(vhds.baothanhhoa.vn) - Ảnh hưởng phức tạp bởi dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua khiến nhiều bể bơi tạm dừng hoạt động. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì mùa hè năm 2022, đặc biệt đối với bể bơi tư nhân ở vùng quê, số lượng người đến tắm và học bơi tương đối lớn, thậm chí cung không đủ cầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn tại các bể bơi tư nhân này.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WcSQ4bqn4bq54bqlQDjhursu4bq54bqlQDbhurdANsOt4bqnQG/hu5FA4bq54bqlMOG6ueG7qEDhurjhuqXGoeG6ucOiQOG7mzHhurlAOeG6r0A5XW9AbS5YL+G6pT1ZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhuqRhLjjhu7hZ4bul4bq54bqlQOG6peG7kcSp4bq5w6JAa+G6peG7kzdAbylrQDbEqeG6p0A44bqrN+G6pUDhu7Xhurrhu5rhuqbhu7ctPSxAb23hurvhurnDokDhuqXDreG6uUAkQOG6uXvDqUBsw7MuQMSR4bql4bqnxIPhurlA4bq54bql4bqn4bqvw7NANuG6t0A2w63huqdAbynDqUA44buZ4bq5w6JA4bql4bq7KW9AOWfhurnDouG7rEBOLsOzQMSR4bql4bqnQG/huqnhurnhuqVA4bql4bqp4bq54bqlQDjhuqs34bqlQDbhurHhurnhuqVAOeG7keG7iTdAxJHhuqfhurfDqUBu4bq7IW9Ab+G6peG6qUDDqeG7jS5A4bqlw6hA4bq5e8OpQCQjJCThu7BAOV03QDbhuqfhurFvQDnhu4XhuqdA4bubw6zhuqdANuG6t0A2w63huqdAb+G7kUDhurnhuqUw4bq5QMSpQOG7m+G7jeG6ucOiQGzDs8Oj4buwQG7hu4VAZeG7keG7ieG6ucOiQOG6ucOi4buR4buL4bqnQDnEg+G6uUBvfcOpQOG7myhA4bql4bq/N0A2w63huqdAb+G7kcOt4bq5w6JAOeG7heG6p0Blw6zhurnhu7BAb+G6pTPDqUA34bql4bqtQDfDs+G6ucOiQMSR4bql4buD4bq5w6JAOcO1QDcyw7Phu6xAT8Oz4bufQOG6ueG6peG6p8Oj4bq54buwQOG7mzXhurlAN8Oq4bq5QOG6ueG6peG6p+G6r8OzQDZ74bq5QMSR4bql4bq7e+G6uUBvKeG6p0A3ITdANuG6t0A2w63huqdAb+G7kUDhurnhuqUw4bq5QOG6uSjhu5/hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uG9h4bujby0uZeG6p8Oi4bq54buoQDdh4bq5b2Ft4buq4bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7jhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDsjI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAmJTpr4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly/huqfhu5vhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS/hurlh4budbi8kJCQqLyQ9OjgmJCMjLCQ6byQ/PSMkZSPhu6xka8Oixq9tw5oqPyThu7hALmVvw5rhu7jEkOG6p+G6ueG6pUA44bq7LuG6ueG6pUA24bq3QDbDreG6p0Bv4buRQOG6ueG6pTDhurnhu6hA4bq44bqlxqHhurnDokDhu5sx4bq5QDnhuq9AOV1vQG0u4bu4QOG7neG6pzhv4bqlw5rhu7g7IyPhu7hA4bqlYeG6p8Oi4bqlb8Oa4bu4JiU64bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WeG7s+G6t0A2w63huqdAN8O1LkDhuqVnQMOi4bqnLkA54bqp4bq54bqlQC7hurnhuqVA4bq4w6LhuqXhuqfDo8OpQOG7t8Oz4bufQOG7teG7kcOt4bq5w6JAxKlA4bujPkBP4bql4bqn4bqxw7NA4bua4bqnw6PhurlAVk/huqXhuqfhurHDs0DhuqThur0uV+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWGHDqVlYbm9t4bq74bq5w6JZT+G6pcOzQOG6pcOyb0DEkeG6pSE34bql4bus4bus4busWC9ub23hurvhurnDollYL2HDqVlYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WcOJZ29AN+G6peG6p+G6r8OzQG9tw7PhurnDokBvw7My4bq5QG/huqUh4bq5w6JAP+G7sEBvKeG6p0A24bq3QDbDreG6p0DhurjDouG6vzdA4bq4w6LDs+G7n+G6sW9AxKlA4bujPkDhu7Xhu4PhurnDokBF4bqnw6PDqUBW4bq44buD4bq5w6JA4bu14buF4bq5w6JXQDfhur1A4bqlKOG6ucOiQDfhuqXhu483QG9t4bqhQGHDqUDEqUBvbeG6u+G6ucOiQOG7myhA4bq5w6Lhurso4bqnQOG7oz5AOcSD4bq5QG99w6lAw6khb+G7rEDhu7nhu5Hhu4k3QOG7ozDhu59AOOG7leG6ucOiQOG7myjhurtA4bq5e8OpQCQjJCNA4bubw6zhuqdAb2jhurnDokDEkeG6p+G6ueG6pUBr4bql4bqtQDsmI0BvbeG6p+G6scOzQDlm4bq5w6Lhu7BANuG6t0A2w63huqdAN+G6vUA44bqn4bqx4bq5QG/huq034bqlQD0mI8OpJEDhu5vDrOG6p0AkQMSR4bqlw7NA4bub4buVN+G7qEBuMMOzQGUoQD8jN8OpQOG7myhAPeG7sD3DqeG7rEDhu7nEg+G6uUBv4bql4buL4bqnQDnhuqfhurfDqUDhurko4buf4buwQDkw4bufQGUoQDbhurdANsOt4bqnQG/hu5FA4bq54bqlMOG6uUA4w7Phu59A4bq54bqlMW9AbynhuqdA4bujPkDhu7Xhu4PhurnDokBF4bqnw6PDqeG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bu1w7ThurnDokBv4buZQDkyw7NA4bqlw6hA4bq5e8OpQCQjJCRAOcSD4bq5QOG6uS7hu5/hu7BANuG6t0A2w63huqdAN8O1LkDhuqVnQMOi4bqnLkA54bqp4bq54bqlQC7hurnhuqVA4bq4w6LhuqXhuqfDo8OpQOG7t8Oz4bufQOG7teG7kcOt4bq5w6JAxKlA4bujPkBP4bql4bqn4bqxw7NA4bua4bqnw6PhurlAVk/huqXhuqfhurHDs0DhuqThur0uV+G7sEA34buTQG9tw7PhurnDokA24bqp4bq54bqlQD1A4bq5w6Io4bufQDnhur3hurlAb+G7mUAlI0AtQCojQGXhu5Hhu4lvQMSR4bqlITfhuqXhu6xA4bu1w61AbsSpQOG7mzNvQDfhuqUxb+G7sEBvbS7hurnDokBv4bql4bqnxINvQDbhuqtAbynhuqdANuG6t0A2w63huqdAb+G7kcOt4bq5w6JAOeG7heG6p0A5MuG7n