(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thời buổi “tấc đất tấc vàng”, giá đất nhiều lúc “đắt như vàng” nhưng người dân tại phường Thiệu Khánh (TP. Thanh Hóa) vẫn tự nguyện tháo dỡ, hiến hàng nghìn m2 đất để xây tường, làm đường giao thông.
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyVHZeG7ocOy4bq5LOG6sWFnLMO0w6nhu6HDsmdlLOG7lMOp4bq5YuG7lyzhu4LDqSBnw6ks4buVcixnZeG7l+G7pWJnLMOp4bq54bqpZyzhurfDoeG7lSzhu4UwZizhurfhu6HDsmdlLGXhurkiaCzhu5XDqcSpZ2UkL8OpISUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMOJ4bqzIuG6sTsl4buU4buTaGdlLOG7lcOpw7LhurksxIPhu5dt4bq5LOKAnOG7lcOh4bqvLOG6t8Oh4buVLOG7lcOh4bqvLHUwZ2XigJ3hu7YsZeG6uSAs4bq3w6Hhu5UsZ8Op4bq54bqr4buXLOG7hcah4bqvLOKAnOG6tzXhu5UsZ8Op4buhLHUwZ2XigJ0sZ8Op4buhZ2UsZ2Xhu6HDsuG6uSzhurFhZyzhu5Ux4bq5LMO0w6nhu6HDsmdlLOG7lMOp4bq5YuG7lyzhu4LDqSBnw6ksI+G7lMOU4bu4LOG7lMOpImfDqSzDiWkiPSx1w6NnLOG7lXIsZ2Xhu5fhu6ViZyzhu5XDqSBoLOG6scO14bu2LMOp4bq54bqpZyzDqTBnZSxnZcOp4bq9ZyxmKCzhurfDoeG7lSzhurdjLMO5YeG7pSzhu5Xhu6HDsmdl4bu2LOG7hTBmLOG6t+G7ocOyZ2UsZeG6uSJoLOG7lcOpxKlnZeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6seG7lcOp4buXZsSDLOG6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLFsuLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsPiE+w7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oKC5dLyguLuG6sSkoKChbLlvhu5UoPigufeG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rj4hXTssIuG7heG7leG7rjtHZeG7ocOy4bq5LOG6sWFnLMO0w6nhu6HDsmdlLOG7lMOp4bq5YuG7lyzhu4LDqSBnw6ks4buVcixnZeG7l+G7pWJnLMOp4bq54bqpZyzhurfDoeG7lSzhu4UwZizhurfhu6HDsmdlLGXhurkiaCzhu5XDqcSpZ2U7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647Wy4uOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs+IT47LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnOyXhuq5h4buXLOG6r8Op4buX4bulYmcsw6nhurnhuqlnLOG6t8Oh4buVLOG7hTBmLOG6t+G7ocOyZ2UsdWpnLOG7g8OpxKlnZSzhuq/DrWcsw7kiLOG7hTEsdcOz4bq5LGfDqeG6ueG6q+G7lyzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZeG7tizhu5XDqeG6qSxnw6nhu6FnZSzhurdq4bq5LHXDs+G6uSxnZeG7ocOy4bq5LOG6sWFnLMO0w6nhu6HDsmdlLOG7lMOp4bq5YuG7lyzhu4LDqSBnw6ksI+G7lMOU4bu4LOG7lMOpImfDqSzDiWkiPSzhu4Ux4bq5LGYiZ2UsZmzhu5Us4bunLGdlw6nhu4EiLOG6tzfhuq8sxIPhurli4buVLMSD4buP4bq5LOG7lcOpw7LhurksZeG6uSJnLOG7keG7lyIsZeG6uSAs4bq3w6Hhu5Us4buVMeG6uSzhurdh4bulLOG6tyJnZSzhu5Xhu5Phu48sZ+G6rWcs4oCcw6lo4buV4oCd4bu2LOG6r2ks4buVw6nDsuG6uSzhurfhurljZizigJzhurc14buVLGfDqeG7oSx1MGdl4oCd4bu4LEfDqcOyLOG6t+G6o+G7pSxmMWfDqSzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8s4buV4buX4bul4bqtZyzhu5Xhu5Phu5fhu6Xhuqtn4bu2LHXhuqFnLOG6t2xnZeG7tizhurfhuqlnLGci4bulLGdl4buhw7Lhurks