(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách đây mấy năm, trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, tôi đến cơ quan sớm để mong một năm làm việc suôn sẻ. Xe đến khu vực chợ Vườn Hoa (TP Thanh Hóa) phải dừng lại, bởi một phụ nữ đi xe đạp đột ngột rẽ trái để sang đường mà không hề ra tín hiệu. Tôi phanh gấp nhưng người phụ nữ vẫn ngã ra đường còn chiếc cửa xe bên phải của tôi thì xước sát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG6tiY+4buofeG6oeG6sznhu6jDsyxnUlUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmuG7p+G7tj454buofTvDsuG7qOG6tyzDsuG7qOG6syThurdQ4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6h9YeG7qOG6seG7uOG6t+G7qH0uZ+G7qGZhMeG6s+G7qOG7heG7tGfhu6jhuq/hu4/hu6jhurM4OeG6o+G7qGYyZlDhu6hm4bqrYeG7qH0y4bqz4buoPsOp4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qOG7heG6ueG6t+G7qH014buo4bq34bq14bqzOOG7qOG6t2Rm4buo4bqzJOG6t+G7qOG6seG7uOG6t+G7qG5hND7hu6jhu4Vn4bqr4bqz4buo4buFIFHhu6jDk1vhu6h9MuG6s+G7qOG6rzln4buobms+4buoPjnhur3hu6hO4buJ4bq74bqz4buo4bu54bq14bu04buoU0bhu4Dhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFThu6jhu4E5I2Hhu6h7auG6szjhu6jhurFAYVDhu6g8w6ph4buo4bq3ZGbhu6jhu4E5w63hu6jhurNt4buofWHhu6jDs1vhu6h9QOG7geG7qH1kZuG7qOG6szhkZuG7qOG7gzDhu6hm4buD4bu2YeG7qH014buo4buF4bu04bqzOOG7qH3hu4nhurvhurM44buo4bq34bu44buo4bqvOeG6q+G6szjhu6g5M+G7qOG7g+G7tOG7qGbDoeG6s+G7qDlhNGdR4buoRuG6q2Hhu6jhu4E54bu04bqzOeG7qDgs4buB4buo4bqzOeG7ieG6szjhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qOG7gTnDreG7qOG6s23hu6huKeG6s+G7qOG6szg94buo4buD4bu04buofeG7ieG6u+G6szjhu6g+4bql4bqz4buoPjlhMj7hu6g+bOG7tOG7qMOzW+G7qDwx4bqz4buo4buBOSNh4buoPsOs4bu04buoZuG6q2Hhu6hmOcOg4buow7Phu4nhurk+4buo4buF4bu2ZlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssav4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavZlvDs2Yt4bu04bqxYTjhurPhu57hu6g+W+G6s2Zb4buD4bugxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4PGr+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr29he2Y54bue4buoWFfhu6rhu4HDs+G7oOG7qDlbYTg5ZuG7nuG7qOG7rsOd4buq4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPnvhurNRPOG7tOG6tWY54bu04bqzOTnhurXhu7RRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4bus4bus4busVi/hu6zhu7BZe1fhu7BY4buqWOG7ruG7qmZXV+G7suG7rOG6seG7sC3hu4E54bu04bqzLeG6s+G6tS1mOeG7tOG6szkt4bqzYVvhurMt4bqxUcSD4buBOMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bq2Jj7hu6h94bqh4bqzOeG7qMOzLGdSxq/hu6hvYXtmOeG7lMavWFfhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMav4buuw53hu6rGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/Dmkbhuqth4buow7NnYuG6szjhu6jDs1tQ4buoOeG6rWHhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qOG7gTnDreG7qOG6s23hu6g+w6Lhu6huLOG6s+G7qH0z4buoOMOg4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6hu4bu44buofeG6v+G7qD454bqh4buofcSp4bqzOOG7qHshw7JR4buo4bunOeG6oeG7qOG6sWdi4bqzOOG7qD5nYuG6szjhu6huw6Dhu6jhurM4OcOj4buo4buFMOG7qOG7gTkjYeG7qH0z4bqz4buoZmEz4bqz4buofTXhu6hm4bqrYeG7qOG7hWzhu7Thu6jDs1tR4buo4bqyOeG7ieG6szjhu6jhurM44bu0w7Lhu6jhurEh4buB4buoZsSpPuG7qD7DouG7qOG6tyzDsuG7qOG6szjhu4nhurth4buoOC7hurPhu6h9w6Lhu6jhurHhu7ThurXhu6h9MuG6s+G7qOG6s8OiYeG7qD454bqh4buo4bqzKuG6t+G7qMOyMeG6s+G7qGbhu4Mx4bqz4buofeG7ieG6u+G6szjhu6h9NeG7qDhhbeG7qDlhNOG6s+G7qGbhu4Phu4nhurvhurM4UeG7qOG6sjjhu4nhurth4buo4buBOcOt4buo4bqzbeG7qH1h4buow7Nb4buofUDhu4Hhu6jhurPDomHhu6jhu4Mq4bqzOOG7qD454bqh4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6huLOG6s+G7qH0z4buoOMOg4buoPiNR4buo4bqyODlb4buobiHDsuG7qOG6t2Rm4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6jhurPDomHhu6jhu4Mq4bqzOFDhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qG5hND7hu6g4w6Dhu6jhurHhu7jhu6jhurfhu7TDsuG7qOG7g2NhUeG7qEY54bqrYVDhu6h9Lmfhu6jhurMk4bq34buo4bq3auG6szjhu6hmZ8SRYeG7qD454bq14buoPjnhuqHhu6gsw7Lhu6jhurcsw7Lhu6h9Y+G6szhR4buoRuG6q2Hhu6jhurfDoj7hu6huw6Hhu6jhurEsw7Lhu6hm4bq74buoZmEz4bqz4buoV+G7quG7qlHhu6rhu6rhu6rhu6h9Y+G6szhQ4buoZjnDoOG7qOG6t2Rm4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6jhurPDomHhu57hu6jGsGHhu6jDs1vhu6jhuqvhu6hm4bqr4buo4bq34bu44buoPjnhuqPhu6hmOTLhu6hmOeG6q2Hhu6jhu7hR4buoRuG6q2Hhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qH1j4bqzOOG7qGbDoOG6sznhu6hu4bq5YeG7qOG7hWvhu6jhurcmPuG7qH3huqHhurM54buofWHhu6jDs1vhu6jhuqvhu6hm4bqr4buo4bqx4bu44buo4bqzOWEzZ+G7qGZhM+G6s+G7qG7hu7jhu6jhu4E5I2Hhu6h9M+G6s+G7qGZhM+G6s1Dhu6jhurM54buJ4bqzOOG7qG7DoOG7qOG6rznhuqvhurM44buo4bq3Z2LhurPhu6h9Lmfhu6jhurMk4bq34buo4bqxQGHhu6g84bqh4buo4buBOWEz4bqz4buo4buBOcSpPlDhu6g+4buL4bqzOOG7qD7huqXhurPhu6jhurdnYuG6s+G7qH0y4bqz4buoPsOp4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qD454bq14buo4bqv4bqh4buB4buoPGfEkWHhu6g4JuG7geG7