(vhds.baothanhhoa.vn) - Chính thức giải ngân từ ngày 27-4-2022, đến ngày 6-6-2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) - Chi nhánh Thanh Hóa đã giải ngân được 115,2 tỷ đồng/423,5 tỷ đồng vốn phân bổ từ Trung ương theo Nghị quyết số 11/NQ-CP cho khách hàng. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của NHCSXH đã kịp thời đưa đồng vốn hỗ trợ đến đối tượng được thụ hưởng.
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOdTOG6pyjDsyPhuqfDsuG7oSPhuqfhuq3hurfDsiNtw7I+I+G6u+G6pcOyZ+G6uyPhu51m4bq7Izjhuqfhuqnhurvhuqcjbyg44bqnWS/huqckw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bqmw6EhOUDDneG7t+G6p+G6qeG6u+G6pyPDs+G6p+G7mTgj4bql4bqtPuG6rSPhurvhuqUx4bq7I8Oz4buVI+G6u+G6pSnhu6EjJTstJi0lPSUl4busI2Hhuq/hursj4bq74bqlKeG7oSM6LTotJT0lJeG7rCPhurrhuqUx4bq7I+G6pynhurvhuqUj4bu34bqn4bqp4bq74bqnI28oOOG6pyPhu597I+G6p2jhuq0jV+G6uuG6puG7t0/hu57huqZYIy0j4bu34bqn4bqtI+G6u+G6pyjhurvhuqcjw5Phuqch4bq74bqnI+G6psOqISNheyPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6pTHhursjYeG7k8SpOCMkJD/hu6wlI8OzcyNhZ+G6u+G6pS8mJSrhu6w/I8OzcyNhZ+G6u+G6pSPhu51m4bq7I2zhuqcx4bq7IzdpI8Oz4buVI8OTbsOy4bq74bqlI+G7k8Os4bq74bqlI8Oz4bqnw6Hhur0j4bq64bql4bqnYiNtw7Lhu6Hhuq/DsyNvZiMkJC/hurpNLeG7t0wjOOG6p+G6vSNl4bqnKDjhuqcj4bqnKeG6u+G6peG7riPhu7fDqiNh4buTxKk4I2Xhuq/DsyNtw7I+I+G6uynhu6Ejw6kpI+G6u+G6p+G7iSNv4buXI+G7nSnhur0jOMOyaDgjbcOy4buh4bqvw7Mjw6nhuq3hurfDs+G7rCNhZ+G6u+G6pSM3aCM4w7QhIzg+I+G6p+G6tyPDs+G6p2bhurvhuqUjOOG6p+G6qeG6u+G6pyPDs25iI8Oz4buVI8OzY+G6u+G6pyNh4bqv4bq7IzjDrCNvauG7rCNhIjgjN+G6reG6t8OzI8OpKSNv4buXI+G6u8OtI8Op4buXOOG7rCNtw7Lhu6Hhuq/DsyPDszHhurkjOMO0ISPhurrhuqbhu7dP4bue4bqmI2F7I2VibCPDs+G6p+G7ieG6rSNh4buTISNhZ+G6u+G6pSPhu51m4bq7I+G6p8OtI8OzbsSpI2Hhuq/hursjYWbhuq0jw7Phu5PEqeG6u+G6pSNh4buTxKk4I8Oz4bqnw7Uj4bqn4buTauG6u+G6peG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDDs8Oh4bufw7MtIcOp4bqt4bql4bq74buqIzjDoeG6u8Ozw6Fu4buwQMOdWeG6reG6ueG6pSM4w6khb2/DmUDhuq3hu7fDoeG6u8Ozw6FuQCNvw7Phu6HDqcOhw5lA4buj4bqtOcOz4bqn4buqIyw9PWzhu5/hu7Aj4bqnw6Hhuq3huqXhuqfDs+G7qiMqLiZs4buf4buwQCNvbjjDmUAvL+G6reG7neG7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy/hurvDoeG7o28vJSUlJi8lJDs5PyQuPyYkJsOzLiUqJizDqT3hu67EkWzhuqXhu6huw5k/OztAIyHDqcOzw5lATOG6pyjDsyPhuqfDsuG7oSPhuqfhuq3hurfDsiNtw7I+I+G6u+G6pcOyZ+G6uyPhu51m4bq7Izjhuqfhuqnhurvhuqcjbyg44bqnQCPhu6Phuq05w7PhuqfDmUAsPT1AI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7PDmUAqLiZAIy/DnVkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7tyFsw7Phuq3hur3hurtAw51B4bqt4bqz4bq5I+G6peG6rSHhur0jOWI44bqnI+G6uuG6puG7t0/hu57huqYjw7M84bqtI2zhuqfhu5Phu4nhurvhuqUjQeG7heG6u+G6pSPhu5zhurcjV8OTTCPDk+G6pyHhurvhuqcj4bqmw6ohWCPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7I8Oz4bqnw7Qjw7PDtTgj4bql4bqtPuG6rSPhurvhuqUx4bq7I+G6u+G6pcOyZ+G6uyPhu51m4bq7I+G7k8OyI2F74bqtI8Oz4bqnw6Hhur0jw7Phuq3hurvhuqcjw7Phuqcz4bq7I+G6uuG6peG6p2IjbcOy4buh4bqvw7MjJCQjOMO0ISPhu7fhuqfhuqnhurvhuqcjbOG6p8O04buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG6uuG6pSHhu6EjbyHDsiNl4bqn4bqtI+G6uuG6peG6p2IjbcOy4buh4bqvw7Mjb2YjJCQj4bq74bqlKeG7oSMqPS0kLSU9JSUjOMO0ISPhu7fhuqfhuqnhurvhuqcjbOG6p8O0IzjDqiPhuqfhuq3hurfDsiPDqeG7lzjhu6wj4bq64bqm4bu3T+G7nuG6piMtI+G7t+G6p+G6rSPhurvhuqco4bq74bqnI8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiEjYXsjw7Phuqcp4bq74bqnI8OpNGwjw7NpI8OzbuG6reG6s+G6uyNl4bqnIeG6rSPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq74busI2Fn4bq74bqlI8Oz4bqn4buJ4bqtIzch4bq7I+G6pynhurvhuqcjZeG6ryPhuqfhur08OOG6pyPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7I2Hhuq/hursjOCg4I2HDrOG6uyPhu51iI8OzbuG7lzgjw7PhuqfDsmg44buwI8OzaSM44bqn4buZOCPhuqdo4bqtI+G6u+G6peG6p2Ijw7M0bCPhuqfDsjLhursjbcOy4buhI8OzbuG6q+G6u+G6pyPhurvhuqXhuqfhuq3hurdsI+G7ncO1Izjhuqfhur0j4budIeG7oeG7rCNvMOG6uyNvKeG6u+G6pSPhurnhu4Hhuq0jYeG6reG6scOyI2Xhuq3hurfhursjYeG6syPhuqfhu5Phu4vhurvhuqUjOTbhursj4budKSPDs27huq3hurPhursjZeG6pyHhuq0jOOG6p+G6vSPhu50h4buh4buwIzjhuqfDtCNhaOG6u+G6pSNs4bqnZuG6rSPhuqfEqWwj4bud4buL4bqtIzjhuqfhuqnhurvhuqcjbcOy4buh4bqx4bq7I2FiISNs4bqn4buTw6zhurvhuqXhu6wjOCg4I8OzaSM44bqn4buZOCM44bqn4bqp4bq74bqnI8OzbmIjLSPhu597I+G6p2jhuq0j4bq74bqnNOG6uyPDtOG7oSPDs+G6pyg4I2HhurMjw7PDsuG7ocSD4bq7I8OzbsOy4buh4bqx4bq74busI2zhuqdpIzfhuq3huq/hursjOOG6p8O0I8OzbuG7k8Os4bq74bql4busIzjhuqfhuqnhurvhuqcjbyg44bqnIzjhuqfhur0j4budIeG7oSNh4bqv4bq7I+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSNvxqEjOcO14bq74bqlI8OpIeG6vSNhaOG6u+G6pSPDs27Eg+G6uyNhYiEjNynhurvhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bq64bqm4bu3T+G7nuG6piMtI+G7t+G6p+G6rSPhurvhuqco4bq74bqnI8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiEj4budKSM4KDgjbOG6p+G6v+G6u+G6pSPhuqXhuq0h4bq9IzliOOG6p1kvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