(vhds.baothanhhoa.vn) - Một trạm xử lý rác được quy hoạch, có mức vốn đầu tư cao, nhưng nghịch lý là đã mang lại những bất cập, hệ lụy về môi trường. Đó là dự án Trạm xử lý rác thải thị trấn Kim Tân và vùng phụ cận với tổng số vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng trên quy mô 3,8 ha tại thôn Đự, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu6gg4buq4butO+G6r1jhu5Phu49Y4bqt4buVWMOsKjBY4buJxIM64bqvWMOjPuG7mVjhurlY4bqrxIPhuq/huqHhuqlY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8Oj4buoLyDhu6rhu6gvxIPDneG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7quG6qMOq4buJWOG7icOsP+G6qVjhu5Phu49Y4bqt4buVWMOsKjBYMm9mMFjDrcSp4buZWMSDYj8wxIPDmVgwY1jhuqnDszBYw7ThurvhuqtYMn3EqVjhu4lvWDAlYsOZWOG6q8SDb+G6q8OjWOG6q8OjxIPhurMwxINY4bqt4buVWOG6rSZYMjtY4bqpJeG6q8OjWOG6rT/huq9Y4bqrxIPDteG6q8OjWCB74buJWDBbacOZWMSDw6FY4bqtbOG7mVjDtGFY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8Oj4bukWHdjWOG6rSZYMeG7jVgq4bqrWOG7iMOsP+G6qVjhu5Phu49Y4bqt4buVWMOsKjBY4buJxIM64bqvWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jhuqbhuq/huqlY4buIPuG6q1jDtCZYw7Rr4bqrw6NYacSDbFgwW+G6q1jDtOG7g+G6r1jhu4nhur/huqvDo1jhu4vhurtYw7ThurvhuqtYMn3EqVjhu4lvWMOjfeG6q1jDneG7uFjhu4nhu5tYMuG6veG6q8OjWOG7icOsOOG6q1jDrcSp4buZWOG6qeG6uVjhu7TDmT1YxIMlWOG7iT/huq9Y4buJxIPhurnhuqtYd+G7jcOZWOG7kztY4buIxIMm4bqrxINY4buIxIPEkcOZWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jEgz8wxINY4buIxIMm4bqrxIPhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qCDhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFcx4buJxIPEqeG6qSBY4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7bhu7IkaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7JZJC/hu7JZ4buyMeG7tFk9WcOdw50j4buJI1lZ4buy4buy4bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oOG7uOG7suG7tldYJeG6reG7ieG7oFfhu6074bqvWOG7k+G7j1jhuq3hu5VYw6wqMFjhu4nEgzrhuq9Yw6M+4buZWOG6uVjhuqvEg+G6r+G6oeG6qVjhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu24buyJFdYL+G7quG7qC8g4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqduG7jVgq4bqrWDJvZjBYMn3EqVjhu4lvWMO04buD4bqvWOG6q8OjxKnhur3huqtYw7ThurvhuqtY4bqt4buD4bqrWOG6q8SDb+G6q8OjWOG6rT/huq9Y4buJP+G6qVggZsOZWMSDYj/hu4lYMsOq4bqrw6NY4bqnNOG6qVjEg+G6r8OhxKlYw63EqTrhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG6qsSD4bqvYcSpWOG6q8Ojb+G7heG6r1gxPuG6q1hnWOG7icSD4bq54bqrWHfhu43DmVjhu5M7WOG7iMSDJuG6q8SDWOG7iMSDxJHDmVjEg8Sp4buZw6HhuqtY4buIxIM/MMSDWOG7iMSDJuG6q8SDWGnEgzrhuqtYKuG6q8SDWOG7ieG6t+G6q8SDWOG7icOsP+G6q8OjWOG7icOsP+G6qVjhu5Phu49Y4bqt4buVWMOsKjBY4buJxIM64bqvWDBtJVjEg8Sp4buZw6HhuqtYMijhu4lYZ1gy4bqzJVhpxINv4buH4bqrw6NY4bqrxIPhuq9hxKlY4bqrLOG6qVjDrcSpJVjDoz7hu5lY4bq5WOG6q8SD4bqv4bqh4bqpWOG6qeG6ueG6r1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jhuqvDo8SD4bqvOOG6qVjhu4nDrMSR4bqrw6Phu6RY4bqqw6Nv4buF4bqvWDE+4bqrWDDEg2JYIOG6rznhu4nDmVjhuqvDo2Im4bqvWMO04bqvw6EwWOG7iVtpWOG6pznhu4lYw6wqMFjhu4nEgzrhuq/DmVhpxIPhu4fhuq9Yw7QmWDLhurvhu4lY4buT4buPWOG6reG7lVgyYcSpWMOjPuG7mVjDrCVY4bqrxIPDteG6q8OjWMSDw6FY4bqtbOG7mVjhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NY4bqrw6PEg+G6rzjhuqlY4buJw6zEkeG6q8Oj4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhuqjDquG7iVjEg8OqWDE+4bqrWGdY4buJxIPhurnhuqtYd+G7jVggw7MwWOG7k2owWOG6q2Phuq9VWOKAnOG6qsSDw7XhuqvDo1jhuqvDoybhu5lY4bqpbyVY4bqtb2bhuqvDo1jDrCowWOG7iVtpWOG6pznhu4lYw7RhWOG6reG7g+G6q1gxIuG6q1gyOeG6q1jhuqfEg+G6ueG6q8OjWOG7icSDw6BYMuG6u+G7iVjhu5Phu49Y4bqt4buVWOG6p+G6s2lY4buJxIPhu4Xhuq/DmVjDrCowWDHhur3huqtYw7NYxIPhurnhuq9Y4buJxIPhurvhuq/DmVjhurlY4bqrxIPhuq/huqHhuqlYacSDOljDtCZiWOG6p8SDxKlYMT7huqtYMG/hu6RY4buIw6xi4bqrw6NY4bqnxIPhuq9YMmPDmVjhuqvDoybhu5lY4bqrLuG6q8OjWMOsKmLDmVgw4bq54bqrw6NY4bqrxIM+4bqrWDAl4bqrxINYw6wqMFjDrCVYacSD4buH4bqvw5lYMWJY4bqtb2bhuqvDo1jDrCowWOG7icSDOuG6r1jhuq3hu4PhuqvDmVjhu7JY4bqtZFjhu5Phu49Y4bqt4buVWOG6p8SD4bq54bqrw6NYMippWMOz4bqrw6NY4bqrOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4bqrxIM+4bqrWOG7icOs4buNMFjhu4nhuq85aVjhu5Phu49Y4bqt4buVWDLhurvhu4lY4bqrw6NiJuG6r1jhu4nDrOG7heG6r8OZWOG6p8SDY+G6r1ggJeG7mVjDtCZiWOG6q8SDJlgxPuG6q1jDoz7hu5lY4bq5WOG6q8SD4bqv4bqh4bqp4oCd4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu69u4bqrw6NY4buJxIMzYljEg8OqWDE+4bqrWOG6qybhu5nDmVgxa1jhu4nDrD/huqlY4buT4buPWOG6reG7lVjDrCowWOG7icSDOuG6r1gyb2YwWOG7icSD4bqvOeG7iVjhuqc5WMO04buD4bqvWOG7sljhuq1kWDLhurvhu4nDmVjhu4nEqeG7mVjhuqvEg+G6rzjhuqtY4bqtZFgy4bq74buJWDDhurnhuqvDo1jhuqvDo8SDw6FY4buJxINtWDDhurnhuqvDo8OZWOG6rT8wWMSDW8Spw5lYMOG6ueG6q8OjWOG7i8Spe+G7iVjhuqvEg2XDmVjhurvhuqvDo1jhuqfEg2Phuq9YMm9mMFjhu4nEg+G6rznhu4lY4bqnOVjhu4nEg3tpWDEi4bqrWOG7ieG7g+G6r1jhuqnhu4Hhuq9Y4bqnxIPhuq9YMuG6u+G7iVjhuq1vZuG6q8OjWOG6p8SDY+G6r1g+4bqpWOG6tVjhu4l94bqrw6NY4buJxIN7acOZWCAl4buZWMO0JmJY4bqnxIPEqVgxPuG6q1gwb+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buvY1jhuqfEg2I64bqrw6NY4bu0WVlYxIPDqlgxPuG6q1jhu4nEg+G6ueG6q1h34buNw5lY4buTO1jhu4jEgybhuqvEg1jhu4jEg8SRWDI7WOG6q8SD4bqvYcSpWOG6rX3huqtYacSDOuG6q1gq4bqrxINY4buVWOG6p+G6rznhuqtY4bqtOOG6q1gwxIPhurHhuqvEg1jDrcSp4buZYeG6q1gy4bqzJVhpxINv4buH4bqrw6NYw7RhWMSD4bqvw6HEqVjDrcSpOljEg2I/4buJWDLDquG6q8OjWDBtJVjhu4nDrD/huqlY