qOG6tyZm4buofS5n4buo4bqzJOG6t1Dhu6jhurMx4bqz4buo4bq3w6I+4buobsOh4buo4bqxLMOy4buoZjkx4bq34buoZuG6u+G7qGZhM+G6s+G7qOG6s23hu7RRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaTsOt4buobuG7tOG7qD45QOG6t+G7qOG6seG7uOG6t+G7qGbhuqth4buo4bq3LGbhu6jhurcsw7Lhu6hm4buDYTRn4buofWPhurM4UOG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqvOWHhu6jhurFlYeG7qOG6rznhuqvhurM44buoZjlnZD7hu6huM+G7qOG6t8Og4bqzOVHhu6hG4bqrYeG7qGrhu6jhu7jhu6g+OeG6teG7qOG7h2fhu7Thu6g+OWfDsjThurPhu6hu4bu44buobmHhurPhu6jhurHhu43hu6h74bq14buo4buDKuG6szhQ4buoZjnhuqth4buoZjnDoOG7qH0uZ+G7qOG6syThurfhu6g+w6zhu7Thu6h9YeG7qGY54bu0w7Lhu6jhurM44buJ4bq7YVHhu6jGsMOi4buo4bqx4bu44buoZuG7g2EyZuG7qOG6seG7jeG7qGY5W+G6teG7qOG6r2E1Z+G7qOG7k+G7hlDhu6g+OcSp4buo4bu0YeG7qD45I+G7qGZhMj7hu6hmYTPhurPhu6hu4bu44buoPiPhu6g8az7hu6jhurfDoOG6sznhu6huw6Dhu6jhurM5beG6szjhu6h9YTNn4buo4buBOWHhu6jhurHhu41RVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRuG6q2Hhu6h9PeG7qOG7h2cx4bqz4buobmE0PuG7qCzDsuG7qD454bq14buofTLhurPhu6jhurcsw7Lhu6g54bqr4bq34buoZuG7g+G7ieG6uT7hu6jhurdkZuG7qH1j4bqzOOG7qOG6szg5YTThu4Hhu6jhu4E54bu44bqz4buo4bqz4bu44bqz4buofeG7tOG6szjhu6jhurHhu7Zh4buow7Nb4buo4buDLGbhu6g+OSHhurfhu6jhu4dn4bu04buo4bqzOD3hu6hm4buJUOG7qOG6sznhu4nhurM44buo4bq3ZGbhu6jhu4E5w63hu6jhurNt4buo4bqx4bu04bq14buow7Nb4buo4bq34bu2w7Lhu6jhu4MsZuG7qOG6sznhu7ThurM5UOG7qD4lZuG7qOG6tyZm4buow7Nb4buoPuG6q1Dhu6jhurHhu7jhurfhu6hmZ+G6szjhu6jhu4E5LuG6s+G7qOG6szlr4bu04buofS5n4buow7NbUOG7qOG7g2Nh4buo4bqzOD3hu6jDs2di4bqzOOG7qH3hu4nhurvhurM4UeG7qE7huqHhu6hm4buDw6Hhu6h9w6Lhu6g+w6Lhu6g+4bu04bq3W+G7g+G7tOG7qOG6sznhu4nhurM44buobsOg4buo4buF4bu0Z+G7qOG6rzlh4buofeG7ieG7tOG7qOG6szjhu4nhurth4buo4buBOcOt4buo4bqzbeG7qH1h4buo4bqvOeG7tuG6t1Dhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qD7DouG7qG4s4bqz4buofTPhu6g4w6Dhu6jhurHhurnhurNQ4buo4bqzMeG6s+G7qD7huqvhu6g8Y2Hhu6h74buJ4bq/4bqzOOG7qGZhM+G6s+G7qGY5Z2I+UOG7qOG7g2Nh4buofeG7ieG7tOG7qMOzW+G7qH1h4buo4buFbOG7tFHhu6jhu6fhuqvhu6g8YTJm4buo4bqxaD7hu6gsw7Lhu6g+w6Lhu6h94bqrYeG7qD7hurVQ4buoZjnDoOG7qGY5MuG7qOG6s+G7uOG6teG7qD45I+G7qD7DouG7qOG6szjhu4nhurth4buofWHhu6h94buJ4bq74bqzOOG7qDwj4bq14buo4bqr4buoZuG6q+G7qOG7gTkjYeG7qH0z4bqz4buoPjnhurXhu6jDs1vhu6jhurfhu7bDslFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurI4OVvhu6jDs+G6teG6szhQ4buoZuG6q2Hhu6jhurFAYeG7qOG6sznhurnhu6h9MuG6s+G7qD45