53hurrhuqbhu7dP4bue4bqmI8OzbuG7lzgjw7PhuqfDsmg4Izjhu5HhurvhuqUjbOG6p2bhuq0j4bqnxKlsI+G7neG7i+G6rSM4KDgjOMOsI23DsiHhursjNyjhur0jOOG6p+G6qeG7rCPDs27DsuG7oeG6seG6uyPDs+G6p+G7heG6u+G6pSPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7I+G6u+G6p+G6reG6scOyI2zhuqfDquG6u+G6pSNv4buX4busI8Oz4bqt4bq7Izcp4bqtI2E14buhI+G6uTzhurvhuqcjw7PDsuG7ocSD4bq7I8OzbsOy4buh4bqx4bq7I+G7nSkjw7M84bq9I8OpNGwjOCg4I2XEg+G6u+G6pyPDs+G6p+G7heG6u+G6pSPDs+G6reG6uyNh4bqv4bq7I2XhuqcoOOG6pyPhuqcp4bq74bql4busIzjhu4XhurvhuqUjZeG6pyHhuq0jOCg4I8Oz4bqnw7Qjw7PDtTgj4bql4bqtPuG6rSNtw7Lhu6Hhuq/DsyM44buF4bq74bqlI+G7neG6reG6tzgjOOG6p+G6vSPhu50h4buhI8OzPOG6rSPDs27DtSNvauG7rCNh4bqt4bqz4bq5I+G6peG6rSHhur0jOWI44bqnI+G7n3vhu6wjbOG6p+G7k+G7ieG6u+G6peG7ruG7ruG7riPhurrhuqXhur0p4bqtI24h4busIzjhuqfhuq0j4bq74bqnKOG6u+G6pyM44buR4bq74bqlI2F7I8Oz4bqn4bqt4bqvw7Mjw6k0bCM4KDgjYeG7k+G7ieG6u+G6pSM5MeG7oSPhurvDquG6u+G6pSPDszzhuq0jw7Nuw7Ujb2ojOOG6p+G6qeG6u+G6pyPhu50pIzgoOCNs4bqn4bq/4bq74bqlI+G6peG6rSHhur0jOWI44bqnI+G6p8Oy4buh4bq34bq74busI8Oz4bqnYiPhu5974busI8Oz4bqnKeG6u+G6pyNs4bqnZiNh4bqzI8Oz4bqt4bqvbCPhurvhuqc04bq7I8Oz4bqn4buF4bq74bqlI8Oz4bqt4bq7I2zhuqc+4bq7Iyjhurvhuqfhu6wjZWJsI8Oz4bqn4buJ4bqtI+G6p8OtI8OzbsSpI2XhuqcoOOG6pyPhuqcp4bq74bqlI+G6peG6rT7huq0jbcOy4buh4bqvw7MjOCg4I2XhuqfDqiNl4bqnfeG6u+G7rCPhu53hu5Phu4vhurvhuqUj4bq5Wzjhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdw5Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6uyM44bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnIzjhuqfhur0j4budIeG7oSPhu5PDsiNhe+G6rSPDs+G6p8Oh4bq9I+G6uuG6peG6p2IjbcOy4buh4bqvw7MjJCThu6wjw7Nj4bq74bqnI8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiEjYeG7k8SpOCPDk27DsuG6u+G6pSPhu5PDrOG6u+G6pSNs4bqnMeG6uyM3aSMmJSrhu6w/I8OzcyNhZ+G6u+G6pSNh4bqzI8OzbuG6reG6s+G6uyNl4bqnIeG6rSM/Izjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqfhu64jw5Nu4bq94bq74bqlI2HDquG7rCM44bqn4bq9I+G7nSHhu6Ej4bqnw60jw7NuxKkjw7M84bq9I+G7neG6reG6tzgjw6kp4bq54busIznDsuG7oSPDs27huqsj4budKSPhurlqI25o4bq74bqlI+G7neG6reG6tzgjw6kp4bq5I8OpKSM/PSPDs3MjYWfhurvhuqXhu7AjOOG6p+G6vSPhu50h4buhI+G6u+G6pykjaiPhu597I+G6p2jhuq0jw6kpIyQlJCPDs3MjYWfhurvhuqXhu7AjOOG6p+G6vSPhu50h4buhI+G6p+G7gTgjb+G6reG6u+G6p+G7rCNv4bqt4bq74bqnI+G7neG6rcSD4bq7I1fhuqZPT+G7nFgjOMOqI+G6p+G6vSnhursjOD7hurvhuqcj4bql4bqtISNh4bqr4bq74bqnI2XhuqfDqiNl4bqnfeG6uyNh