teG7qm/hu7bhu43hu6rEqWjhu6pbJMOhw5ovYeG7rMOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4dBXeG7tn3hu6jDmUdh4bq9w6Hhu6o5w6Hhu7bhurXhu6rhu4No4bu2UeG7qsWpYcOg4bq1YeG7quG7h2Hhu4vhu6pbJOG7qj7hu7bhurXhu6phQOG6tWHhu6rhurVhw6E0aOG7qnthw6DhurVh4buqZuG7uHth4buq4bqx4bqj4buH4buqZ2Hhur3DoeG7qmHDqeG7qmfhu4XDquG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqfSzhurXhu6pvQOG7quG6sWFiw6Hhu6rhu4dhw6x74buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqxw6HhurVh4buqZzPhu6ot4buqw7Ik4buqYcSRw6Hhu6pm4bu2aOG7qlsjw6Hhu6p94bqje2Hhu6rFqcOCT8OBxrAt4bus4bu0UeG7qls/e+G7qj7DoTVn4buq4bq3QOG7quG6tDlh4bqj4buq4buDaOG7jTNn4buqZmPhu6rhu6zhu6wv4bq04buCLcWp4buG4buq4bq1OUDhu43hu6pW4buwLeG7rC3hu67hu7Dhu67hu67hu6pvNOG7qsWpYcSp4bq54bq1OeG7qmfhu4XhuqHhurVh4buq4buHYcOse+G7qmFkw6Hhu6pvQOG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6scOh4bq1YeG7qmcz4buqLeG7qsOyJOG7qmHEkcOh4buqb0Dhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqxYeG7tsOh4buq4bq0OWHhuqPhu6rhu4No4buNM2fhu6pmY+G7qldWL+G7ruG7sOG7ruG7ri/hu4JB4busWOG7qnvhu4vhu7bhu6rhu4JoY3vhu6phxJHDoeG7qm804buqe2HDoOG6tWHhu6pm4bu4e2Hhu6pnQMOh4buq4bqxYeG6peG7tlHhu6pnw6E04bq14buqZzXhu6phw6nhu6pn4buFw6rhu6p7YcSp4bq54bq1OeG7qmfhu4XhuqHhurVhUuG7qsWpYcOg4bq1YeG7qmbhu7h7YeG7quG6tUDhu43hu6pbJOG7qmcjw6Lhu6pnYTLhurPhu6rhurVhw6E0aOG7qlvEkeG6tTnhu6rhurdse+G7qm9A4buq4oCcZmp74buqPihn4oCd4buqe2HDouG7quG6tTThurXhu6rhurHDoeG6tWHhu6pnM1Hhu6o+PcOi4buqWz3hurPhu6rhu7bhurXhu6pmw6HhurVh4buqw7Ik4buqYcSRw6FR4buqYcOp4buqZ+G7hcOq4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6tVHhu6p9w6Lhu7bhurVh4buq4bq1OWHDoTXhu4fhu6pn4buFMuG6teG7qlvhuqPhu7bhu6o+QOG6teG7qmfDo+G6tWHhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu24buqb8Spw6pn4buq4buDaOG7tuG7quG6sWHhuqXhu6rhurFhJeG6tVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buoZ13Dsmct4bu24bq3w6E54bq14bug4buqe13hurVnXeG7hVDhu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWFjhu7Lhu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8ve33hurVSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buu4buu4buuVy/hu67hu6zDnX1Y4busWeG7sOG7slfhu65nw51WV+G7sFfhurfhu7BS4bqv4buHOeG7nuG7heG7lsOdWeG7ruG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6jhu4Zhw6x74buqYWTDoeG7qmY94bq14buqw7JoLmfhu6rhurVh4bq94buqb2PhurXhu6pv4bu24buN4buqxKlo4buqWyTDoeG7qOG7qsOzw6F9Z2Hhu5bhu6jhu7Lhu7Dhu7Dhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buoWFjhu7Lhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHxanhu7bhu4dnw6HDouG6teG7qMOZxalh4bqj4buq4bq2MuG7qkdh4bqj4buqR2HhuqPhurVh4buqb0Dhu6p74bu44bq14buqPsSR4buq4bq1OSzhurXhu6phQOG6tTnhu6o+MuG6teG7quG6tWFu4bq1OeG7qm8jZ+G7qn3EqeG7tuG7qmYq4buH4buqWzPhurXhu6rhurHDteG7qmdhaOG7qmHDoiN7YVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lH4buFw6E24bq14buq4bqxYeG7tsOh4buq4bq0OWHhuqPhu6rhu4No4buNM2fhu6pmY+G7quG7rOG7rC/hurThu4Itxanhu4bhu6rhurU5QOG7jeG7qlbhu7At4busLeG7ruG7sOG7ruG7ruG7qm804buqxalhxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhu4dhw6x74buqYWTDoeG7qm9A4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqxw6HhurVh4buqZzMt4buqw7Ik4buqYcSRw6Hhu6pm4bu2aOG7qlsjw6Hhu6p94bqje2Hhu6rFqcOCT8OBxrAt4bus4bu04buqVDnhuq3DoeG7qmcqZ+G7quG6t0Dhu6rhurQ5YeG6o+G7quG7g2jhu40zZ+G7quG7rOG7rFXhu6pvQOG7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurFh4bu2w6Hhu6rhurQ5YeG6o+G7quG7g2jhu40zZ+G7qmZj4buqV1Yv4buu4buw4buu4buuL+G7gkHhu6xY4buqe+G7i+G7tuG7quG7gmhje+G7qmHEkcOh4buqbzThu6p7YcOg4bq1YeG7qmbhu7h7YeG7qmdAw6Hhu6rhurFh4bql4bu2UeG7qmfDoTThurXhu6pnNeG7qmHDqeG7qmfhu4XDquG7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWFR4buqZ2vhu6rhurU5QOG7jeG7quG7rsOdLVfhu6pbM+G6teG7quG6teG7tuG7jVHhu6rhurQ5LOG6teG7qmFA4bq1OeG7qsWpYcOg4bq1YeG7qmbhu7h7YeG7qsOyJOG7qmHEkcOh4buqLeG7qsWpYcOh4buq4bq1YeG7uOG6tWHhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu24buqWyThu6pnZeG7qnthanvhu6p74bu4e+G7quG7h2HDoTLhurXhu6o5w6Hhu7bDouG7qn3huqN7YVHhu6rhurHhuqPhu4fhu6pnYeG6vcOh4buqOcOhPcOh4buq4bq1OSzhurXhu6rhurU5aGThurXhu6pvY+G6teG7qmHDqeG7qmfhu4XDquG7qmcjw6Lhu6pvw6E1e+G7quG6t0DhurNR4buqfWjhu43hu6pn4buF4bqh4buqb0Dhu6rhurPhur/hu6rhu4XEkeG6tTnhu6pvw6E1e+G7quG6t0DhurNR4buqOeG6peG7h+G7quG7h2Eh4bq14buqWz3hurPhu6o+PcOi4buq4bu24bq14buqZsOh4bq1YeG7qsOyJOG7qmHEkcOhUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcWp4bq54buqZuG6v+G7qmY94bq14buqw7JoLmfhu6pbZOG7quG6s8SRe+G7qnvhu4vhu7bhu6rhu7bhurVh4buq4bq2MuG7qk8l4bq14buq4bqyw6HhurVhUeG7qsOyJOG7quG7qWLhurU54buqR2HhuqPhurVh4buqVOG7qWLhurU54buqRuG6ueG6tVXhu6p7YWjhu40y4bq14buq4bq3QOG6s+G7qnvhu7h74buqZj3hurXhu6rhu4dhKeG6s+G7quG6s8SRe+G7qn0s4bq14buqfcOs4bq1OVHhu6rhurVhxKnhu