0A5w7VA4bubw6zhuqdA4bq54bqlKEBvfcOpQG9tIeG6ucOi4buwQG4o4bq7QDfhu5PDs0DhuqVn4buwQGvhuqUu4bq7QDfhu5PDs0Bu4bqn4bq54bql4bus4bus4busQOG7s+G6t0A54buR4buJN0Dhu6Mw4bufQDjhu5XhurnDokDhu5vDrOG6p0A5Z0A44buFN0A54bqvw7Phu7BAxJHhuqXhu4PhurnDokDDojFrQMSR4bqlw7I34buwQDfhuqXhuqcuQG/huqUo4bq54bqlQCRAxJHhuqXDs0Dhu5vhu5U34buoQOG6ucOi4buR4buL4bqnQGXDrOG6uUDhu5vDrOG6p0A5Z0BuMMOzQD3hu7Amw6nhu7BAxJHhuqXDs0Dhu5vhu5U3QG9t4bqhQGHDqUDhu5vDrOG6p0A5Z0BuMMOzQG/hu5lAPyNALUA7IzfDqeG7rEBP4bqlYeG6u0Au4bq54bqlQOG7teG7kcOt4bq5w6Lhu7BANuG6t0A2w63huqdAxJHhuqXhu4PhurnDokA34bqlYkBr4bql4buPN0Dhu5vhu49AxJHhuqUhN+G6pUA5xIPhurlAb33DqUDDqSFv4buwQC7hurnhuqVAN8Oq4bq5QGvhuqXhu4XhuqdA4bql4buJa0Dhu5vDrOG6p0AkQMOi4bqnIeG6u0Dhu5vhuqfDo+G6uUBv4bql4bq3QDjhu483QG9tw6PhurlAOeG6qy5ANijhurlA4bqlw7Phu5/hurHhurlAOCnhu59ANsOt4bqnQDfhuqXhurtANyE3QGHDqUDhurnhuqXhu4Hhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WSRANuG6t0A2w63huqdAxJHhurdAb23Do+G6uUBv4bqlw7NnN0A24bq3QDbDreG6p0A34buFQDnhuqvhurnhuqXhu7BAOeG7keG7iTdAOTLDs0Bv4buRQOG7ozDhu59AOOG7leG6ucOiQOG6ucOiLuG7n0BvKeG6p0DDouG6py5AOeG6qeG6ueG6peG7rEDhurjDouG6uyjhuqdAbS7hu7BAxKlA4bq54bql4bqn4bqvw7NAOeG6qy5Aa+G6peG7kcOt4bq5w6JA4bql4bqn4bqx4bq5QOG6uS7hu5/hu7BAw6lnb0Bu4buFQDchQOG6ueG6pTDhurnhu7BAOOG6uy7hurnhuqVA4bq5w6LhuqXhuqfhurFrQDfDtOG6ucOiQDk+QDkyw7NAb+G7kUDhu6Mw4bufQDjhu5XhurnDokA24bq3QDbDreG6p0Bv4bql4buD4bq5w6JAw6nhuqfhurnhuqVAVjbhurdANsOt4bqnQDYpb1dA4bubw6zhuqdAbuG7hUDhu5vhu4XhurlAOTLDs0Bv4buRQG/hu5HDreG6ucOiQDnhu4XhuqdAZcOs4bq54busQE/Ds+G7n0DhurnhuqXhuqfDo+G6ueG7sEBr4bqlMuG6uUBlw6zhurlANyE3QDbhurdANsOt4bqnQOG6uSjhu59AOeG6r8OzQMOp4buR4buJ4bq5QDkxb0DhurnDreG6p0DEkeG6pSE3QDnhurdAOOG7leG6ucOiQG8pw6nhu6xA4bq4w6Iu4bufQG8p4bqnQG/huqXhuqtAb20x4bq5QEzDsyHhurlARSjhurtAVuG7nsOj4bq5QOG7ueG6q+G6ueG6pVfhu7BANuG6t0A2w63huqdAb+G6peG7g+G6ucOiQMOp4bqn4bq54bqlQOG6pOG6uyjhurnDokBF4bqn4bq54bqlQDnhu5Hhu4k3QDkyw7NAb+G7kUDhu5vDrOG6p0DEkeG6p+G6ueG6pUBr4bql4bqtQOG6pcOt4bq5QCojI0BvbeG6p+G6scOzQDlm4bq5w6JA4bq54bql4buR4bq5w6JA4bql4bqn4bqx4bq5QDku4bq5w6JAa+G6pTzhuqdAw6nhu5Hhu4nhurlAOTFvQDfDtS5AT23Ds+G6ucOiQG8ww6lA4buae+G6uUDhuqXhur0u4buwQE/huqXhu4PhurnDokBv4bqn4bq54buwQE/huqXhurdAb+G6pS7hurtA4bubKEDhu7fDs0Bl4bqrN+G6pUDhuqXDs+G7n+G6seG6uUDhu57Do+G6uUDhu7nhuqvhurnhuqVAOeG6t0DhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQG9t4bq74bq5w6JAbsOz4buFb0AlQOG6uXvDqUBsw7Mu4busQE/huqVh4bq7QOG7g+G6ucOiQEXDo0BP4bqnxIPhurlA4bu3w7ThurnDouG7sEDhurnDouG7keG7i+G6p0Bsw7M84bq5QGXhu6FANuG6t0A2w63huqdA4bqk4bq7KOG6ucOiQEXhuqfhurnhuqXhu6hA4oCc4buz4bq3QDbDreG6p0A34bqlw7VA4bufxIPDs0A4KeG7n0DhuqXhur83QDbDreG6p0A34bql4bq7QDchN0A34bqlIcOzQOG6ueG6peG7gUBvbcOj4bq5QDnhuqsuQDYo4bq5QOG6pcOz4buf4bqx4bq54buwQDfhuqViQG/hu5lAOTLDs0DhuqXDqEA5xIPhurlA4bq5LuG7n0A5PkA34bq9QG9tw6PhurlAPSMjQOG6peG6vzdA4bub4bqnw6PhurlAb+G6pS7DqUDDouG6py7igJ3hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7teG7jeG6ucOiQOG7m8Os4bqnQDchN0A24bq3QDbDreG6p0A3w7UuQDchN0A5w63hurlA4bub4bqrQG7hu5VA4bq5w6LhuqXhuqfhurFrQOG6ueG6pShA4bq54buRw6w34buwQG7hu5VAbS5AOeG7i+G6p0A3w7UuQDbhurdANsOt4bqnQG/hu5FA4bq54bqlMOG6uUDDouG6vWtAa+G6pTLhurlAw6Lhuqc8w6lA4bq5w6LDs+G7n0A3w61AOcOz4buF4bqnQOG6ueG7kcOsN0DEqUBvbeG6oUBhw6nhu6xA4bq44bql4buR4bq5w6JANsOj4bq5QDcp4bq54bqlQDnhur3hu7BA4bubNeG6uUA3w6rhurlA4bq54bql4bqn4bqvw7NAZeG6u0BlfeG6ucOiQDnhu4XhuqdA4bubw6zhuqdANyE3QDbhurdANsOt4bqnQG/hu5FA4bq54bqlMOG6uUDhurko4buf4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlYYcOpWVhub23hurvhurnDolnhu5ooQOG6uWnhuqdAZeG6u0DEqUBr4bql4bqtLkBuLsOz4bus4bus4busWC9ub23hurvhurnDollYL2HDqVlYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU9t4bq74bq5w6JAbMOzIUBvbeG6qeG6ueG6pUBv4bqpw6lA4bql4bqn4bq3w7Phu7BAxJHhuqUu4bqnQG/huqUhN0Bv4bql4buD4bq5w6JAb+G6p+G6uUBr4bql4buPN0Dhu5vhu49ANijhuqdA4bub4bqnxINv4buwQDfhuqXDsuG6ucOiQG/hu4PhuqdAb+G6peG7lTdAbuG7lUDhurnDoik3QOG6ueG6peG6p8Oj4bq5QMSR4bql4bqnQMOpZ29AbuG7hUA24bq3QDbDreG6p0Bv4buRQOG6ueG6pTDhurlA4bqlMsOzQOG6ueG6peG7kUDEkeG6peG7g+G6ucOiQDfhur1A4bq54bqlMOG6uUDhu5vhuqfDo+G6uUA34buTw7NA4bqlZ+G7sEDhurnDouG7keG7i+G6p0DDouG6pyHDqUBuIW9AZShA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdANy7hurtAb8OzaOG6p+G7sEA3w6rhurlA4bq54bqlxqHhurnDokDhurnDouG7keG7i+G6p0A34bqlw7VA4bql4bq7XTdAxJHhuqXhu4PhurnDokA34bq9QMOpXW9AbynhuqdANuG6t0A2w63huqdA4bql4bq7XTdAN+G6pWJAb+G6pWHhurtAOOG7h+G6p0Bv4buZQOG7oy5AbMOzLkA3LsOpYW0uQG/hu5lAOeG6p+G6seG6uUBv4bql4bq7KeG6p0Bv4bql4buD4bq5w6JAw6nhuqfhurnhuqXhu6xAw4lnb0Bu4buFQDbhurdANsOt4bqnQG/huqUzw6lAN+G6peG6rUDEkeG6peG7g+G6ucOiQDfhur1Aw6Lhuqcx4bufQDl74bq5w6JAxJHhu6FAxJHhuqfhurnhuqVAOOG6uy7hurnhuqXhu6xAxJDhuqXhuqdAOeG7keG7iTdA4bql4buB4bqnQG/huqXhuqlA4bq54bql4bqn4bqvw7NAN+G6pcO1QDbhurdAOeG7kS5AbS5A4bq54bqlxqHhurnDokA3MMOzQG9tPEBl4buL4bqnQG0xb+G7rOG7rOG7rEDhuqVm4bq5QOG6ueG6peG6p8Oj4bq54busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uEBub+G7n2Vhw5rhu7hvYeG7o28tLmXhuqfDouG6ueG7qEA3YeG6uW9hbeG7quG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA7IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAOz06a+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8v4bqn4bub4busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkv4bq5YeG7nW4vJCQkKi8kPTo4JiQjIywlOm87OiwlJWUj4busZGvDosavbcOaJiMj4bu4QC5lb8Oa4bu4xJDhuqfhurnhuqVAOOG6uy7hurnhuqVANuG6t0A2w63huqdAb+G7kUDhurnhuqUw4bq54buoQOG6uOG6pcah4bq5w6JA4bubMeG6uUA54bqvQDldb0BtLuG7uEDhu53huqc4b+G6pcOa4bu4OyMj4bu4QOG6pWHhuqfDouG6pW/DmuG7uDs9OuG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFnhuqThurFAb+G6peG7heG6ucOiQGXhur83QG/DszLhurlA4bql4bq7KOG6uUDEqUA24bq3QDbDreG6p0Bv4bql4buD4bq5w6JAw6nhuqfhurnhuqVA4bqk4bq7KOG6ucOiQEXhuqfhurnhuqVAbynhuqdAb+G6peG6q0BvbTHhurlATMOzIeG6uUBFKOG6u0BW4buew6PhurlA4bu54bqr4bq54bqlV+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZTynhuqdANuG6t0A2w63huqdA4bq4w6Lhur83QOG6uMOiw7Phu5/hurFv4buwQOG7oz5A4bu14buD4bq5w6JAReG6p8Ojw6lAVuG6uOG7g+G6ucOiQOG7teG7heG6ucOiV0A44buNQG4uw7NAJEDhurl7w6lAOeG6p0Dhu5so4bq7QOG6peG6uylvQDln4bq5w6JA4bq54bql4buR4bq5w6JAOcSD4bq5QOG6uS7hu5/hu7BA4bubNeG6uUA34bql4buRLkA34bq9QMOC4bqnMeG7n0A5e+G6ucOiQMSR4buhQMSR4bqn4bq54bqlQDjhursu4bq54bql4busQEXhu6FAOOG6u0A54buR4buJN0A34bqlw7VANuG6t0A2w63huqdAZShA4buD4bq5w6