4bqzI+G6ucOyISPhurko4buhI8Oz4bqp4bq74bqn4busI8Oz4bqn4bqt4bqvw7MjN2IjbOG6p8O1OCPhu53DtSPhuqfhu4E4I8OzNGwjw7Nu4buXOCPDs8Oy4buh4bqv4bq7I8OpKSMqPSPDs3MjYWfhurvhuqXhu7AjOOG6p+G6vSPhu50h4buhI8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursj4bu34bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI+G6ucO1OCPDs+G6rcSDw7IjbcOyZjgj4bql4bqtISPhu53hurEjbOG6pyjDsyPDs27huq3hurPhursjZeG6reG6u+G6pyPDs+G6ryMtI+G7n3sj4bqnaOG6rSPhu53hu4/hurvhuqUjYWfhurvhuqUjNynhur0jOTHhursjw7NoOCPDs+G6p+G6reG6s8OyI29mI+G7nSkj4bq54bqt4bqx4bq7I+G6u+G7jeG6rSPDqSkjJSU9I8OzcyNhZ+G6u+G6pSPhu50pIzjhuqfhur0j4budIeG7oSM4w6wjb2oj4bql4bqtKOG6vSM5w7U4I+G6uTPhurkj4bq74bq94bq74busI8Oz4bqt4bqzw7Ij4bqn4buBOCPhurvhuqXhur0p4bqtIzjhu4XhurvhuqUjw6k0bCPDqSkjJeG7rD8jw7NzI2Fn4bq74bql4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOT4buVI+G6u+G6pcOyZ+G6uyNs4bqnMeG6uyM3aeG7rCPhurrhuqbhu7dP4bue4bqmIy0j4bu34bqn4bqtI+G6u+G6pyjhurvhuqcjw5Phuqch4bq74bqnI+G6psOqISNheyPhurvhuqch4bq74bqnIzjhuqfDquG6u+G6pSPDs27huq3hurPhursjZeG6pyHhuq0jOOG6p+G6vSPhu50h4buhI8OzbuG6veG6u+G6pSPDs+G6p+G7ieG6rSPhuqXhuq0h4bq7I2/hu4vhurkj4bq74bqnMsOz4busI+G6u+G6p13hurkjZWJsI8Oz4bqn4buJ4bqtI+G6p8OtI8OzbsSpI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSM5MeG6u+G7rCM54bq9IeG6u+G6pyPhurvhuqXhuqfhuq3hurdsIzdiIz7hurvhuqcj4bqn4buTauG6u+G6pSM3auG6rSM5Yjjhuqcj4bu34bq84buc4bqs4bu5LSQuIzjDqiPhurvhuqXDsmfhursj4budZuG6uyNs4bqnw7U4I+G6p2fhuq3hu6wjbOG6pyjDsyPDs27huq3hurPhursjbz7hursj4bufw7Iyw7Phu6wjZeG6reG6u+G6pyM54bq9IeG6u+G6p+G7riPDk+G7lSPhurvhuqUp4buhIyU7LSbhu6wjw7Myw7MjOD4jOCg4I2zhuqfhur/hurvhuqUj4bql4bqtIeG6vSM5Yjjhuqcj4bq64bqm4bu3T+G7nuG6piNqI+G6p8Oy4buh4bq34bq74busI8Oz4bqnYiPhu5974busI8Oz4bqnKeG6u+G6pyNs4bqnZiPhurlqIzgoOCNh4bqt4bqz4bq5I+G6peG6rSHhur0jOWI44bqnI8OzPOG6rSPhu5974busI2zhuqfhu5Phu4nhurvhuqXhu6wjw7PhuqdiI8OzbjLhursjw7Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6uyPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6pTHhursj4bq74bqlw7Jn4bq7I+G7nWbhursjOCg4Izjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcj4buTw7IjYXvhuq0jw7PhuqfDoeG6vSPhurrhuqXhuqdiI23DsuG7oeG6r8OzIyQk4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUAjb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojOMOh4bq7w7PDoW7hu7BAw51Z4bqt4bq54bqlIzjDqSFvb8OZQOG6reG7t8Oh4bq7w7PDoW5AI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhu6Phuq05w7Phuqfhu6ojLD09bOG7n+G7sCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Oz4buqIz8mJWzhu5/hu7BAI29uOMOZQC8v4bqt4bud4buuNyHhur3Ds+G6pyHhurvhuqfhuqfhur0h4buu4bud4bq7L+G6u8Oh4bujby8lJSUmLyUkOzk/JC4/JiUuw7MuOyY7OsOpPeG7rsSRbOG6peG7qG7DmSosKkAjIcOpw7PDmUBM4bqnKMOzI+G6p8Oy4buhI+G6p+G6reG6t8OyI23Dsj4j4bq74bqlw7Jn4bq7I+G7nWbhursjOOG6p+G6qeG6u+G6pyNvKDjhuqdAI+G7o+G6rTnDs+G6p8OZQCw9PUAj4bqnw6Hhuq3huqXhuqfDs8OZQD8mJUAjL8OdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu3IWzDs+G6reG6veG6u0DDneG6uuG6pcOyZ+G6uyPhu51m4bq7Izjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcjOOG6p+G6vSPhu50h4buhI+G6p8OtI8OzbsSpI+G7neG6reG6tzgjw6kp4bq5I2F7I+G6peG6reG7jWwj4bq74bqn4bqt4bqxw7IjOMOsI29qI8Oz4bqnw7Ij4bq5w7IhI+G6pz7huq0jbz7hursjaiPDk0wjTzPhurkjT8Os4bq7I2zhuqfDtTgj4bqnZ+G6rSPhuqfhur08w7MjYWjhurvhuqUjZeG6reG6u+G6pyM54bq9IeG6u+G6p+G7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53huqbDrOG6uyMkI8Oz4bqnKOG6u+G6pSPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7I+G6peG6rT7huq0j4bq74bqlMeG6u+G7rCNh4bqv4bq7I+G6u+G6pSnhu6EjOi06LSU9JSUj4bq64bqm4bu3T+G7nuG6piMtI+G7t+G6p+G6rSPhurvhuqco4bq74bqnI8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiEjYXsjw7Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6uyPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6pTHhursjYeG7k8SpOCMmLz8jOOG6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyM44bqn4bq9I+G7nSHhu6Ejw7PhuqfDoeG6vSPhurrhuqXhuqdiI23DsuG7oeG6r8OzI29mIyQkI2Hhu5PEqTgjJCQ/4busJSPDs3MjYWfhurvhuqUjOOG6p+G6vSMl4buuLDo9I2XhuqcoOOG6pyPhuqcp4bq74bqlI+G7nSHhu6Ej4budZuG6u+G7riPDk27hur3hurvhuqUjYcOq4busI+G7t+G6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyM44bqn4bq9I+G7nSHhu6Ej4bqnw60jw7NuxKkjw7M84bq9I+G7neG6reG6tzgjw6kp4bq54busIznDsuG7oSPDs27huqsj4budKSPhurlqI25o4bq74bqlI+G7neG6reG6tzgjw6kp4bq5I2F7I+G6peG6rT7huq0j4bq74bqlMeG6uyNh4buTxKk4Iz89I8OzcyNhZ+G6u+G6pS8/PSPDs3MjYWfhurvhuqUjOOG6p+G6vSM/JiojZeG6pyg44bqnI+G6pynhurvhuqXhu7Aj4bu34bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnIzjhuqfhur0j4budIeG7oSPhurvhuqcpI2oj4bufeyPhuqdo4bqtI2F7I+G6peG6rT7huq0j4bq74bqlMeG6uyNh4buTxKk4IyYk4busOiPDs3MjYWfhurvhuqUvJCUkI8OzcyNhZ+G6u+G6peG7rCPhu53hu4vhuq0jJCQ9I2XhuqcoOOG6pyPhuqcp4bq74bql4buwI+G7t+G6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyM44bqn4bq9I+G7nSHhu6Ej4bqmT0/hu5wj4bq