(vhds.baothanhhoa.vn) - Chịu ảnh hưởng của những biến động trên thế giới, thị trường phân bón trong nước nói chung và Thanh Hóa nói riêng cũng liên tục tăng nhiệt với mức tăng cao nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây. Trước tình hình chi phí sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón trong tỉnh đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì sản xuất, đảm bảo nguồn cung phục vụ bà con nông dân.
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPDg+G7hX3hu4NkP+G7g2NkxJHhuq3hu40/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz/hu4NrP+G7geG7oeG6oz/huqEg4buFP8SDIOG7hz/hu4Nj4buT4buJ4buDP+G6o+G7k+G7g2M/4bq/ZMSRP2PEkVs/4buDY+G7k3XDouG7gz/hu4HEkeG6reG7kz/Egznhu5M/cl3hu4U/4buRMeG7g2M/4bqjfeG7hUAvZDsjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu41E4bqvfcOjJiPhuqJk4bq54buTPyDhu4NkP2Thu53Ds+G7g2M/4bqjxqF9P+G7g2Rx4buDYz/huqHEkeG6peG7gz/Eg8Sp4buDYz/hu5HDtcOi4buDP+G7kWThuqU/Y8SRbcSRw50/4buRZOG6uT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7g+G7nW3huqM/4buDZsSRP+G6o2Thu5Phu4NjP3JdP+G7kGR94buDZD9EZn0/4buDZsSRP8O1xJHDouG7g2M/4bqj4bub4buDYz/hu4HEkcOi4buDP+G7keG7l+G6oz/hu5Ex4buDYz/hu4NkxJHhuq3hu5E/cm3EkT/hu4fhu6PhuqM/4buRMeG7g2M/4bqjfeG7hT/hu4NkOOG7kT/hu5HDteG7heG7g2M/4bq/ZOG7hSDhu4NjPyg6P+G7gzHhu4c/4buRw7XDsz/hu4EixJE/xIM3deG7sj/hu5DDteG7nW3huqM/4buRw6nhu4NkP2TDqeG7g2Q/4bqjZMSRP+G7jWRlP8O0IOG7gz904buTOOG7kcOdP2PEkVs/4buDY+G7k3XDouG7gz/hu4HEkeG6reG7kz/Egznhu5M/cl3hu4U/4buRMeG7g2M/4bqjfeG7hcOdP+G7g2TEkeG6p+G7kz/Do+G7hX3hu4NkP+G7g2NkxJHhuq3hu40/w7Qg4buDP3Thu5M44buRP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7keG6u+G7g2Q/xIN94buDYz/hu4NrP+G7geG7oeG6oz/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/hu4NkxJHhuqfhu5M/Y8SRIMSRP+G7jWRb4buNP+G7g2Qz4buHP8Oj4buTdT/hu5HDtcOpP8O0IOG7gz904buTOOG7kcOdP8SDIOG7hz/huqEg4buFP+G7g2Phu5Phu4nhu4M/4bqj4buT4buDYz/hu41k4buX4bqjP3Lhu5c/4bqhXT/huqPhu4Xhu4M/4buDw6zhu4NjP8OjN+G7g+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6om4buR4bqvdOG7kS194buBxJFj4buDWD/huqPhuq/hu4Phu5Hhuq/DtVkmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omxJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/Pjo64buNdFk/ZOG6r8SRY2Thu5FYPyg8LuG7jXRZJj/DtMO14bqj4buqJi8vxJFy4buy4bqhfeG7heG7kWR94buDZGThu4V94buycuG7gy/hu4Phuq9zw7QvLCwsIS8sOzzDoygsOjsuKCHhu5E+PCwoPOG7gTrhu7LDquG7jWNXw7