(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đã và đang triển khai nhiều giải pháp.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6pQ4bubw4xm4bu3b+G7ueG7sWbhu59sQWZw4butxanhu7dm4oCca2dm4bu54burbsOMZnDDuuG7t+KAnWZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mQ8OJw4xmcHfhu7nhu7Fm4bu0w4nGoUVm4bue4buAZkVE4bq4ZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2lnZkhuZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZlDhu6VmbeG7uWZn4buJZuG7n8OKbGbhu57hu7Hhu6/hu7nhu7FmQuG7scOK4bq9L8SQRURB4bu54burw6rhur0v4buxaMOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu7BxbOG7oeG7hcOqIOG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lm4bufbEFmcOG7rcWp4bu3ZuKAnGtnZuG7ueG7q27DjGZww7rhu7figJ1mRUThu63FqeG7uWbhu7Phu7Fs4butZuG7n23hu59m4bur4butw7Phu61mQuG7sW1CZuG7o8OzQWZww7Phu7dm4buxQW7hu7lmReG7sW7hu7nhu7Fm4bufbeG7n2bhu5/hu7F4ZkXhu63DusOJZkLhu7Hhurzhu59mSOG6vGZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mQ8OJw4xmcHfhu7nhu7Fm4bufw4psZuG7tMOJxqFFZuG7nuG7gGZFROG6uGbhu7nhu43hu7dmaWdpZ2ZI4bulZkjhu63hu6fhu59mxJDhurJm4bux4bq2ZuG7s+G7seG7m8OJxJFmxJDhurJmRW/hu7dmRUThurhm4buxw7lFZuG7q+G7rW1mRUR3ZsSQRmbhu6Hhurzhu7nhu6tmxJBsw4lm4bu54burbsOMZsOtaC1oaS1pZ2lpZkhuZkXhu43hu7nhu6tm4buf4buA4bqm4bu54burZnDhu5vDjGbhu7dv4bu54buxZkVE4butxanhu7lm4buz4buxbOG7rWZF4bux4buE4bufZuG7seG7reG7p+G7uWZQ4bulZm3hu7lmZ+G7iWbhu5/Dimxm4bue4bux4buv4bu54buxZkLhu7HDisSRZuG7teG7hOG7n2bhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tm4buexILhu7nhu6tmbOG7uWZFeOG7ueG7sWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7BBbWZww7JmSG5mcGzhu7nhu6tmRUThu63FqeG7uWbhu7Phu7Fs4butZuG7ueG7seG7reG7pcOJZuG7q+G7rcOz4butZkLhu7FtQmXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i+G7iWpCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4butSGXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu7lxScSQL2lpw6zDrC9o4buLZ+G7ocOtZ2tp4buLw63DrUXhu4lqacOt4buL4bu1Z2XDvULhu6tiROG6peG7ieG7i2rhu4VmbOG7tUXhuqXhu4VQ4bubw4xm4bu3b+G7ueG7sWbhu59sQWZw4butxanhu7dm4oCca2dm4bu54burbsOMZnDDuuG7t+KAnWZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mQ8OJw4xmcHfhu7nhu7Fm4bu0w4nGoUVm4bue4buAZkVE4bq4ZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2lnZkhuZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZlDhu6VmbeG7uWZn4buJZuG7n8OKbGbhu57hu7Hhu6/hu7nhu7FmQuG7scOK4buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buF4buL4buJauG7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhu7Thu4Thu59m4bu14buA4bqs4bu54burZuG7n8SC4bu54burZmzhu7lm4bu1buG7t2bhu59t4bufZkXhu7HDimZF4bq84bufZuG7n+G7lUJm4buf4buN4bu5ZuG7n+G7gOG6pOG7n2bhu5/hu7FBZuG7n8SC4bu54burZuG7oeG7meG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiDhu7FxQWZww4HEkWbhu7Xhu4Thu59m4bu14buA4bqs4bu54burZuG7nsSC4bu54burZmzhu7lmRURB4bu54burZkV44bu54buxZnDDsmZw4bubw4xm4bu3b+G7ueG7sWbhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2ZF4buxw4lm4bu54buxxqHhu7lm4bux4bqwZsSQw4Jm4buf4buVQmZwd+G7ueG7sWbhu6Fs4bu54buxZnDhu63hu6fhu7lmRUbEkWbhu7Hhu4DhuqThu7nhu6tm4buh4bud4bu5xJFmSMah4bu5ZnDhurbhu7nhu6tm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWbhu7Phu6/hu5/hu7Fm4buxQW9FZkhuZsSQRmbhu6Hhurzhu7nhu6tmRW7hu61m4buz4buxQcOz4bu5ZkXhu7FxQWbhu7PDuWbhu7FBb+G7n+G7sWVm4bugw4nDjGZFRHZm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mRcOJw4zDuuG7uWZFRMOJw4zhu6Xhu7nEkWZC4bux4bqyZuG7o+G7rcO54bu5ZuG7n23hu59mQ8OJw4xmcHfhu7nhu7FmReG7sXFBZuG7uOG7q+G7sXdmcHfhu7nhu7FmxJDhuq5m4buLa2bhu5/Dimxm4bue4bux4buv4bu54buxZkLhu7HDimZDw4nDjGZwd+G7ueG7sWZI4bulZnB34bu54buxZuG7oWzhu7nhu7FmSG5mw41t4bufZkXhu7Hhu4Thu59mcOG7reG7p+G7uWZFRmXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqsOjw7rDiWbhu5/hu5fDiWbhu5/EguG7ueG7q2Zs4bu5ZuG7n23hu59mw43DssSRZkXhu7F3ZkVE4buV4bu5ZkVE4butxanhu7lm4buz4buxbOG7rcSRZkRuZsSQQW1FZkXhu4Lhu7nhu6tm4bufxILhu7nhu6tm4buh4buZ4bu5ZnDDimZFw4nhurLhu61mcOG7rWbhu7Vu4bu3ZuG7n+G7jeG7uWbhu5/hu4DhuqThu59m4bufxILhu7nhu6tm4buh4buZ4bu5ZuG6ueG7nuG7nuG7nuG7oOG6u2ZI4bqk4butZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu5nhu7dm4oCccOG7rWZF4buC4bu54burZuG7ueG7q8ODxJFm4burw4NmReG7guG7ueG7q2bhu7nhu7FuxJFmRG5mReG7guG7ueG7q2Zw4bqu4butZkXhu4Dhuqzhu7nhu6vigJ3EkWZww7Phu7dm4bujw7NBZmhnZ+G6rWbhu5/EguG7ueG7q2bhu6Hhu5nhu7lmcOG7gOG6rOG7n2ZF4buxw4lm4bu54buxxqHhu7lm4bue4bue4bue4bugZWYgw4nDjMO64bu5ZkVEw4nDjOG7peG7uWZC4bux4bqyZuG7o+G7rcO54bu5ZuG7seG7gOG6pOG7ueG7q2bhu6Hhu53hu7lm4bufxILhu7nhu6tm4buh4buZ4bu5ZnDhu43hu7nhu6tm4buz4buKZuG7n+G7lUJm4bue4bue4bue4bugZkPDiWxm4buf4bqy4bu54burZuG7oXfhu5/hu7FmSOG6vGbhu5/EguG7ueG7q8SRZkVEw7rhu7lm4bufbeG7n2ZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tmReG7reG7p+G7uWZF4buxxILhu7nhu6tmReG7reG7uWZwb+G7rWbhu5/hu7Hhurjhu7nhu6tlZuG7sMOJw4xmcOG6tuG7ueG7q2bhu7nhu6vDieG6sOG7uWbhu7Xhu4Thu59m4bufbeG7uWbhu6PhurbEkWbhu5/hu7Hhu63DueG7uWbEkHlmReG7gmbhu59t4bufZnDhurbhu61m4bu54bur4bux4but4bunQmZI4bq8xJFmReG7sW7hu7nhu7Fm4bu1xqFCZkXhu7HDuuG7t2bhu59t4bufZkXhurJm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59m4buf4buVQmbhu57hu57hu57hu6Bm4bur4buP4bu5ZuG7n+G7seG7r0Jm4bu14buAw4lmcOG6tuG7ueG7q8SRZuG7o+G6smbEkMOJ4bu54burZuG7t23DjGbhu7fDgeG7n8SRZkVEbOG7ueG7q2ZF4bux4butw7lFZuG7o3dm4bux4bq0ZkVE4bqsZnDDguG7uWZId2bhu5/DgWbEkOG6rmbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tm4bux4bqwZsSQw4JmReG7scOJZuG7ueG7scah4bu5ZuG7n8OA4bu5ZuG7ueG7seG7reG7pcOJZWYg4buN4bu54burZuG7n+G7gOG6puG7ueG7q2bhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2ZF4buxw4lm4bu54buxxqHhu7lm4buf4buxQWbhu5/EguG7ueG7q2bhu6Hhu5nhu7lmRW/hu7dmRUThurhmRUTDuuG7uWZwd2xm4bujbuG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8OsZ0LDjWThu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu61IZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7uXFJxJAvaWnDrMOsL2jhu4tn4buhw61na2nhu4nDrOG7iUXEqWlqw63hu4vhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqlaWvhu4vhu4VmbOG7tUXhuqXhu4VQ4bubw4xm4bu3b+G7ueG7sWbhu59sQWZw4butxanhu7dm4oCca2dm4bu54burbsOMZnDDuuG7t+KAnWZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mQ8OJw4xmcHfhu7nhu7Fm4bu0w4nGoUVm4bue4buAZkVE4bq4ZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2lnZkhuZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZlDhu6VmbeG7uWZn4buJZuG7n8OKbGbhu57hu7Hhu6/hu7nhu7FmQuG7scOK4buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buF4buLw6xn4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDqlDhu5vDjGbhu7dv4bu54buxZuG7n8SC4bu54burZkVt4bufZkXhu7HDiWbhu7nhu7HGoeG7uWbhu7HhurBmxJDDgmbhu5/hu5VCZnB34bu54buxZuG7oWzhu7nhu7FmcOG7reG7p+G7uWZFRmXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7uOG7q0Fu4butZkRsxJFmcMSC4bu5ZnDhuq7hu5/EkWbhu7Hhu4DhuqThu7nhu6tm4buh4bud4bu5ZuG7n23hu59mcMOC4bu5Zkh3ZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZuG7ueG7q+G7seG7rcO64bu3ZuG7n23hu59m4buf4buxeGZF4butw7rDiWbhu7Vu4bu3ZsSQb+G7n+G7sWbhu6FHZuG7teG7reG7p8OJZuG7oeG7meG7uWbhu5/hu4BlZuG7sMO14bu54burZuG7ueG7q27DjMSRZnBt4bu54buxZuG7q+G7rW1m4buf4buxeGZF4butw7rDiWZF4bux4buE4bufZuG7seG7reG7p+G7uWbhu5/Dimxm4bufbeG7n2Zww4Lhu7lmSHdmRUTDuuG7uWZF4buC4bu54burZuG7ueG6tuG7rWbhu6HDieG7ueG7q2bhu7Vu4bu3ZsSQb+G7n+G7sWbhu6FHZuG7teG7reG7p8OJZuG7oeG7meG7uWbhu5/hu4BmcMWpZuG7n8OBZkjhu43hu7lm4bujw7Phu7lmReG7scSC4bu54burZuG7o21BxJFm4buf4bux4buV4bu5ZuG7n+G7sXjhu7nhu7FmcOG6ruG7rWZI4bqk4butZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmcMOC4bu5Zkh3ZuG7n+G7scah4bu3ZkXhu63DueG7uWZw4bq2ZWbhu7Lhu7HDs0FmxJBtRWZF4buC4bu54burZnB3bGbhu6Nu4bu5xJFmReG7guG7ueG7q2bhu7Phu7HDiWZI4buE4bufxJFmcMO04bufZnDhu63FqeG7t2ZFduG7ueG7sWbhu7F24bu54buxZuG7oeG7meG7uWbhu5/hu4BmcMWpZnBt4bu54buxZuG7q+G7rW1m4buz4buxw7Nm4bu54buN4bu54burZkXhu63DuUJm4bufxqHhu7lm4bufw4psZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmcOG6ruG7rWZI4bqk4butZuG7oXfhu5/hu7FmSOG6vGbhu5/EguG7ueG7q2bhu5/DgWZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tmbeG7uWZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mQuG7seG6umbhu7HhuqxCZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqfeG7seG6ruG7rWbhu7HhuqxCZuG7n+G7scO0RWbhu5/hu7F1ZkjhuqThu61m4bufbeG7n2bEkOG6qMSRZuG7o2zhu7nEkWbhu7nhu6tu4bu54buxxJFmcMOC4bu5Zkh3ZuG7n+G7lUJmRXjhu7nhu7FmSG5mMOG7ouG7uOG7oGbhu5/hu5VCZuG7scOJw4zhu6fhu7lmcMWpZuG7s+G7rcWp4bu3ZkVEbMSRZkRuZsSQQW1FZuG7n23hu59mReG7scOKZkXhurzhu59m4bufw4Fmw4zDusOJZuG7n+G7l8OJZsONw4nhu5VFZkVEduG7ueG7sWbhu6vhu63hu5XDjGZF4bqmxJFmRW7hu61m4bu14but4bunw4lmw41t4bufZuG7ueG7scah4bu5Zkjhu6Vm4buf4buAZkVE4bq4ZkhuZsSQRmbhu6Hhurzhu7nhu6tmReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7lmSOG7pWbhu7nDguG7rWbhu5/hu4BmRUThurhlZuG7sOG7gOG6pOG7ueG7q2bhu6Hhu53hu7lm4bufbeG7n2Zww4Lhu7lmSHdmReG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lm4bux4but4bunw4lmQ8OJw7NmxKlmQuG7seG7gMOC4bu54burZkXhu7Hhu4bhu59mxJBGZuG7oeG6vOG7ueG7q2ZF4buxxILhu7nhu6tmReG7reG7uWbhu5/EguG7ueG7q2bhu6Hhu5nhu7lmReG7sWzDjGZF4buxw7lmSOG7reG7p+G7n2bDjMO6w4lm4buf4buXw4lmw43DieG7lUVmRUR24bu54buxZsSQ4bqyZuG7seG6tmbhu7Phu7Hhu5vDicSRZsSQ4bqyZkVv4bu3ZkVE4bq4ZuG7scO5RWbhu6vhu61tZkVEd2bEkEZm4buh4bq84bu54burZsSQbMOJZuG7ueG7q27DjGbDrWgtaGktaWdpaWVmUOG7m8OMZuG7t2/hu7nhu7Fm4bufbeG7n2bhu7fEgmbhu7F24bu54buxZnDhu63FqeG7t2ZQ4bulZm3hu7lmZ+G7icSRZkVEQeG7ueG7q2Zww4Fm4bu14buVw4xm4bu3xIJm4buxduG7ueG7sWbhu6Hhurrhu7nhu6tm4bue4bue4bue4bugZuG7q+G7j+G7uWbhu5/hu7Hhu69CZkXhu7Fsw4xmReG7scO5ZuG7o8OzQWbhu7Hhu63FqeG7t2bDjGZFw7lmcMWpZuG7s+G7sW3hu7fEkWbhu5/hu7FHbGbhu6Phu6fhu7nhu7Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6oibMOJZuG7t+G6tkVmReG7sW3hu7nhu6tmReG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