(vhds.baothanhhoa.vn) - Cẩm Thuỷ là huyện miền núi, có 16 xã, 1 thị trấn với 119 thôn, người dân theo hai tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo. Trong những năm qua, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò, tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng, giữ vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc, và có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác vận động đồng bào, xây dựng, giữ gìn khối đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển, giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDtUrDveG7lEot4buh4bqq4bq24bquQ+G7i8O04bqsS8SoSuG6tsSC4buW4buJw7VvbsSoSuG7iERD4bqub8O0V+G7rULDtOG6t+G6sE/hu5bDtMOMbi/EqErhu4hEQ+G6rm9uxKhK4buIREPhuq5v4bqwcErDtOG6sEvhu5bDtOG7kuG7oeG6tsO0SuG7iEXDtHdP4buhw7RD4bquw5JH4bq2w7R3xJDDtEvhu5bDtErhurJDw7RK4buIREPhuq7DtHnhur5D4bquw7R2cUTDtHjGsEPDtErhu4B3w7RK4bqw4bq24bqiS8O0xKjDisO0bi/EqErhu4hEQ+G6rm9uL+G6sOG7k29uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4w6w73hu6F4w7VvV+G7rULDtOG6t+G6sEvhu6LDtOG6qnHDtOG6sEvhu5bhuqBDw7RC4bq2w4BDw7RDTOG6tsSpw7R3xJDDtOG7k+G7m8O04buUdMSpw7Thu5PDtErhurDDgsO0SuG7iOG7qUPDtOG7kkbhurbDtOG7k+G7k+G7n8O0SuG6sOG6vEPEqcO0Q+G6rsOSR+G6tsO0eMawQ8O0SuG6sMO9RMO04bqw4buh4bq2w7RK4bq8Q8O04bqu4bq2cETDtHfhurDhurJD4bqww7Thuqpxw7TDo+G6sOG7sUrDtOG6ruG6tnBEw7Thu5Jxw7RX4bq8Q+G6rsO04bqu4bq2cERqw7Thurfhu4hEQ+G6rsO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtEN1QsO04buKS+G7ocSpw7R54buA4bq2w7RD4bquw5PDtOG6ruG6tnHDtOG6qnFD4bquxKnDtErhu4jDkklD4bquw7R2c0PEqcO0Q+G6rsOSR+G6tsO0d8SQw7RL4buWw7RK4bqyQ8O0SuG7iERD4bquw7R54bq+Q+G6rsO0dnFEw7R4xrBDw7RK4buAd8O0SuG6sOG6tuG6okvDtMSow4rDtErhu4hBQ8O0ecOC4buhw7R2cUPDtOG6sEvhu5bhuqBDw7R5dMO0w4zhurBwSsO04bqwS+G7lsO04buS4buh4bq2w7RK4buIRcSpw7RK4burQsO0c0PhurDDtOG6sMOSSUPhuq7DtHdP4buhw7RC4bq0Q+G6sMO0SuG7iERD4bquw7R34buAQ+G6rsO0eeG6vkPhuq7EqcO04bqu4bq24buQw7Thu5Lhu6HhurbDtErhu4hFw7Thuqpxw7R34burS8O0Q8OK4bq2w7Thuq7hurbhu5Dhu6HDtFlzQ+G6rsSpw7R34bqw4bqyQ+G6sMO04buKS+G7lsOAQ8O04buSRuG6tsO0eeG6vkPhuq7DtHZxRMO0d3B3w7R4xrBDw7RK4buAd8Spw7Thu5Jxw7R3xJDDtEPhurDhurbDgEvDtHnEkEPhuq7DtOG6rsSQw4zDtOG7ikvhu6FDw7RK4buIw4lD4bquw7RK4buIREPhuq7DtHfhurxD4bquw7RKcHfDtOG7kuG7sUPDtHnhu4BD4bquw7R54bq+Q+G6rsO0dnFExKnDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquxKnDtOG6ruG6tuG7kMO04bqu4bq0Q8O04bqo4bqww4rhurbDtHlEcUPDtOG6qMOBSsSpw7Thuq7hurZMw4zDtHnDjcO0Q+G6sOG7oUvDtMOM4bqwcErDtErhu4jhurbhuqJDxKnDtOG6ruG6tuG7kMO04bqu4bq0Q8O0w4zhurBEQ+G6rsO0Sk53w7RK4buxw4zDtOG7iktwQ8Spw7R2c0PDtMSow7p3w7Thu5J1Q8O04bqwxJDhu6HDtErDikrDtHnhu7XDjMO0d0/hu6HDtHdwd8O0eMawQ8O0SuG7gHdqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7o+G7keG7kcOM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtMah4buV4buVw4zhu5Thu4nDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93eENqduG7oURK4bqw4buhQ+G6sOG6sEThu6Fq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buZ4bubL+G7meG7keG7lXjhu5Phu5PGocah4buZ4buZ4buTSsah4buT4buR4buT4buj4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hm4buZ4buX4buVw7XDtOG7oeG6qkpmw7VX4butQsO04bq34bqwT+G7lsO0w4zDtOG6sHBKw7ThurBL4buWw7Thu5Lhu6HhurbDtErhu4hFw7R3T+G7ocO0Q+G6rsOSR+G6tsO0d8SQw7RL4buWw7RK4bqyQ8O0SuG7iERD4bquw7R54bq+Q+G6rsO0dnFEw7R4xrBDw7RK4buAd8O0SuG6sOG6tuG6okvDtMSow4rDtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5HDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Xhu5XDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b1vhurBHw7R3xJDDtOG7kuG7oeG6tsO0SuG7iEXEqcO04buSw4LDtErhurDDgcO0d0/hu6HDtEPhuq7DkkfhurbDtHfEkMO0S+G7lsO0SuG6skPDtErhu4hEQ+G6rsO04buS4bq24bqgd8O0Skvhu5ZBQ8O0SuG7iEvhu5bDgEPDtErhurDDlXfDtOG6sOG6tuG6oEPDtHdwd8O0w4zhurBEQ+G6rsO0SuG7iHFEw7RK4bqw4bq2w7R5S+G7ocO04buWQUvDtEPDkkZ3xKnDtHdwd8O0d0vhu4B3w7Thu5Lhu7FDw7R54buAQ+G6rsO0SuG7iEFDw7R3cHfDtOG6quG6pkPhurDDtOG7ksOVd8O0d0/hu6HDtHlH4bq2w7TEqMOKQ+G6rsO04buUdMO04bqw4buA4bq2w7RJw7Thu5JNQ+G6rsO0eeG6vkPhuq7DtHZxRMO0d3B3w7R4xrBDw7RK4buAd8O0SuG6sOG6tuG6okvDtMSow4rDtErhu4hBQ8O0ecOC4buhw7R2cUPDtOG6sEvhu5bhuqBDw7R5w5JId8O0Q8awQ+G6rsO04bqqQUPDtHlwQ+G6rsO04bqo4bqiw7RsU0PhurDhu4vDtOG6t0vhu6lDw7Thu6BD4bqwbWpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1fhu61Cw7ThurfhurBP4buWw7R3xJDDtOG7lcO0eMawQ8O0SuG7gHfDtHfhurBPw7Thu5bDgUvEqcO0xKjhurZD4bqww7TEqMOKQ+G6rsO04bqqxrBLw7R5R+G6tsSpw7R5RHFDw7ThuqjDgUrDtHZBQ8O0Q+G6sOG7oUvDtOG6qnHDtHjGsEPDtErhu4B3w7Q+4bq2Q+G6sMO0bHfhurDhurbDgULDtOG7l+G7l8Sp4buXxqFobeG7icO0eMawQ8O0SuG7gHfDtH3DkkdD4bquw7Rsd+G6sOG6tsOBQsO0xqHhu5nEqcah4bujaG3hu4nDtHjGsEPDtErhu4B3w7RY4buhRMO0bHfhurDhurbDgULDtOG7mcSp4buf4buTaG3EqcO0Q+G6rkRx4bq2w7Thu4jhu6HDtErhu4hBQ8O0ecOC4buhw7R2cUPDtOG6sEvhu5bhuqBDw7R3RUPDtELhu4BKw7TEqMOKw7R3cHfDtHjGsEPDtErhu4B3w7RK4bqw4bq24bqiS8O0xKjDisO04bqo4bqwcHfDtHfhurDhurbDgULDtOG7kcSp4buR4bubaMO0Q+G6sMOS4buLw7RYxrBDw7RK4buAd8O04bq34bqw4buGxKnDtOG6t+G6sHDhurbEqcO04bq3ceG7lsSpw7RbTUPhuq7EqcO0V+G7oUTDtHvhu6FDxKnDtDpE4buhampqw7Thurfhu4hEQ+G6rsO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtEN1QsO04buKS+G7ocO04buS4buh4bq2w7RK4buIRcSpw7Thu5LDgsO0SuG6sMOBw7R3T+G7ocO0Q+G6rsOSR+G6tsO0d8SQw7RL4buWw7RK4bqyQ8O0SuG7iERD4bquw7Thu5LhurbhuqB3w7RKS+G7lkFDw7RK4buIS+G7lsOAQ8O0SuG6sMOVd8O04bqw4bq24bqgQ8O0d3B3w7TDjOG6sERD4bquw7RK4buIcUTDtErhurDhurbDtHlL4buhw7Thu5ZBS8O0Q8OSRnfEqcO0d3B3w7R3S+G7gHfDtOG7kuG7sUPDtHnhu4BD4bquw7RK4buIQUPDtHdwd8O04bqq4bqmQ+G6sMO04buSw5V3w7R3T+G7ocO0eUfhurbDtMSow4pD4bquw7Thu5R0w7ThurDhu4DhurbDtEnDtOG7kk1D4bquw7R54bq+Q+G6rsO0dnFEw7R3cHfDtHjGsEPDtErhu4B3w7RK4bqw4bq24bqiS8O0xKjDisO0SuG7iEFDw7R5w4Lhu6HDtHZxQ8O04bqwS+G7luG6oEPDtHnDkkh3w7RDxrBD4bquw7ThuqpBQ8O0eXBD4bquw7ThuqjhuqJqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4bqw4buQQ+G6rsO0Q+G6rsOSR+G6tsO0d8SQw7RL4buWw7RK4bqyQ8O0SuG7iERD4bquw7R34buAQ+G6rsO0d+G7gEPhuq7DtHnhur5D4bquw7R4xrBDw7R3w5LDtHl0w7RK4bqyd+G6sMO0d8OVd8O0Skvhu5ZBQ8O0SuG7iEvhu5bDgEPEqcO04buS4buxQ8O0eeG7gEPhuq7DtFvhurDGsEPDtHjGsEPDtErhurDDlXfDtOG6sOG6tuG6oEPDtErDikrDtEpw4bq2w7R34buEw7R34bupS8O0Q+G6rnFD4bqww7RD4bq8Q+G6rsO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oMOMxKnDtMOM4bqwcErDtErhu4jhurbhuqJDw7RK4bqww71Ew7ThurDDkkZD4bquw7RKdUPhuq7DtEN1Q+G6rsO0xKhL4bupSsSpw7Thuq7hurZww7RK4buIw4LEqcO04bqw4bq24bqgS8O04buKS3PEqcO0w4zhurBwSsO0SuG7iOG6tuG6okPDtOG6qOG6tkPhurDDtErDgcO04bqwcUPhuq7DtOG6sMSQ4buhxKnDtEp1Q+G6rsO0d8OSR0Phuq7DtOG6quG6tkFDw7