Xhu6o7KTsmP33hu4Hhu5Hhu6omw4Phu4V94buDZD/hu4NjZMSR4bqt4buNP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buDaz/hu4Hhu6HhuqM/4bqhIOG7hT/EgyDhu4c/4buDY+G7k+G7ieG7gz/huqPhu5Phu4NjP+G6v2TEkT9jxJFbP+G7g2Phu5N1w6Lhu4M/4buBxJHhuq3hu5M/xIM54buTP3Jd4buFP+G7kTHhu4NjP+G6o33hu4UmP3PEkcOj4buRZOG7qiY+OjomP2Thuq/EkWNk4buR4buqJig8LiY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYj4buCY+G7nW7EkT/Dozfhu4M/4buH4buTfT/hu41kN+G7gz/hu5EixJE/4bqjbD/DtMOzP+G6oVvhu4M/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz/huqPGoX0/4bqiw6zhu4NjP+G7kXU/4buQZOG7nWzhu4NjP+G7hyLEkT9E4buFM+G7g2M/RGZ9w50/4buRZOG6uT/hu5HDtTjhu4M/4bqg4buZ4buRP8OUbOG7g+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5Bk4bqv4buFP+G6omTEkT/huqPhu5fhuqM/4buQw7Xhu4nhu4NjP+G7kcO1aOG7kT9yXT/huqAg4buFP3Lhuq0/4buRZOG7oeG6oz9yYeG7kT/hu7bDlMOzP+G7gsOs4buDYz/hu4NjZMSR4bqt4buNP3JdP+G7jGRb4buRP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4buDw6zhu4NjP+G7kWTDrOG7g+G7uFg/UuG7lz/hu5Bk4buTP+G7h+G7lX0/4buDMeG7hz/hu4N9dT/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+G6o2Y/w6PEkeG6reG7gz/hu5Fl4bqjZD9jxJHhuq/hu4U/4buRw7Xhu4nhu4NjP+G6v2Thu4Ug4buDYz87KCjhu7I6OjpkfT9yXT/hu4Nk4buTP+G6oznhu5M/4bqjOeG7gz/hur9k4buFIOG7g2M/Ljo64buyOjo6P+G7kTjhu4M/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz/huqNb4bqjP+G7geG7hSLEkeG7sj/EgiDhu4c/4bqhIOG7hT/hu4Nk4buTP+G6oznhu5M/4buDY+G7k+G7ieG7gz/huqPhu5Phu4NjP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buNZOG7l+G6oz9y4buXP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/hu4PDrOG7g2M/4buDY2TEkeG6reG7jT/huqPGoX0/4buDY+G7nW7EkT/Dozfhu4PDnT874buyLHshP+G6o2w/w7TDsz/DtCDhu4M/dOG7kzjhu5HDnT/hur/EkeG7g2Q/w6Phu4V94buDZD/hu41kN+G7gz/huqFm4buDP+G7kcO14buF4buDYz/hu5Hhurvhu4NkP8SDMD/huqNkxqE/xIPEqeG7g2M/xIPhu51v4bqjP+G7g2Phu5Phu4nhu4M/4bqj4buT4buDY+G7sj/hu5Dhu5N1P+G7g2TEkcOi4buDw50/cm3EkT9jxJFbP+G6o1vhuqM/4buB4buFIsSRP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buRMeG7g2M/4bqjfeG7hT9yXT/huqNk4budfT/huqNmP8OjOOG7kz9kxJHhuq3hu5M/ZCI/4buDZMSR4bqt4buRP8O04bq1PyDhu4NkP2Thu53Ds+G7g2M/w7U44buRP+G7gW3hu4M/xIPhuqXhu4M/csSR4bqt4bqjP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/huqPGoX0/4bqhXT/huqPhu4Xhu4M/4buDw6zhu4NjP8OjN+G7g+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNS4buXP+G7kGThu5M/4buH4buVfT/hu4Mx4buHPyw6LCzDnT90MD9E4buFM+G7g2M/xIIi4buFP