(vhds.baothanhhoa.vn) - Với 40 năm trong nghề, thời gian qua cơ sở sản xuất nem nướng Vinh Lài (thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) đã không ngừng tiếp thu học hỏi và thay đổi để có thể phát triển sản phẩm nem nướng ngày một trở nên đặc sắc hơn.
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhu53hu5pYVeG6plUm4buc4bqmw5pPVeG6psOaLFnDmsag4bqm4bud4buaxajhuqbGsCXDjcOa4bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sOG7p1nhu5zhuqZD4bqs4bqmw5rhu4JV4bqmJCPDmcOaxqDhuqbDmsag4bua4buQw4DhuqYk4buaw53hu5zhuqbGoOG7nOG6usOa4bqmQCXhurrhuqZMWOG6pj3hu7ThuqY94buAw5rhuqZ9JcOMJOG6psOaT1XhuqbDmixZw5rGoOG6puG7p+G7nMOa4bua4bqmacOK4buc4bqmw4Mk4bua4bug4bqmJCPDjMOa4bqm4bud4buaxajhuqbGsCXDjcOaw4Dhuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bud4buaxajhuqbGsCXDjcOaxILhuqZO4buG4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqbDmsagIcOaxqDhuqYk4bucw5Thu7jhuqYk4buaJeG6puG7msWoTOG6puG7msav4buc4bqmPsOK4bqmJOG7muG6ulvhuqZOVuG7nOG6pk7hu5jhuqZM4buk4bqmJOG7muG7mOG6puG7uOG7muG6vCThuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmPeG7gMOa4bqm4bu44buaxKhV4bqmw5pPVeG6psOaLFnDmsag4bqmw5rGoMOKW+G6plXhu64k4bqmJCPhu7ThuqbDmsOVw5rhuqZOR0zhuqY94buETOG6puG7mljDmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6qOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmROG6qEPhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqhCQy/huqrhuqzhuqxN4bqq4bqoxJDhuqxDQkIkRMOJ4bqs4bqoQlThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeeG6uOG6uOG6qOG6pOG6puG6ulQkeeG6pOG7neG7mlhV4bqmVSbhu5zhuqbDmk9V4bqmw5osWcOaxqDhuqbhu53hu5rFqOG6psawJcONw5rhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqjhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEThuqhD4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqwQ+G6rOG6psOa4buCVeG6pkAl4bq64bqmxqDhu5zhurrhuqZO4buew5rhu5rhuqbhu6rDmsag4bqm4bqlV+G6puG7p+G7gsOa4bqm4bun4bucw5rhu5rDgOG6pkzhu5o64bqmTFjhuqY94bu04bqmPeG7gMOa4bqmfSXDjCThuqbDmk9V4bqmw5osWcOaxqDhuqbhu6fhu5zDmuG7muG6pmnDiuG7nOG6psODJOG7nOG7mCXhuqZT4buaJeG6puG6v8OA4bqmJOG7muG7oOG6piQjw4zDmuG6puG7neG7msWo4bqmxrAlw43DmsSC4bqmVCXhu6rDmuG6pkzhu5oq4bqmJCPFqMOaxqDhuqZOw5TDmuG6pkzhu5rDjCThuqZULOG7ssOaxqDhuqY94buAw5rhuqbhu7jhu5rEqFXhuqY94bq+TOG7msOA4bqmPuG7kuG6pj3hu5zDmuG7muG6puG6usOa4bqmJMOZw4rDmuG6piThu5ooTOG6puG7uOG7msSoVcOA4bqmTDvDmsag4bqmw5rhu5os4bqmPuG7nOG7kkzhuqYk4bua4bucw5Qk4bqmU8OU4bqm4bua4buew5rhu5rhuqYk4buaLkzhuqZL4bq6w5nhuqZL4bue4bqm4bu44buaJuG6puG7muG7suG7uOG6piThu5rhu6Dhuqbhu5rhu5zDlCXhuqbDmsagLMOd4buc4bqmJOG7nMOVJeG6pk0mw5rGoMOA4bqmTuG6vOG7uOG6pi7Dmsag4bqmW8OVJeG6pkzhu4ol4bqmw5rGoMOKW+G6pkzDisOaxqDhuqZT4bua4buEJOG6plPhu5pP4bqmTDrhurrhuqYk4bua4bug4bqmJCMsw53Dmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6psOJ4bqs4bqo4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZE4bqoQ+G7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6qEJDL+G6quG6rOG6rE3huqrhuqjEkOG6rENERSThurjEkERCQ1ThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjecSQ4bq44bq44bqk4bqm4bq6VCR54bqk4bud4buaWFXhuqZVJuG7nOG6psOaT1XhuqbDmixZw5rGoOG6puG7neG7msWo4bqmxrAlw43DmuG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6qOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkROG6qEPhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDhu53hu5pPw5nhuqbhu6rDmsag4bqm4bun4bucw5rhu5rDgOG6pk7hu5jhuqZUw4pV4bqmTizhu7JM4bqmTOG7muG7nMOUTOG6psOaT1XhuqbDmsagw5nDmsOA4bqmJCMsWUzhuqbhu5rDlCThuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqZM4buk4bqmPSjhuqZM4buaxajDmuG6plQo4bq64bqmUzHhuqZMw4rDmsag4bqmPuG7kOG6psOaxqAlW8OVw5rhuqZU4buc4buSJcOA4bqmTkdM4bqmS+G7nOG7kiThuqZUw4rhuqYk4bua4bugJOG6plThu7LDmuG6puG7uOG7muG7gOG7nOG6pj3hur5M4buaw4DhuqZU4bq84bqmTOG7miXhu7Dhu5zDgOG6pkwmw5rGoOG6pj5Z4buc4bqmTuG7pOG6plTDiuG6psOa4buaPMOaxqDhuqbGoOG7nOG6uuG6pj7hu6DhuqZT4bua4buqw5rGoOG6piThu5rhu5jhuqYk4bua4bucw5Ql4bqmw5rhu5os4bqmVOG6vOG6plbhu5zDgOG6plThurzhuqZO4bucw5rhu5rhuqZU4buCw5rGoMOA4bqmJMav4bucw4DhuqZZJMOA4bqm4bua4bq+JOG6piThu5zDlSXDgOG6pj7DiuG6piThu5rhu6LDmuG7muG6psag4bq+w5nhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkThuqhD4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqoQkMv4bqq4bqs4bqsTeG6quG6qMSQ4bqsROG6qEQkQuG6uOG6qsOJ4bqoVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN5Q0ThuqThuqbhurpUJHnhuqThu53hu5pYVeG6plUm4buc4bqmw5pPVeG6psOaLFnDmsag4bqm4bud4buaxajhuqbGsCXDjcOa4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMOJ4bqs4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRE4bqoQ+G6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sMOsxqAlW8OVw5rhuqZU4buc4buSJeG6piQlW+G6pk5Yw5rhuqbGoOG7nOG7gMOaw4DhuqbDmuG7mizDmsag4bqmTSxZ4buc4bqmS8OKw5rhuqYk4bq6W+G6pkw64bq64bqmw5rhu5o8w5rGoOG6psOaxqAsw53hu5zhuqYk4bua4buy4bqmVMOKw5rhu5rhuqbDmsag4bua4buQw4DhuqZMWOG6pj3hu7ThuqY94buAw5rhuqZ9JcOMJOG6puG7p+G7nMOa4bua4bqmacOK4buc4bqmTuG7huG6piThur7DmeG6psOaw5XDmuG6puG7mixYw5rGoOG6pj7hu6DhuqZO4buIVeG6pk7DisOA4bqmVeG6usOaxqDhuqbDmsOTJOG6pk5HTOG6piQjLMOaxqDhuqYj4bucw5XDmsag4bqg4bqm4bql4buY4bqmw5osWcOaxqDhuqbDmk9V4bqmJOG7mlhV4bqmw5rGoMOZw5rhuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqZO4buY4bqmw5rGoCVbw5XDmuG6plThurzhuqZM4buaJeG7sOG7nOG6piPhu6zhu5zhuqY+JuG7nOG6pkAl4buA4bqmw5pPVeG6pj7DisOZ4bqmPsOKw5nhuqYkI8OZw5rGoOG6pkvDlOG7uOG6piThu5rhurrDmuG6puG7muG7rMOaxqDDgOG6puG7mixYw5rGoOG6plThurzhuqZM4buaJeG7sOG7nOG6pkzhu5rhurxb4bqmQCVb4buSw5rhuqZUw4xb4bqmPuG7oOG6psOaT1XDgOG6piThu5zDlMOaxqDhuqYk4bua4bugJOG6pkzhu5rhurxb4bqmfcOow5nhuqZ9w6jDmcOA4bqmU8OoVeG6piThu5pPw5nhuqYk4bucw5TDmsag4bqmw5pW4bqmJOG7ouG6piThurxM4bua4bqmTCbDmsag4bqmVSbhu5zhuqZVJuG7nOG6puG7mixYw5rGoOG6pkvDk8OZ4bqmw5rGoOG7iFvDgOG6piThu5pYVeG6psOaLkzhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqRNJOG7miVVS+G6puG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6qOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmROG6qELhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqhCQy/huqrhuqzhuqxN4bqq4bqoxJDhuqzDieG6rOG6qiTDiUXhuqxC4bqoVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN5xJDhuqpF4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4bud4buaWFXhuqZVJuG7nOG6psOaT1XhuqbDmixZw5rGoOG6puG7neG7msWo4bqmxrAlw43DmuG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6qOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkROG6qELhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurBo4bua4buc4bqm4buCw5rDgOG6pkzhu5pQ4bqmTOG7isOa4bqmS+G7pEzhuqZLxq/huqZUWeG7uOG6plThurzhuqZM4buaJeG7sOG7nOG6plTDiuG6pk7hu4bhuqbDmsagKeG7nOG6piThu5rDjFvhuqZVJuG7nOG6piThu5pYVeG6pkw64bq64bqmJOG7muG7oCTDgOG6plUm4buc4bqmJOG7mlhV4bqmTDrhurrhuqYk4bua4buiw5rhu5rhuqDhuqbDrOG7mjzDmsag4bqmTOG7muG7nMOUTOG6psOaT1XhuqZM4buk4bqmJOG7muG7mOG6piThu5rhu6JM4bua4bqm4bua4buy4bu44bqmTSbDmsag4bqmVMOKVeG6pkAlw4rhuqZL4bucw5Ql4bqmTOG7msOZ4bqmxqDhu5zhurrhuqZO4buew5rhu5rDgOG6pkvhur7DmuG6pkvDqMOA4bqmTuG7pOG6pkw7w5rGoOG6plTDiuG6pkzhurxM4bua4bqmVOG6usOa4bqmJMav4bq64bqmVeG7pMOa4bqmw5pPVeG6psOaLFnDmsag4bqmTuG7rkzhuqZO4bq8w5nhuqZMOuG6uuG6pkxY4bqmPeG7tOG6puG7p+G7nMOa4bua4bqmacOK4buc4bqmTuG7nOG6pn3hurrhuqbhu5pYw5rhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqrhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkThuqhC4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqoQkMv4bqq4bqs4bqsTeG6quG6qMSQ4bqsxJBCQyREQkJCRFThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjecOJQkPhuqThuqbhurpUJHnhuqThu53hu5pYVeG6plUm4buc4bqmw5pPVeG6psOaLFnDmsag4bqm4bud4buaxajhuqbGsCXDjcOa4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMOJ4bqs4bqq4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRE4bqoQuG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sOG7nSMlw5rGoOG6pkvhu57DmuG7muG6pkxY4bqmPeG7tOG6plTDilXhuqYkI8OVw5rhuqbhuqjhuqDhuqzhuqzhuqzhuqZAJeG7gOG6psOaT1Uvw5rGoMOKW8OA4bqmPlnhu5zhuqbGoOG7nOG6vOG6puG6quG6rOG6oOG6rOG6rOG6rOG6pk7hu6zDmsagL0Al4buAw4DhuqYkIyHhuqZM4bua4buc4bqm4bu44bua4bui4bqmTcOZ4bq6w5rhu5rhuqYk4buaJeG6pkw64bq64bqmTFjhuqY94bu04bqmTuG6viThuqbGoOG7isOa4bqmQ0ThuqYkI+G7nOG7kiXhuqZO4busw5rGoC8k4bua4bq8w5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmROG6qEPhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqhCQy/huqrhuqzhuqxN4bqq4bqoxJDhuqzEkEThurgkREThuqzhuqxFVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN54bqoQ8SQ4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4bud4buaWFXhuqZVJuG7nOG6psOaT1XhuqbDmixZw5rGoOG6puG7neG7msWo4bqmxrAlw43DmuG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkROG6qEPhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDDrOG7muG7iMOa4bqmJOG7msOMW+G6pk4s4buyTOG6piThu5rhu6DhuqYkIyzDncOaxqDhuqYk4buc4buQVeG6psOa4buCw5rGoOG6pkw64bq64bqmVeG7pMOa4bqmJCMlW+G7kMOa4bqmJOG7muG7sMOaxqDhuqbDmk9V4bqmw5osWcOaxqDDgOG6pkw7w5rGoOG6psOa4buaLOG6pj0o4bqmQCXhurrDmuG6piTDjVXDgOG6psag4bucKuG7uOG6pk7hu7bhuqZMOuG6uuG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6pkAlW+G7kMOa4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoMOA4bqmTFjhuqY94bu04bqmTuG7huG6pk7EqFvhuqZV4bq+w5rhu5rhuqbhu7jhu5rhurwk4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6pj3DmcOaxqDhuqY9w5nDmsag4bqmPlnhu5zhuqbDmsONw5rGoOG6pkzhurrDmeG6pkzhu5rDjCThuqZULOG7ssOaxqDhuqZVSiXhuqZV4buG4bqmPeG7gMOa4bqm4bu44buaxKhV4bqg4bqm4bqlw5TDmuG6psOa4bq6W8OA4bqmPeG7gMOa4bqm4bu44buaxKhV4bqmw5pPVeG6psOaLFnDmsag4bqmTDrhurrhuqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu57DmuG7muG6puG7qsOaxqDhuqbhu6fhu5zDmuG7muG6pk7hu4bhuqZM4buk4bqmVUck4bqm4bu04bqmw5rhu5rhu5zhu5Al4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6pk4s4buyTOG6psOaxqAsw53hu5zhuqYk4bucw5Ul4bqmTSbDmsag4bqmTuG7pMOa4bqmw5rhu5rhu4jDmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmROG6qEPhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqhCQy/huqrhuqzhuqxN4bqq4bqoxJDhuqjhuqjhuqrhurgkQuG6qkLEkOG6uFThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeUThuqzhuqrhuqThuqbhurpUJHnhuqThu53hu5pYVeG6plUm4buc4bqmw5pPVeG6psOaLFnDmsag4bqm4bud4buaxajhuqbGsCXDjcOa4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMOJ4bqs4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRE4bqoQ+G6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sOG6s8OVw5rhuqZM4bq+w5rhu5rhuqY+4buc4buSTOG6piQhw5rGoOG6pkssWUzhuqbDmsONw5rGoOG6pkzhurrDmeG6pkzhu5rDjCThuqZULOG7ssOaxqDhuqY94buAw5rhuqbhu7jhu5rEqFXDgOG6pkxY4bqmPeG7tOG6pkzhu6bDmuG6piThur7DmeG6pj7hu5zhu5JM4bqmVMOKVeG6plbDmuG6pk7hu6DDmuG7muG6pkzhu5rDmeG6pkXhuqZU4bq6w5nhuqZO4buuw5rGoMOA4bqmPlnhu5zhuqZVLkzhuqYk4buaJeG6psOa4bua4buI4bu44bqmTeG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqYkIeG6pkPDgEThuqYkI+G7nOG7kiXhuqYt4bqmROG6piQj4buc4buSJeG6pk7hu6zDmsagLyThu5rhurzDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6psOJ4bqs4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZE4bqoQ+G7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6qEJDL+G6quG6rOG6rE3huqrhuqjEkOG6rMOJQuG6qCTDiUXhuqxCw4lU4bqs4bqgUuG7uMag4bu5I3nDieG6qMOJ4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4bud4buaWFXhuqZVJuG7nOG6psOaT1XhuqbDmixZw5rGoOG6puG7neG7msWo4bqmxrAlw43DmuG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkROG6qEPhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDhu6ch4bq64bqmQCXhurrDgOG6puG7o+G6s8Osw6LhuqYkUMOa4bua4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6pk7hu4bhuqZ9w5Thu7jhuqbhu5rhur7Dmsag4bqmPeG7gMOa4bqm4bu44buaxKhV4bqm4buL4bq14buL4buV4bqmVOG7isOa4bqmJOG7mi7huqZC4bqmw5rhu4JV4bqm4bqq4bqs4bqq4bqow4DhuqbDmk9V4bqmw5osWcOaxqDhuqZMWOG6pj3hu7Thuqbhu6fhu5zDmuG7muG6pmnDiuG7nOG6pj7hu5zDmuG7muG6pk0o4bqmVMOK4bqmVeG7riThuqYkI8OZw5rGoOG6puG6qEXhuqY94buAw5rhuqbhu7jhu5rEqFXhuqZO4bq+JOG6pkzhu5rDjCThuqZULOG7ssOaxqDhuqZC4bqmPeG6usOZ4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4MiUk4buaw5kj4bqk4bqw4budxqHhu6PDrOG6veG6pmlj4bquL+G7uOG6sA==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]