(vhds.baothanhhoa.vn) - Đoàn viên, thanh niên thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) đã biến những chiếc lốp xe cũ thành biển quan sát, tuyên truyền về văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và xây dựng thị trấn kiểu mẫu.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG7tMOD4buF4bur4buv4bu34bur4buF4oCc4buyxILhuqrhu4VJcOG7heG7neG7seG7p+G7t+G7heG7nWzhu7nhu4Phu4Xhuqzhu4XEkOG7q3bhu4XEkEPhu5nhu7fhu4Vb4buG4bu34bup4buFIuG7q8OD4bu34bup4bq7L+G7q2fhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7qnBr4buf4buD4bq94bug4bu5beG7t+G7hUfhu7F14bu3ZOG7hcSQ4bura+G7t+G7q+G7heG7t+G7sXXhu7fhu4XEkOG7q3bhu4XEkEPhu5nhu7fhu4Vb4buG4bu34bup4buFIuG7q8OD4bu34bup4buFw6nhu6DDg+G7t+G7qeG7hV3hurThu7fhurnhu4Xhu6HDs+G7heG7neG7scO64bu34buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7scO64buj4buF4buzxILhuqrhu4VJcOG7heG7o8OK4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bud4bux4bun4bu34buFQkVr4bu34buFRGzEkGThu4XEkEXDjXXhu7fhu4XEkENFw43DueG7t+G7hUfDueG7hUfDsuG7t+G7heG7teG7seG7t+G7q+G7heG7ocOD4buFxJDhu6t2ZOG7heG7nW/hu7nhu4VH4bul4buF4bu1w4Phu7Hhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6lk4buFa+G7t+G7hcSQ4bu5beG7t+G7heG7qeG7sWvhu7nhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFR23hu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4XEkOG7q3bhu4XEkEPhu5nhu7fhu4XDveG7seG7p0Xhu4Xhu7Xhu5tFxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4Xhu4nEqWrhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4XDrGjDrOG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2how63DrS9nauG7ieG7n2lnw6xmasOt4buJxJDDreG7icSpw63DreG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6Lhu4vDrWrhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+G7tMOD4buF4bur4buv4bu34bur4buF4oCc4buyxILhuqrhu4VJcOG7heG7neG7seG7p+G7t+G7heG7nWzhu7nhu4Xhuqzhu4XEkOG7q3bhu4XEkEPhu5nhu7fhu4Vb4buG4bu34bup4buFIuG7q8OD4bu34bup4buD4buFSOG7seG7n8SQ4burw6Lhu4Phu4nEqWrhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8OsaMOs4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7omvhuqrEkOG7seG7ueG7t+G7g+G6veG7tuG7q0bhu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7o+G7heG7s8SC4bqq4buFSXDhu4Xhu7Vsw43hu4Xhu6PDiuG7heG7ocOz4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4buh4bu5beG7t+G7hUfhu7F14bu3ZOG7hcSQ4bura+G7t+G7q+G7heG7t+G7sXXhu7fhu4XDvcO6xJDhu4Xhu6vhuqbhuqrhu4Xhu6Phurjhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4VH4buXxJDhu4Xhu7Phu7Hhu6VF4buFxJBs4bux4buF4buj4burw7rhu4XEkOG7q0Xhu4Xhu6nhu7nhu7Xhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu6Hhu6fhu4XEkG7hu7nhu4VDa+G7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4Xhu53hu7Hhu6fhu7fhu4XEkEXDjXXhu7fhu4XEkENFw43DueG7t+G7hcSQQ+G7guG7o+G7hUJFa+G7t+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4Xhu6HhurDhu7fhu6lk4buF4buhcuG6quG7heG7teG7jcSQ4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G7seG7onDhu7fEkHBD4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4NI4bux4bufxJDhu6ti4buFxKlmZuG6qklj4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQYuG7hcOt4buJ4buJ4bqqSWPhu4Phu4VEQ+G7o8Oi4buDLy/hu6Phu5/hu7fEkeG7nWvhu7nEkOG7q2vhu7fhu6vhu6vhu7lrxJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvaGjDrcOtL2fhu4tn4bufaGhpZmnDrWbEkOG7i+G7i2pnauG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6LDrcSpaeG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4bu0w4Phu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4XigJzhu7LEguG6quG7hUlw4buF4bud4bux4bun4bu34buF4budbOG7ueG7heG6rOG7hcSQ4burduG7hcSQQ+G7meG7t+G7hVvhu4bhu7fhu6nhu4Ui4burw4Phu7fhu6nhu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8Ot4buJ4buJ4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7omvhuqrEkOG7seG7ueG7t+G7g+G6veG7omzhu6Phu4Xhu53hu7Hhu6fhu7fhu4XEkEXDjXXhu7fhu4XEkENFw43DueG7t+G7heG7o0Hhu4Xhu6Ns4buj4buF4bu34bqw4bux4buF4