4buT4buPWOG6reG7lVjDrCowWOG6p8SD4bq54bqrw6NY4bqrxINvWMSDw7MlWMSDNeG6q1jhuq1qMFgx4buNWCrhuqtY4buJw6xv4bqrw6NYMH3EqVjhu5VY4bqn4bqvOeG6q1gwbSVY4bqqxIM+4bqrWDE+4bqrw5lY4buLYuG6q8OjWDI54bqrWOG6qyXhu5lY4bqrxIPDteG6q8OjWOG6p+G6rznhuqtY4bqrw6PEg+G6s1jhu4nDrDjhuqtYw7Qi4bqrWDDEg28lWDJvZjBYw6Phuq864bqvWMOtxKnhu5k54buJ4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWOG7tsOd4bu2aeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7JZJC/hu7JZ4buyMeG7tFk9WeG7suG7uMOd4buJw51A4bu0I+G7uOG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6A9JEBXWCXhuq3hu4nhu6BX4butO+G6r1jhu5Phu49Y4bqt4buVWMOsKjBY4buJxIM64bqvWMOjPuG7mVjhurlY4bqrxIPhuq/huqHhuqlY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8OjV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7tsOd4bu2V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4bqow6rhu4lYw7Qm4bqvWDDhurnhuqvDo1jhuqvEgz7huqtY4buT4buPWOG6reG7lVjDrCowWOG6qcOq4buJWDAqMMSDWOG7icSDbVgw4bq54bqrw6Phu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qndvZjBYIOG6rznhu4nDmVjhuqss4bqpWOG7slnDneG7tljEg8Sp4buZw6HhuqtY4buIxIM/MMSDWOG7iMSDJuG6q8SDWDI7WDJ9xKlY4buJb1jEg8OhWOG7icSD4bq74bqrw6NY4buT4buPWOG6reG7lVjDrCowWOG7icSDOuG6r1gw4bq54bqrw6NY4buLxKl74buJWOG6rWRYMuG6u+G7iVjhu7bhu7hZ4bqnw6MvxINYxajhu7JY4bqtZFjhuq0mWCRZWeG6p8OjL8SDxq/DmVjhu4vhu49YMWzhuqvDo1gw4bq54bqrw6NY4bqrw6PEg8OhWOG6q8SD4bqvw6Hhu4lYMuG6u+G7iVjhuqvEg+G6r8Oh4buJWOG6quG6o+G6ry1Z4bu4WMO0JlgwKjBYxIM/4bqrw6NY4bqpbDBY4buLPuG6q1jhu4lbaVjhuqc54buJWMOsKjDDmVjhu4s+4bqrWGnEg+G7h+G6r8OZWMSD4bq7WDDEg+G6ueG6q1jhuq17aeKApljDtOG7g+G6r1jhu4nhur/huqvDo1jhuqnDszBYMn3EqVjhu4lvWOG6rTjhuqtYMjnhuqtYw53hu7hY4buJ4bubWDLhur3huqvDo+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buIw6w/4bqpWDJvZjBYw63EqeG7mVjEg2I/MMSDWMO0Jljhu5M+4buZWDHhu43huqvDo1jhu4k/4bqvWOG6p8SDxKlYMuG6veG6r1jhu68mWMWo4buJxIPhurnhuqtYd+G7jcOZWOG7kztY4buIxIMm4bqrxINY4buIxIPEkcavWMO0Jlgyb2YwWMOj4bqvJWJYMMSDYljhu6/hurnhuqvDo1jhu4nhu5lYw4Phuq8lYljhu4nEg+G6ueG6q8OjWDDhurnhuqvDo1gwxIPhurHhuqvEg1jEg8Sp4buZw6HhuqtY4buIxIM/MMSDWOG7iMSDJuG6q8SDWMO0W+G6q1jEgybhuqvEg8OZWMOtxKk64bqrWOG6reG7leG7pFjEgsOhWOG7icSD4bq74bqrw6NY4bqtZFgy4bq74buJWMOsKjBY4bqrJuG7mVgyb2YwWOG6p+G7l1jDtMSR4bqrw6NY4buLN1jhu5Phu49Y4bqt4buVWMSDOeG7iVjhuq1vZuG6q8OjWMOsKjBY4buJxIM64bqvWOG7i+G6r+G6q8SDWMSDYj/hu4lYMG0lWOG6q8Ojb+G7heG6r1gxPuG6q1jhu4nDrGLhuqvDo1jEg8Sp4buZw6HhuqvDmVjhu4nEg1vhuqlYMMSD4bqxWOG6rSZYMMSDYlgwOljhuqnDquG7iVjhu4vhurtY4buTO1jhu4nEg8Spw6owWDAqMFjEg8Sp4buZw6HhuqtYw5TDouG6q8SDWOG6rMOqMMOZWMSCJljhu4jDrMSp4bqrw6PigKbhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMSp4buZWOG6q8SD4bqvOOG6q8OZWOG7iyXEqVjhuqnDquG7iVjhu4nEg+G7heG6r1jDo+G6ryXhuqtYxINiP+G7iVgyw6rhuqvDo1gyO1ggw6owWOG6rcOqWOG6q8SDw7XhuqvDo1jhuqvDo8SD4bqzMMSDWOG6reG7lVjDtGFYMn3EqVjhu4lvWOG7iT/huq9YMj7hu5nhu6RY4bqqxIPhuq9hxKlYxIM/4bqrw6NY4bqpbDBYMMSDbyVYMm9mMFgyfcSpWOG7iW/DmVjEg2I/4buJWDLDquG6q8OjWOG6pzThuqlYxIPhuq/DocSpWMOtxKk6WMOjPuG7mVjhurlY4bqrxIPhuq/huqHhuqlY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8Oj4bukWOG7iMOyWOG6qcOq4buJWDHhu41YKuG6q1jDtOG7g+G6r1jhuqlsMFjhu4nhuq84xKlY4buT4buPWOG6reG7lVjDrCowWOG7icSDOuG6r1gyOuG6qVggOmJY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8OjWOG7icSD4bq3WOG6qyXhu5lY4buJw6xnWOG7icSDJuG6q8SDWDLhuq/DoOG6qVjDoz7hu5lY4bq5WOG6q8SD4bqv4bqh4bqp4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhurjhuqvDo1jhu61r4bqvWMONxKnhurswWOG7iOG7jcOZWOG7r8SDbVjhu4nhurMwxINYxKjhu63huqp2WOG7kztY4buIxIMm4bqrxINY4buIxIPEkVjhu4nEg8OyJVjhuqvEg1vhuqtY4buJ4bq34bqrxINY4buJw6w/4bqrw6NY4bq5WOG6q8SD4bqv4bqh4bqpWOG6qeG6ueG6r1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jhu4k/4bqvWOG7icOsP+G6qVjhu5Phu49Y4bqt4buVWMOsKjBY4buJxIM64bqv4bukWOG6uOG6q8OjWOG7iOG7jVjhuqfEgynhuqvDo1gy4bqz4bqrxINYw7Thuq/DoTBYMuG6u+G7iVjDrCowWOG6p8SD4bq54bqrw6NYw63EqSVY4bqtZFgxIuG6q1jhu4nhu4Phuq9Y4bqnxINj4bqvWCAl4buZWMO0JmJY4bqrxIMmWDE+4bqrWMOjPuG7mVggw7MwWOG7k2owWDDEg2JY4bqrxIPhuq9hxKlY4bqrw6Nv4buF4bqv4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu69u4bqrw6NY4buJxIMzYljhurnhuqvDo1jhu4jhu43DmVjhu4slxKlY4bqrxIPDteG6q8OjWGnEgzrhuqtYKuG6q8SDWDBtJVjhuqvDo2/hu4Xhuq9YMT7huqvDmVjEg+G6r8Oh4bqrWDAqMFjhu4tnw5lYICXhuqvDmVjhuqvDoybhuqvEg1gyO1jDtGFY4bqn4bqvw6DhuqlY4buJw6wlw5lYMirhuqvEg1jDo+G6rypY4bqpw7MwWDLDqljhurlY4bqrxIPhuq/huqHhuqlY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8Oj4bukWOG6pjnhu4lY4bqtxKlb4bqrWOG7iT/huq9YIMSp4bq/4bqvWOG6rSbhuqlYw7Thuq/DoTDDmVgyP+G6r1gx4bqvw6HhuqtYMCowWOG7i2fDmVggJeG6q8OZWOG6q8OjJuG6q8SDWDI7WOG7mTjEqVgwfcSpWDLhu4fhuqtYw7ThurNYw7Rb4bqrWMSDJuG6q8SDWGnEgzrhuq9YMjrhuqlYIDpiWOG7icOsYuG6q8OjWMO04bqvw6EwWOG7k+G7j1jhuq3hu5VYw6wqMFjhu4nEgzrhuq/DmVjhuqs5xKlY4bqnxIPhurnhuqvDo1jhu4nEg8OgWOG7k+G7j1jhuq3hu5VY4buJw6zhuq/DoeG7iVgyw6BY4buLN1jhu4nhurHhuqvEg1gyOeG6q1hpxINv4buH4bqrw6NYKuG6q1gyY+G6q8OjWDDhu48lWOG7icOsP+G6qVjhu5Phu49Y4bqt4buVWMOsKjBY4buJxIM64bqv4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu6PEqeG7icSDYsOsV+G7quG7qOG7i+G7icOsYuG6q8Oj4buq4buK4buH4bqrWHfhurfhuqvEg+G7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qC9p4buq

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]