(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trên địa phận các huyện Quan Hóa, Mường Lát, Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hu có nhiều cây dược liệu quý. Tuy nhiên do một thời gian dài khai thác không khoa học dẫn đến một số loài bị suy giảm, có những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Khu BTTN Pù Hu đã thực hiện Dự án khoa học công nghệ “Điều tra, bảo tồn và phát triển hai loài cây dược liệu ba kích, sa nhân tím tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu giai đoạn 2017-2021”.
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtaeG7guG7hOG7huG6suG6tuG7tcOtw5nhu5fhurJr4buEQuG6tmtN4buZa+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu4bhu7l54bq2a+G7pXHDk2vhu6fhu4rhurrhu6Vr4bqu4bu5eEZr4buARsOSa+G7hOG7leG7uWsm4bu3RmvDueG7l+G6smvhu4RC4bq2a+G7hOG7t+G7ueG7r+G6tmvhurbhu7fhu7nhu6/hurZrNUhr4bu2Rmkv4buC4buE4buG4bqy4bq24bu1w61pL+G7t23DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bu2xrDhu5Hhu6dqw6074buj4bqwa+G7hOG7huG7r+G6tmvFqcOA4buRa+G6vuG7t3ThurZr4bul4buT4bula+G7t0bDk3jhurZrNkbhu5HhurZr4bu24bq04buR4buDazrhu4rhurjhurbhu7VrP+G7k+G7hOG7g2sm4bu3RmvDueG7l+G6smvhu4RC4bq2a+G7hOG7t+G7ueG7r+G6tmvhurbhu7fhu7nhu6/hurZrZ8OZOTk7aGs1SGvhu7ZGa+G7peG6tGvhurbhu7fhu7l3Rmvhu6Vxw5Nr4bun4buK4bq64bula+G6ruG7uXhGa+G7gEbDkuG7hWs5RsOTa+G6tuG7t+G7ueG7r+G6tmvhu6fhurJr4bqwQ+G7hGvhu4Thu7fhurjhu7lr4bu14bu54buR4bq2a+G7p+G7meG7uWvEguG7t+G7keG7uWvhu4Thu7fhu5Phu6VrxILhu7fhuqjhurbhu7VrxILhu7fhurLhu5Fr4bu34bqk4bula+G7p8O64bq2a8WpduG6tmvhurBD4buEa+G7guG6qmvhuq7hurLhu5nhu7lrw7nDgGvhu4JGw5Nr4bu14bu54buX4bqw4buDa+G7peG6tGvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6ruG6suG7meG7uWvhu6XhurRr4bq24bu1RsOTa+G7pUVrw7nDgGvhu4RGw5N44buEa+G7peG7t8ON4bq24bu14buFaybhu7dGa8OZOTk7azVIa+G7tkZrxanGoWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4bumSmvhu5PhurZrxILhu7fhurLhu5Fr4bu34bqk4bula+G7peG6qOG6tuG7tWvhurbhu7Xhu7d4a+KAnMWo4bu5d0Zr4buE4buG4buR4buDa8O54buX4bqya+G7hELhurZrTeG7mWvhur7hu7fhu5Phu4Rr4buE4buG4bu5eeG6tmvhu7fhu5Hhu7lr4bqu4bqy4buZ4bu5a+G7pXHDk2vhu6fhu4rhurrhu6Vr4bqu4bu5eEZrw7nhu5FrxIJB4bul4bu34buDa+G7guG7kWvhurbhu7dx4bq2a+G7hEHhurBr4buE4buV4bu5aybhu7dGa8O54buX4bqya+G7hELhurZr4buE4bu34bu54buv4bq2a+G6tuG7t+G7ueG7r+G6tms1SGvhu7ZGa+G7teG7ueG7keG7uWvFqeG6suG7leG6tmtubG3hu48tbmxubeKAneG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw61p4buC4buE4buG4bqy4bq24bu1w61p4bu54bqw4bu1a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG7ueG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWpO4bu54bun4buE4bu34buBa8O1bGzhur5P4buHa+G7t8aw4bu54bu14bu34buE4buBa8Oyb2/hur5P4buHamvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7p+G6tuG7hcO54buR4bqy4buE4bu34buR4bq24bu34bu34bqy4buR4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9ubsOzw7MvbeG7j8Oz4bunb23Dsm5tbeG7jeG7hMO1w7NubcOz4bqubOG7hcOD4bq+4bu14bq/4buGw6nhu4/Ds8O0amvhu5Hhuq7hu4TDqWrDmeG7l+G6smvhu4RC4bq2a03hu5lr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurZr4bulccOTa+G7p+G7iuG6uuG7pWvhuq7hu7l4Rmvhu4BGw5Jr4buE4buV4bu5aybhu7dGa8O54buX4bqya+G7hELhurZr4buE4bu34bu54buv4bq2a+G6tuG7t+G7ueG7r+G6tms1SGvhu7ZGamtO4bu54bun4buE4bu3w6lqw7VsbGpr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4TDqWrDsm9vamsvw61pL+G7guG7hOG7huG6suG6tuG7tcOtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2asOt4bukccOTa8O54buRa8SCQeG7peG7t2vhu4Thu5Xhu7lrJuG7t0Zrw5k5OTtrNUhr4bu2RuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6044buRRmvhu7dF4bq2a8Oza+G6tuG7m+G6sGvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4bunSmvhu5Phurbhu4NrxILhu7dGa8O54buX4bqya+G7hELhurZrxanGoWtP4buT4bula8Wpw4Dhurbhu7drxanhu4rhurrhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thu4bhu5Xhurbhu7Vr4bq+4bu3ceG6tmvDueG6qmtN4buZa+G6sEPhu4Rr4buC4bqqa8Wp4buf4bula8Wp4bu5eeG6sGvhu4Lhu7nhurbhu7dr4buE4bu34buT4bu5a+G7t+G6pOG7pWvhu6XDjeG7kWtua+G6ruG6suG7meG7uWvhu6fhu4rhurrhu6Vr4bqu4bu5eEZr4buARsOSa8O54buRa8SCQeG7peG7t2tN4buZa+G7guG7kWvhurbhu7dx4bq2a+G7hEHhurDhu4VrxahC4bq24bu1a+G7hOG7t+G6uOG7ueG7g2vhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu6Xhu5Phu6Vr4bu3Q+G7uWvhurbhu7Xhu7fDgOG7g2vEgsOSa+G7peG7keG6sGvEgnbhu4Rrw7nhu5fhurJrTXhr4buE4buV4bu5a8OzbGvhu4Thu7fhuqjhurbhu4Nrw7nhu5fhurZr4buE4bu3RkPhu6VrTUjhurbhu7Vrxal44bqw4buFa+G7pOG7k+G6tmvDuUNr4bunSmvhu5PhurZrxanGoWvhu4RGw5Phu6/hurZr4buE4buGRsOTd+G6tuG7g2vhurZx4bq24bu1a+G7peG7keG6smvhurbhu7d04bq2a+G7hOG7t+G7iOG7pWvhu6XDjeG7kWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bunceG6tmvhu4Thu7dGQ+G7pWvEguG7t0