5w7IhI+G6uSjhu6Ej4bud4bqtI8Oz4bqp4bq74bqnI8OpKSMlJOG7rC4jw7NzI2Fn4bq74bqlLyo9I8OzcyNhZ+G6u+G6pSPhu53hu4vhuq0jJeG7riQsOiNl4bqnKDjhuqcj4bqnKeG6u+G6pSPhu50pI+G7t+G6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyM44bqn4bq9I+G7nSHhu6EjYWbhuq0j4bud4buL4bqtIzjDrCNvaiPhuqXhuq0o4bq9IznDtTgj4bq5M+G6uSPhurvhur3hurvhu6wjw7Phuq3hurPDsiPhuqfhu4E4I+G6u+G6peG6vSnhuq0jOOG7heG6u+G6pSPDqTRsI8OpKSMk4busOyPDs3MjYWfhurvhuqUvJeG7rD8jw7NzI2Fn4bq74bqlI+G7neG7i+G6rSMlJCNl4bqnKDjhuqcj4bqnKeG6u+G6peG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51BKOG6u+G6pyPhuqXhuq0oI+G7neG6sSPDs+G6reG6r+G6uyNhaCPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6pTHhursj4bq74bqlw7Jn4bq7I+G7nWbhursjOCg4Izjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcjOOG6p+G6vSPhu50h4buhI8Oz4bqnw6Hhur0j4bq64bql4bqnYiNtw7Lhu6Hhuq/DsyMkJOG7rCNM4bqnw6oj4bqk4bqtKOG6uSNhZjgj4bq64bqm4bu3T+G7nuG6piMtI+G7t+G6p+G6rSPhurvhuqco4bq74bqnI8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiHhu6wj4buF4bq74bqlI+G6uuG6pcOy4buh4bq14bq7I8OT4bqt4bqv4bq7I8OTbuG7mSM44bqn4bq9Izfhuq3huq/Ds+G7qiPhurrhuqUh4buhI28hw7IjZeG6p+G6rSPhurvhuqc04bq7I2Hhu5PEqTgj4bq74bqlw7Jn4bq7I+G7nWbhursjw7Phu5Ujw5Nuw7LhurvhuqUj4buTw6zhurvhuqXhu6wjOOG6p+G6rSPhurvhuqco4bq74bqnI2F7I+G6u+G6pyHhurvhuqcjOOG6p8Oq4bq74bqlI8OzbuG6reG6s+G6uyNl4bqnIeG6rSM44bqn4bq9I+G7nSHhu6Ejw7Nu4bq94bq74bqlI8Oz4bqn4buJ4bqtI+G6peG6rSHhursjb+G7i+G6uSPhurvhuqcyw7Phu6wj4bq74bqnXeG6uSNlYmwjw7Phuqfhu4nhuq0j4bqnw60jw7NuxKkjOOG6p+G6vSPhurvhuqXhu5Phu4nhuq0jOTHhursjN2IjPuG6u+G6pyPhuqfhu5Nq4bq74bqlIzdq4bqtIzliOOG6pyPhu7fhurzhu5zhuqzhu7ktJC4jOMOqI+G6u+G6pcOyZ+G6uyPhu51m4bq7I2zhuqfDtTgj4bqnZ+G6reG7rCNs4bqnKMOzI8OzbuG6reG6s+G6uyNvPuG6uyPhu5/DsjLDs+G7rCNp4bq7I2Fi4bq74bqnIzjDsmg4I29m4bq74bql4buuI+G7nOG6reG6tzgjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Xhuqch4bqtIzjhuqfhur0j4budIeG7oeG7rCPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6pTHhursj4bq74bqlw7Jn4bq7I+G7nWbhursjYeG6r+G6uyPDs+G6p+G7ieG6rSNh4bqt4bqz4bq5I+G6p+G6reG6t+G6uyPDszzhuq0jYSHhurvhuqUjYeG7k8SpOCPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7I24yw7Mjw7PhuqfDsjThursjw6nEqeG6reG7rCNhPuG6uSM3PuG6vSPDs+G6reG6r+G6uyNhaCPhurvhuqfhu4kjb+G7lyPhu50p4bq9IzjDsmg4I2Fn4bq74bqlIzdo4busI+G6u+G6p2JsI+G6u+G6pynhurvhuqUjOMO0ISM44bqn4bqp4bq74bqnI23DsuG7oeG6seG6uyPhu50pIzgoOCPhuqdo4bqtI2Hhur0p4bq7I8Oz4