6Dhu6o+QOG6teG7qjlhM1Hhu6o5w6HEqeG6veG6tTlR4buqZ+G7i1JSUuG7qnthw6Lhu6rhurFh4bu4e2Hhu6phQOG6tTnhu6pn4buFw6LhurU54buqb0Dhu6rhurU5w6JAw6Hhu6phaOG7jTXhurVS4buq4buZ4bq1YeG7quG6ssOh4bq1YeG7qnthw6Lhu6o+w6EzZ+G7oOG7quKAnE9Aw6Lhu6pnYeG6vcOh4buqW8OhNuG6s+G7qnthxKnhu7bhu6rDsj3hu43hu6rhu4Xhu7bhu6p94bqje2Hhu6rFqcOCT8OBxrAt4bus4bu0UeG7qsOyxKnhur/hurU54buq4bqzxJF74buqZ2HEqeG6veG6tTnhu6rDsmjhu40y4bq14buqZyPDouG7qm/DoTV74buq4bq3QOG6s+G7qnthw6Lhu6rDneG7quG6t+G7tsOi4buqW8SR4bq1OeG7qm/hurvDoeG7qmfDoTThurXhu6p7YuG6tTnhu6p94bu2w6Lhu6pbxJHhurU54buqZ2vhu6rhu65Y4buw4buqLeG7qlZY4buw4buq4bq1OWHhuqHhurXhu6pbZOG6tTkv4bq1OUDhu40v4bq1OcSp4bq9w6FS4buqR2jhu43hu6rhurVhw6Ey4bq1UeG7qmdr4buq4bqxYcOh4buqw7I94buN4buq4buF4bu24buqfeG6o3th4buqxanDgk/DgcawLeG7rOG7tFHhu6pmPeG6teG7quG7h2Ep4bqz4buqe+G7i+G7tuG7qsOyxKnhur/hurU54buqZ8OhMmjhu6pnYcOs4buq4buFLmfhu6rhurFh4bqlUuG7qkdiw6Hhu6pbJOG7quG7h2E9w6Hhu6o5w6E94bqz4buq4bq1YSzhurXhu6rhurdse+G7qsOyaGPhurU54buqe+G6p+G6teG7qlfhu6rhurfhu7bDouG7qlvEkeG6tTlS4buqQcOhNeG6teG7quG6teG7tuG7jVHhu6p94bqje2Hhu6rFqcOCT8OBxrAt4bus4bu04buqWyThu6pbxKnDqnvhu6pbKeG7jeG7quG6t8Otw6FR4buqYcOiI2fhu6pbxJHhurU54buqZj3hurXhu6rDsmguZ+G7qlvhu7bhurU54buqfSHhurXhu6phZMOh4buq4buHYcOse1Hhu6pmw6LhurU54buq4bq1OWhk4bq14buqb2PhurXhu6pbIWjhu6pnxKnhu6rhurNo4bu24buqZ2Ey4bqz4buqOcOpUeG7quG6s+G7uOG7jeG7quG6s+G6pXtR4buqZ+G7hT3hu6p7YuG6tTnhu6p7YcOi4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6rhurdA4bqz4buq4bq1OWE0UlJS4buq4buDaD3hu6pnYShn4buqW+G7tuG6tTnhu6rhu4UuZ+G7quG6sWHhuqXhu6rhurFhJeG6tVLhu6pH4buFw6LhurU54buq4bq3aXvhu6p7YcSp4bu24buqPsOhM2fhu6rhu4dhPcOh4buqw7LDouG7tuG7jeG7qsOy4bq/4buq4bq1OWhk4bq14buqb2PhurXhu6o+JuG6tTnhu6p74bu4e2Hhu6rhurVAw6JR4buq4buFLmfhu6rhurPhu7bhu43hu6pnYsOh4buqW8Spw6p74buqPuG6oeG6tWHhu6rDsiJn4buqZ2FoxJF74buqfcOhNeG6teG7qm/hu7bhu43hu6pvY+G6teG7qmHDqeG7qmfhu4XDquG7qmcjw6Lhu6pvw6E1e+G7quG6t0DhurNR4buqfWjhu43hu6pn4buF4bqh4buqb0Dhu6rhurPhur/hu6rhu4XEkeG6tTnhu6pvw6E1e+G7quG6t0DhurPhu6pnYV3DouG7qmfDoeG6tWHhu6pnYSHhurXhu6rhurQ5YeG6o+G7quG7g2jhu40zZ+G7quG7rOG7rFLhu6rhurQ5QOG7jeG7quG7ruG7si1XLeG7ruG7sOG7ruG7rlHhu6pnYsOh4buqW8Spw6p74buq4buGYeG6p+G6tTnhu6o5w6Hhu7bDouG7qn3huqN7YeG7quG6tDks4bq14buqYUDhurU54buqxalhw6DhurVh4buqZuG7uHth4buqw7Ik4buqYcSRw6Hhu6phaOG7jTXhurXhu6rhu6li4bq1OeG7qkbhurnhurXhu6o5w6E9w6Hhu6rhurU