ZrTUrhu6VrTUjhurbhu7Vrxal44bqwa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWtN4bu5eOG7pWvDueG7l+G6smvhu4RC4bq24buDa+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu4bhu7l54bq2a+G7t+G7keG7uWvhuq7hurLhu5nhu7lr4bulccOTa+G7p+G7iuG6uuG7pWvhuq7hu7l4Rmvhu4BGw5Jr4bq24bq04bu5a+G7hOG7huG7r+G6tuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6054bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7p0pr4buT4bq24buDa8WpReG6tmtNw4BrxanGoWvhu4Thu4ZC4bq24bu1a+G7hOG7t0tr4bq24bu14bu34bu5eOG6sGvhu4/hu4XDsmxsa+G7pXHDk2vhu4Lhu5Fr4bq24bu3ceG6tmvhu4RB4bqwa03hu5lrw7Lhu4VsbGxr4bulccOTa8O54buRa8SCQeG7peG7t2vhu4Thu4bhu6/hurZrxanDgOG7kWvDueG7meG6tmvhu7dGw5N44bq2azZG4buR4bq2a+G7tuG6tOG7keG7g2vhu4ThuqBr4bqueGvhu4Lhuqrhurbhu7Vrxanhu5Xhu4Rr4buE4buG4buv4bq2a8O0bOG6u+G7g2vhu6Xhu7fhurJr4buE4bu3csOTa8SC4bu34buXa+G6tuG7m+G6tuG7tWvhu4Thu7dB4bul4bu3a+G6tuG7teG7t+G7uWtN4buZa+G7guG7ueG6tuG7t2vhu4Thu4bhu4rhurzhurbhu7Vr4bulw43hu5Frbmvhuq7hurLhu5Xhu7lr4bun4buK4bq64bula+G6ruG7uXhGa+G6tuG7mcOTa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvFqeG7uXdGa8SC4bu5eOG6tmvDueG7k+G6tmvhu4RKa+G6tuG7t+G7ueG7r+G6tmvhu4Thu4pF4bq24bu1a8Wp4bqq4bu5a+G7hOG6quG7hOG7hWvhu6Rxw5Nrw7nhu5FrxIJB4bul4bu3a+G7p0prxILhu7l24bq2a+G6tuG7m+G6sGvhu4Thu7fhu4hrw7Nr4bul4bq0a+G7hOG7t3lr4bul4bu34bqya+G7hOG7t0Zr4bu34bqy4buV4bul4bu3a+G6sMSQ4bu5a+G7teG6quG7pWvhu4TEqGts4buDw7JrLWts4buD4buPxILhu7Xhu4Nr4bulccOTa+G7guG7kWvhurbhu7dx4bq2a+G6sMSQ4bu5a+G7t+G7kWvhu6Xhu7fhurJr4buE4bu3Rmvhu7fhurLhu5Xhu6Xhu7drbmxsa8SC4bu1a+G7gEbhu5dr4buE4buKReG7ueG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw63hu6Rxw5Nrw7nhu5FrxIJB4bul4bu3a+G7peG6tGvhu4Thu6/hurZrxILhu7fhurLhu5Fr4bu34bqk4bula+G6ruG7mWs64bqy4buG4bu54bq24bun4buRa+G6suG7s+G7s+G7ueG7peG7ueG6tuG7keG6ruG7ueG7gmvhu7bhurJOa+G7hOG7t0ZD4bula+G7t+G6pGvhu6Xhu5lr4bq+4bu34buv4buDa+G7pXHDk2vhu4Lhuqrhurbhu7Vr4bqucUZr4bq24bub4bqw4buDa+G7peG7t8OARmvDueG6tOG6tuG7teG7g2vhurDhuqThu6Vr4buE4bqq4buEa+G6vGvhu6Xhu5Phu6VrTUjhurbhu7Vrxaly4buEa8SC4bu34buT4bula+G6tuG7t+G7kUZrxIJ5a+G7peG7l2vhurZF4bu5a8WpcuG7hGvhurbhu7Xhu7fDqOG6smvEguG7uXjhu4Thu4Vr4bukccOTa+G7pcOC4bq2a+G7peG6tGvEguG7t+G7l2vhurbhu5vhurbhu7Vr4bquxrDhurJrw7nhu5PhurBrTeG7meG6smvhu6Vxw5NrxILhu7fhu5Phu6Vr4bu34bqy4buf4bula+G7hEpr4bulRuG6quG