bqn4bqzIzjhu4/hurvhuqUj4bq64bqm4bu3T+G7nuG6piMtI+G7t+G6p+G6rSPhurvhuqco4bq74bqnI8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiHhu64jQeG6r+G6uyPhurvhuqUp4buhIzotOi0lPSUl4busI2F7IzjDqiMkI8OzbuG6veG6u+G6pSM/Izjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcj4bqn4bq9KeG6uyPDs+G6pynhurvhuqcj4bud4bqt4bq3OCPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6pTHhursjYcOqI8OpKSPhu7fhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcjOOG6p+G6vSPhu50h4buhI+G6p8OtI8OzbsSpI8OzPOG6vSPhu53huq3hurc4I8OpKeG6ueG7rCM5w7Lhu6Ejw7Nu4bqrI+G7nSkj4bq5aiNuaOG6u+G6pSPhu53huq3hurc4I8OpKeG6ueG7sCMqIzjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcjw6kpIzjhuqfhur0j4budIeG7oSPhurvhuqcpI2oj4bufeyPhuqdo4bqt4buwIzjhuqfhur0j4budIeG7oSPhuqZPT+G7nCPhurnDsiEj4bq5KOG7oSPhu53huq0jw7Phuqnhurvhuqcj4budKSM44bqn4bq9I+G7nSHhu6EjYWbhuq0j4bud4buL4bqtIzjDrCNvaiPhuqXhuq0o4bq9IznDtTgj4bq5M+G6uSPhurvhur3hurvhu6wjw7Phuq3hurPDsiPhuqfhu4E4I+G6u+G6peG6vSnhuq0jOOG7heG6u+G6pSPDqTRs4busI23DsiHhursjYeG6reG6s+G6uSM4w7QhI+G6uuG6puG7t0/hu57huqYjYeG6r+G6uyMqPS06I2/DoyPhuqfhur0p4bq7I8Oz4bqnKeG6u+G6pyPhu53huq3hurc4I+G6peG6rT7huq0j4bq74bqlMeG6u+G7riNO4bqtxIPhurvhuqUjOOG6p+G6vSPhu50h4buhI8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursj4bu34bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI+G6ucO1OCPDs+G6rcSDw7IjbcOyZjgj4bql4bqtISPhu53hurEjbOG6pyjDsyPDs27huq3hurPhursjZeG6reG6u+G6pyPDs+G6ryMtI+G7n3sj4bqnaOG6rSPhu53hu4/hurvhuqUjYWfhurvhuqUjNynhur0jOTHhursjw7NoOCPDs+G6p+G6reG6s8OyI29mI+G7nSkj4bq54bqt4bqx4bq7I+G6u+G7jeG6rSNh4buTxKk4I8OTbsOy4bq74bqlI+G7k8Os4bq74bqlI2zhuqcx4bq7IzdpI+G6u+G6pcOyZ+G6uyPhu51m4bq7I8OpKSMlJT0jw7NzI2Fn4bq74bql4busI2Hhuq/hursj4bq7IeG7oSPhu5024bq7Izjhuqfhu5MhI8Oz4bqn4bqzI+G6peG6rT7huq0j4bq74bqlMeG6uyM54bq9Izjhur/hursjYSHhurvhuqUjOOG6p+G7iSPhuqfhu5Phu4vhurvhuqUjOTbhursjOMO0ISPhu7Uh4bq7I+G7uTHhursjw7NoOCPhurnhuq3hurHhursj4bq74buN4bqt4buuI08hw7IjZeG6p+G6rSM4w6oj4bqn4buT4buL4bq74bqlIzk24bq7I+G6uuG6puG7t0/hu57huqYjb8OjI+G6u+G6pyHhurvhuqcjOOG6p8Oq4bq74bqlI8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursj4bql4bqtPuG6rSPhurvhuqUx4bq74buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBsdcOyw7Phuqfhur1uQMOd4bu1KeG6rSPhu50pIz7hurvhuqfhu6ojw5Mp4bq9I+G7nsOy4buhxIPhurtZL2zDnQ==

Bài và ảnh: Tào Xuyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]