4bqxYWcs4bq3w6oiLMO0w6nhu6FvZ2Us4bq3Myzhu5VyLGdl4buX4bulYmcsw6nhurnhuqlnLOG6t8Oh4buVLOG7j+G7tizhurHDtSxnw6kw4bu2LOG6r21nZeG7tizhu5Xhu6HDsmdl4bu2LOG7kzBo4oCmLOG6t2MsZuG7jyzhu5NsZ2Us4bq34buhw7JnZeG7uCzhurZh4bulLOG6t+G7oeG7jeG6ryzDueG6s2Ys4buFMCzhurfhurljZizhu5kgZ2UsdeG6qyzDtMOpaGdlLOG7leG7kzBoLOG7lXIsZ2Xhu5fhu6ViZyxl4bq5MuG6uSzDtMOpaWdlLGY34buVLMSDNmdl4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+IT7DtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoLl0vKC4u4bqxKSgoKF0oe+G7lV0oPih74buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuKCEpOywi4buF4buV4buuO0dl4buhw7Lhurks4bqxYWcsw7TDqeG7ocOyZ2Us4buUw6nhurli4buXLOG7gsOpIGfDqSzhu5VyLGdl4buX4bulYmcsw6nhurnhuqlnLOG6t8Oh4buVLOG7hTBmLOG6t+G7ocOyZ2UsZeG6uSJoLOG7lcOpxKlnZTssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOz4hPjssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JcSC4bq7LOG7lcOp4buhLOG6rsOp4bq5LMSDbCzDtMOpaiw8LEdl4buX4bulZGcs4bq2NGdlLOG7lMOpImYs4bqvw6nhurkiLOG7meG6peG7tizhu5Xhu5Phu6HDs+G6ryzhurdh4bulLOG6t+G7ocOyZ2Us4buVcSzDtMOpaiwpLOG6t+G6uSzDtMOpaiw+LOG7g8OpICzhuq/DqeG6oeG7lSzDqcOiw7Thu7Ys4buDw6nhurnhuqlnLGdl4buhw7Lhurks4bqxYWcs4bq34bq5LOG7hTHhurks4buDw6lpLOG7g8OpNGfhu7Ys4buDw6nEqWdlLOG6r2ksZ2/hurksxIPhu5fEqWcsxIMgZ+G7tizhu4Phurlnw6ks4buV4bqpLOG7g+G6tWYsw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2fhu7Ys4buZIuG7lyzhu4PDqeG6uSzhu5XDqcOh4bulLGfDqeG6ueG6q+G7lyzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZSzhu4PDqSDhuq8s4bq34buhw7JnZSzhu5kgLOG7k2xnZSzhu5Mz4bq54bu2LOG7g8OpImdlLOG7leG7kyJnZeG7tizhu5XDqeG7l+G6oWcs4buV4bq5Ymfhu7YsxIMwLOG6r2hnLOG6tzMs4buVw6ki4bulLOG6t23hurksZ8Op4bqhZyzhu5XDqXDhuq8sdTAs4buVw6kiZixl4bq5IizDqeG6ueG6qWcs4bq3w6Hhu5Xhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7sixbLi7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLD4hPsO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G6sWfhu7jEgyJo4buVw6kiZ8Opw6loIuG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCguXS8oLi7hurEpKCgpLi4+4buVPCg8Lijhu4Uu4bu44buHw7Rlw53hu5Phu659Lns7LCLhu4Xhu5Xhu647R2Xhu6HDsuG6uSzhurFhZyzDtMOp4buhw7JnZSzhu5TDqeG6uWLhu5cs4buCw6kgZ8OpLOG7lXIsZ2Xhu5fhu6ViZyzDqeG6ueG6qWcs4bq3w6Hhu5Us4buFMGYs4bq34buhw7JnZSxl4bq5Imgs4buVw6nEqWdlOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO1suLjssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647PiE+OywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzsl4buU4buTaGdlLOG7keG7lyAs4buV4buT4bq9Z8OpLGdhZ2Us4bqvw6HDtOG7tizhuq8y4bq5LOG7lTFoLOG7leG7l+G7peG6qWcs4bq34buhw7JnZSzDtMOpaizhurDhurlnw6ksw5kgLOG6t+G6qWcsZ8OpMCx1NGcsw6lpIizDtMOpaixbLHUwLOG7leG7l+G7peG6qWcs4bq34buhw7JnZSzhu4Xhurnhuq1nLMO0w6lqLCks4bq34bq5LMO0w6lqLD4sdcOz4bq5LOG7lW1nZSzhuq/DqeG6ueG6q+G7lyzhurEw4bq5LCgs4buV4buX4bul4bqpZyzhu5Xhu5Phuq1nLCHhu7Z9LOG7g2bhu7Ys4buVbWdlLGZw4bqvLOG6t8Og4buXLOG7leG7oSzDuWHhu6Us4bqxcmdlLMOpb2csITws4buV4bupLOG6t2tnZeG7tizhu5bEgkfhurAsw7TDqeG7ocOyZ2Us4buUw6nhurli4buXLOG7gsOpIGfDqSzhuq/hu5tnZSzhuq8g4bqvLMSDImcsZ2UwZ8Op4bu2LOG6t2gwZyzhu5XDqWMs4bq3Myzhu5Xhurvhuq/DqSzhuq9y4bqvLOG7leG7l+G7peG6rWcs4buV4buT4buX4bul4bqrZ+G7tix14bqhZyzhurdsZ2UsIS4+LMOpbCxl4bq5Iizhurfhur1nw6ksxIPDqiwyZ8OpLMOp4buh4buPZ2Us4bqv4bujIizhurFyLCBnLOG6t2tnZSzhu5XDqeG7l+G6oWcsw6nhurnhuqlnLOG6t8Oh4buV4bu2LOG7lcOpIGgs4bqxw7Us4buVMOG6uSzhu5kyZyzhu5Xhu5Phuq1nLOG6t8Oh4buVLOG7jyzhurdjLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG6sXIsIGfhu7gsR8Op4bq54bqr4buXLMOpbCzhu48s4bqvIOG6ryxmN+G7lSzhurfhu6HDsmdlLOG7hcOzZ+G7tixl4bq5ICzhu5Xhu5PDqixmbuG6uSxmKCzhurfDoeG7lSzhu4Xhuq1nLOG6t+G6qWcsw6kwZ2Us4bqvw6nhu53huq8s4buV4buT4bq5YuG7lyzhurdrZ2UsZ8Op4buhZ2UsdcOjZyzhu5Xhur1nw6ksZ2Xhu5fhu6ViZyzDqeG6ueG6qWcs4bq3Yyzhuq/DqeG6u2fDqSzhu5Hhu5fhu6XhuqtnLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG6sXIsIGfhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7sixbLiHDtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLD4hPMO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G6sWfhu7jEgyJo4buVw6kiZ8Opw6loIuG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCguXS8oLi7hurEpKCgpLjwh4buVe3t9Ll3hu4Uu4bu44buHw7Rlw53hu5Phu65dPH07LCLhu4Xhu5Xhu647R2Xhu6HDsuG6uSzhurFhZyzDtMOp4buhw7JnZSzhu5TDqeG6uWLhu5cs4buCw6kgZ8OpLOG7lXIsZ2Xhu5fhu6ViZyzDqeG6ueG6qWcs4bq3w6Hhu5Us4buFMGYs4bq34buhw7JnZSxl4bq5Imgs4buVw6nEqWdlOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO1suITssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647PiE8OywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzslxKhnZSzhu4Thuq0sw5nhu5dhZyxGMWfDqeG7tizDlMOpaSzhuq7DqeG7oyzhu5XDquG6r8OpLOG7lsSCR+G6sCzDtMOp4buhw7JnZSzhu5TDqeG6uWLhu5cs4buCw6kgZ8OpLOG6r8OpaCzEg+G6ueG6qeG7leG7tizhurfhuqlnLGci4bulLMOpb2csIeG7uC4uLixmKCzhurfDoeG7lSzhu5XDqW0s4bqv4buhLOG6r+G7oyIsZ2Xhu6HDsuG6uSzhurFhZyzhurfhu6Hhu43huq8s4buVw6nhu5csw6lr4bq54bu2LGXhurkgLOG7leG7k8OqLOG7ocOz4bqvLOG7leG6u2fDqSxbLOG7leG7qSzhurdrZ2Xhu7Ys4buVMWgs4bq34bq54bqr4buXLOG7g+G6uWJnLOG7lcOp4buX4bqhZyzhu4Xhu43hurks4bqvw6loLGfDqTAs4buVw6nDoOG7lyzhurFkLOG6sTBnZSzhu5XDqeG6uSzhuq/EqWdl4bu2LOG6tzJmLMSDMmgs4bq3xqFnZSzhu5XhurnhuqlnLOG6t2ws4bqxciwgZ+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thu7Hhu5fhu5XDqWjhu5M7JeG7lOG7kuG7lkdFLOG7hOG6rCQvw7Ql

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]