bufReG7t+G7qeG7heG7oWvhu4Xhu59u4bu34bupZOG7heG7t+G7q+G6vmLhu4XigJzhu6Lhu6tF4bu34bup4buFxJBrw43hu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4Xhu6HhuqThu7Hhu4VExILhu7fhu6nhu4VHw7Lhu7fhu4Xhu6vhu7lsZOG7heG7ocOD4buFxJDhu6t24buFR8Oy4bu34buF4bu14bux4bu34bur4oCdY+G7heKAnOG7tOG6suG7seG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7heG7q8Ozw43hu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFw73DusSQZOG7hUfDsuG7t+G7heG7teG7seG7t+G7q2Thu4Xhu7fhu6nhu6t4a+G7hcSQ4buv4bu34burZOG7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7hWzhu7Fl4oCdY+G7heKAnOG7oMOz4buFRcSC4bu34bup4buFQ+G6vuG6pkVk4buF4bud4buxa+G7hcSQ4bur4buv4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7s2zhu7Hhu4VJcGXigJ1j4buF4oCcW2zhu6Phu4Xhu7Nt4buF4bu34bupReG6ruG7t+G7heG7qeG7k8ON4buFw4Phu4Xhu7fhu6vhu7HFqeG7tWThu4Xhu6nhu5PDjeG7heG7neG7peG7t+G7q2Thu4Xhu6vDs8ON4buF4buzbeG7teG7hURu4buj4bur4buFQ2zhu6Phu4Xhu53hu5nEkOG7heG7o+G7gOG7hcO94bur4bux4buF4bu3beG7uWXigJ3EkcSRxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bufxJDhu6tF4bu14bud4buF4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw61qw63huqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9oaMOtw60vZ+G7i2fhu59oaGlmaGdoxJBqasOsZmjhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8OiaWlq4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4Phu7TDg+G7heG7q+G7r+G7t+G7q+G7heKAnOG7ssSC4bqq4buFSXDhu4Xhu53hu7Hhu6fhu7fhu4Xhu51s4bu54buF4bqs4buFxJDhu6t24buFxJBD4buZ4bu34buFW+G7huG7t+G7qeG7hSLhu6vDg+G7t+G7qeG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZuG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buDw61qw63hu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bu0w4Phu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7Hhu4Xhu6HDs+G7hcSQ4burReG7heG7q8OJxJDhu4Xhu6HDg+G7t+G7qeG7heG7oW/hu7nhu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFR+G7sXXhu7dk4buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t+G7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG7nW3hu7fhu4XEkOG7q3bhu4XEkEPhu5nhu7fhu4XEkOG7q2vhu7Xhu4Xhu6nhu7FrxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4Xhu4lq4buJ4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw6xpZ+G6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2how63DrS9nauG7ieG7n2lnw6xmxKlow63EkMSpxKlow6zhu4nhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8Oiw61nZuG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4bu0w4Phu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4XigJzhu7LEguG6quG7hUlw4buF4bud4bux4bun4bu34buF4budbOG7ueG7heG6rOG7hcSQ4burduG7hcSQQ+G7meG7t+G7hVvhu4bhu7fhu6nhu4Ui4burw4Phu7fhu6nhu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g+G7iWrhu4nhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8OsaWfhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bu0w4Phu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4XigJzhu7LEguG6quG7hUlw4buFQkVr4bu34buFRGzEkOG7g+G7hcSQ4buC4buF4buj4burw7rhu4Xhu6PDgeG7t+G7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu7fhu5Phu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buFw4zhu4XEkOG7q+G7gOG7o+G7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7hUfDsuG7t+G7heG7teG7seG7t+G7q+G7heG7ocOD4buFxJDhu6t2ZOG7heG7nW/hu7nhu4VH4bul4buF4bu1w4Phu7Hhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4VHbeG7hUfDsuG7t+G7heG7q0Fr4buFxJDhu6tr4bu14buF4bup4buxa+G7heG7qeG7sWvhu7nhu4XEkOG7q8OD4bu34bupZOG7heG7q+G6vsOC4bu34bup4buFxJDDguG7seG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7hcSQ4burduG7hcSQQ+G7meG7t+G7hVvhu4bhu7fhu6nhu4Ui4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu6HDg+G7hcSQ4burduG7hcO94bux4bunReG7heG7teG7m0XEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6qktFxJDhu6vhu7lD4buD4bq94buy4bq+ReG7heG7qm3hu4UiQ2vhu7fhu6nhursv4bqq4bq9

Lưu Hà Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]