5LOG6teG7qmZj4buqZ8OhNOG6teG7quG7rOG7sOG7sOG7qmfhu4XDoTVo4buqW2ThurU54oCdUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7pzLhurXhu6pvI2fhu6p9xKnhu7bhu6rhurDDoeG6s+G7qkHDokDhurU54buqYSho4buqZuG7tsOh4buqZ+G7hcSDaOG7quG7g2g94buqb0DhurU5UeG7qnth4bqj4buq4bq2MuG7qkdh4bqj4buqR2HhuqPhurVhUeG7qmdhYuG6teG7qkfhu4XEqeG6veG6tTnhu6pG4bq54bq1UeG7qsOyJOG7qsWp4bu4e+G7qkbhurnhurXhu6pUZ2HhuqPhu6rDsiThu6rhurQ5YcOh4buqRuG6ueG6tVXhu6rhurFhYuG6tTnhu6o5w6EuaOG7quG6tWXDoeG7quG6tcOhNOG6s+G7qm9ow6Hhu6Dhu6pG4bu2aOG7quG6sWHDoeG7qlvEqcOqe+G7qnvhu7jhurXhu6o+xJHhu6rhurQ5LOG6teG7qmFA4bq1OeG7qsWpYcOg4bq1YeG7qmbhu7h7YeG7qsOyJOG7qmHEkcOh4buqZ2HhuqPhu6rDsiThu6rhurQ5YcOh4buqRuG6ueG6teG7qjnDoT3DoeG7quG6tTks4bq14buqZmPhu6pnw6E04bq14buq4bus4buw4buw4buqZ+G7hcOhNWjhu6pbZOG6tTnhu6p94bqj4buH4buqe2hjw6Hhu6pnYeG7uOG6tTnhu6pXLeG7ruG7sOG7ruG7rlHhu6pnYsOh4buqWyThu6pbIWjhu6pnxKlR4buqez3DoeG7qmcjw6Lhu6rhurcjw6Hhu6rhurVhQOG7quG6t8Sp4bq7w6FR4buq4bqzaOG7tuG7qmdhMuG6s+G7quG7h2Es4bq14buqPuG6peG6teG7qm9A4buqZ2FoMuG7quG6t+G7tsOi4buqW8SR4bq1OVLhu6rGsMOi4buqW8Spw6p74buqWyFo4buqZ8SpUeG7qnthJeG6s+G7qmbhuqV74buq4bqx4bqj4buH4buqZ2Hhur3DoVHhu6rhu6xS4buw4buw4buw4bqz4buu4buqfcSp4bu24buqZ+G7hcOi4bq1OeG7quG6tWFA4buq4bq3xKnhurvDoeG7qlvEqcOqe+G7qmfhu4Vk4bq1OeG7qmdhXcOi4buqZ8OhMmjhu6p7YWgp4bq14buqT8OhXWfhu7nhu5nhu4bhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6pnY2fhu6pvQOG7qnthaCnhurXhu6o+4bqj4buqe2HDouG7qmdhaOG7qmHDoiN7YVLhu6rGsGzhu6rhurHDoTPhurVR4buqfcOhNeG6teG7qmfDoHth4buqfcSp4bu24buq4bq1QOG7jeG7quG6tSXhurU54buqZmguZ+G7qmYx4buqWyNn4buqOSHhurXhu6pW4buqZy7hurVS4buqT+G6u8Oh4buqOcOh4bu44buqPuG7uOG6teG7quG6tWHEqeG7qmHDoTXhurXhu6rhurXhu7bhu43hu6pWw53hu6rhurU5YeG6oeG6teG7qltk4bq1OS/hurE5UeG7qmbhu7Zo4buq4bqxYcOh4buqZ+G7hWvhu6p7YcOh4buq4buHYcOg4buqZjHhu6pbXeG6s+G7quG6tyPDoeG7quG6t8Oqw6Hhu6rhurVhaCjhurXhu6pW4buw4buqZ+G7hcOhNWjhu6pbZOG6tTkvb8OsUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcWp4bu4e2Hhu6pbLOG7jeG7qmHhurnhurXhu6rhu6zhu6pnYeG7uOG6tTlR4buqYcSR4buqOcOh4bu24buqW+G6oeG6tWHhu6rhu7bhurVh4buq4bq0OWjhu4034bq14buq4bupanvhu6pHw6DhurVhUeG7qsOyJOG7qkE9w6Hhu6rhurRhLOG6teG7qlRnYeG6o+G7qsOyJOG7quG6tDlhw6Hhu6pG4bq54bq1VeG7qnvhu4nhurU54buqW8Spw6p74buq4buGYeG6p+G6tTnhu6o5w6Hhu7bDouG7qn3huqN7YeG7quG6tDks4bq14buqYUDhurU54buqxalhw6DhurVh4buqZuG7uHth4buqw7