+G7tkThu4Uz4buDYz9EZn3hu7g/Y8SR4bqv4buFP+G6ozh1PzshKGR9P+G7geG7mX3hu7I/RMSR4bqt4buDP+G7kSLEkcOdP+G6oV0/4bqj4buF4buDP8SDMD9k4buFXeG7gz/hu5FkXeG7g2Q/csSR4bqt4bqjP2PEkeG6r+G7hT/hu4ciw50/xIMg4buHP+G6oSDhu4U/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/Y8SR4bqv4buFP+G6ozh1P8SD4buZ4buDYz/hur/huqU/ZOG7hSLhuqNk4buyP+G6oF0/4buMZOG7leG7g2M/4buQZOG6uT9EZ33DnT9DxJFb4buHP8SD4buL4bqjP0Rv4buNP+G7kVvhuqM/dDA/4bu2ROG7kFThu7g/w6PhurnhuqNkP3Lhu5c/4buDw6zhu4NjP+G7g2NkxJHhuq3hu40/dDA/ROG7hTPhu4NjP8SCIuG7hcOdP+G6o2Thu4U/4bqhxJHhuqXhu5FYP0Thu5BUP+G6o+G7leG7g2M/cm3EkT8sP+G6o2w/w7TDsz/hur/EkeG7g2Q/w6Phu4V94buDZD/hu4Ft4buDP+G7kcO1w6Lhu4M/xIPhurl9P+G6oV3hu4M/4bqj4buT4buDYz/hu6Phu4NjP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buNZOG7l+G6oz9y4buXP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/hu4PDrOG7g2M/4buDY2TEkeG6reG7jT/huqNk4buFP+G6oV0/4bqj4buF4buDP+G7kcO14buF4buDYz90MOG7sj/Dg+G7hT/huqFdP+G6o+G7heG7gz/huqNk4budfT904buT4buL4buDYz/Eg+G7ieG7g2M/Y8SR4bqv4buFP+G6ozh1P+G7g8Oi4buDP8SD4bql4buDP+G7kWRuxJE/xIPEkeG6qeG7hz/hu4NjXXU/OzotKcOdP0Thu5BUP+G7h23EkT/hu4NkYeG7jT9y4bqnP2M54buDPzs6P+G7kTjhu4M/4buNZDfhu4M/4bqjW+G6oz/hu4Hhu4UixJHhu7I/4buQ4buTdT/hu4NkxJHDouG7g8OdP2PEkVs/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz/hu4xk4buZ4bqjP+G7kGThurnhu4NkP3JdP+G7kGQ54buDP+G7gsOs4buDYz/Do+G7hT9E4buQVD/huqPhu5Phu4NjP+G7o+G7g2M/4bu24bqjZMahP3XhuqXhu5M/w6Phu5Xhu4NjP+G6oWbhu4M/4buBZuG7kT9yXT/huqFm4buDP+G7kWThu5nhuqPhu7g/ZMSR4bqt4buDP+G7h2vEkT/huqF94buFP+G7kTHhu4NjP+G7keG7nz87OuG7sjo6Oj8tPzso4buyOjo6P8SD4buJ4buDYz/hu7bhu5HDtWjhu4NjP+G7geG7nW/hu4NjPywo4bq/Y+G7uD/EgzA/IOG7g2Q/ZOG7ncOz4buDYz/hu4NkxJHhuqfhu5M/xIPhuqXhu4M/csSR4bqt4bqjP+G7kcSRw6Lhu5M/4buRZOG7l+G7sj/hu4LhuqXhu5M/4buDZOG7nT9y4buXP8SCw6zhu4NjP3Thu5M34buDw50/ROG7kFQ/4bqj4buT4buDYz/hu6Phu4NjPyE6P+G7kTjhu4M/4bqhM+G7g2M/ZMOp4buDZD/hu5Fk4buj4bqjP+G7kcO1ID/huqNkYeG7h8OdP3Lhu5c/4buQZOG7kz/hu4fhu5V9P+G7g111w50/4buB4budb+G7g2M/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz9jxJEg4buHP3Thu5Phu4vhu4NjP+G6o2fhu4M/Ljo/4buROOG7g+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPEguG7nW/huqM/4bqhxJHhuqXhu5HDnT9kxJHhuq3hu4M/Y8SRWz/hu4fEqeG7kT/DtOG7iz/hu4Hhu4UixJE/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz/hu4Nk4budP8ODxrDhu4zDnT/hur594buBxJHDnT/hu5LDtcOi4buy4buy4buyP8SDfeG7g2M/4bqhW+G7gz/hu5EixJE/4buHxKnhu