JAw4ku4bqnQOG7mnvhurlA4bq4w6Lhur83QDnhu5EuQG0uQG1b4bq5w6Lhu7BANuG6t0A2w63huqdAxJHhuqXhu4PhurnDokA2IeG6uUDhu5vDoeG7sEDEkeG6peG7g+G6ucOiQG/huqXDs8OjQG/huqUy4bufQMOi4bqnIeG6u0A4KeG7n0A2w63huqfhu7BAxJHhuqXhu4PhurnDokBsw7M84bq5w6JANyHhurtAbTLDqUBtZ0DhurnDo+G6uUDEkeG6peG7g+G6ucOiQMOpLuG6ucOiQG/huq3hurnhuqVAN+G6pTFv4bus4bus4busQMSR4bqn4bq54bqlQDjhursu4bq54bql4busQOG7guG6ucOiQGzDszxAbMOz4bufxINv4buoQOKAnOG7s+G6t0A2w63huqdAN+G6pWJAb+G6pcOzQG/huqfhuq/hurlA4bqlaUBvbeG7iUA54bqn4bqx4bq5QOG6ueG7kcOsN+G7sEAu4bqnQDfhur1A4bq54bql4bqn4bqvw7NAw6Lhu5fhuqdA4bq54bql4bqn4bqvw7Phu7BALuG6p0A34bq9QOG6rW9Aw6Lhu5fhuqdA4bqtb+G7sEBvfcOpQG9t4buRw6w3QG9tPEBv4bqn4bqv4bq5QG4uw7Phu6xA4bu54buRw63hurnDokDhurnhuqXhuqfDo+G6uUBlKEA34bqlw7LhurnDokBv4buD4bqnQGvhuqU84bqnQDfhuqXhuqvDs0BvbSE34bqlQOG6ueG6peG6p+G6scOpQOG7m8Os4bqnQG8xb0A3PEDhurnhuqXGoeG6ucOiQOG7m+G6p+G6sTdAw6nhuqnhurnhuqVAZSjDqeG7sEDhurnhuqXhu5HhurnDokBv4bql4buVN0BvxINAZShAxJHhuqXhu4PhurnDokA34bq9QOG6peG6qeG6ueG6pUBv4bql4buTN0DEkeG6p+G6ueG6pUA44bq7LuG6ueG6pUDEqUA5MOG7n+G7sEDhurnDo+G6uUBv4buD4bqnQG/huqUx4bufQDfDtOG6ucOiQDfhuqXhu5EuQG/huqXhu5U3QG7hu5VANzLhurlAb+G6peG6p8SDb0A54bq3QOG7o+G6p+G6uUDDguG6pzHhu59AOXvhurnDokDEkeG7oUDEkeG6p+G6ueG6pUA44bq7LuG6ueG6peKAneG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZxJDhuqXhu4PhurnDokA34bqlYkA24bq3QDbDreG6p0DhurjDouG6vzdA4bq4w6LDs+G7n+G6sW/hu7BAb23Do+G6uUA54bqrLkA2KOG6uUDhuqXDs+G7n+G6seG6uUDhurjhu4PhurnDokDhu7Xhu4XhurnDokDhuqXhuqfhurHhurlAN+G6vUA24bq3QDbDreG6p0Bv4buRQOG6ueG6pTDhurlA4bubNeG6uUA34bql4buRLkA34bq9QMOC4bqnMeG7n0A5e+G6ucOiQMSR4buhQMSR4bqn4bq54bqlQDjhursu4bq54bql4busQE9tPEBl4buL4bqnQOG7mzHhurlAOeG6r0Dhurko4buf4buwQOG7g+G6ucOiQEXDo0BP4bqlLuG6ueG6pUDhu7PhuqnhurnhuqXhu7BAS+G6pcOq4bq5w6JA4buae+G6uUDhuqXhur0uQC1AT+G6peG7g+G6ucOiQG/huqfhurlA4bqlw7Phu5/hurHhurlA4bq44buD4bq5w6JA4bu14buF4bq5w6Lhu7BAN+G6peG6u0A24bqnxINv4buoQOKAnOG6pOG6p+G6seG6uUDhuqXDs+G7n+G6seG6uUA5PkA34bq9QDfhuqViQDkp4bq7QDchN0DhuqVnQMOi4bqnLkA54bqp4bq54bql4buwQDjhursu4bq54bqlQOG6ucOi4bql4bqn4bqxa0DEkeG6p+G6ueG6pUA44bq7LuG6ueG6pUA24bq3QDbDreG6p0Br4bqlPOG6p0A5e+G6ucOiQMSR4buhQMSR4bqn4bq54bqlQDjhursu4bq54bqlQOG7m8Os4bqnQOG6pcOz4buf4bqx4bq5QOG7myhAb+G6peG7lTdA4bql4bqn4bqx4bq5QDchN0Bv4bqlw7VAb+G7jzdAOcOy4bq5w6JAb+G6pWHhurtAbMOz4bufQDnhuqvhurnhuqXhu6xA4bq4xIPDs0A24bq3QDbDreG6p0Dhurko4bq7QMSR4bql4buD4bq5w6JA4bq5w6LhuqXhuqfDo8OpQG/DsjdAb+G6peG7lTdA4bql4bqn4bqx4bq54buwQOG6pcOz4buf4bqx4bq5QG7huqNA4bufw6PDs0A3MsOzQDjhu5nhurnDokDhuqXhurspb0A5Z+G6ucOi4oCd4busQE/hu5lAa+G6peG6rS5AS+G6pcOq4bq5w6JA4buae+G6uUDhuqXhur0uQC1AT+G6peG7g+G6ucOiQG/huqfhurlA4bqlw7Phu5/hurHhurlA4buew6PhurlA4bu54bqr4bq54bql4buwQE9t4buRxKnhurnDokBr4bqlw6rhurnDokBFw6NAT+G6peG6q0BP4bqlw7Lhu59AN8O04bq5w6JAN+G6peG6u0DhuqUu4buf4buoQOKAnE9tw6PhurlAOeG6qy5ANijhurlAN+G6vUA/QDbhurdANsOt4bqnQG/hu5FA4bq54bqlMOG6uUDhurnhuqXhu5HhurnDokDhu5s14bq5QDfhuqXhu5EuQDkha0Dhu5PhurnDokA5w7VA4bq54bqlw7NANzLDs0A3w7UuQOG6ucOi4buR4buL4bqnQDgw4bq54buwQDldN0A24bqn4bqxb0BlKEBvbeG6oUBhw6nhu6xA4buzw6PhurlANynhurnhuqVAOeG6vUA34bq9QMOpZ29AbuG7hUA44bq7LuG6ueG6pUDhurnDouG6peG6p+G6sWtAOS7hurnDokA3w6rhurlAN+G6pcO1QGzDsy7hurnhu7BAN+G6peG7kS5AN+G6pcOz4bufw6PhurlAw6nhu4PhurlA4bql4bq9LkA3LuG6u0DhurnDo+G6uUDDojDhu59AxJHhuqXhur1AxJHhuqV74bq5QG9t4bq74bq5w6JA4bub4bqn4bqxN0Bsw7M84bq5QGXhu6FA4bq54bqlKEDhurnhu5HDrDfigJ3hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7tTLhurlAa+G6pTzhuqdA4bq54bqlw6xAZSnhuqfhu7BAJkDhurl7w6lAb23EqUDhu5vhuq9AOTDhu5/hu7BA4bq5w6Iu4bufQG8p4bqnQOG6pcOz4buf4bqx4bq5QOG7nsOj4bq5QOG7ueG6q+G6ueG6pUA5PkDhu6M84bufQG0uQDnDs+G7heG6p0Dhurnhu5HDrDdAb23huqFAYcOpQG8p4bqnQDbhurdANsOt4bqnQG/hu5FA4bq54bqlMOG6ueG7rEDhurjDouG6uyjhuqdAbS7hu7BAxKlAw6lnb0Bu4buFQDbhurdANsOt4bqnQG/hu5FA4bq54bqlMOG6uUA3w7UuQDchN0DhuqXDs+G7n+G6seG6ueG7qEDhu5pj4bq54bqlQEVnN+G7sEBPbeG6p+G6scOzQE7DreG6uUA3w7ThurnDokDhu6M84bufQG0uQG9t4buR4buL4bq5w6JA4bql4buJa0Bv4buRw63hurnDokBv4buV4busQOG7t+G7jUBlKEDhurnDosOz4bufw6PhurlA4bq54bqlMOG6uUDEkeG6pSE34bqlQGzDsy7hurlA4bqlLuG7n0A34bqlw7VAbMOzLuG6uUBv4bql4bqpQG9t4bq74bq5w6JAOeG6vUDEkeG6peG7g+G6ucOiQG/huqXhurdAb+G6peG6p8SDw7NAa+G6pTLhurlAb20hN+G6pUDhurnhuqXhuqfhurHDqUA3w7UuQOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAxJHhuqfhurnhuqVAOOG6uy7hurnhuqVANuG6t0A2w63huqdA4bubKEDhurnhuqXGoeG6ucOiQOG6ucOi4buR4buL4bqnQGUow6lAN+G7g+G6ucOiQG8hN0Bsw7M84bq5QGXhu6FA4bq54bqlKEDhurnhu5HDrDfhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG6pOG6p+G6seG6uUBv4bq7KOG6uUBvYuG6ueG6pUA34bq9QMSR4bql4bq7POG6ucOiQDojQDbhurdANsOt4bqnQG/hu5FA4bq54bqlMOG6ueG7sEA34bqlw7VA4bufxIPDs0BlKEA24bq3QDbDreG6p0Bv4bql4buD4bq5w6JAw6nhuqfhurnhuqXhu7BAb20u4bq5w6JAb+G6peG6p8SDb0A24bqrQG9t4bq74bq5w6JAa+G6pcOq4bq5w6Lhu7BAN+G6peG7heG6ucOiQDnDs+G7heG6p0Dhurnhu5HDrDdAN8Oq4bq5QOG6pSnhurlAN+G6pcSD4busQOG7guG6ucOiQEvhuqUpw6lAT23Ds+G6ucOiQE/huqUo4bq54bql4buwQDfhuqXDs+G7n8Oj4bq5QOG7m+G6p8Oj4bq5QEvhuqXDquG6ucOiQEzDszzhurlAZeG7oUBP4bql4bq3QDjhu483QG/huqXhurdAb+G6pS7hurvhu7BATsSpQOG7mnvhurlA4bql4bq9LuG7sEBP4bql4bq3QG/huqUu4bq7QOG7myhA4bu3w7NAZeG6qzfhuqXhu7BAN+G6peG6u0A24bqnxINv4buoQOKAnOG7t+G6u0DDqWdvQG7hu4VAOOG6uy7hurnhuqVA4bq5w6LhuqXhuqfhurFr4buwQDchQOG6ueG6pTDhurlAN+G6peG7kS5ANzNrQOG6ueG6pTNvQGzDs+G7n0A54bqr4bq54bqlQDfDtS5A4bq44bqlKEDhurnhu5HDrDdA4bq5w6PhurlAN8Oq4bq5QOG6ueG6peG6p+G6r8OzQG/huqXhuqfEg8OzQG7hur1vQG9t4bq74bq5w6JA4bql4bq7KW9AOWfhurnDokDEkeG6p+G6ueG6pUA44bq7LuG6ueG6peG7rEDhu7ldN0A24bqn4bqxb+G7sEA3ITdAN+G6pcO1QMSR4bqn4bq54bqlQDjhursu4bq54bqlQDcy4bq5QGvhuqU84bqnQOG6peG6p+G6t8OzQG1b4bq5w6Lhu7BAxJHhuqXhuqdA4bujMOG7n0A44buV4bq5w6JANuG6t0A2w63huqdAZShAa+G6pTzhuqdAN+G6vUDhurnhuqUw4bq5QOG7m+G6p8Oj4bq5QDfhu5PDs0DhuqVn4buwQDnhurdAxJHhuqXhuqdA4bujPOG7n0BtLkBvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6peG7iWtA4bujMcOzQG/huqXhuqlA4bq5w6Iu4bufQGUza0Bv4buTN0Dhu6Phu5dAZeG7oUDEkeG6q2tAb+G6peG7i+G6p+G7rEDhu7k+QMSR4bqn4bq54bqlQDjhursu4bq54bqlQDZ9b0A2w7NnN0Br4bqlPOG6p0A34bq9QMOi4bqnMeG7n0Br4bqlw6Fr4bus4bus4bus4bu44busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hrdMOzb+G6peG6u23hu7hZ4buzKOG6p0Dhu5soQDzhurnhuqXhu6hA4bua4bqnQHThurlYL2tZ

Bài và ảnh: Vi An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]