ThuqjDgUrDtMSoc0PDtOG7lEvhu6lKw7Thu5Jxw7R24buhRMO0SuG6tkFLw7TEqHNDw7TDjOG6sOG7rULhu4nDtHfhu4TDtHfhu6lLw7RCTeG7ocO04buSTsSpw7R34buEw7R34bupS8O04bqu4bq2w4pD4bquw7R5c0LDtHZzRMO0SuG6sMO9RMO04bqow4HDtOG6sERyd+G6sOG7icO0d3B3w7R34bqw4bqkw7RK4bq2QUvEqcO0Qk53w7RK4bq2QUvDtHnDgMO04buI4buhw7R34buEw7R2c0PDtOG6sERxQ8O0SuG6sHFD4bqww7Thu5Jxw7R5dMO0eXJKw7ThuqjDgUrDtOG7iktzw7RK4bqyd+G6sMO0d8OVd2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1dwd8O0d+G6sMOS4buEQ+G6rsO0SuG7iOG6tEPhurDEqcO0eMOVw7RwQ8O04bqw4buCw7RK4buISMO04bqu4bq2w4pD4bquw7R3xrDhu5bDtErhu4jhur5D4bquxKnDtOG7kuG7sUrDtENL4bq84bq2w7R34bqwRMO04bqw4buAw7RD4bqu4bqww6hEw7R5w5JId8O04buKS+G7oUPDtErGsELEqcO0QuG6vMO04bqw4bq0Q+G6sMO0d+G6sEvhu5bhuqJDw7Thuq7hurbhu6FEw7RK4bq2w4FDw7R24buAw7ThuqjhurBE4buhw7ThurDDiXfDtC3DtOG6qOG6psO0SuG6sEvhu7FKw7RK4buIREPhuq7DtMSoc0PDtOG7lEvhu6lKw7R2w5JGd8O0eeG7q0vDtOG6qOG6sOG7oeG6tsO0SuG6sHB3w7R5w5JId8O0SuG6tsOAQsO0Q3VD4bquxKnDtOG6qkjhurbDtErhurDDgcO0d0/hu6HDtOG7kk1D4bquw7RC4bq2w4BDasO0WeG7reG7lsO0QnJD4bqww7R34buEw7Thuq7hurZG4bq2w7ThurDEkOG7ocO04buMQ+G6rsO0eE5D4bquw7RK4buIQUPDtErhu6lKw7R3c8O0d3B3w7ThuqjhurDGsEvDtErhu4hEQ+G6rsO04buKS3DDtErhu4jhurRD4bqww7TEqHNDw7Thu5RL4bupSsSpw7Thuq7EkMOMw7TDjOG6sOG7q0PDtOG6ruG6tnNCw7Rww4zDtOG6qsOVd8O04buSw4DDtOG6quG7oUTDtHnhu4BD4bquxKnDtHfhurBPw7R54buAQ+G6rsO0SuG6sEfhurbDtOG7kk7EqcO04bqu4bq2c0LDtHfhurDhurbDtMOM4bqw4bqyw7Thu5Jxw7RKdUPhuq7DtOG6qkjhurbDtEPhurBL4buxQ8O0d+G6sETDtEPhuq7DkkfhurbDtMSoc0PDtOG7lEvhu6lKam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvVnHDtOG6t+G7iOG7q0PDtOG6t+G6sMOCw7Q6ckPhurDEqcO0w6PhurDEkMO0V+G6sE/DtErDgnfhurDDtOG6p+G7lsO0duG7oUPDtH3hurfhurfEg8O04bqwS+G7luG6oEPDtFfhu61Cw7ThurfhurBP4buWw7R34bqwRMO0duG6tsOBSuG7i8O0feG6t+G6t8SDw7Thu5Jxw7R5RHFDw7RK4bqw4bqiw7R3cHfDtHfhu6nDjMO0SuG7iERD4bquw7ThurBL4buW4bqgQ8O0eXTDtHfEkMO0Q+G6sOG6tsOAS8O0eeG7huG6tsO0QkbhurbEqcO0w4zhurBwSsO04bqwS+G7lsO04buS4buh4bq2w7RK4buIRcO04buSccO0xKjhu4x3w7RzQ+G6sMO04bqww5JJQ+G6rsO0d0/hu6HDtEPhuq7DkkfhurbDtHfEkMO0S+G7lsO0SuG6skPDtErhu4hEQ+G6rsO04buSTUPhuq7DtHjGsEPDtErhu4B3w7RK4bqw4bq24bqiS8O0xKjDisO0eeG6osO0Skvhu5ZBQ8O0SuG7iEvhu5bDgEPEqcO04buS4buxQ8O0eeG7gEPhuq7DtHnDgUPDtHdwQ8O0duG7gMSpw7R5RHFDw7Thu5LhurZBQ8Spw7ThurDhu4DhurbDtOG7kuG6tkFDw7R34bqw4bupw4zDtOG6sHFD4bqww7RKw4pKw7R34bqwT8O0SuG7iMOS4buEQ+G6rsSpw7R5w5JHQ+G6rsO04bqqw4rhurbEqcO0d+G6sOG6skPhurDDtMSocHfhurDDtHdP4buhw7RZc0Phuq7EqcO0w4zhurBww4zDtOG6qkvhu7FKw7R3T+G7ocO0W+G6sHHDtEPDkkZ3xKnDtOG6rsSQw4zDtMOM4bqw4burQ8O0SnVD4bquw7R3w5JHQ+G6rsO04bqo4bqww4rhurbDtHly4bq2w7R5RHFDw7ThuqjDgUrDtEpEcUPDtHjGsEPEqcO0w4zhurBwSsO04bqwS+G7lsO04buKS+G7lsOAQ8O04bqqcULDtHfhurBPw7R3T+G7ocO0W+G6sMawQ8O0eMawQ8Spw7RKckTDtOG7iOG7ocO04bqo4bqw4bqyw7RK4bqww4HDtErhurDhurbDtHlL4buhw7TEqOG6vOG6tsO0Q+G7huG6tmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b27hurZC4bquw7R34bqq4buhxKjEqGbDteG6tlfDvUNKw73hu4jDtcO0xKhK4buW4bqqw71mw7Xhu5jhurZ4SuG6sOG7i8O04buj4buR4buRw4zhu5Thu4nDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSuG7i8O0xqHhu5Xhu5XDjOG7lOG7icO1w7TEqOG7iHdmw7UvL3d4Q2p24buhRErhurDhu6FD4bqw4bqwROG7oWrhu5JDL3jDvcSo4bqoSkTDjC9Dw73hu5jEqC/hu5nhu5nhu5nhu5sv4buZ4buR4buVeOG7k+G7k+G7m+G7keG7keG7k+G7o0rhu5Xhu5nhu6Phu5Phu6Phuqrhu5Fq4bqsw4zhuq7DrOG7iGbhu5/hu5Xhu6PDtcO04buh4bqqSmbDtVfhu61Cw7ThurfhurBP4buWw7TDjMO04bqwcErDtOG6sEvhu5bDtOG7kuG7oeG6tsO0SuG7iEXDtHdP4buhw7RD4bquw5JH4bq2w7R3xJDDtEvhu5bDtErhurJDw7RK4buIREPhuq7DtHnhur5D4bquw7R2cUTDtHjGsEPDtErhu4B3w7RK4bqw4bq24bqiS8O0xKjDisO1w7Thu5jhurZ4SuG6sGbDteG7o+G7keG7kcO1w7ThurDDveG6tuG6ruG6sEpmw7XGoeG7leG7lcO1w7Qvb24vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMV+G7ocOMSuG6tkRDw7VvW+G6rsOSR+G6tsO0d8SQw7RL4buWw7RK4bqyQ8O0ecSQQ+G6rsO04bquxJDDjMO0QuG7gErDtMOM4bqw4burQ8O04buKS+G7oUPDtErhu4jDiUPhuq7DtErhu4hEQ+G6rsO0d+G6vEPhuq7DtEpwd8O0Skvhu5ZBQ8O0SuG7iEvhu5bDgEPDtOG7kuG7sUPDtHnhu4BD4bquw7R54bq+Q+G6rsO0dnFEw7Thu5TGsOG7lsO0eMOVQ+G6rsSpw7Thuq7hurbhu5DDtOG6ruG6tEPDtOG6qOG6sMOK4bq2w7R5RHFDw7ThuqjDgUrEqcO04bqu4bq2TMOMw7R5w43DtEPhurDhu6FLw7TDjOG6sHBKw7RK4buI4bq24bqiQ8Spw7Thuq7hurbhu5DDtOG6ruG6tEPDtMOM4bqwREPhuq7DtEpOd8O0SuG7scOMw7Thu4pLcEPEqcO0dnNDw7TEqMO6d8O04buSdUPDtOG6sMSQ4buhw7RKw4pKw7R54bu1w4zDtHdP4buhw7R3cHfDtHjGsEPDtErhu4B3am4