5E/w7Thu4s/xIMixJE/4buBw7o/4buRw7XDouG7gz/Eg+G6uX0/4bqhXeG7gz/hu5Hhurvhu4NkP+G6o2Y/w6N94buFP8SDxKnhu4NjP+G7kcO1w6Lhu4M/w6Phu51txJE/LDrhu7I6Ojo/xIPhu4nhu4NjL+G6v2M/4buR4buVdT/hu4Hhu4UixJE/cl0/4bqjZOG7nX0/4bqjZj/Dozjhu5M/ZMSR4bqt4buTP2QiP+G7g2TEkeG6reG7keG7sj/huqLhu5c/4buRZOG6qVg/Q8SRWz/hu5LDtcOiP+G7kTHhu4NjP+G7gcOi4buDP+G7g2Phu53DsuG7g2M/Oz7hu7I6Ojo/xIPhu4nhu4NjL+G6v2NZP8ODxrDhu4w/w7M/4buDY+G7ncOy4buDYz8sPOG7sjo6Oj/Eg+G7ieG7g2Mv4bq/Y1k/4buC4buM4bq+P+G7tuG7keG7lXU/4buRZOG6r+G7hT/huqNkxqHhu4NjP+G7geG7hSLEkeG7uD/Do33hu4U/xIPEqeG7g2M/Oynhu7I6Ojo/LT87PuG7sjo6Oj/Eg+G7ieG7g2Mv4bq/Y8OdP+G6vn3hu4HEkT/Do33hu4U/xIPEqeG7g2M/LDrhu7I6Ojo/LT8sLOG7sjo6Oj/Eg+G7ieG7g2Mv4bq/Y+G7suG7suG7sj/hu4DDuj9jxJEgxJE/cuG6pz9yxJHhuq3huqM/Y8SRWz/huqNb4bqjP+G7geG7hSLEkT/hu41kN+G7gz/huqFm4buDP+G7kTHhu4NjP+G6o33hu4XDnT/DrOG7g2M/4buCY+G7k3Xhuqvhu4M/ROG7ieG7g2M/4buMZOG7heG7g2PDnT/hu5Bq4buDYz9DxJFb4buHP8SD4buL4bqjP+G6osOs4buDYz/hu5F1P+G6ouG7jD/huqLDrOG7g2M/4buDw6zhu4NjP+G7g2NkxJHhuq3hu40/4buQxJHhuqXhu4M/4buCw6zhu4Njw50/4bqjZOG7hT/DtTPhu4NjWD/hu4Jj4buFXcSRP2PEkVs/w6M54buTPy0/4buDY+G7k3XDouG7gz/hu4HEkeG6reG7kz/huqNkZeG7g2TDnT/huqNsP+G6oSDhu4M/xIPhuqk/w7Qg4buDP3Thu5M44buRP+G6o1vhuqM/4buB4buFIsSRP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/csOsP+G6o2w/4buRMeG7g2M/4buHIuG7g2Q/w7Thu5Phu4vhu5E/4buRZG7EkT9jxJF94buDP+G7j+G7k33DnT/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buDY+G7k3XDouG7gz/hu4HEkeG6reG7kz/hur9kW+G6o8OdP+G6o2TEkT/hu41kZT/hu4Dhu4VjxJHDtOG7kcSR4bqjw7TDnT/hu4NkN+G7gz/huqPDrOG7g2M/xIPhuqfhu5M/4buRMeG7g2Phu7I/xII04bqjP+G6ocSR4bqt4buRw50/cm3EkT/hu4c04buRP2Rd4buDYz/hur594buBxJHDnT9SxJHhuq3hu5E/4buCfeG7hz/Eg33hu4NjP+G7g2Rh4buNP+G6v2TDoeG7kz/hu41kOeG7gz/hu4Ft4buDP+G7keG7nz/hu4JjfT8tP+G7kuG6v8O1fcSR4buD4bqvw50/4buDbMSRP8SDfeG7g2M/w6PEkeG6q+G7gz904buT4buDYz/Eg8Sp4buRP3Lhu5s/4buRw7V94buDYz/Do8Og4buDP8SD4bql4buDP2PEkVvhu4M/xIPhu4Ui4buDP+G7g2Phu5Phu4nhu4M/4bqj4buT4buDY8OdP8SDw6F1P2PEkVs/4buRMeG7g2M/4bqjfeG7heG7sj9Sw6k/cmF1w50/xIMg4buHP+G6oSDhu4U/w7Qg4buDP+G7geG7nW/hu4NjP3JdP2PEkVs/4bqhW+G7gz/Eg+G6peG7gz/hu5F9dT/hu4Nj4budbsSRP+G7kcSRw6Lhu5M/w6Phu5Xhu4NjP+G7kcO14buF4buDYz/Eg8SR4bqn4buTP+G6v8SR4bqt4buDP2PEkVs/4buDY+G7k3XDouG7gz/hu4HEkeG6reG7kz/Egznhu5M/cl3hu4U/4buRMeG7g2M/4bqjfeG7hT/hu5Hhu58/LDo6Py0/Ljo64busw50/w6Phu4V94buDZD/hu4NjZMSR4bqt4buNP+G7kMSR4bql4buDP+G7gsOs4buDYz/DtOG6tT/Eg8