Ik4buqYcSRw6Hhu6pnYeG6o+G7qsOyJOG7quG6tDlhw6Hhu6pG4bq54bq14buqOcOhPcOh4buq4bq1OSzhurXhu6pmY+G7qmfDoTThurXhu6rhu6zhu7Dhu7Dhu6pn4buFw6E1aOG7qltk4bq1OeG7qmdr4buq4bq1OWhk4bq14buqb2PhurXhu6phw6nhu6pn4buFw6rhu6pnI8Oi4buqb8OhNXvhu6rhurdA4bqz4buqZ2Fdw6Lhu6rhurQ5YeG6o+G7quG7g2jhu40zZ+G7quG7rOG7rFLhu6rhu5nhurVh4buqR8Og4bq1YeG7qnthw6Lhu6o+w6EzZ+G7oOG7quKAnEbhu7Zo4buq4bqxYcOh4buqW8Spw6p74buqOcOhPcOh4buq4bq1OSzhurVR4buqZ2LDoeG7quG7g2jhu40zZ+G7qlvhuqPhurVh4buqZ2Hhu7bhu43hu6pbZcOh4buq4bqzYuG7qmHhuqHhurVh4buqZj3hurXhu6rDsmguZ+G7qnvhu4vhu7bhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YVLhu6pHYeG7tuG7jeG7qm/huqHhu6pn4buFxKnhurt74buqWyzhu43hu6p7YcOj4buqe2Fo4buNMuG6teG7qmfhu4Vk4bq1OeG7quG6t2nhu7ZR4buq4bqzQGjhu6pn4buFMuG6teG7quG7rOG7quG6szxo4buq4buFaMSR4bq1OeG7qnvhu4vhu7bhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YVHhu6rhurXhu7bhu43hu6pnYsOh4buqWyThu6rhurPhur/hu6rhu4XEkeG6tTnhu6pnYTLhurPhu6p7YSXhurXhu6rhurVoYsOh4buqWzbhu6pnJeG6tTnhu6pnYTLhurPhu6pnYWjhu6rhurVhKOG7h1Lhu6pP4bqh4buqbyjhu41R4buqZ2vhu6rhurU5aGThurXhu6pvY+G6teG7qnvhu4vhu7bhu6rhurU5LOG6teG7qmFA4bq1OeG7qnthw6DhurVh4buqZuG7uHthUeG7quG6sTNn4buqYcOq4buH4buqb+G6u8Oh4buqe+G7uHvhu6rhurU5aGThurXhu6pvY+G6teG7qmFo4buN4buqW8SR4bq1OeG7quG6sWHhu7h7UeG7qmdiw6Hhu6pbJOG7quG6s2jhu7bhu6pbxKnDqnvhu6pX4buqe8Oi4bq14buqZ+G7hSxoUeG7qj7huqfhu6pvQOG7qljhu6p7w6LhurXhu6rhurfDquG6teG7quG6s+G7uOG6tVLhu6rhu6lA4bq14buqOcOh4bu24buqZml74buqe+G7i+G7tuG7qjnDoeG7tuG7qlvhuqHhurVh4buqZ2LDoeG7qmHDoTXhurXhu6pb4bu24bq1OeG7quG7h2Hhu7hn4buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG7hS5n4buqZ2NnUuG7qsWpauG7qltA4buq4bq1QOG7jVHhu6rhurFhYuG6tTnhu6o+4bu2w6Lhu6rhurcsaOG7quG6tW7hu7ZR4buqOcOh4bu24buqW+G6oeG6tWHhu6pnYsOh4buqZjHhu6pnYcOi4bu4Z+G7quG6sWHhuqnDoeG7qmHEkeG7qnso4bq14buq4bq1OWHDqMOi4oCdUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG6sGFi4bq1OeG7qnthw6Phu6p74bql4buqYcSR4buqOcOh4bu24buqW+G6oeG6tWHhu6rhurNA4buq4bq1YcOhNGjhu6pnZeG7qnthantR4buqW+G6ueG6teG7qm/huqNR4buqfcOi4bu24bq1YeG7quG6tTlhw6E14buH4buqZ+G7hTLhurXhu6pb4bqj4bu24buqPkDhurXhu6pnw6PhurVh4buqe+G7ieG6tTnhu6pbxKnDqnvhu6pnw6Ez4buH4buqeyjhurXhu6rhurU5aGThurXhu6pvY+G6teG7qmfDoOG6teG7qn3DrOG6tTnhu6rhurVA4buN4buqWzbhu6rhu4dhw6x74buqYWTDoVHhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6pmPeG6teG7qsOyaC5nUeG7quG6scOh4bq1YeG7qn3DouG7tuG6tWFR4buq4bq1YcSp4buqxali4bq1OeG7qmfhu43hu6rFqeG7huG7quG6suG7tsOh4buq4bq2w6HhurVh4buqR2Hhu7bhurVh4buqQeG6peG7tlLhu6rhu7nDoeG7uOG6s+G7qltje+G7qsWpYuG6tTnhu6pn4buNUeG7qmLhurU54buqQWThu6pBbmjhu6pHYcOhM2fhu6p7YcOi4buqPsOhM2fhu6Dhu6rigJxHYeG7i+G7qmfDrHvhu6pv4bu24buN4buqb2PhurXhu6pnI8Oh4buq4bq0OSzhurXhu6phQOG6tTnhu6rFqWHDoOG6tWHhu6pm4bu4e2Hhu6rDsiThu6phxJHDoeG7qntse+G7quG6scO14buq4bq1YeG7tuG6tWHhu6p7YeG6peG6tTlS4buqxalhw6Phu6pn4buFw6LhurU54buqOSHhurXhu6rhurPEkWfhu6pnaCHhurVR4buqe2LhurU54buqZ+G7jeG7qlsk4buqb+G7tuG7jeG7qlvEqcOqe+G7qmfhu4Uy4bq14buq4bu04buw4buw4buqZ+G7hcOhNWjhu6pbZOG6tTnhu6pbNuG7qmfhu4U94buq4bq3xKnhurnhurU54buqe2HDouG7quG6tTnEqeG6vcOh4buq4bq34bu2w6Lhu6pbxJHhurU54buq4bqx4bqj4buH4buqZ2Hhur3DoVLhu6pHa+G7qlvhuqVR4buqb2vhu7bhu6o5w6Fp4buH4buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6rhurfhu7bDouG7qlvEkeG6tTnhu6o+PcOi4buqWz3hurPhu6p7aMSRe+G7qmZj4bq1OVDhu6p9w6Lhu7bhurVh4buq4bq1OWHDoTXhu4fhu6p74buJ4bq1OeG7qlvEqcOqe+G7quG6t8Oqw6Hhu6pna+G7qnthw6DhurVh4buqZuG7uHth4buq4bq1QOG7jeG7quG6sWHDoeG7qmHDoiNn4buqW8SR4bq1OeG7qmY94bq14buqw7JoLmdR4buq4bqxw6HhurVh4buqfcOi4bu24bq1YeG7quG6sWFi4bq1OeG7qj7huqPhu6rhurU5a+G6tTnhu6pn4buFNeKAnVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buoZ13Dsmct4bu24bq3w6E54bq14bug4buqe13hurVnXeG7hVDhu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu7Lhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWOG7rsOd4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL3t94bq1Uj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L31dZuG6sWfDouG7hy/hurVdw7NmL+G7ruG7ruG7rlcv4buu4busw519WOG7rFnhu7Dhu7JY4busZ1ZZ4buwWFfhurfhu7BS4bqv4buHOeG7nuG7heG7lldZ4bu04buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qOG7hmHDrHvhu6phZMOh4buqZj3hurXhu6rDsmguZ+G7quG6tWHhur3hu6pvY+G6teG7qm/hu7bhu43hu6rEqWjhu6pbJMOh4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hY4buuw53hu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHxanhu7bhu4dnw6HDouG6teG7qMOZxalh4bqj4buq4buGYSPhurPhu6pHYeG6o+G7quG6tsOqw6Hhu6pUb8Oq4buq4bu24bq1YeG7quG6tDlo4buNN+G6teG7quG7qWp74buqR8Og4bq1YVXhu6rhur/hu6rDsiThu6pBPcOh4buq4bq0YSzhurVR4buqZ2HhuqPhu6rDsiThu6rhurQ5YcOh4buqRuG6ueG6teG7qnthJeG6s+G7qmbhuqV74buqW0DhurXhu6pn4buFLGhR4buqPuG6p+G7qnvhu4vhu7bhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lH4buFMuG6teG7qlss4buN4buqe2HDo+G7quG6t0Dhu6pX4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qmdl4bq1OeG7qmZj4buqWFdW4buq4bqxYeG7uHth4buqYUDhurU54buqW+G7i+G7qlvDoTRo4buq4bqxw6E14bq14buqZ2Hhu7bhurPhu6o5w6Hhu7bhu6rFqWHEqeG6ueG6tTnhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qnthw6Lhu6pv4bu24buN4buqYcOp4buqZ+G7hcOq4buqZyPDouG7qm/DoTV74buq4bq3QOG6s1Hhu6p9aOG7jeG7qmfhu4XhuqHhu6pvQOG7quG6s+G6v+G7quG7hcSR4bq1OeG7qm/DoTV74buq4bq3QOG6s+G7qmdhXcOi4buqZ8Oh4bq1YeG7qmdhIeG6teG7quG6tDlh4bqj4buq4buDaOG7jTNn4buq4bus4bus4buqe+G7i+G7tuG7qsWpYcOg4bq1YeG7quG7h2Hhu4tS4buq4bupM+G6teG7quG6tTlA4buN4buqWS1ZLeG7ruG7sOG7ruG7rlHhu6pmY+G7quG6sWHhu7h7YeG7qmFA4bq1OeG7quG6tUDhu43hu6pbJOG7qlvEqcOqe+G7qjnDoT3DoeG7quG6tTks4bq14buqb+G6u8Oh4buqZmPhu6pnw6E04bq14buq4bq3QOG7qljhu7Dhu6pn4buR4buqW2ThurU5UuG7quG6tOG6pcOh4buqbzThu6phw6E1aOG7quG7g2g94buqe+G7i+G7tuG7qjnhuqXDoeG7qmHDqeG7qmfhu4XDqlHhu6pi4bq1OeG7quG6tDlo4buNN+G6teG7qkfDoTPhurXhu6pH4buFalHhu6rhu4Zh4bql4buq4bu5w6Hhu7jhurPhu6pbY3vhu6rhurQ5LOG6teG7qmFA4bq1OeG7qsWpYcOg4bq1YeG7qmbhu7h7YeG7qsOyJOG7qmHEkcOh4buqLeG7qsWpYcOh4buq4bq1YeG7uOG6tWHhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu2UeG7qnthw6Lhu6rhu4Um4bq1OeG7oOG7quKAnOG7qSzhu43hu6rhurdA4buqe2HDoOG6tWHhu6pm4bu4e2Hhu6rhurVhLOG6teG7qm8l4bq14buqYcOp4buqZ+G7hcOq4buq4bqx4bqj4buH4buqZ2Hhur3DoeG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqfSzhurVR4buqfcOi4bu24bq1YeG7quG6tTlhw6E14buH4buqbzThu6rhurU5aGThurXhu6pvY+G6tVHhu6o5w6Fp4buH4buqYeG6reG7qn1o4buN4buqZ+G7heG6oVHhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmfhu4XDoTbhurXhu6pmPeG6teG7qsOyaC5nUeG7quG6scOh4bq1YeG7qn3DouG7tuG6tWFS4buq4buCaOG7tuG7qlvhuqXhu6o54bql4buH4buqb0DDouG7qmdhQOG6tWHhu6pnw6B7YeG7qnthaOG6tTnhu6p74buL4bu24buqZ8Oj4bq1YeG7qmfhu4XDouG6tTnhu6pnYWx74buqYcOhNeG6teG7qsWpYcSp4bq54bq1OeG7qmfhu4XhuqHhurVh4buq4buHYcOse+G7qmFkw6FR4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqxw6HhurVh4buqZzPhu6ot4buqw7Ik4buqYcSRw6Hhu6pm4bu2aOG7qlsjw6Hhu6p94bqje2Hhu6rFqcOCT8OBxrAt4bus4bu0UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu5loZ2HDouG7heG7qMOZ4bunQMOh4buqb0Dhu6o94bq1YeG7oOG7quG6ssOh4bq1YeG7qsOSaOG7jTLhurXDmi/hu4fDmQ==

Bài và ảnh: Minh Xuyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]