(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây” và thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực tổ chức trồng cây, trồng rừng... Ước tính dịp đầu Xuân năm 2023, các cấp Hội LHPN trong tỉnh trồng được 34.000 cây các loại.
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G6t23hurNO4bq/buG6qW7hu4nDgeG6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6ThuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqp4bqk4bul4bud4bqp4oCcKuG7k8OD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpw7Phu7Xhu5/huqnDs+G7teG7n+G6qeG7peG7o+G7s+G6qcO94bul4bqpTeG6v27huqnhu6J24oCd4bqpXcSC4buL4bul4bqpPcSCReG6qcOZ4buF4bun4bqp4bq3L23hurPhurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6syrhu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw7rhu7Xhu5/huqlv4buHxJDhuqlu4bqyw6rhuqlN4bq/buG6qeG7onbhuqnigJzDmeG6sMOq4bqpRMSC4buL4bul4bqpw7rhu4Hhuqkq4buTw4PhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4buLxJDigJ3huqlC4buB4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpTuG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G6oHDhu6Xhu6PhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqli4bqpw4Phurrhuqlu4buLxJDhuqlEw6rhu6Xhu6PhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqpTuG7o3LhuqnDg+G7o3HhuqnhuqLhu6/huqnEkWXhuqlu4bqyw6rhuqkq4buj4bqy4bqpw4PDguG7s+G7peG7neG6qU7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G6suG6o+G6qW7hur9u4bqpbuG7icOB4bqp4buid+G7n+G6qcOa4buiI+G7pOG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Ny4bul4buj4bqpw7Phu4XhuqnDg+G7oW7hu6Phuqlu4bqsbuG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqj4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqp4bqg4bqm4bul4budw6PDo8Oj4bqpIeG7s27huqnDg+G7oeG7peG7o+G6qW9xw4HhuqnDs8SpxILhuqldxILhu4vhu6Xhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrY2ThuqPhuqlu4bq/buG6qW7hu4nDgeG6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6ThuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qcOD4bqgduG7peG7neG6qcOzw4Lhu7du4bqpZMSRw6Phuqvhuqvhuqvhuqlu4buLxJDhuqlu4bq/buG6qcO64bun4buH4bufw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtb8OD4bujxILDuW3huqnhu59Ow7Lhu6XDg8Oy4bqg4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtQ+G7n2/Dg+G7o8Og4bqp4bq74bqr4bqrw4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpZeG6veG6vcOBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy/hu59Cw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uv4bulw7JD4bqiL2Nk4bqrZS9ixJHhur1vY2Lhuqvhuqvhur1i4bq5w4Phurnhurnhurnhurlkw7rhuqvDo3TDgeG7ncOh4bqgNuG6u2LDqeG6reG6qcOqw7rDgzbhuq1O4bq/buG6qW7hu4nDgeG6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6ThuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqp4bqk4bul4bud4bqp4oCcKuG7k8OD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpw7Phu7Xhu5/huqnDs+G7teG7n+G6qeG7peG7o+G7s+G6qcO94bul4bqpTeG6v27huqnhu6J24oCd4bqpXcSC4buL4bul4bqpPcSCReG6qcOZ4buF4bun4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurvhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWXhur3hur3huq3huqkv4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU7DqsOBw4Phu5/hu6fhu6Xhuq3hurMq4buTw4PhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4buLxJDhuqnDs+G7heG6qcOD4bqg4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu43Dg+G6qUJm4bul4bqp4bujxanDquG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpw4Phu6/Dg+G6qcOz4buPw4Hhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6Vmw7nhuqlC4buB4bqp4bul4bud4buBxJDhuqlu4buB4bul4bud4bqpbsWp4bqpReG6qeG7peG7neG7o3PDquG6qcOD4buj4buf4buTw4PhuqnDg+G7o+G6rG7huqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qW7hu4Phu5/huqnDg+G7o+G7n+G7leG7peG6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qcOD4buj4bq/4buf4bqj4bqp4bqk4bul4bud4bqpw4Hhu6PFqeG6qULhu7Phu5/huqlt4buf4buT4bul4bqpw7N44buf4bqpdeG7o+G7oeG6qeG7o2rEgsOj4bqpw5Phu4vEkOG6qW7GsOG7peG6qcO64buB4bqp4bul4buj4buf4buVw7nhuqlC4bq24bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcOzxKnEguG6qUTEguG7i+G7peG6o+G6qeG7peG7o2jDueG6qcOD4buH4bun4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qXXhu6Phu6HhuqnDg+G7o+G7n+G6qcOzxILDquG6qcO6w6rhu6fhuqnDs3fhu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qeG6ouG7reG7n+G6qeG7pXjhu5/huqPhuqnhuqB34bul4bud4bqpdeG7o2fDgeG6qW7hur9u4bqpbuG7icOB4bqp4bujd+G7n+G6qcOa4buiI+G7pOG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Ny4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqt4bufTsOy4bulw4PDsuG6oOG6reG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rUPhu59vw4Phu6PDoOG6qeG6u+G6q+G6q8OBROG6oeG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4PDoOG6qWVj4bq7w4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL+G7n0LDo23DquG7p8OD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Phu6fDqsOjQuG7pS/hu6XDskPhuqIvY2ThuqtlL2Lhurljb2Ri4bqr4bqrY2Njw4PEkeG6u8SRY+G6q8O64bqrw6N0w4Hhu53DoeG6oDbDqWThur3huq3huqnDqsO6w4M24bqtTuG6v27huqlu4buJw4Hhuqnhu6J34buf4bqpw5rhu6Ij4buk4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg3Lhu6Xhu6Phuqnhu6PDguG7ueG7peG7neG6qeG6pOG7peG7neG6qeKAnCrhu5PDg+G6qcOD4bqgduG7peG7neG6qW7hu4vEkOG6qcOz4bu14buf4bqpw7Phu7Xhu5/huqnhu6Xhu6Phu7PhuqnDveG7peG6qU3hur9u4bqp4buiduKAneG6qV3EguG7i+G7peG6qT3EgkXhuqnDmeG7heG7p+G6reG6qUPhu59vw4Phu6M24bqt4bq74bqr4bqr4bqt4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDgzbhuq1lY+G6u+G6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s+G7onfhu5/huqkj4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqpTuG7reG7peG7neG6qcOq4bul4bqpw4Ny4bul4buj4bqpw4Phu6PDqsO54bqp4bud4bufw6rhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4buLxJDhuqnDg+G7h+G7n+G6qcO6xqHhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw7N34bul4bud4bqp4oCcKuG7k8OD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpw7Phu7Xhu5/huqnDs+G7teG7n+G6qeG7peG7o+G7s+G6qcO94bul4bqpTeG6v27huqnhu6J24oCd4bqpXcSC4buL4bul4bqpPcSCReG6qcOZ4buF4bun4bqpY+G6q2Nk4bqpbuG6ssOq4bqp4buid+G7n+G6qcOa4buiI+G7pOG6qcODcuG7peG7o+G6qcOD4buH4buf4bqpw5Phu5nhu6XhuqnDg+G7o+G7teG6qU3hu4HhuqlO4buj4bquw6rhuqkq4bqgxKnDueG6o+G6qUThu4Xhuqkj4buj4bqw4bul4bud4bqp4buc4buf4bq/4bun4bqp4bqv4buk4bud4bupbuG6qcOaaW7hurHDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3hu59Ow7Lhu6XDg8Oy4bqg4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtQ+G7n2/Dg+G7o8Og4bqp4bq5w6nhurvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6Dhuqnhurnhurtiw4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL+G7n0LDo23DquG7p8OD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Phu6fDqsOjQuG7pS/hu6XDskPhuqIvY2ThuqtlL2LEkeG6vW9jYuG6q2Lhuqtk4bq9w4NkZMOpY+G6ucO64bqrw6N0w4Hhu53DoeG6oDbhurtkZOG6reG6qcOqw7rDgzbhuq1O4bq/buG6qW7hu4nDgeG6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6ThuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqp4bqk4bul4bud4bqp4oCcKuG7k8OD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpw7Phu7Xhu5/huqnDs+G7teG7n+G6qeG7peG7o+G7s+G6qcO94bul4bqpTeG6v27huqnhu6J24oCd4bqpXcSC4buL4bul4bqpPcSCReG6qcOZ4buF4bun4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurnDqeG6u+G6reG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4M24bqt4bq54bq7YuG6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s+G7pGbDueG6qeG7pcOqxJDhuqPhuqnhu6J34buf4bqpw5rhu6Ij4buk4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qeG7pOG7o8OC4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqpw4Np4bul4bud4bqpYmPhuqlu4buLxJDhuqnhu6Phu6fDquG6qW3DquG7peG6qcOz4bur4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqp4bu54bqpY+G6qcOD4buj4but4bul4bqpbuG6ssOq4bqpROG7heG6qV3EguG7i+G7peG6qSrhu6Phur/hu5/huqlC4buB4bqpROG7heG6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qVXDicOj4bqpTuG6v27huqnDs3bhu6Xhu53huqlu4buj4buh4bqpw7rhu4Xhu6Xhu6PhuqnDs+G7h+G7p+G6qULhu4Hhuqlu4bq/4bul4bqpbXfhuqPhuqnhu6N34buf4bqpQuG7n+G7keG7peG6o+G6qcOB4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDs+G7heG6qcOD4bujw6rDueG6qeG7neG7n8Oq4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqt4bufTsOy4bulw4PDsuG6oOG6reG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rUPhu59vw4Phu6PDoOG6qeG6u+G6q+G6q8OBROG6oeG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4PDoOG6qWVjZcOBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy/hu59Cw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uv4bulw7JD4bqiL2Nk4bqrZS9ixJHhur1vY2LhuqtiZWViw4PhurnhurvhurnEkWTDuuG6q8OjdMOB4budw6HhuqA2YuG6ueG6ueG6reG6qcOqw7rDgzbhuq1O4bq/buG6qW7hu4nDgeG6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6ThuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqp4bqk4bul4bud4bqp4oCcKuG7k8OD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpw7Phu7Xhu5/huqnDs+G7teG7n+G6qeG7peG7o+G7s+G6qcO94bul4bqpTeG6v27huqnhu6J24oCd4bqpXcSC4buL4bul4bqpPcSCReG6qcOZ4buF4bun4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurvhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWVjZeG6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s+G7pOG7ncOqxJDhuqnhuqLDqsSC4bqpw7rGoeG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqPhuqnhu6J34buf4bqpw5rhu6Ij4buk4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qeG7pOG7o8OC4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqpbuG6sOG7peG7neG6qeG7pOG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6XhuqnDg+G7o8Oqw7nhuqnhu53hu5/DquG6qcOD4bqgduG7peG7neG6qW7hu4vEkOG6qcOB4buj4buL4bul4bqpw4Phur/hu6XhuqPhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqnhuqDhuqbhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7keG7peG6qW/hu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7oW7hu6PhuqnDs+G7heG6qcOzw4Lhu7du4bqpw4DEgsSQ4bqp4buj4bun4buHbuG7o+G6o+G6qeG7neG7n8Oq4bun4bqp4bqi4bqo4bqpb+G6tuG7peG7ncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6reG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6DhuqnhurvhuqvhuqvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6Dhuqll4bq7ZMOBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy/hu59Cw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uv4bulw7JD4bqiL2Nk4bqrZS9ixJHhur1vY2Lhuqti4bq7YmXDg8SR4bq9ZeG6q8SRw7rhuqvDo3TDgeG7ncOh4bqgNmVjZOG6reG6qcOqw7rDgzbhuq1O4bq/buG6qW7hu4nDgeG6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6ThuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqp4bqk4bul4bud4bqp4oCcKuG7k8OD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpw7Phu7Xhu5/huqnDs+G7teG7n+G6qeG7peG7o+G7s+G6qcO94bul4bqpTeG6v27huqnhu6J24oCd4bqpXcSC4buL4bul4bqpPcSCReG6qcOZ4buF4bun4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurvhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWXhurtk4bqt4bqpL+G6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqzKuG7h+G7n+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDk+G7reG7peG7neG6qSXDveG7peG6o+G6qeG7peG7ncOqxJDhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qW3Egnjhu5/huqnhuqLhur/hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWRiLWLhuqPhuqlu4bq/buG6qW7hu4nDgeG6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6Thuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqp4bujw73hu6Xhuqljw6Nkw6nhuqvhuqlu4buLxJDhuqlu4bq/buG6qcO64bun4buH4buf4bqp4bu54bqpbuG6v27huqnDg8SCxJDhu5Phu6XhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6o+G6qXXhu6PEguG6qW/hu4vhu6Xhuqluw4LhuqnDueG7s+G7n+G6o+G6qeG7peG7o+G7geG6qUJm4bul4bqp4bujxanDquG6qcOD4buj4but4bulw6PDo8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6reG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6DhuqnhurvhuqvhuqvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6Dhuqll4bq94bq9w4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL+G7n0LDo23DquG7p8OD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Phu6fDqsOjQuG7pS/hu6XDskPhuqIvY2ThuqtlL2LEkeG6vW9jYuG6q8SRxJFkw6nDg8SRw6nDqeG6ueG6ucO64bqrw6N0w4Hhu53DoeG6oDZjY8Op4bqt4bqpw6rDusODNuG6rU7hur9u4bqpbuG7icOB4bqp4buid+G7n+G6qcOa4buiI+G7pOG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Ny4bul4buj4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhuqThu6Xhu53huqnigJwq4buTw4PhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4buLxJDhuqnDs+G7teG7n+G6qcOz4bu14buf4bqp4bul4buj4buz4bqpw73hu6XhuqlN4bq/buG6qeG7onbigJ3huqldxILhu4vhu6Xhuqk9xIJF4bqpw5nhu4Xhu6fhuq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6reG6u+G6q+G6q+G6reG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4M24bqtZeG6veG6veG6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s07hurDhu6Xhu53huqlC4buz4buf4bqpQuG7n+G7lW7huqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4buLxJDhuqlEw6rhu6Xhu6PhuqPhuqlu4bq/4bul4bqpbXfhuqPhuqnhu6N34buf4bqpQuG7n+G7keG7peG6o+G6qcOB4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqpKiPhuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqpbuG6sOG7peG7neG6qULhu7Phu5/huqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6qcOD4bun4buB4bul4bqpw4Ny4bul4buj4bqpw7Phu4XhuqnhuqDDquG6qcOAxILhu4vhu6Xhuqlv4bup4bul4bqpQuG7leG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qW7hur9u4bqpw4PEgsSQ4buT4bul4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6o+G6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDgMSCw6rhu6Xhu53huqlt4bq24buf4bqp4bqgasO54bqh4bqpw4Phu6PEguG6qeG7neG7p8O54bqj4bqpROG6qOG6qcO6ReG6qeG6oOG6v27huqnDg+G7o+G7g+G7n+G6oeG6qcOD4bqgduG7peG7neG6qULhu4Hhuqlu4bujZsO54bqp4bqixalu4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7p8Oq4oCm4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6reG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6DhuqnhurvhuqvhuqvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6DhuqnhurnEkWLDgUThuqHhuq3huqnhuqLhuqBuNuG6rS8v4bufQsOjbcOq4bunw4Phu6PDquG7peG7o+G7o+G7p8Oqw6NC4bulL+G7pcOyQ+G6oi9jZOG6q2UvYsSR4bq9b2Ni4bqrY2JiY8ODZOG6u2LhurnhurvDuuG6q8OjdMOB4budw6HhuqA2w6nEkcOp4bqt4bqpw6rDusODNuG6rU7hur9u4bqpbuG7icOB4bqp4buid+G7n+G6qcOa4buiI+G7pOG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Ny4bul4buj4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhuqThu6Xhu53huqnigJwq4buTw4PhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4buLxJDhuqnDs+G7teG7n+G6qcOz4bu14buf4bqp4bul4buj4buz4bqpw73hu6XhuqlN4bq/buG6qeG7onbigJ3huqldxILhu4vhu6Xhuqk9xIJF4bqpw5nhu4Xhu6fhuq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6reG6u+G6q+G6q+G6reG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4M24bqt4bq5xJFi4bqt4bqpL+G6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqzKuG7h+G7n+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDmsOq4bul4buj4bqpTuG7o+G6v+G7peG7o+G6o+G6qW7hur/hu6Xhuqltd+G6o+G6qeG7o3fhu5/huqlC4buf4buR4bul4bqj4bqpw4Hhu6Phurbhuqnhu6XhuqrhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDg+G7oW7hu6Phuqlu4bqsbuG6qcOD4bujw6rDueG6qeG7neG7n8Oq4bqpbuG6sOG7peG7neG6qW7hu4nDgeG6qeG6ssSQ4bqj4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOAxILEkOG7meG7peG6qULhu4Hhuqlu4bq/buG6qcOz4bun4buB4bul4bqpw4Phu6Phu5fhuqnDs3HDquG6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqp4bqk4bul4bud4bqpKuG7k8OD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqj4bqp4bud4buLxJDhuqnhuqDhuqbhu6Xhu53Do+G6qeG7pOG7o+G7n+G7mcSC4bqpbuG7i8SQ4bqpRMOq4bul4buj4bqpw7Phu4XhuqnDs8OC4bu3buG6qcOD4bqgduG7peG7neG6qcOD4buH4buf4bqp4bqi4buL4bul4bqpQmrhu6XhuqnDs3fhu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu6Phu4HhuqlCZuG7peG6qeG7o8Wpw6rhuqPhuqlCw7Lhu6Xhuqlu4bq/buG6qcODxILEkOG7k+G7peG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6qcOD4bqs4bqpw4DEguG7g+G7pcOjw6PDo+G6qeG7peG7o2jDueG6qeG7ncWpw4HhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpb8SCxJDhuqnDg8SC4bqpbeG7g+G7p+G6qULhu5XhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qeG7peG7reG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bqj4bqpbuG7o+G7r+G7peG7neG6qUTFqeG7n+G6qcO5xrDhu6XhuqPhuqnhuqLhu4fDg+G6qcO64bu54bqpw7Phu4nDg+G6o+G6qcOD4buH4bun4bqpbuG7g+G7peG7o+G6qcOAxILDquG7peG6qcO54but4buf4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qUTDquG7peG7o+G6qS3huqnhuqLhu4du4buj4bqpLeG6qcOz4buPw4HDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3hu59Ow7Lhu6XDg8Oy4bqg4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtQ+G7n2/Dg+G7o8Og4bqp4bq74bqr4bqrw4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpxJFlYsOBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy/hu59Cw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uv4bulw7JD4bqiL2Nk4bqrZS9ixJHhur1vY2LhuqtkYuG6q+G6q8OD4bq7ZWVl4bq7w7rhuqvDo3TDgeG7ncOh4bqgNuG6u+G6ueG6ueG6reG6qcOqw7rDgzbhuq1O4bq/buG6qW7hu4nDgeG6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6ThuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqp4bqk4bul4bud4bqp4oCcKuG7k8OD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpw7Phu7Xhu5/huqnDs+G7teG7n+G6qeG7peG7o+G7s+G6qcO94bul4bqpTeG6v27huqnhu6J24oCd4bqpXcSC4buL4bul4bqpPcSCReG6qcOZ4buF4bun4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurvhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rcSRZWLhuq3huqkv4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU7DqsOBw4Phu5/hu6fhu6Xhuq3hurMq4buH4buf4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnDs3HDquG6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6o+G6qULhu5/hu5Vu4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpw7PEqcSC4bqpXcSC4buL4bul4bqpw7Phu4XhuqnDg+G7o8SC4bqp4buj4bquw4PhuqnDs+G7reG7peG7neG6qcOz4buD4bun4bqpbuG6v27huqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpbuG6sOG7peG7neG6qcOD4bujw6rDueG6qeG7neG7n8Oq4bqj4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnhu6XDqsO54bqp4bud4buf4buz4buf4bqpw7Phu4PDueG6qeG7peG7o+G7n+G7lcO54bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qULhu5/hu5Vu4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpQuG7s+G7n+G6qcOD4buf4bul4buj4bqpw4Phu6PEqeG7peG6qcOB4buj4buJ4bul4bqpdeG7o+G7ueG7n+G6o+G6qeG7peG7o+G7n+G7lcOD4bqpw4Nw4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqt4bufTsOy4bulw4PDsuG6oOG6reG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rUPhu59vw4Phu6PDoOG6qeG6u+G6q+G6q8OBROG6oeG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4PDoOG6qcOp4bq7ZcOBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy/hu59Cw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uv4bulw7JD4bqiL2Nk4bqrZS9ixJHhur1vY2LhuqtkZGRiw4Nl4bq5ZWLhurvDuuG6q8OjdMOB4budw6HhuqA2w6nhuqtk4bqt4bqpw6rDusODNuG6rU7hur9u4bqpbuG7icOB4bqp4buid+G7n+G6qcOa4buiI+G7pOG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Ny4bul4buj4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhuqThu6Xhu53huqnigJwq4buTw4PhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4buLxJDhuqnDs+G7teG7n+G6qcOz4bu14buf4bqp4bul4buj4buz4bqpw73hu6XhuqlN4bq/buG6qeG7onbigJ3huqldxILhu4vhu6Xhuqk9xIJF4bqpw5nhu4Xhu6fhuq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6reG6u+G6q+G6q+G6reG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4M24bqtw6nhurtl4bqt4bqpL+G6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqzTuG6v+G7peG6qW134bqj4bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqPhuqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6qUThu4Xhuqk9xIJF4bqpw5p3buG6qeG6ryLhu5Hhu6XhuqnDk3Hhu6Xhu6PhurHhuqnDg+G7o8Oqw7nhuqnhu53hu5/DquG6qcOD4bqgduG7peG7neG6qWLDqeG6qW7hu4vEkOG6qcO64bq/w4PhuqnDg+G7h+G7n+G6qcOD4bqgxILhu6Xhu53huqnDg+G7i8O54bqpQmbhu6Xhuqnhu6PFqcOq4bqpROG7heG6qS3huqnhu6XDveG7n+G6qW/hu5/GoeG7peG6qeG6oMOq4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qUJm4bul4bqp4bujxanDquG6o+G6qcOD4buj4buX4bqpw4Phu6PDquG7p+G6qW7hurLDquG6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqt4bufTsOy4bulw4PDsuG6oOG6reG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rUPhu59vw4Phu6PDoOG6qeG6u+G6q+G6q8OBROG6oeG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4PDoOG6qcOp4bqrxJHDgUThuqHhuq3huqnhuqLhuqBuNuG6rS8v4bufQsOjbcOq4bunw4Phu6PDquG7peG7o+G7o+G7p8Oqw6NC4bulL+G7pcOyQ+G6oi9jZOG6q2UvYsSR4bq9b2Ni4bqrZGVl4bq9w4PDqWJl4bqrZMO64bqrw6N0w4Hhu53DoeG6oDbDqWLEkeG6reG6qcOqw7rDgzbhuq1O4bq/buG6qW7hu4nDgeG6qeG7onfhu5/huqnDmuG7oiPhu6ThuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqp4bqk4bul4bud4bqp4oCcKuG7k8OD4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpw7Phu7Xhu5/huqnDs+G7teG7n+G6qeG7peG7o+G7s+G6qcO94bul4bqpTeG6v27huqnhu6J24oCd4bqpXcSC4buL4bul4bqpPcSCReG6qcOZ4buF4bun4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurvhuqvhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rcOp4bqrxJHhuq3huqkv4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU7DqsOBw4Phu5/hu6fhu6Xhuq3hurMq4bqgduG7peG7neG6qW7hu4vEkOG6qcOzxKnEguG6qeG7pWbDueG6qcO64buB4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqluxanhuqlF4bqp4bul4bud4bujc8Oq4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhuqThu6Xhu53huqlu4buj4bqy4bqpw7Phu5nhuqnigJwj4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqpQsSC4bul4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpw4PDgsO94bul4bud4bqpw7rDquG7n+G6qS3huqlCcOG6qcO64bu34buf4bqp4buhbuG7o+G6qcO5w4Lhu7Xhu5/huqnhu6Vmw7nhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4buLxJDhuqPhuqlCcOG6qcO64bu34buf4bqp4buhbuG7o+G6qcOD4bqgZsO54bqp4bulZsO54bqpw4PhuqB24bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/igJ3Do+G6qeG7ouG7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqp4bul4bujaMO54bqpw4PEgsSQ4buR4bul4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqj4bqp4bul4buL4bul4bud4bqpbsOq4bun4bqpReG6qcOD4buj4bqkbuG6qW7hu6Phu6fhuqnhu6N34buf4bqpQuG7n+G7keG7peG6o+G6qcOB4buj4bq24bqp4bul4bqq4bqpQuG7geG6qeG7pOG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqpw4PhuqB24bul4bud4bqpbuG7i8SQ4bqpRMOq4bul4buj4bqpbeG7g+G7p+G6qULhu5XhuqnDueG7reG7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqltaOG7peG7neG6qW7hur9u4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bqgcOG7peG7oy/DgeG7o8Sp4bul4bqpQuG7n+G7lW7huqlu4bq24bqpw4Phu6Phu5fhuqPhuqnDg+G7o+G7n+G7k8OD4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4bu54bqpbuG6v27huqlu4buj4bufL8ODeOG6qeG7o3fhu5/huqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6o+G6qeG7neG7n8Oq4bqpw7Nw4bul4buj4bqj4bqpbuG6v+G7peG6qW134bqj4bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqPhuqnDgeG7o+G6tuG6qeG7peG6quG6o+G6qeG7ncWpw4HhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpbeG7g+G7p+G6qULhu5XhuqnDueG7reG7n+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7o+G6v+G7n+G6o+G6qeG7neG7n+G7g8O54bqp4bul4buj4buP4bqpw4Phu6Phu5/hu5Hhu6XhuqnDg8Oq4buf4bqj4bqp4bqk4bul4bud4bqpw4Hhu6PFqeG6qULhu7Phu5/huqlt4buf4buT4bul4bqpw7N44buf4bqpdeG7o+G7oeG6qeG7o2rEguG6o+G6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6qW3hu5nhu6XhuqlC4bqq4bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBw4rEgsOD4buj4bun4bqg4bqt4bqzw5rhu5Hhuqnhu6Lhu4Hhurcvw4HhurM=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]