OhdT/hu4ci4buDZD/DtH3hu4NjP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/hu41kN+G7gz9kceG7kz/huqNsP+G7kWHhu4M/w6Phu5fhu4NjP8SD4budb+G6oz/hu4Nj4buT4buJ4buDP+G7g2Phu5N1w6Lhu4M/4buBxJHhuq3hu5M/4buRIsSRP+G6o2Rr4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OM4buDYz/hu4Z9xJE/xILDqeG7g2Q/w4Phu51s4buDY8OdP0PEkVvhu4c/xIPhu4vhuqM/4bqiw6zhu4NjP+G7kXU/4bqi4buMP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buA4buF4buDYz/EgsSR4bqn4buDP+G6o+G7m+G7g2M/4bqjZMSRfT/DtOG6s1g/4oCc4buQ4buTdT/hu4Mx4buDYz/hu4Hhu6HhuqM/w7Qg4buDP3Thu5M44buRP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buDMeG7hz8sOiwsP+G6o2Thurs/xIMi4buRPzzhu7I6Ojo/4buROOG7g8OdP+G7g2Thu53hu4NjP8SD4bqpP+G7jWThu5fhuqM/cuG7lz/hu4Nk4buTP+G6oznhu5M/4bqjZOG7hT9y4buXP+G7kGThu5M/4buH4buVfT/hu4NddcOdP+G6o8Os4buDYz/hu5F1P8SDMD/hu5Fh4buNP+G7kcO14buT4buDYz/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/hu4NjZMSRw6Lhu4M/4bqj4buj4buTw50/w7Qg4buDP3Thu5M44buRP+G7h8Sp4buRP8O04buLP+G6o2ThuqU/4buNZMOh4buHw50/Y8SR4buZ4buNP+G7kcSR4bql4buRP+G6v8SR4bqt4buHP8O0cD/Do+G7l+G7g2M/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz/hu5Hhu58/LDo/LT8uOuG7rOG7sj/EguG7ieG7g2M/4buRZG7EkcOdP+G6o2Thurs/xIPEkeG6p+G7kz/huqNk4bq74buDZD9jxJFbP+G6oVvhu4M/4buRMeG7g2M/4buDZOG6tz/hur9k4buFIOG7g2M/Ozrhu6w/xIPhuqk/Y8SRcT9q4buDP8SD4bq54buDZD/hu5Fk4bq5P+G7kcO14budbuG7g2PDnT/hur9kw6zhu4NjP2M3dT/hu5E34buHP+G7gcO6P2Thu4V94buDYz/hu4d94buDYz/huqNk4buFP+G6o1vhuqM/xIMixJE/4buBw7o/cl0/4buDY+G7nW7EkT/hu4PDrOG7g2M/w6M34buD4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu5Hhuq904buRLX3hu4HEkWPhu4NYP+G6o+G6r+G7g+G7keG6r8O1WSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojrhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/IT4+4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/EkXLhu7LhuqF94buF4buRZH3hu4NkZOG7hX3hu7Jy4buDL+G7g+G6r3PDtC8sLCwhLyw7PMOjKCw6OyE6LuG7kSE8O3su4buBOuG7ssOq4buNY1fDteG7qjspISY/feG7geG7keG7qibDg+G7hX3hu4NkP+G7g2NkxJHhuq3hu40/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz/hu4NrP+G7geG7oeG6oz/huqEg4buFP8SDIOG7hz/hu4Nj4buT4buJ4buDP+G6o+G7k+G7g2M/4bq/ZMSRP2PEkVs/4buDY+G7k3XDouG7gz/hu4HEkeG6reG7kz/Egznhu5M/cl3hu4U/4buRMeG7g2M/4bqjfeG7hSY/c8SRw6Phu5Fk4buqJj46OiY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omIT4+Jj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiPEgmbhu4NjP+G6oX3