Z8OyNOG6s+G7qD7DrOG7tOG7qOG6t8Og4bqzOeG7qG7hu7jhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG6rznhuq1h4buoPCThurPhu6jhuq854bq1JOG6s1Hhu6jhu4A54bu24buB4buo4bqxZyFm4buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6sznhu6jhu4Phuqnhu6g+4bu2PuG7qGbDoOG6sznhu6g5Z2LhurM44buoOGHhu7ThurXhu6hmOeG6q+G6szhQ4buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qGZhNOG6s+G7qDhh4bu04bq14buoZjnhuqvhurM44buo4bqvOWHhu6hmOeG7tOG6t+G7qDhh4bu04buoZuG7gzHhurPhu6h94buJ4bq74bqzOOG7qD7DouG7qOG7h2fDsjPhurPhu6jhurHhur1hUOG7qOG6szg5w6Phu7Thu6huw63hu6jhurM54buJ4buoZjky4buo4bqz4bu44bq1UeG7qEY5MuG7qOG6sznhu4nhurM44buo4buDLGbhu6jhurM5YTNn4buo4bqzOOG7ieG6u2FQ4buoOGPhurfhu6g+I+G7qGbhuqth4buobuG7uOG7qD7huqvhu6h9Y+G6szjhu6jhurM4OWE04buB4buo4bqxQGHhu6h94bu04bqzOOG7qMSp4bqzOOG7qMOzbOG7qOG6t2Rm4buoPuG7tj454buo4buDLGbhu6hu4bqr4buo4buBOeG7tuG7gVHhu6jhu6c5aOG6szjhu6hm4bqrYeG7qH3hu7ThurM44buoPOG6oeG7qD5nYuG6s+G7qG7hu7jhurXhu6jhu4Vnw7Lhu6jhurM4OcOj4buoPsOs4bu04buofeG7tuG6t+G7qH3huqvhurM4UOG7qG7hurlh4buo4bq3Jj7hu6h94bqh4bqzOeG7qOG7gyrhurM44buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h9YeG7qMOzW+G7qOG6t+G7tsOy4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6g+w6Lhu6h9YTNn4buo4bqvYTThurPhu6g8KuG6szjhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qH1h4buo4bqr4buoZuG6q1Dhu6hu4bu44buo4bqvOWHhu6hu4bu04buoPjlA4bq34buoZjnDoOG7qOG6q+G7qGbhuqvhu6jhu4E5I2Hhu6h9M+G6s+G7qD454bq14buow7Nb4buo4bq34bu2w7JR4buo4bunOeG6o+G7qOG6rzlh4buobuG7tOG7qD45QOG6t+G7qOG6sybhurM44buofTLhurPhu6jhurfEqT7hu6jhuq854bqr4bqzOOG7qGY5NeG7qMOzbOG7qOG6seG7jeG7qHs74bqz4buo4buFa+G7qH3hu4nhur0+4buo4bq34bq5YeG7qOKAnD4uZ+G7qD7EqWfigJ3hu6h9MuG6s+G7qD7DqeG7qOG7h2fhu7ThurPhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG7tOG6s1Hhu6jGsMOi4buo4bqx4bu44buobsOg4buoPjlo4bqzOOG7qGbhu7Thu6jhu4Xhur3hu6jhu4E5YTPhurPhu6jhu4E5xKk+4buoOcOp4bqz4buo4bqx4bu44buoPOG6oeG7qOG6tyxm4buoZmEz4bqzUeG7qOG6tuG7uOG7qOG7hWvhu6jhu4E5YTPhurPhu6jhu4E5xKk+4buoPOG7tOG6teG7qDhh4bq74buoPuG7i+G6szjhu6h9YeG7qOG6r8Oo4bq34buobuG6uWHhu6huYTQ+4buo4bq3LGbhu6hmOeG6u2Hhu6g4YeG7tOG6s1Dhu6hmYTPhurPhu6g8QD5R4buo4bq2ZGbhu6g8ZOG7qOG7gTkh4bqz4buo4bqvOeG7tj7hu6hmOcOg4buo4bqxQGHhu6jhurM4QGHhu6hm4buDw6DhurM54buoZmvhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFmUeG7qE7hu7Thu6g+OUDhurfhu6g4YeG7tOG6teG7qGY54bqr4bqzOOG7qOG6t+G7uOG7qDzhu7bhurXhu6hu4bq5YeG7qD7DqeG7qOG7h2fhu7ThurPhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG7tOG6s+G7qH014buoPjnhurvhu6jDs2zhu6jhurHhu43hu6g+w6Lhu6hmOTXhu6jhu4Uw4buoPOG6oeG7qGZA4bq34buoOGFt4buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qGZhNOG6s1Dhu6huauG7tOG7qOG6rznhuqvhurM44buoPsOi4buow7Nb4buofWHhu6jhurFAYVDhu6huauG7tOG7qOG7gTkjYeG7qGbhu4Mj4buoZmEz4bqz4buo4buBOcOh4buoPDLhurPhu6g8PWFR4buo4bqyOcOg4bqz4buoPjln4bqzOOG7qOG6seG7uOG7qOG6szlhM2fhu6jhu4E5YTPhurPhu6jhu4E5xKk+UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG6tiZm4buo4bqvOeG7tj5Q4buo4bqxZyFm4buo4buBOeG7tuG7geG7qHtp4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6jhu4dnw7Lhu6h94bqh4bqzOeG7qMOzW+G7qGbhurXhu6jhu4E5I2Hhu6h9M+G6s+G7qD454bq14buow7Nb4buoPF1Q4buo4bqzOeG7ieG6szjhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6t2Rm4buo4buFYuG7qGbDoOG6sznhu6g5Z2LhurM44buobuG7tOG7qD45QOG6t1Dhu6g+w6nhu6jhu4dn4bu04bqz4buoOeG7uOG6sznhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxQGHhu6g+OSzhu4Hhu6jhurM5IeG6s+G7qG5hND7hu6g4YSNh4buo4buHZ8OyMmbhu6hm4bu0YeG7qOG6s0DhurPhu6g4YeG7tOG6teG7qGY54bqr4bqzOOG7qGY5W+G6teG7qDnhu4nhurnhurM44buoZmvhu6hmOeG6reG7tOG7qGY5ZyHhurNR4buoTiHDsuG7qOG6szHhurPhu6hmOeG7uOG6sznhu6jhu4Phu7Thu6jhurM5YTNn4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h9PeG7qD454bqn4bqz4buoPuG7tj454buoezbhu6h74bu44bqzOOG7qG7hu7jhu6jhurM54bu04bqzOeG7qD45w6LhurM44buoOcOp4bqzUOG7qH3DouG7qOG6seG7uOG7qD45LOG7geG7qOG6szkh4bqz4buoPjnhuqFn4buoZjlhNGbhu6huM+G7qOG6r2HhurM54buoZjLhu6g5w6nhurPhu6jhurHhu7jhu6g84bqh4buo4buBOWEz4bqz4buo4buBOcSpPlHhu6jhu6c7Z+G7qD45Z8OyNOG6s+G7qCzDsuG7qOG6rznhu7Y+4buoOeG6teG7uOG6s+G7qGbhurXhu7jhurPhu6hu4bq5YeG7qD7hu7Y+OeG7qMOzbOG7qOG6seG7jeG7qMOq4buo4bqzOWEzZ+G7qOG7h2diPuG7qDhh4bu04buo4buBOeG7tmbhu6hm4buDYTXhurPhu6jhuq85YeG7qOG6szjhu4nhurth4buo4buF4bu0YeG7qH0zZ+G7qOG7gTkjYeG7qH0z4bqz4buoPjnhurXhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qH1o4bqzOFDhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qD4u4bqz4buoPGEyZuG7qDnhuqfhu6jhurHhu7jhu6jhu7RhUOG7qH1h4buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qGZhNOG6s+G7qDjDoFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7k2dmOeG6teG7g8avw5pGOeG7tmHhu6jhurZh4bqzOVUv4buBw5o=

Thái Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]