6tmvhu4Thu5XhurJr4buE4bu34buZ4bq24bu3a8O5SeG7uWvhuq7DieG6tuG7hWs54buG4bqy4bq24bu1a8OTa+G7t+G6pOG7peG7g2vhu6Vxw5Nr4bul4bq0a+G6tuG7t+G7uXdGa+G7hOG7k+G7pWvhu6dJ4bq24bu1a+G6ruG7meG6sGvhu4Thu7dG4bqq4bula+G7peG7t0zhu5Frw7l44bq24bu3a+G6tuG7t+G7imvDuURr4bq2xqHhurLhu4Nr4buE4bu3dOG6tmvhu7fhu4rhu4Nr4bqu4bu5eOG7hGvhu6fhu4pF4bq24bu14buDa+G6vuG7t+G6suG6tuG7tWvhu4Thu7dy4bq+4buDa+G7hOG7t3PhurZrxILhu7nhurbhu7dr4buCRsOTa+G6tuG7t+G7iuG6uuG7peG7g2vhurBy4buEa+G6tuG7tcON4buDa+G7hOG7uXlGa+G7hOG7uXjhurZrxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4buESmvhu6Xhu7fDjeG7g2vEguG7ueG6tuG7t2vhurbhu7VGw5N44buEa8SC4bu34bqo4bq24bu1a8Wpd0bhu4Nr4bu34bqya+G7gkbDk8O94bq24buDa+G7hOG7ueG7r0Zr4bul4bu34buXw5Phu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu6fhu4Thu7dG4bqww7lr4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4Frw7VsbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7PDsmzhur5P4buHamvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7p+G6tuG7hcO54buR4bqy4buE4bu34buR4bq24bu34bu34bqy4buR4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9ubsOzw7MvbmzDsuG7p29t4buNw7Jsb23hu4TDs2/Dsm/huq7Dsy1t4buPw7Phu6dvbcOybm1s4buP4buE4buNw7TDssO14buP4bqubOG7hcOD4bq+4bu1amvhu5Hhuq7hu4TDqWrDmeG7l+G6smvhu4RC4bq2a03hu5lr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurZr4bulccOTa+G7p+G7iuG6uuG7pWvhuq7hu7l4Rmvhu4BGw5Jr4buE4buV4bu5aybhu7dGa8O54buX4bqya+G7hELhurZr4buE4bu34bu54buv4bq2a+G6tuG7t+G7ueG7r+G6tms1SGvhu7ZGamtO4bu54bun4buE4bu3w6lqw7VsbGpr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4TDqWrDs8OybGprL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2asOt4buk4buT4bq2a8O5Q2sm4bu3RmvDmTk5O2s1SGvhu7ZGa8SC4bu5eeG6sGvhu4Thu4bhu5Fr4bqw4buI4bula8WpQ2vhu4Lhu7nhurbhu7dr4buE4buG4buK4bq84bq24bu1a+G7pcON4buRa+G7pXHDk2vhu4Lhu5Fr4bq24bu3ceG6tmvhu4RB4bqw4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDreG7pHHDk2vhu4Lhu5Fr4bq24bu3ceG6tmvhu4RB4bqwa+G7peG6tGvhu4Thu6/hurZrxILhu7fhurLhu5Fr4bu34bqk4bula+G7kOG6sOG6suG6sEbhurBrP+G6suG6tuG7teG7ueG6ruG7ueG7tUbhuq7hu5Hhu4bGsGs54buFP+G7heG6pUbhu4Nr4buE4bu3RkPhu6Vr4bu34bqka+G7tcSo4bq24bu14buDa+G6ruG7mWvhurBD4buEa+G6ruG6suG7leG7uWvhu6XhuqZr4bul4buR4bqya+G7hMSoa25rLWtva+G6sOG7hWs44buRa+G6tuG7t3HhurZr4buEQeG6sGvhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4bqw4bqk4bula+G7t+G6suG7keG6tuG7tWtN4buZa8Wp4buK4bq64bula+G7hOG7hkLhurbhu7Vr4bq8a+G7peG7k+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7dr4bqw4bu5d+G6tmvhurZH4bu5a8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqw4buDa8Wp4buK4bq64bula0/GsOG6sGvhurbhu7fhu4pr4bqwQ+G7hGtNw4Br4buE4bu3RuG6quG7pWvEgkHhu6Xhu7dr4buE4bu3QeG7peG7t+G7g2vhu7Xhu7lH4bq+a+G7hOG7ueG7r0Zr4bu34bq04buRa+G7hOG6quG7hOG7g2vhu4Thu7fhu4rhurjhurbhu7Vr4bul4bu3TOG7kWvFqeG7iuG6uuG7pWvhu6Xhu5Phu6Vrw7l44bq24bu3a+G6tuG7t+G7imvFqeG7kUZrw7lJ4bq24bu14buDa8Wpc8OTa8O5SeG6tuG7teG7g2vhu5vhurZrxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4buE4bu54buvRuG7g2vhu4Thu5dr4bqu4buO4buFazpD4buEa+G7guG6qmvhurZF4bu5a+G7pcOC4bq2a+G7p0jhurbhu7Vr4bulccOTa+G7guG7kWvhurbhu7dx4bq2a+G7hEHhurBr4bqu4buZ4bqwa+G7teG7ueG7kWtNw4BrTeG7mWvhu6Xhu7d2a8O54bu5duG6tmvhurBI4bu5a+G7huG7iuG6ukbhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtPuG6tuG7tWvFqMSQazvhu7XhuqThu6Vr4bum4buKReG6tuG7teG7g2vhu7Thu7nhu5PhurBrxanhuqrhu6VrJuG7t0Zrw5k5OTtrNUhr4bu2Rmvhu6Xhu7fhurJrw7nhu7l24buE4buBa+KAnMOi4bu5eOG7pWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G7peG6qOG6tuG7tWvhu6dKa+G7k+G6tmvDueG7l+G6smvhu4RC4bq2a+G7pXHDk2vDueG7kWvEgkHhu6Xhu7drTeG7mWvhu6Vxw5Nr4buC4buRa+G6tuG7t3HhurZr4buEQeG6sGvFqcaha+G7teG7uUfhur5rxalF4bq2a03DgGvFqeG7iuG7kWvhu4bhu5Fr4bul4buT4bula+G7teG7ueG7l+G7uWvhur7hu7fhu5Phur5rxal5a8O54buX4bqya+G7hELhurbhu4Nr4bq+4bu34buT4buEa+G7hOG7huG7uXnhurZr4buARnPhurZr4buE4bu3eWvhu6Xhu5Phu6Vr4bqu4bqy4buZ4bu5a+G7pXHDk2vhu6fhu4rhurrhu6Vr4bqu4bu5eEZr4buARsOSa+G7t+G7uXbhurBrTeG7mWvhu6XDjOG6tuG7tWvhuq7hu5lr4bulRWvhu4Lhurxr4buE4bu34bqo4bq24bu1a+G7hOG7ueG6tmvhu6dMa+G6ruG7uXhGa+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a8WpeWvhurbhu7dx4bq2a+G7hkPhurbhu7Vr4bqw4bqoa+G7t8OB4bq24bu3a+G7hOG7hkLhurbhu7Vrbmvhuq7hurLhu5nhu7lr4bun4buK4bq64bula+G6ruG7uXhGa+G6tuG7mcOTa+G7hOG7leG7uWvhu6Xhu5Phu6Vr4buE4bu34bqo4bq24buDa8O54buX4bq2a01I4bq24bu1a8WpeOG6sGvhu6XDjeG7kWsmw5k54oCd4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buQRuG7hOG7t+G6suG7hmrDrWnhu4Lhu4Thu4bhurLhurbhu7XDrSbhu7fhu53hu6Vr4buk4bqo4bq24bu1aS/hu4Lhu4Thu4bhurLhurbhu7XDrWkv4bq+w60=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]