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvV3B3w7TDjOG6sERD4bquw7RK4buIcUTEqcO0d3B3w7R3S+G7gHfDtOG7kuG7sUPDtHnhu4BD4bquw7R3T+G7ocO0feG6t+G6t8SDw7Thu5Jxw7R3cHfDtHlEcUPDtErhurDhuqLDtErhu4jhurbhuqJDw7ThuqjhurDhu6HhurbDtErhurDDlXfDtOG6sOG6tuG6oEPDtEPhuq5x4buWw7R3cUPhuq7DtHnhurbDtOG7knFEw7R3S+G7gHfDtMSow4pD4bquxKnDtOG6rsO6Q8O0dsSQw7Thu5JG4bq2w7Rb4bqwxrBDw7R4xrBDxKnDtHnDkkh3w7Rb4bqwxrBDw7R4xrBDw7ThurDDkklD4bquw7Thu4xD4bquw7RK4bqyd+G6sMO0d8OVd8O0Q+G6sMOSw7RXS+G7gHfDtOG7kuG7sUPDtHnhu4BD4bquw7TigJzhurdEcUPDtHjGsEPDtHlEcUPDtOG6qMOBSsO04buUxrDhu5bDtHjDlUPhuq7DtEPhurxD4bquw7RK4bqw4bq8Q8O0QkbhurbEqcO0eeG6vMO0SuG6sMOCw7Thu5J1Q8O0QuG6tkPhurDigJ3hu4nDtHdwd8O0w4zhurBEQ+G6rsO0SuG7iHFEw7TigJx74buhRMO0eeG7gEPhuq7DtOG6ruG6tuG6uOG6tsSpw7Thuqrhu6FEw7R54buAQ+G6rsO0xKhwQ+G6rsO0SnJE4oCd4buJw7TigJzhurlLQ+G6rsO04bqo4bqyd+G6sMSpw7RK4bq0Q+G6sMO0Q+G6rkvhu5bhuqBDw7TDjOG6sHBKw7RK4buI4bq24bqiQ8O04bqo4bq2Q+G6sMO0SsOBw7Qtw7Thu5R0w7ThurDhu4DhurbDtOG7knHDtHZzRMO04buS4bqgw7Thurfhu4bDtOG7ikvDinfigJ3hu4nDtOKAnMOj4bqwTsO0Q+G7kMO0SuG6snfhurDDtHfDlXfDtOG6sMOJd8O0SuG7scOMxKnDtOG6quG7oUTDtHnhu4BD4bquw7TEqHBD4bquw7RKckTEqcO04buUxrDhu5bDtHjDlUPhuq7DtOG6ruG6tuG7ocO0eeG6tEPhurDDtOG6sHJD4bqww7TDjOG6sEx34oCd4buJw7TigJxb4bq8Q+G6rsO0eMawQ8O0SuG6sOG6tsO0eUvhu6HDtMSoc0PDtOG7lEvhu6lKxKnDtOG6qOG6tkPhurDDtHhE4buhQ+G6sMO04bqu4bq24bq44bq24oCd4buJw7TigJxXw5VLw7R34bqw4bq2w4FDw7R24bq2Q+G6sMO0eURxQ8O04bqow4FKw7Thuq7hurZMw4zDtEPhurDhu6FLw7TDjOG6sHBKw7RK4buI4bq24bqiQ8O04bqo4bq2Q+G6sMO0SsOBxKnDtOG7lERww7R5xJDhurbDtOG6ruG6tnNCw7RD4bqu4bqww6hExKnDtOG6qnFCw7Thuq7hurZxS8O0d+G6sOG6skPhurDDtHlwQ+G6ruKAncO0ampqw7R5dMO0eXJKw7R5w5JId8O04bqow4FKw7Thu4pLc8O0SsOKSsSpw7R3xJDDtMSo4buMd8O04bqq4buhQ8O0SuG6uOG7ocO0xKjGsEvDtOG7iOG7gEPhuq7EqcO0SnJEw7ThuqjhurDhurLDtErhurDDgcO04buSccO0eeG7gEPhuq7DtOG6qsOVd8O04bquxJDDjMO0w4zhurDhu6tDw7RK4bqww5V3w7ThurDhurbhuqBDw7RK4bqww7pD4bquw7ThuqpI4bq2w7R3cHfDtEJOd8O0SuG6tkFLw7TDjOG6sHBKw7RK4buI4bq24bqiQ8O04bqo4bq2Q+G6sMO0SsOBw7RuxKhK4buIREPhuq5vLW4vxKhK4buIREPhuq5vw7Thu5R0w7ThurDhu4DhurbEqcO04bqu4bq24buQw7Thu5Lhu5BD4bquw7TEg8Ojw7RuxKhK4buIREPhuq5vLcO0bi/EqErhu4hEQ+G6rm/hu6Bbw7RJw7R5w4Lhu6HDtMOM4bqww5Lhu4RD4bquam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvW+G6rsOSR+G6tsO0S+G7lsO0SuG6skPDtErhu4hBQ8O0ecOC4buhw7R2cUPDtOG6sEvhu5bhuqBDw7TDjOG6sHBKw7ThurBL4buWw7R5w5JId8O04buS4buh4bq2w7RK4buIRcO0SuG6snfhurDDtHfDlXfDtErhu4hEQ+G6rsO04buS4bq24bqgd8O04buS4buxQ8O0eeG7gEPhuq7DtFvhurDGsEPDtHjGsEPDtErhurDDlXfDtOG6sOG6tuG6oEPDtErDikrDtHdwd8O04buKS+G7lsO0ecOCQ+G6sMO0d0/hu6HDtHnDguG7ocO0w4zhurDDkuG7hEPhuq7EqcO0d07DtErhurDhuqLDtErhu4hEQ+G6rsO04buKS+G7lsO0w5JGd8Spw7ThurDDkuG7hEPhuq7DtMOSRnfDtErhurDhurxDxKnDtHZzQ8Spw7R2c0TDtErhur5Dw7R3cHfDtOG6ruG6tnDDtErhu4jDgsO04buSdUPDtOG6sMSQ4buhw7R4xrBDw7RK4buAd8Spw7ThuqpEcuG6tsO0duG6uMO0d3B3w7ThurBPw7RKTnfEqcO0SuG6sMOVd8O04bqw4bq24bqgQ8O0SsOKSsO0d+G6vEPhuq7DtEpwd8O0Skvhu5ZBQ8O0SuG7iEvhu5bDgEPEqcO04buS4buxQ8O0eeG7gEPhuq7DtFvhurDGsEPDtHjGsEPDtErhurDDlXfDtOG6sOG6tuG6oEPDtErDikrDtEPDgcOMw7TEqMOKQ+G6rsO0SuG7iERD4bquw7Thu5LhurbhuqB3w7R3w5JG4bq2xKnDtOG7kuG6tuG6oHfDtErhu6FD4bqu4buJw7R5cELDtHfDkkbhurbDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtErhurBLw4p3w7ThuqpwxKnDtOG6sHJDw7R34bqww4HDtOG7iMOSSEvhu4nDtHlwQsO0SuG7oUPhuq7DtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtOG7iHPhurbDtOG7knFD4bquw7RCdMO04buI4buhw7R5w5JHQ+G6rsSpw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R1Q8O0d+G7gsSpw7ThuqjhurDhurxD4bquw7TDjOG6sExD4bquw7Thu5LhurbDgUPhuq7DtHbDuUPhuq7DtHfhu4LDtHfhurDhurJD4oCmw7TEg0vhu6HDtHnEkMO04bqu4bq2TMOMw7R5R+G6tsO0xKjDikPhuq7DtOG7kuG7sUrDtHfhurDhu6lKw7Thu5Jxw7RK4bq2Q+G6sMO0SuG6sOG7q0PDtHdP4buhw7R54bq+Q+G6rsO0dnFEw7R3cHfDtHjGsEPDtErhu4B3w7RK4buIQUPDtHnDguG7ocO0dnFDw7ThurBL4buW4bqgQ8O0V+G7rULDtOG6t+G6sE/hu5bDtErhurbDgcOMw7RKTnfDtHnDkkh3w7R3c+G6tsO0SuG6sOG6tuG6oEPDtOG7knHDtEPGsEPhuq7DtOG6qkFDasO0V+G6vEPhuq7DtEpwd8O04buKS3NDw7ThuqrGoMO04bqu4bq2cETDtHhOd8O0d8SQw7RD4bqw4bq2w4BLw7R54buG4bq2w7RCRuG6tsSpw7RDw4BDw7RDw4HDjMSpw7Thuqjhu6LDtHfDkuG7hEPhuq7DtErhu4hEQ+G6rsO0eHLhu5bDtOG7knHDtOG6sMOJd8O0ecOSSHfDtEp1Q+G6rsO0d8OSR0Phuq5qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW864bq24bqgQ8O0d3PDtOG7k+G7ncO04buUdMSpw7RK4bqww4LDtErhu4jhu6lDw7RK4buIQUPDtHnDguG7ocO0dnFDw7ThurBL4buW4bqgQ8O0ecOAS8O0eXJKw7RK4bq2QUvDtHfhurDhurLDtMSDS8OKd8O04bqu4bq24buhw7Thu5LDgMO04buWw7RKw4HEqcO04buT4buR4buRaMO0SuG7iHJCw7Thu5bDtErDgcO04buUdMSpw7RK4bqww4LDtErhu4jhu6lDw7R3xJDDtHZwd8O0xKjhu57hu4nDtHfhurDDgcO0eeG7gMO0dnNEw7ThurDhurbhuqJCw7Thu5bDtErDgcO0d+G6sETDtHnhur5D4bquw7R2cUTDtFjhurfhurfhurHDtHnDkkh3w7Thu4pL4buhQ8O0SsawQsO04bqow4LDjMO0SuG6sEfhurbEqcO0SnJEw7R54bq2w4BLw7ThuqjhurbhuqBDw7RK4bqwS+G7sUPDtOG6qkjhurbDtHfhurBEw7R54bq+Q+G6rsO0dnFEw7R3cHfDtFjhurfhurfhurHDtHnDkkh3w7RK4bq2w4HDjMO0d+G7sUPDtOG7kkbhurbDtHdwd8O0eMOCd+G6sMO04buSTsO04bqo4bqwcELEqcO0d+G6sOG7kOG7ocO0duG6oEPhurDEqcO04bquxJDDjMO0w4zhurDhu6tDw7ThuqpxQsO0SuG6sOG7oeG7lsO0eeG7huG6tsO0Q+G6sOG7sUPDtErhurDhu4x3xKnDtHnhu63hu5bDtOG6qk3hurbDtHdwd8O04bqwT8O0Sk53w7Thuqpyd8O04bqw4buxS8Spw7RCQcO0SuG6skPDtHjDgsO0eUThu6FDw7RK4buIREPhuq7DtOG6qOG6sHBCxKnDtHfhurDhu5Dhu6HDtHbhuqBD4bqwasO0V+G6vEPhuq7DtEpwd8O0dnNEw7RK4bq+Q8O0dnNDw7TEqMO6d8O04buSdUPDtOG6sERww7R3cHfDtHjGsEPDtErhu4B3w7ThuqpL4bq8Q8O0ecOSSHfDtHfhurBMw7RK4buIw4lD4bquxKnDtHdwd8O04bqqw4PDtOG6sOG7gOG6tsO0SuG7iEvhu5bDgEPDtErhurDDikPhuq7DtHnDkkh3w7R4S+G7lsO0SuG7iOG6tMO04buSccO0w4zhurBwSsO0SuG7iOG6tuG6okPDtEPhurDDksO0e8ODw7ThuqjhurDhu6HhurbDtOG6sHLDtOG6qnFD4bquw7R7w5Lhu4RD4bquw7Rb4bquw4l3xKnDtOG7lHTDtFfhu61Cw7R7w5Lhu4RD4bquxKnDtDrhu4DhurbDtHfhurBN4buhw7Thuq/hur5D4bquw7Thu5R0w7RX4butQsO04bq34bqwcnfhurDEqcO0w4zhurBOd8O0eMOVQ+G6rsO04bqqw4PDtOG6sOG7gOG6tsO0W3FD4bquw7Rb4bqu4buhw7RuxKhK4buIREPhuq5vLW4vxKhK4buIREPhuq5vw7Q64buh4bq2w7R9w4rhurbEqcO0d3B3w7RK4buIRcO0eOG6tsODQ8Spw7RK4buIRcO0d+G6sOG7hOG6tsO0d0/hu6HDtEPhuq7DkkfhurbDtH3DkkdD4bquxKnDtEPhuq7DkkfhurbDtFjhu6FEw7R5w5JId8O0dnNEw7RK4bq+Q8O04buSccO0w4zhurBwSsO04bqwS+G7lsO0Q+G6sMOSw7R34bqww6hEw7RC4buhxKnDtErhu4jDikPhuq7DtOG7iHFCxKnDtOG6qnFCw7Thu5LhurLhu6HDtHdP4buhw7RD4bquw5JH4bq2w7R9w5JHQ+G6rsSpw7ThuqrDg8O0d+G7qcOMw7TEqMO6d8O0d0/hu6HDtEPhuq7DkkfhurbDtFjhu6FEampqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4zhu6BLSuG6sEThu4jDtW/hurfhurBLw7ThurfhurBP4buWbi/DjG8=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]