lm4buyw7lm4buxQW/hu5/hu7Fm4bu34bqoZnDhuqxFZuG7n2xBZnDhu63FqeG7t2bigJxrZ2bhu7nhu6tuw4xmcMO64bu34oCdxJFm4bu14buE4bufZuG7teG7gOG6rOG7ueG7q2bhu57EguG7ueG7q2Zs4bu5ZkVEQeG7ueG7q2ZFeOG7ueG7sWZww7Jm4buz4buv4buf4buxZuG7sUFvRWZIbmZF4buxw4lm4bu54buxxqHhu7lmw61oZcSpa2dmRW7hu61m4buz4buxQcOz4bu5ZnB34bu54buxZuG7oWzhu7nhu7FmcOG7reG7p+G7uWZFRmRm4buj4bqyZsSQw4nhu7nhu6tmxJDhuq5m4buf4bux4buG4bu54burZuG7t+G7reG7ueG7sWbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZmtmxJDhuq5m4buf4buxQWbhu4vEqWVq4buLw6xmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bux4bqsQmRmw43DgWxm4buhR2bhu7Xhu63hu6fDiWbhu5/EguG7ueG7q2bhu6Hhu5nhu7lmaGXDreG7iWdmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bux4bqsQmbhu6N3ZkVE4bq64bu54bur4oCm4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6og4bux4bqm4butZuG7q+G7rWzhu7lmReG6pOG7rWbhu7Xhu4Thu59m4bu14buA4bqs4bu54burZuG7nsSC4bu54burZmzhu7lmRURB4bu54burZkV44bu54buxZsSQdWZF4butw7lCZkXhurzhu59mRG5mxJBBbUXEkWbhu7Phu63FqeG7t2ZFRGzEkWbhu6PDs0FmcMOz4bu3ZuG7oUdm4bu14but4bunw4lm4buh4buZ4bu5ZuG7n+G7gGbigJxw4bq44bu54burxJFmcMOKxJFmxJBv4buf4buxxJFmxJDhuq7hu7nhu6vigJ1lZiDhu43hu7nhu6tm4buf4buA4bqm4bu54burZkXDicOMw7rhu7lmRUTDicOM4bul4bu5xJFmReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7lmcMO54bu5ZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmSOG7reG7p+G7n2bEkOG6smbhu7HhurZm4buz4bux4bubw4nEkWbEkOG6smZFb+G7t2ZFROG6uGbhu6vhu63hu5XDjGbhu7HDuUVm4bur4butbWZFRHdmxJBGZuG7oeG6vOG7ueG7q2ZIbmbhu59t4bufZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2ZF4bux4buG4bufZsSQRmbhu6Hhurzhu7nhu6tmReG7sWzDjGZF4buxw7llZuG7sOG7gOG6pOG7ueG7q2bhu6Hhu53hu7lm4bufbeG7n2Zww4Lhu7lmSHdmReG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lm4bufw4Fm4bux4but4bunw4lmQ8OJw7NmxKlmQuG7seG7gMOC4bu54burZkXhu7Hhu4bhu59mxJBGZuG7oeG6vOG7ueG7q2ZF4buxxILhu7nhu6tmReG7reG7uWbhu5/EguG7ueG7q2bhu6Hhu5nhu7lmReG7sWzDjGZF4buxw7lmSOG7reG7p+G7n2bDjMO6w4lm4buf4buXw4lmw43DieG7lUVmRUR24bu54buxZsSQ4bqyZuG7seG6tmbhu7Phu7Hhu5vDicSRZsSQ4bqyZkVv4bu3ZkVE4bq4ZuG7s+G7seG7rWZF4bux4buE4bufZuG7seG7reG7p+G7uWZF4buxw4pmReG6vOG7n2bhu7Fu4bu54buxZuG7n+G7seG7r+G7ueG7scSRZuG7q+G7rWxBZuG7oXfhu5/hu7Fm4buh4buZ4bu5ZsSQ4buE4oCm4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VCTMOJReG7sUFE4buFw6pbw4nhuq7hu59m4buw4buAw4Lhu7nhu6vhur0vQsOq

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]