(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm hỗ trợ, động viên bệnh nhân và người nhà, Đoàn Thanh niên thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc) phối hợp với Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc đã tổ chức chương trình nấu cháo từ thiện.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5w6lCQ+G6quG7teG7s8Wp4bq54buyw4Phu6nhu4fhu5vGsGrhu7Xhu4dDxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7s8WpREjDuuG7s+G7h+G7kcO94buHeeG7ueG7s8Wp4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fGocO64buzxrDhu4fhuqThu4fGr+G7mUThu4dZxILhu5vDqS9CQ+G6quG7teG7s8Wp4bq5w6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ueG7ssaww7LDveG7h8aw4bqw4buHQ+G6qsOCYuG7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buHxqHDuuG7s8aw4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7hGvhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7s8awa2Lhu4fhu6Lhu7Vr4buz4buHW8awxKnhu7PGsOG7h+G7s+G7qXPhu7Phu4dDxrDhu63hu4dD4bqq4buR4buz4buHxq/hu5lE4buHWcSC4bub4buHxJHGr+G7mUThu4dZxILhu5tl4buH4bqsxrDhuqLhu6nhu4fGsMOC4bqs4buH4buE4bqy4bup4buHWMaw4bu1xKnhu4fhu5zhu6nhu7PGsOG7h+G7neG6vOG6puG7s8Wp4buHxqDDuuG7s8aw4buH4buE4bupw7rhu7Phu4fhu6LEqeG7h3jGsOG7tcSp4buHxrBESMO64buz4buHxq/hu5lE4buHWcSC4bub4buH4bujbuG7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buH4bubxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h+G7s+G7kUThu4fhu5vGsGrhu7Xhu4dD4bq+4buHQ8aw4bupw7rhu7Njw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4fDreG7g+G7i+G6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmZoaC/hu4XDreG7heG7nWfhu4Phu4ln4buFacOtQ8Ot4buLaOG7g+G7i3nhu4Njd+G6rMWp4bqt4bqq4bqzaGjhu4Phu4Hhu4fEqXlD4bqz4buB4buyw4Phu6nhu4fhu5vGsGrhu7Xhu4dDxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7s8WpREjDuuG7s+G7h+G7kcO94buHeeG7ueG7s8Wp4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fGocO64buzxrDhu4fhuqThu4fGr+G7mUThu4dZxILhu5vhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gcOt4buD4buL4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bq+4buHQmrhu7PFqeG7h0LhurLDveG7h2Yt4buF4buFYuG7h+G7o+G7tWvhu7Phu4fhu4Thu6lz4buzYuG7h0PGsMSp4buzxrDhu4fhu7Phu6lz4buz4buH4bujbuG7h+G7m+G7t+G7h8O94buNQ+G7h+G7m8awROG7leG7s+G7h8ah4but4buH4bubauG7m+G7h+G6rMaw4buT4buz4buH4bubxrBq4bu14buH4bujw7nhu4fhuqzGsGpD4buHw73hu6nhu6Xhu7Phu4fhuqzGsOG7q2Phu4fhu6LDueG7h+G7m+G7t+G7h+G7s8OD4bup4buH4bubxrBq4bu14buH4bud4bup4buzxrDhu4fhu53hurzhuqbhu7PFqWLhu4dD4bq+4buH4bubxrDhu6l1ROG7h8aw4bqgw73hu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buH4bubauG7m+G7h+G7o+G7tWvhu7Phu4fhu4Thu6lz4buzYuG7h0PGsMSp4buzxrDhu4fhu7Phu6lz4buz4buH4bujbuG7h+G7m8awROG7leG7s+G7h8ah4but4buH4buzxalESHPhu7Phu4d54bupw7pEY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnGr+G6tuG7s+G7h2bhu4Phu4Phu4dCROG7kUPhu4fhu5vGsGrhu7Xhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7s+G7kUThu4fhu4Rr4buH4bubxrDhu6nEqeG7h0PGsGvhu7PGsOG7h0Phur7hu7PFqeG7h0JE4buRQ+G7h+G7o8O54buHQ+G6qsSp4bu14buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5tq4bub4buHxqHDuuG7s8aw4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7hGvhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7s8awa+G7h+G7o+G7qeG7h+G7m8awb8O94buHQuG7t+G7m2Phu4dY4bup4buzxrDhu4fhuqzGsOG7q+G7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu5vGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fGsERI4buH4bujxILhu7PFqeG7h0Phur7hu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h0Nr4bup4buHQ+G6qsOC4buH4bub4bq4xKnhu4fDvcSCQ+G7h0LhuqLhu4fhu7PGsGvhu4fGsG3hu7Xhu4dDw7TDveG7h+G7hGvhu4fhuqhE4buI4buH4bub4bq4xKnhu4fhu6Lhu7Vr4buz4buHW8awxKnhu7PGsOG7h+G7s+G7qXPhu7Phu4dDxrDhu63hu4dD4bqq4buR4buz4buHxq/hu5lE4buHWcSC4bubY+G7h8So4buzxrDhu4fGr+G7tWvhu7PFqeG7hzlv4buz4buHxq9t4bupYuG7h8ag4bur4buHQ8aw4bq84buH4bui4bu1a+G7s+G7h1vGsMSp4buzxrDhu4fhu7Phu6lz4buz4buHQ8aw4but4buHQ+G6quG7keG7s+G7h8av4buZROG7h1nEguG7m+G7h+G7m8aw4bu14buHxqHhu6l0Q+G6qeG7h8av4bupw7rhu7Phu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h8aw4bqw4buHQ+G6qsOC4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5tq4bub4buH4buzxrBr4buHxrBt4bu14buHQ8O0w73hu4fhu6Nu4buHxqFt4bu14buH4bujbcO94buH4bqu4buz4buH4buj4but4buzxrDhu4fhu4Rr4buH4bud4buA4buHeOG7qXThu7Phu4dCcuG7h0Nv4buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4dDxrDhurThu6nhu4fFqeG7qcSp4buz4buHQ+G6suG7qWPhu4fhu6Lhu7Vr4buz4buHW8awxKnhu7PGsOG7h+G7s+G7qXPhu7Phu4dDxrDhu63hu4dD4bqq4buR4buz4buHxq/hu5lE4buHWcSC4bub4buHQnLhu4fhu51ESOG7h0Phuqrhu7Hhu4fGsOG7tWxD4buH4bujxILhu7PFqeG7h+G7s8OD4bup4buH4bubxrBq4bu14buHQ8aw4bupw7rhu7Phu4fhu7PFqURIw7rhu7Phu4fhu6N1ROG7h+G7o+G7jeG7s+G7h+G7hGvhu7Xhu4fhu7PFqWtI4buHw71F4buzxanhu4dm4buHxrDDsuG7s8Wp4buHQ8awauG7s8Wp4buH4buzxrDDssO94buHxrDhurDhu4dD4bqqw4Ji4buH4bujxILhu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8ahw7rhu7PGsGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5WXPhu4fGr+G7ucSp4buHLeG7h+G7mls5w6kv4bqs4bq5

Lê Hòa - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]