hu4U/4buRIsSRP+G7gmRdP+G7h1t1P8OjxJHhu4NkP8Oj4budw7Lhu4NjP+G6ozd1P+G7kcO14buJ4buDYz/huqLDrOG7g2M/4buRdT/huqLhu4w/4bqiw6zhu4NjP+G7g8Os4buDYz/hu4NjZMSR4bqt4buNP+G7kMSR4bql4buDP+G7gsOs4buDY+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNDxJFbP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buRMeG7g2PDnT/hur9kw6zhu4NjP+G6o2Thurs/4bq/ZMSR4bql4buDP+G6o2Rl4buDZD/Do+G7hX3hu4NkP+G7g2NkxJHhuq3hu40/w7Qg4buDP3Thu5M44buRw50/4bq/xJHhu4NkP8Oj4buFfeG7g2Q/4buRw7XDouG7gz/Eg+G6uX0/4bqhXeG7gz9jNOG7jT/hur9kZj/hu4ddP+G6o2fhu4M/4buRW+G6oz/Eg8Sp4buDYz/hu5HEkcOi4buTP+G6o+G7oeG6oz/Eg+G6peG7gz9k4buFIuG7kT/Eg8Sp4buDYz/DtCDhu4M/dOG7kzjhu5E/4buDw6zhu4NjP+G7g2NkxJHhuq3hu40/4bqjxqF9P+G6oV0/4bqj4buF4buDP+G7g8Os4buDYz/Dozfhu4Phu7I/xILhuqk/4buRZGXhuqNkP+G7o+G7g2M/4buR4buL4buRP+G7g2Q44buRP+G7kcO14buF4buDYz/huqHhu4vEkT/huqMg4buDZD9kxJHhuq3hu4M/4buDfXXDnT/DrOG7g2M/UuG7mz/hu47hu5N94buDYz/hu5DDteG7k+G7g2PDnT/hu4xkZj/huqJkxJE/4bqj4buX4bqjP+G7kcO14budw7Phu4NjP+G6omTEkT/huqPhu5fhuqM/4buQw7Xhu4nhu4NjP+G7kcO1aOG7kT9yXT/huqAg4buFP3Lhuq0/4buRZOG7oeG6oz9yYeG7kcOdP+G6o2Thu4U/w7Uz4buDY1g/4oCc4buCw6zhu4NjP8OjN+G7gz/huqM54buDP8SDw6F1P+G7hyLhu4NkP8O0cD/Do+G7l+G7g2M/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz9kceG7kz/huqNsP+G7kWR9dT/hu5Fk4bqlP+G7h8Sp4buRP+G7jWQ54buDP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/csOsP+G6o2zhu7I/4bqgw6Lhu4M/4bqjIuG7g2Q/xINmw50/4bqjW+G6oz/huqM44buNP+G6o2Rl4buDZD/hu4/hu5N14bqn4buDP+G6oznhu4M/4bq/ZOG7k3XhuqXhu4M/4bq/ZGXhuqNkw50/ZGs/4buRw7VvP+G7g8Os4buDYz/Dozfhu4M/4buR4buhP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/hu41kN+G7gz/huqFm4buDP2Rx4buTP+G6o2w/4buR4bufP+G6o1vhuqM/4buDY+G7k+G7ieG7gz/hu41k4buXP+G7jWTDoeG7hz/DtDbhu4M/4bqjZlk/4buj4buDYz/Do+G7l+G7g2M/4bqjw6zhu4NjP+G7g2Nk4bqtP8SD4bqpP2PEkSDhu4c/4buB4budb+G7g2M/4buNZDfhu4M/4bqhZuG7gz/DtHA/w6Phu5fhu4NjP+G7h2vEkT9y4buX4buyP8SCxJHhuqfhu5M/4buDXXU/Y8SR4buZ4buNP2PEkSDhu4c/4bqjZMSRP+G7jWRlP+G7jWQ34buDP+G6oWbhu4M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/hu4PDrOG7g2M/4buDY2TEkeG6reG7jcOdP8SD4buJ4buDYz/hu5FkbsSRP+G7kcSR4bql4buDP+G7kW3EkT/DtCDhu4M/dOG7kzjhu5E/dH3hu4NkP3JdP8O0IuG6o2Q/ZGzhu4PigJ3hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jcaw4buT4buRZOG7hcO1JiPhuqBdxJE/cl0/IOG7g2RYP+G7hsSR4buDZD/hu4DDukAv4buNIw==

Bài và ảnh: Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]